ŽURNALISTIKOS PREMIJA JUOZUI BRAZAIČIUI

SPAUDA, RADIJAS, KNYGOS

Pirmoji Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos kun. Juozo Prunskio žurnalistikos premija buvo paskirta Juozui Brazaičiui “už brandų bei svarų įnašą į lietuvių periodinę spaudą per 50 metų”.

Juozas Brazaitis bendradarbiauti spaudoje pradėjo 1921 metais. Buvo vienas iš “XX Amžiaus” dienraščio steigėjų ir redaktorių. 1942-44 dirbo pogrindinėje “Į Laisvę” redakcijoje Lietuvoje, 1954-58 redagavo “Į Laisvę” Amerikoje.

Gautą 500 dol. premiją prof. J. Brazaitis paskyrė knygai apie prof. Juozą Eretą išleisti

PROF. JUOZAS BRAZAITIS, “Darbininko” redaktorius

Nuotrauka V. Maželio