POLITINIŲ STUDIJŲ SAVAITGALIS

Įžanginės mintys ir paaiškinimai apie LFB Los Angeles sambūrio suruoštą ir pravestą politinių studijų savaitgalį

Lietuvių Fronto Bičiulių stovykloje Dainavoje 1968 metų rugpiūčio mėnesio 2 dieną “Į Laisvę” žurnalo redakt. Leonardas Valiukas LFB veiklai suaktyvinti padarė eilę siūlymų (žiūr. “Į Laisvę” 1968 metų nr. 43/80, 59-61 pusi.). Daugumas tų siūlymų nukreipti į vadovaujančius organus, tačiau bent vieną — politinių studijų savaitgalių organizavimą — galėtų ir privalėtų realizuoti kiekvienas LFB sambūris. Bent tokias išvadas padarė LFB Los Angeles sambūrio valdyba, apsispręsdama studijų savaitgalį rengti.

POLITINIŲ STUDIJŲ SAVAITGALIO ORGANIZATORIAI IR PRAVEDĖJAI — LFB Los Angeles sambūrio 1968-1969 veiklos mėty valdyba, suorganizavusi ir pravedusi 1969 metų sausio mėnesio 25 ir 26 dienomis viešą politinių studijų savaitgalį puošniame Statler-Hilton viešbutyje Los Angeles mieste. Nuotraukoje (iš kairės dešinėn): kasin. B. Graužinis, sekr. J. Kojelis, vicepirm. dr. Z. Brinkis, pirm. A. Kulnys, vicepirm. VI. Pažiūra ir vicepirm. B. Čiurlionis.    L. Kanto nuotrauka

Vedamos aštrios diskusijos, kas ką skriaudžia:    “valstybininkai” “tautininkus”, ar priešingai; kas ką yra užgožę: kultūra politiką, ar atbulai; kas ką niekina: kaltintojai kaltinamuosius, ar vieni antrus ir t.t. Nors į tuos klausimus “neklaidingus” atsakymus turi tituluoti ir premijuoti žurnalistai, tačiau tikresnių už “neklaidinguosius” atsakymų, atrodo, teks dar ilgai palaukti. Jie ateis, kai į dabartinius įvykius susidarys tam tikra laiko perspektyva, kai išaiškės vienas kitas labai reikšmingas nežinomasis ir kai kurias prielaidas patvirtins ar paneigs pats laikas.

Šiuo metu viena aišku, kad lietuviškame gyvenime esama kultūrinių įvykių, k. t., literatūrinių premijų, tautinių šokių ir dainų švenčių, operų, koncertų, kultūros kongresų ir t.t. Laisvinimo veikloje įvykių visai pritrūkę. Žinoma, šioje veikloje dažnų įvykių būti ir negali, tačiau laisvinimo politika gali ir turi būti rimtai studijuojama ir inteligentiškai planuojama, o priimtų planų realizavimui pasiaukojančiai dirbama. Šitokių reikalavimų laisvinimo veiklai vadovaujančioms institucijoms statymas yra natūrali politinio išeivio teisė, net pareiga. Kas iš tikro nuoširdžiai tai palaiko laisvinimo institucijų niekinimu, griovimu ar talkinimu priešui, parodo politišką nesubrendimą ir visišką rezistencinės kovos reikalavimų nesupratimą. Neišleistina iš akių ir prielaida, kad tokiame chore įsimaišo ir sąmoningo laisvės kovos sabotuotojo balsas.

Politinių studijų savaitgalis Los Angeles mieste ir buvo suorganizuotas Lietuvos laisvinimo problemoms svarstyti. Aktyviais dalyviais buvo pakviesti įvairių politinių atspalvių žmonės. LFB Los Angeles sambūrio valdybai buvo įdomu patirti, ar tie žmonės ramioje svarstymų atmosferoje įstengtų prieiti prie bendrų visiems priimtinų išvadų. Su pasitenkinimu reikia konstatuoti, kad tokių išvadų buvo prieita. Išvados, suredaguotos Juozo Kojelio, bendradarbiaujant studijų moderatoriui prof. dr. Antanui Klimui ir auditorijos atstovams — dr. Juozui Jurkūnui ir Antanui Mažeikai, gavo ir studijų savaitgalio paskaitininkų pritarimą.

Studijų savaitgalio medžiaga šiame “Į Laisvę” numeryje skelbiama šia tvarka: 1. Prof. dr. Antano Klimo paskaita “Laisvojo lietuvio paskirtis”; 2. Prof. Stasio Žymanto paskaita “Mąstykime ir veikime iš naujo”; 3. Simpoziumo dalyvių pranešimai: a) dr. Petras Pamataitis “Organizacinė laisvinimo veiksnių struktūra”, b) dr. Jonas Žmuidzinas “Aktyvus į laisvės kovą jaunimo įjungimas” ir c) Leonardas Valiukas “Svetimųjų talka kovoje dėl Lietuvos laisvės”; 4. Politinių studijų savaitgalio diskusijos; 5. Lietuvos generalinio konsulo dr. Juliaus J. Bielskio sveikinimo kalba; 6. Dr. Zigmo Brinkio studijų baigiamasis žodis; 7. Studijų savaitgalio išvados ir 8. Studijų savaitgalio atgarsiai spaudoje.

Gaila, kad poetas Bernardas Brazdžionis savo paskaitos “Kūrėjo vaidmuo laisvės kovoje” nepanorėjo spausdinti.