Lietuvių Fronto Bičiulių 13-toji studijų savaitė

•    Visi Bičiuliai ir jų šeimų nariai kviečiami dalyvauti 13-toje studijų ir poilsio savaitėje.

•    Kviečiami į šią studijų savaitę ir “bičiulių bičiuliai”.

Organizuojama 13-toji LFB poilsio ir studijų savaitė.

•    Data: 1969 metų rugpjūčio mėnesio 10 - 17 dienomis.

•    Vieta:    Dainavos jaunimo stovykla (Manchester, Michigan, JAV).

•    Organizatoriai ir pravedėjai:

Lietuvių Fronto Bičiulių centro valdyba. Visais poilsio ir studijų savaitės reikalais rašyti valdybos pirmininkui adresu: Mr. Juozas Mikonis, 24526 Chardon Road, Cleveland, Ohio 44143, telefonas: (216) 531-2190.

Poilsio ir studijų savaitė nebus uždara. Į ją. kviečiami visi Lietuvių Fronto Bičiuliai (ir jų šeimų nariai) bei "bičiulių bičiuliai”. Bičiuliai prašomi apie tai painformuoti visus savo pažįstamus ir draugus ir juos pakviesti į šią poilsio ir studijų savaitę.

Skaityti daugiau: Lietuvių Fronto Bičiulių 13-toji studijų savaitė