KAIP GAUDOMI “NACIAI” AMERIKOJE PRAĖJUS 40 METŲ NUO VOKIETIJOS ŽLUGIMO?

Amerikos Baltų Laisvės lyga, sudariusi egzistencijos bazę Amerikos baltų visuomenėje, nuo pirmųjų įsikūrimo dienų su Baltijos valstybių laisvės rūpesčiais pasuko į plačiąją areną: Amerikos vyriausybę, Kongresą, spaudą, televiziją, radiją. Jau pradėta siekti ir akademinio pasaulio. Ši kryptis išgąsdino tuos, kurie visą laisvinimą suprato kaip veiklą savo tarpe: savo organizacijose, minėjimuose, pagerbimuose, piniginiuose vajuose finansuoti veiklą, kuri niekur neveda. Politinės -kultūrinės makulatūros gamintojai irgi beveik nelaimingi, nes informuota visuomenė pradeda geriau atskirti tikru darbu pasiekiamus rezultatus nuo plepalų, pasigyrimų ir tuščiažodžiavimo.

Šalia visų kitų veiklos sričių, Baltų Laisvės lyga kasmet organizuoja žmogaus teisių konferencijas, kuriose plačioje skalėje žmogaus teisių klausimus svarsto valdžios pareigūnai, žurnalistai, teisininkai ir kiti įvairių sričių ekspertai.

1985 m. kovo 23 d. įvykusioje Žmogaus teisių konferencijoje Los Angeles Ambassador viešbutyje buvo svarstomos šios temos: “Žmogaus teisės Baltijos kraštuose", “1930 metų prekybos aktas ir sovietų vergų pagamintų prekių importas", “Sovietų dezinformacinė veikla", “Kaip Amerikos spauda vaizduoja žmogaus teisių pažeidimus sovietijoje?", “Žmogaus teisių rolė Helsinkio akto procese", “Amerikos teismai — nepanaudojama galimybė kovoje už žmogaus teises Sovietų Sąjungoje ir Baltijos kraštuose". Tas temas svarstė Amerikos valdžios pareigūnai (ambasadorius John D. Scanlan, Amerikos Balso direktorius Eugene Pell, Baltųjų Rūmų viešiesiems santykiams direktorius Linas Kojelis), žurnalistai (Mykolas Drunga, Alan Bock, Bill Pearl), teisininkai (prof. Paul D. Kamenar, Jerry Gideon, Jaak Treiman), sovietų dezinformacijos ekspertai (pabėgęs KGB pulkininkas Imars Lešinskis, pabėgęs Latvijos komsomolcu viršininkas Sergei Zamasčikov) ir kiti.

Viena iš aktualiausių konferencijos temų buvo “Kas OSI: pasitarnavimas teisingumui ar suplanuotas siaubingas žaidimas?". Ji išsiskyrė ne vien savo aktualumu, bet ir tuo, kad svarstybose dalyvavo du žydų tautybės asmenys — nacių ir bolševikų terorą Budapešte išgyvenusi “My Destiny” knygos autorė Georgia Gabor ir karo nusikaltimais kaltinamo kroato Artukovic gynėjas, konstitucinės teisės autoritetas Garry Fleischman. Advokato Povilo Žumbakio tuo klausimu pasisakymą pateikė iš New Yorko atvykusi Daiva Kezienė.

Povilas Žumbakis, turbūt vienas iš pirmųjų lietuvių OSI intencijose pastebėjo pavojaus ženklus ir bandė alarmuoti visuomenę. Deja, besilinksminanti visuomenė nepanorėjo būti varginama "tuščia politika”, daug pasivėlino, ir dabar turi mokėti kainą. Reikia apgailestauti, kad tokia linkme visuomenę paakino ir manipuliacijų keliu į kai kurių vad. veiksnių viršūnėse įsiskverbę atsakomybės prieš visuomenę nejaučią asmenys.

“Į Laisvę” skaitytojams pateikiamas advokato Povilo Žumbakio pareiškimas lietuvių kalba gan pilnai pavaizduoja visą vad. “karo nusikaltėlių, nacių” problemą.

J. K.

Ambasadorius John D. Scanlon, Valstybės departamento atstovas, kalbėjo tema “Žmogaus teisių rolė Helsinkio akto procese”; iš kairės; Antanas B. Mažeika (Baltų Laisvės lyga), Scanlan, prof. Paul D. Kamenar (Washington Legal Foundation), Julius Raulinaitis (JAV LB), Ullar Vitsut, Bank of America viceprezidentas.

Kalba “Amerikos Balso” direktorius Eugene Pell, toliau — Avo Piirisild (Baltų Laisvės lygos pirm.) ir Linas Kojelis (Baltieji rūmai).

Juozas Kojelis supažindina auditoriją su knygos “My Destiny” autore Gergia Gabos (The Jewish Right).