MADRIDO LIETUVIŠKASIS BALSAS

Ne paslaptis, kad Vliko rūpesčiu ir pačių Lietuviškųjų transliacijų pasišventimu ir darbu Madrido Lietuviškasis Balsas suvaidino svarbų vaidmenį pavergtajai Lietuvai, kenčiantiems jos gyventojams ir mūsų Tėvynes laisvės bylai.

Truputis istorijos

Nuo 1952 m. vasaros Vliko įgaliotinis Madride net keliais atvejais kreipėsį į Ispanijos vyriausybę su prašymu leisti lietuviams transliuoti per Tautinį Ispanijos radiją Madride (Radio Nacional de Espana) į bolševikų terorizuojamą mūsų tėvynę Lietuvą. Lietuviškų radijo valandėlių išgavimo reikalu buvo kreiptasi net į gen. Francisco Franco, kuris, pats kovęsis prieš komunistus net tris metus savame krašte, Lietuvos priespaudą ir lietuvių tautos nelaimę suprato ir pažadėjo savąjį radijo siųstuvą. Pagrečiui buvo kreiptasi į tuometinį Ispanijos užsienių reikalų ministerį Sr. Martin Artajo, buvo kalbėta su popiežiaus nuncijum Madride, arkivysk. Hildebrando Antoniutti, su Madrido patriarchu-vyskupu Mons. Leopoldo Eijo y Garay, su Tautinio radijo vadovybe, o ypatingai su informacijos ministeriu, nuo kurio priklauso visos Ispanijos radijo ir televizija. Tuometinis ir dabartinis Ispanijos informacijos ir turizmo min. Arrias Salgado pranešė, kad prašymas patenkintas ir suteiktas leidimas lietuviškoms transliacijoms Madride. Visi minėtieji vadovaujantieji asmenys nuo pat pirmųjų su jais kontaktų radijo transliacijų reikalu suprato, ką mums šiais tragiškais laikais reiškia galėtų prabilti į pavergtąją tautą. Min. Arrias Salgado lietuviškųjų transliacijų vedėjui pakartotinai pabrėžė, kad jos suteikiamos Lietuvai ir sovietų pavergtajai lietuvių tautai.

Lietuviškojo radijo darbo pradžia Madride

Po skubaus pasiruošimo, susitvarkymo ir pasitarimo su ispanų radijo vadovybe, ypač su anuometiniu jos direktorium sr. Jose Ramon Alonso, ir su Vliku, lietuviška programa buvo pradėta 1955 m. sausio 2 d. Pirmaisiais dviem mėnesiais lietuviškoji programa buvo perduodama 10 minučių kasdien, o nuo 1955 m. kovo 1 d. jau buvo išgauta 15 minučių. Nuo 1958 m. buvo išgautas mažosios programos pakartojimas kitos dienos rytą 8.30 val. iki 8.45 vai. Lietuvos laiku, o nuo 1961 m. lapkričio 6 d. išgautas ir antras mūsų lietuviškos programos pakartojimas, būtent 17.45 vai. Lietuvos laiku. Pagrindinė lietuvių kalba programa per Tautinį Ispanijos radiją iš Madrido siunčiama 50 m. banga, ki tuo tarpu abu viršminėti pakartojimai perduodami 42 m. banga.

Programų paruošimas

Pagrindinis mūsų lietuviškųjų programų Madride rengėjų rūpestis — kad jos būtų tikrai lietuviškos ir prieškomunistinės, aktualios ir įdomios Lietuvos žmonėms, atitinkančios Vliko nurodymus ir visų gerų lietuvių pageidavimus. Programą pradedamą Karo muziejaus varpų muzika; po to perduodamos dienos politinės žinios apie svarbesnius tarptautinius įvykius iš politinės, diplomatinės ir karinės srities. Vėliau eina pagrindiniai straipsniai arba kritiškas pavergtosios Lietuvos gyvenimo vertinimas, prieškomunistinė polemika ir pranešimai ekonominiais sovietijos ir laisvojo pasaulio klausimais. Specialūs komentarų taikiniai yra lietuviškasis jaunimas, lietuviška šeima, lietuvis darbo žmogus, lietuvė moteris ir t. t. Nepaprastai daug dėmesio kreipiama tokioms mūsų gyvybinėms temoms, kaip Lietuvos rusinimas, jos komunistinimas, mūsų žmonių danginimas į Sibirą ir kitus Sovietijos užkampius, rusų kalbos ir kultūros brukimas lietuviškajam jaunimui, ypač sovietinėse Lietuvos mokyklose, “didžiosios ir laimingosios tėvynės” liaupsinimas ir viso to, kas lietuviška ir lietuvio širdžiai miela, niekinimas. Paskutiniu metu prabilta į Lietuvą ir apie branduolinius sovietų sprogdinimus, Chruščiovo grąsinimus sunaikinti visus tuos, kurie nenori pasiduoti Kremliaus satrapų pavergiami. Daug energijos tenka pašvęsti atsikertant bolševikams, kai jie per savo komunistinę ir sovietinę spaudą bei radiją pradeda niekinti Lietuvai didžiai nusipelniusius asmenis, kurie dirbo ir dabar dirba tėvynės laisvinimo darbą. Stengiamasi pasakyti tikrą tiesą apie buvusios nepriklausomos Lietuvos gyvenimą, jos laimėjimus, jos pažangą, laimingą laisvųjų lietuvių gyvenimą laisvoje Lietuvoje.

Tolygiai puoselėjama religinės ir moralinės temos, ypač stengiamasi pasakyti tai, ką negali laisvai pasakyti Lietuvoje nei kunigas, nei kuris kitas susipratęs lietuvis. Dažnai liečiama Bažnyčios ir tikėjimo persekiojimų bei nusižengimai moralei. Informuojama taip pat tikintieji apie laisvųjų lietuvių religinį gyvenimą laisvajame pasaulyje, kaip Bažnyčia ir tikintieji reaguoja į bolševikų sauvaliavimą prieš tikėjimą ir Dievą.

Radio Nacional de Espana Madride

Siųstuvas Radio Nacional, kuriuo jau 8 metai naudojasi lietuviai Ispanijos sostinėje, yra vienas galingiausių pasaulyje radijo siųstuvų. Už 30 km. į pietus nuo Madrido į viršų kyla ištisas pastatų miestas. Tai Tautinis Ispanijos radijas. Per šį siųstuvą galima pasiekti visus pasaulio kampus, nes jis yra 600 kilovatų galingumo (3 kombainai po 200 kilovatų kiekvienas). Lietuviškos mūsų programos lengvai pasiekia Lietuvą, nes ši stotis turi įvairių krypčių išspinduliavimo antenas.

Lietuvoje, Sibire ir kitur

Nuo pat transliacijų iš Madrido pradžios gaunama tiesioginių ir netiesioginių žinių iš Lietuvos ir Sibiro apie tai, kad ispanų Tautinio radijo lietuviškosios valandėlės yra girdimos ir lietuvių intensyviai klausomos. Girdimumas, žinoma, kiekvienu atveju priklauso nuo meteorologinių ir sovietinių trukdymų. Nėra paslaptis, kad bolševikai trukdo visas Vakarų transliacijas, taigi ir lietuviškąsias. Iš daugelio grįžusių patirta, kad Madrido Lietuviškosios Transliacijos yra dažnai normaliai girdimos. Klausytis radijo sovietų prispaustame krašte yra didelė rizika, ir žmonės turi tylėti, kad nepatektų okupantui į nagus. Tie sunkumai dar padidėjo, kai ne visi gali įsigyti pajėgius radijo priimtuvus Lietuvoje, nes tai okupantas irgi stebi. Nepaisant viso to, gaunama iš Lietuvos ir iš Sibiro žinių, kad informacijos, teikiamos per Madrido Lietuviškąjį balsą savo tiksle pasiekia.

Programų štabas

Programa turi vos du pranešėjus, kurių vienas tvarko siųstuvu perduodamą medžiagą, o kitas turi ją sutraukti ispaniškai ir palaikyti santykius su radijo stoties vadovybe. Jiedviem tenka atlikti ir visas technikinis darbas.

Ispanai apie lietuvišką valandą

Lietuviškųjų transliacijų vedėjui Madride buvo oficialiai Informacijos ir Turizmo ministerijos vieno aukšto pareigūno pasakyta: “Nesibijokite, Ispanijos vyriasybė yra pasiryžusi tęsti ir toliau moralinę, dvasinę ir kultūrinę kovą su komunizmu ir su Lietuvos okupantais.” Tad kilnus nusistatymas kovoti su bolševizmu yra nepasikeitęs. Jis nesikeis ir ateityje, nes ispanų tauta veda tą kovą ne oportunistiniais sumetimais, bet įsitikinusi, jog jos kova už tiesą ir laisvę yra teisinga ir kad Ispanija yra vienas iš pačių svarbiausių moralinių ir karinių bei politinių avanpostų prieš raudonąją šmėklą Vakarų pasaulyje. Be to, ispanai yra tikri, jog tuo jie kovoja už milijonus komunistų pavergtųjų žmonių, kas turėtų būti svarbu visam laisvajam pasauliui.

Lietuvių radijo darbu yra patenkintas net pats gen. Franco, kuris lietuviškųjų Madrido radijo valandėlių vedėjui neseniai yra pasakęs: “Sakykite ir rašykite visiems lietuviams, kad aš jaučiuosi laimingas, jog jūs galite patenkinti savuosius mūsų radiju, nes lietuvių reikalus, troškimus ir kančias puikiai atjaučiu, nes ir pats turėjau nuo komunistų daug nukentėti ir, pagaliau, per trejis metus su jais žūtbūtiniai grumtis.”

Plačioji ispanų visuomenė Lietuvai, kaip katalikiškam kraštui, irgi rodo daug simpatijos ir pritarimo.

* * *