“Į LAISVĘ” klausimų atsakymai

“Į Laisvę” redakcijos klausimus atsakė 18% “Į Laisvę” skaitytojų.

Iš atsakiusiųjų 45% perskaito iki galo, 49% kai ką paskaito, o 6% to klausimo visai neatsakė.

Atsakiusiųjų 42% domesį patraukė: prel. J. Balkūno — LB klausimais, V. Kutkaus — LB problemos ir jų priežastys, V. Žiliaus — apie padėtį okup. Lietuvoje, Žymanto — Susitikimas su P. Padaliu, Jaunimo svarstybos; 36% domesį patraukė: B. Barzduko — LB ateities rūpesčiais, V. Vaitiekūno — Baltijos valstybių suverenumo klausimu; 30%'domesį patraukė A. Dambriūno — Dabartinė Lietuvos būklė, 27% domesį patraukė B. Bieliuko Veiksnių sąranga ir susiklausymas; kiti straipsniai patraukė domesį mažiau kaip 20% atsakiusiųjų.

Prenumeratą susimokėję 77% atsakiusiųjų.

Siūloma, kad ateityje ‘‘Į Laisvę” pasisakytų šiomis temomis: Nepriklausomos Lietuvos politinės diferenciacijos spektras; Lietuvių Fondo ateitis; Lietuvos santykiai su kaimynais; Lietuvos — Lenkijos santykiai ateityje; Daugiau atsiminimų; Lituanistinių programų reikšmė JAV universitetuose; Politikos - kultūros santykiai išeivijoje; Rytprūsių padėtis ir ateitis; Išvaduotos Lietuvos problemos; Apie padėtį okup. Lietuvoje; Kas po Vliko? Apie disidentus; Apie Maskvos intencijas išeivijai suniekinti.

Naujų bendradarbių rekomendavo tik apie 8% atsakiusiųjų, būtent: dr. kn. Gaidą, dr. K. Čeginską, J. Gliaudą, dr. J. Anysą, dr. J. Girnių, dr. K. Skrupskelį, dr. K. Jurgėlą, J. Pabedinską, C. Surdoką, dr. K. Ambrazaitį, Liną Kojelį, kn. K. Pugevičių, V. Naką, dr. V. Vardį, J. Dainauską, dr. Grinių, dr. Nemicką, A. Gečį, A. Budreckį, Juozapavičiūtę, J. Kuprionį, J. Miškinį, dr. Kliorę.

Atsakiusiųjų 90% vyrai ir tik 10% moteriškos.

Atsakiusiųjų amžius nuo 36 iki 77 metų. Amžiaus vidurkis — 56 metai.

Viena atsakytoja pagiria redakciją, kad vis randa naujų temų. Rašo: “Skaičiau, gėrėjausi, siūliau kitiems paskaityti. Turite gerus bendradarbius. Trūksta moterų”.

“Į Laisvę redakcija visiem atsakiusiesiem nuoširdžiai dėkoja.