PARTIZANO KNYGA

Juozo Lukšos-Daumanto, legendarinio Lietuvos partizanų vado, parašytosios knygos Partizanai už geležinės uždangos antroji laida pasirodys šią vasarą. Antroji knygos laida papildyta Lietuvos tikinčiųjų laišku Popiežiui, nežinomojo lietuvio laišku laisvajam lietuviui ir kita Juozo Lukšos iš Lietuvos atneštąja dokumentine medžiaga, ligi šiol dar nežinoma platesnei lietuvių visuomenei. Knygą leidžia Į Laisvę Fondas Lietuviškai Kultūrai Ugdyti, lietuviškosios rezistencijos dvidešimties metų ir knygos autoriausdešimties metų žuvimo sukaktims prisiminti ir atženklinti.

Partizanai už geležinės uždangos — tai pirmoji ir vienintele knyga, parašyta atkakliųjų partizaninių kovų dalyvio ir vado, atskleidžianti antrosios sovietų okupacijos metu lietuvių tautos pasipriešinimą, kovojančių Lietuvos partizanų baimės nežinantį ryžtą, besąlyginį pasiaukojimą ir didvyrišką mirtį kovos laukuose, lygiai kaip ir Lietuvos išdavikų ir budelių negailestingą naikinimą.

 Knygos autorius Juozas Lukša pratarmėje įrašė testamentinius žodžius gyviesiems: knygoje surašyti faktai skiriami ateities kartoms partizanų kovoms už Lietuvos laisvę nušviesti.

Prieš šimtus metų narsieji Pilėnų gynėjai patys save išsižudė, bet gyvi nepasidavė į kryžuočių vergiją.    Šiurpus Pilėnų    įvykis    paveikė kryžuočius ir jie grįžo atgal. Lietuvos partizanai pasirinko Pilėnų gynėjų pavyzdį, tik daug platesnės apimties ir daugel    kartų    daugiau kraujo praliejo ir galvų paguldė. Bet sovietinis okupantas pasirinko moderniojo barbaro ir dvidešimtojo amžiaus gėdos kelią — jis iš Lietuvos nesitraukia ir toliau ją tebenaikina.