LFB KONFERENCIJOS REZOLIUCIJŲ KOMISIJOS PASIŪLYMAI

LFB studijų savaitės, įvykusios liepos 23 - rugpiūčio 4 dienomis Dainavoje, viena diena (rugpjūčio 2) buvo skiria organizaciniams ir ateities veiklos reikalams. Tos konferencijos rezoliucijų komisija bandė pranešėjų ir kalbėtojų pasiūlymus susumuoti ir suvesti į eilę rezoliucijų. Tos rezoliucijos buvo perskaitytos, bet nepriimtos. Mat, pilnam išdiskutavimui pritrūko laiko. Prof. J. Brazaičio ir kitų pasiūlymu, visų kalbėtojų, pranešėjų ir kartu rezoliucijų komisijos pasiūlymai bei išvados buvo nutarta perduoti LFB Vyr. Tarybai ir Centro valdybai, kad tos institucijos tai nuodugniai perkratytų ir padarytų atitinkamus nutarimus, žemiau duodame tos konferencijos rezoliucijų komisijos padarytas svarbesnes išvadas.

1.    LFB laikosi Lietuvos nepriklausomybės linijos, aktyviai dalyvauja Lietuvos valstybės nepriklausomybės atstatymo siekiuose, ugdo ir stiprina išeivijos ryžtą kovai su Lietuvą aneksavusiu okupantu, rūpinasi patys ir per tas bendrines organizacijas, kuriose dalyvauja LFB atstovai, suaktyvinti:    (a) svetimų jų viešąją opiniją už lietuvių tautos laisvą apsisprendimą, (b) lietuvių informacijos svetimiesiems uždavinius bei organizaciją, sudarant bendrą informacijos centrą.

2.    LFB reiškia patys griežtą protestą ir skatina visus laisvuosius lietuvius demaskuoti okupanto sistemingas bei intensyvias neokolonistines pastangas sunaikinti lietuvių tautos individualybę, tiek gabenant įvairiais pretekstais į Lietuvą rusus ir rusinant Lietuvos administraciją, taip pat ūkio, kultūros, švietimo įstaigas, tiek per akis klastojant Lietuvos istoriją, persekiojant religiją ir bažnyčias, užgniaužiant minties reiškimo, spaudos, susirinkimų ir draugijų laisves.

3.    LFB remia mintį, kad laisvojo pasaulio viešajai opinijai būtų pateiktas Vilniaus katalikų katedros “išpirkimo” ir jai maldos namų pobūdžio grąžinimo klausimas.

4.    LFB palaiko lietuvių išeivijos bendravimą su okupanto aneksuota Lietuva, nepažeidžiant Lietuvos tarptautinės padėties, laisvės kovos pastangų ir prisilaikant Clevelando veiksnių konferencijos nutarimo.

5.    LFB su dideliu rūpesčiu stebi Katalikų Bažnyčios reformų poveikį lietuvių išeivijos tautinių parapijų likimui ir remia lietuvių katalikų pastangas išsikovoti savarankišką tautinį lietuvių katalikų pastoracinį centrą lietuvių išeivijai.

 

UŽSAKYK “JĮLAISVĘ” SAVO PRIETELIUI

•    Užsakyk “Į Laisvę” žurnalą savo prieteliui.

•    Prenumeratos kaina:    $5.00

(JAV-se ir Kanadoje), visur kitur — $3.00.

•    Administratoriaus adresas:    Mr.

Aleksas Kulnys, 1510 East Merced Avenue, West Covina, California 91790.