MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS

Šeštasis Mokslo ir kūrybos simpoziumas įvyks Čikagoje ir Lemonte 1989 lapkričio 22-26 dienomis. Organizaciniam simpoziumo komitetui vadovauja Leonas Maskaliūnas, simpoziumo tarybai — Albertas Kerelis, o mokslinės programos komitetui — prof. Rimas Vaičaitis. Buvo sudaryta įvairių mokslo ir kultūros sričių sekcijos, kurių vadovai ir talkininkai nustatė paskaitų bei pranešimų temas. Bus nagrinėjami klausimai nuo kompiuterių technologijos iki religijos, nuo griežtųjų mokslų iki meno ir muzikos.

Ruošos darbai jau beveik užbaigti. Atrodo, kad šis šeštasis simpoziumas bus tikrai viso pasaulio lietuvių mokslinių ir kultūrinių žinių pasidalinimo forumas, kuriame dalyvaus apie 250 prelegentų. Vien tik iš Lietuvos, pasiskaitę spaudoje bendrą pranešimą — kvietimą, pareiškė norą atvykti arti 100 asmenų. Toks didelis atvykstančių iš Lietuvos skaičius, be abejo, rengėjams sudaro finansinių problemų: apmokėti keliones Amerikoje, rasti nakvynes, išlaikymą ir t.t. Tačiau tikimasi, kad iš tokio įvairių mokslinių ir kultūrinių sričių darbuotojų susitikimo, atsiras abipusė, konkreti nauda ir tolimesni ryšiai tarp Lietuvos ir Vakarų pasaulio lietuvių specialistų.

Todėl MKS organizacinis komitetas kreipiasi į visus lietuvius savo aukomis prisidėti prie didelių išlaidų sumažinimo, siunčiant šias aukas komiteto pirmininkui Leonui Maskaliūnui, 6 Brook Lane, Palos Park, IL, 60464.