Žvilgsnis knygų lentynon

Lithuania Land of Heroes Leonardo Valiuko knyga yra dar vienas vertingas įnašas į anglų kalba literatūrą apie Lietuvą. Knyga puikiai paruošta, nes joje nėra abstrakcijų, o dokumentais pagrįsta medžiaga, liečianti mūsų tautos istoriją ir ypač rezistencijos metus. Pažymėtina, kad leidinys yra skirtingo charakterio negu knyga apie partizanus Warfare on the Amber Coast. L. Valiukas tiksliai ir dokumentais iliustruodamas nušviečia lietuvių tautos rezistenciją visų okupacijų metais, prieš tai Lietuvą gražiai pristatydamas, kaip laisvę mylinčią tautą ir pavaizduodamas jos pažangą nepriklausomo gyvenimo metais. Be šimto puslapio teksto, apie kita tiek yra įdomių iliustracijų, kurios vaizduoja įvairius nepriklausomos Lietuvos atsiekimus. Gana įdomiai, niekeno beveik neliesta tema, autoriaus yra aprašytos lietuvių pastangos už Lietuvos laisvę laisvajame pasaulyje.

Įdomu ir vertingu straipsniu pavaizduotas ir sovietų genocidas Lietuvoje, pateikta skaičiais, kiek ir kada buvo ištremta lietuvių. Iš viso ši knyga paruošta trumpai, dokumentuotai, ir kiekvienas, besidomįs lietuvių tauta, galės lengvai sužinoti apie jos istoriją ir kovas už laisvę. Ši knyga vertinga dovana visiems lietuvių draugams ne lietuviams. Knygą išleido Lietuvių Dienų leidykla, įrišta į kietus viršelius, kainuoja 4 dol. 75 centus. Viršelio aplankas arch. E. Arbo, kuriame yra ir lietuvaitės (Žibutės Balsytės-Brinkienės) nuotrauka.

Knygos autorius Leonardas Valiukas, baigęs politinius mokslus magistro laipsniu Kalifornijos universitete, būdamas aktyvus visuomenininkas, padarė labai naudingą darbą, paruošdamas Lietuvos laisvės reikalui reikšmingą leidinį.

Kunigas Dievo ir žmogaus tarnyboje yra naujas prel. M. Krupavičiaus veikalas. Prel. M. Krupavičių žinojome daugiau kaip valstybininką, tačiau neseniai pasirodžiusi jo knyga rodo, kad autorius yra taip pat nemažesnis mokslo žmogus, puikiai atskleidžiąs dabartiniuose laikuose apaštalaujančio kunigo, o ir pasauliečio kataliko, paskirtį. Knyga, kurią išleido Draugo knygos klubas, yra gana didelės apimties, turi net 720 psl. Tačiau ji galėjo būti apie trečdalį mažesnė, jeigu būtų atskira knyga išėjusi viena knygos dalis — Kunigas liturgijos tarnyboj, kuri, atrodo, gerokai savo turiniu skiriasi. Tada likusioji knygos dalis būtų parankesnė vartoti ir kaip pati knyga būtų vieningesnė. Tačiau tai ne esminis reikalas, nes šiaip knyga vienas geriausių tos rūšies veikalų mūsuose. Naujai, gyvai ir įdomiai, parodydamas plačią erudiciją, prel. M. Krupavičius vaizduoja kunigo ir kataliko inteligento uždavinius žemėje. Kiekvienam katalikui knygą būtų pravartu perskaityti, kad sustiprintų ir praplėstų savo religinį akiratį, kuris, trūkstant tos srities literatūros, dažnai būna paviršutiniškas. Žinoma, kiekvieno kunigo net būtina pareiga šią knygą perskaityti, nes ne vienam daug kas būtų nauja, tai matyti stebint mūsų katalikiškąją veiklą. Prel. M. Krupavičiaus ši knyga katalikiška prasme turėtų reikšti tą patį, kaip dr. J. Girniaus Tauta ir tautinė ištikimybė tautine prasme. Pastarosios beveik nebėra, tačiau vargu ar būtų galima taip pasakyti apie pirmąją. Priklausyti kokiai nors grupei dar nereiškia turėti užtikrintus skaitytojus. Prel. M. Krupavičius savo knygoj jaučia laiko pulsą, todėl baigdami šį škicinį pačios knygos paminėjimą, cituojame iš knygos skyriaus Pamokslas ir kultūra, reikšmingą sakinį: “Aišku, kad visuomenėj tik tuomet galėsime sėkmingai dirbti, kai gerai pažinsime visas laiko dvasios apraiškas ir mokėsime prabilti suprantama laiko kalba”.

Lituanus žurnalo 1962 m. 1-2 numeris paskirtas lietuvių rezistencijai. Pačiame pirmame straipsnyje “Resistance” kalbama iš esmės apie rezistenciją ir lietuvių pastangas išsilaisvinti. Vaclovo Biržiškos straipsnyje rašoma apie laikinąsias Lietuvos vyriausybes istorijos tėkmėje. Stasys Daunys rašo apie rezistenciją prieš bolševikus 1941 m. Straipsnyje nurodoma, kaip organizavosi lietuviai ir kaip kovojo pirmaisiais okupacijos metais. Stasys Raštikis savo straipsnyje rašo apie Laikinosios Lietuvos vyriausybės santykius su vokiečių okupacijos atstovais. Algimantas Gureckas rašo apie rezistencija vokiečių okupacijos metais, o Tomas Remeikis apie rezistenciją antrosios bolševikų okupacijos metu. Kadangi amerikiečiai nemėgsta tuščios gražbilystės, visi straipsniai iliustruoti gausia dokumentine medžiaga. Taip yra nemaža su rezistencija susijusių nuotraukų, o taip pat rezistencinės dvasios meno kūrinių.

Numeryje labai gausu tikros dokumentinės medžiagos apie okupacijas, įsakymus areštam, apie komunistų paskelbtą amnestiją, o taip pat įdėta partizanų iš Lietuvos popiežiui Pijui XII atnešto laiško ištrauka. Iš viso numeryje gali rasti medžiagos visi, kurie domisi Lietuvos kančios ir heroizmo metais. Šis Lituanus numeris parodo, kad jaunieji mūsų akademikai, susispietę į gausų redakcinį kolektyvą, atlieka nuostabiai puikų darbą Lietuvos laisvinimo reikaluos. Lituanus daug prisidėjo prie lietuviškosios rezistencijos pristatymo parauliui, kurią šiais metais itin vaizdžiai atskleidė K. V. Tauras knyga “Guerilla Warfare On The Amber Coast” ir L. Valiukas savo leidiniu “Lithuania Land Of Heroes”.

Kan. Antano Steponaičio atsiminimų knyga „Tėvynėj ir pasauly” yra dar vienas mūsų atsiminimų literatūrą praturtinąs leidinys. Knyga spausdinta tėvų pranciškonų spaustuvėje Brooklyne, 320 psl., įrišta į kietus viršelius, kaina ir leidėjas nepažymėti.

Knygą autorius pavadino apybraižomis ir atsiminimais ir tai padaryta labai tiksliai, nes autorius neapsiriboja vien tik savo asmeniška patirtimi, bet daro vienokių ar kitokių Lietuvos ir pasaulinių įvykių apžvalgų. Knygoj apstu įvairios istorinės medžiagos o kadangi gale yra vardynas, tai ta medžiaga nėra sunku pasinaudoti. Autorius yra gimęs 1883 m., taigi ir aprašomieji įvykiai užima gana ilgą laiką. Autorius aprašo caro laikotarpį, revoliucijos metus, pirmą pasaulinį karą, laisvuosius Lietuvos gyvenimo metus, katalikiškąją akciją, darbą kalėjime, antrąjį pasaulinį karą ir okupacijas, tremtinių gyvenimą laisvame pasaulyje. Paskutiniame skyriuje, Prie kryžiaus kalno, autorius sumini visus Lietuvą ištikusius vargus. Tad jau nebe atsiminimai, bet stebėtojo užrašai, arba tikriau sakant, surinkta medžiaga, kuri nors daugeliui ir žinoma, bet gerai, kad yra sutelkta vienoj vietoj ir tuo pasitarnaus ieškantiems medžiagos apie komunizmą. Iš autoriaus padėkos įvade matyti, kad patarimais ir medžiagos parūpinimu prie knygos prisidėjo istorikas prof. Sužiedėlis, kuris taip pat taisė rankraščio kalbą ir padėjo sudaryti vardyną. Tai be abejo išėjo knygai į naudą, kuri įdomi pasiskaityti ir taip pat vertinga kaip istorinės medžiagos rinkinys.