Dr. VYTAUTAS ANTANAS DAMBRAVA

Amerikos ambasadorius Harry Shlaudeman įteikia dr. Vytautui Dambravai Valstybės departamento žymenį, sveikindamas jį dvidešimt penkerių metų tarybinės sukakties proga (1976 m.)

Baigė Utenos valstybinę gimnaziją, Vilniaus universiteto teisės mokslų fakultetą ir Leopold Franzens universitete — teisės ir valstybės mokslus, gaudamas teisės mokslų daktaro laipsnį. Papildomai studijavo Columbia universitete New Yorke (tarptautinę teisę), aukštojoje muzikos mokykloje Mozarteum Salzburge, Austrijoje ir aukštesnėje vaidybos meno studijoje Vilniuje.

Lietuvoje ėjo Vilniaus apylinkės teisėjo pareigas. Išvežus šeimą į Sibirą, emigravo į Jungtines Amerikos Valstybes, kur buvo Lietuvių Romos Katalikų Susivienijimo generalinis organizatorius, o vėliau akredituotas “Draugo” korespondentas Jungtinėse Tautose.

1951 metais įstojo į tarnybą Valstybės Departamente, pradėdamas dirbti Amerikos Balso lietuviškoje tarnyboje New Yorke ir Washingtone. 1955 metais buvo perkeltas į Muencheno Radijo Centrą. Ten buvo lietuviškos programos redaktorius, paskui specialių įvykių tarnybos viršininkas. 1960 metais Vašingtone paskirtas Amerikos Balso Lotynų Amerikos Divizijos produkcijos departamento viršininku.

Grįžus į užsienio tarnybą — prezidento siūlymu ir Senato pritarimu — pakeltas į karjeros diplomatus.

Diplomatinėje tarnyboje dirbo Vietname, Bolivijoje, Meksikoje, Argentinoje, Venezueloje, EI Salvadore ir Hondūre, eidamas attache, konsulo, pirmojo sekretoriaus ar ambasados patarėjo pareigas. Argentinoje, Venezueloje, EI Salvadore ir Hondūre buvo Jungtinių Amerikos Valstybių Informacijos Agentūros krašto direktorius.

Už tarnybinius nuopelnus Bolivijos prezidentas jį apdovanojo aukščiausiu to krašto “Condor de los Andes” ordinu, o Venezuelos prezidentas — “Diego de Losada” ordinu. JAV vyriausybė taip pat kelis kartus jį apdovanojo aukštais žymenimis.

Caracas, Venezuelos sostinės, spauda, rašydama apie ordino įteikimo ceremonijas, pažymėjo, kad dr. Dambrava buvo vienintelis taip pagerbtas užsienietis. Paminėtina, kad Dambrava prisidėjo prie Universidad Abierta įsteigimo 1976 m. Universitetas šiuo metu turi 50.000 klausytojų. Taip pat iškelti ir kiti jo nuopelnai, puoselėjant švietimą, menus, globojant Venezuelos jaunimo orkestrą. Skaitytojams jis pristatomas kaip Lietuvoje gimęs diplomatas, aprašant jo diplomatinės karjeros istoriją.

Vengrijos kardinolas Jozsef Mindszenty kalbasi su dr. Vytautu Dambrava jo rezidencijoje (1975.4.12)

Buvo vienas lietuviškos gimnazijos steigėjų ir jos mokytojų UNRRA-IRO stovykloje Clasenbache (prie Salzburgo), Austrijoje, būdamas lietuvių ir estų tautinių grupių komendantu ir išrinktas tų bendruomenių pirmininku.

Profesoriavo Salgono universitete, Vietname. Specialius akademinius kursus yra davęs katalikų universitetuose La Paz, Bolivijoje ir Asuncione, Paragvajuje.

JAV buvo Tarptautinės Laisvųjų Žurnalistų Federacijos generalinis sekretorius ir jos pirmininkas. Daug bendradarbiavo spaudoje, rašydamas lietuvių, anglų ir ispanų kalbomis.

Sulaukus 60 metų, pagal įstatymą išėjo į pensiją. 1981 metais išrinktas Venezuelos Lietuvių Bendruomenės centro valdybos pirmininku. Plačiai reiškiasi spaudoje, būdamas Caracas dienraščių kolumnistu.

“Edisar” leidykla Buenos Aires išleido jo parašytą knygą “San Casimiro” apie Lietuvos šventąjį.

Mūsų bičiulis, “Į Laisvę” ir kitos lietuvių periodikos bendradarbis. Jo vadovaujama Venezuelos LB valdyba rengė Pietų Amerikos lietuvių komgresą 1984 m. liepos 21-24 d. Caracas mieste, Venezuelos sostinėje.

V. R.

JAV ambasadorius Harry Schlaudeman ir ambasados patarėjas dr. V. A. Dambrava priima paradą Venezuelos Karo Akademijoje. Vidury Venezuelos Karo Akademijos viršininkas ir buvęs krašto apsaugos ministras gen. Rascaniere. Amb. Shlaudeman, buvęs Valstybės sekretoriaus pavaduotojas Lotynų Amerikai, dabar yra skiriamas prez. Reagano specialiu atstovu Vidurinei Amerikai.

Venezuelos prezidentas Herrera Campins apdovanojo dr. Vytautą Dambravą “Diego de Losada” ordinu