Į Laisvę 1962 30(67)


    T U R I N Y S

Vytautas Vaitiekūnas: Lietuva atviro rusinimo kelyje ..... 1
Maironis: Didvyrių kapai ................................ 11
Okupuotos Lietuvos ūkio padėtis sovietiniam veidrody .... 12
Kova prieš religiją Okup. Lietuvoj ...................... 17
Antanas Musteikis: Realybė ir iliuzijos ................. 22
Ark. Matulionis — tyliosios Bažnyčios žibintas .......... 27
Jonas Šoliūnas: Žvilgsnis į save ........................ 29
Mečys Musteikis: Plataus masto studijų savaitė Vokietijoj 37
Prie mėlynų kalnų ir ežerų .............................. 41
Ar kova už rezoliucijas kongrese bus laimėta? ........... 44
Laisvųjų ir pavergtųjų lietuvių susitikimas Helsinky .... 48
Madrido lietuviškasis balsas ............................ 52
Gerardas Balčiūnas: Socialinis ir filosofinis klimatas
  Šiaur. Amerikoje akademiniam jaunimui ir intelektualams 55

      Darbai ir Idėjos ...  37-64
                      Idėjos spaudoje,
                      Vardai įvykiuose,
                      Žvilgsnis knygų lentynon

 

PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Redaguoja — Redakcijos kolektyvas: vyr. redaktorius — Stasys Daunys, redaktoriai — Petras Bagdonas, Juozas Baužys, Aloyzas Baronas, Vladas Būtėnas, Vincas Rygertas.

Redakcijos adresas — Į Laisvę. 2801 W. 38 St., Chicago 32, Illinois. Telef.: Cliffside 4-2139.

Viršelio vinjetė — dail. T. Valiaus

Administrators — Kostas Bružas Administracijos adresas: Į Laisvę, 10734 S. Eberhart Ave., Chicago 28, Ill. Telef. IN 8-6189

* * *

Į LAISVĘ — TOWARD FREEDOM, Lithuanian quarterly of politics. Address: 2801 W. 38 St., Chicago 32, Ill. Business manager: K. Bružas, 10734 So. Eberhart Ave., Chicago 28, Illinois.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAI

Administracija dėkoja visiems tiems, kurie jautriai atsiliepė į paraginimą sutvarkyti savo prenumeratų sąskaitas. Administracija prašo ir tikisi, kad ir visi kiti, gavę paraginimo laiškus, nedelsdami atsilieps į prašymą.

Į Laisvę skaitytojai, pakeitę savo adresus, tuojau praneškite savo adresą administracijai.

Į LAISVĘ METINĖ PRENUMERATA:

Amerikoje (Šiaurės ir Pietų) $3.00; Australijoj ir D. Britanijoj — L. 10; Italijoj — L. 900; Prancūzijoj — F. 10.— Švedijoj — Kr. 10; Šveicarijoj — Fr. 8; Vokietijoj — DM 8.

ATSKIRAS NUMERIS

Amerikoje $1.00; Australijoje ir Britanijoje — L.3; Italijoje — L. 300; Prancūzijoje — Fr.2.50; Šveicarijoje — Fr. 3; Švedijoje — Kr. 3; Vokietijoje — DM. 2.

Norintieji Į Laisvę žurnalą gauti oro paštu primoka faktines oro pašto išlaidas.