VASTYBĖS DEPARTAMENTO PAAIŠKINIMAS PABALTIJO KLAUSIMU

Ar Lietuva, Latvija ir Estija tradiciniai Sovietų Sąjungos kraštai?

Paskutiniuoju metu Valstybės departamentas dviem atvejais padarė pareiškimus Pabaltijo valstybių klausimu. Pirmasis atvejis iškilo, kai Atstovų Rūmų narys Derwinsky padarė priekaištus Valstybės departamentui, kad jis Pabaltijo valstybes laiko tradiciniais Sovietų Sąjungos kraštais. Antrą kartą Valstybės departamentas Pabaltijo kraštus paminėjo Latvijos nepriklausomybės šventės proga. Valstybės sekretorius Dean Rusk pasirašytame ir Latvijos atstovui Washingtone atsiųstame laiške pareiškė, kad JAV nepripažįsta Latvijos, Lietuvos ir Estijos pavergimo ir išreiškia viltį, kad tie kraštai laisvę atgaus. Šis pareiškimas skelbtas visoje lietuvių spaudoje. Sustokime ties pirmuoju atveju, kuris lietuvių visuomenei mažiau žinomas.

Valstybės departamentas pagal tradiciją atsako visiems, kurie į jį kokiu nors reikalu kreipiasi. Po kongresmano Derwinsky minėto pareiškimo lietuvių laiškai Valstybės departamente pagausėjo. Iš Valstybės departamento atsakymų būdingesnis atsakymas dr. A. Taruliui, kuriame pats departamentas reiškė norą, kad jo pareiškimas pasiektų lietuvių visuomenę.

Koks Valstybės departamento nusistatymas

“Aš turiu atsakyti į jūsų laišką, rašytą 1961 lapkričio 1 (Valstybės) Sekretoriui, kuriame jūs pasisakote dėl Valstybės departamento priskiriamo nusistatymo, kad Lietuva, Latvija ir Estija yra tradicinės Sovietų Sąjungos dalys. Šis nusistatymas buvęs tariamai departamento praneštas Atstovų Rūmų tvarkos komitetui.

Jūs esate visai tikslus, kad tas nurodymas nereiškia Valstybės departamento nusistatymo. Valstybės departamentas niekada nėra davęs pareiškimo, kad bet kuri iš Pabaltijo valstybių yra tradicinė Sovietų Sąjungos dalis. Jungtinių Valstybių vyriausybė nepripažįsta sovietinės aneksijos Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Mes laikome, kad tiem kraštam jėga buvo atimtos jų tautinės nepriklausomybės. Jų buvusių nepriklausomų vyriausybių diplomatiniai atstovai užsieniuose yra pripažįstami mūsų vyriausybės ir eilės kitų”.

Ką departamentas buvo rašęs Atstovų Rūmų tvarkos komitetui

Savo atsakyme departamentas cituoja ištrauką, ką buvo rašęs Atstovų Rūmų tvarkos komitetui Pabaltijo valstybių klausimu:

‘‘Jungtinių Valstybių vyriausybės nusistatymas pasilieka aiškus ir tvirtas — Sovietų dominavimo kitiem kraštam sovietinio bloko ribose nepripažinti status quo kaip nuolatinės padėties. Ši vyriausybė yra aiškiai pripažinusi ir remia šių tautų teisę į tautinę nepriklausomybę, į savo pačių laisvai pasirinktą valdymąsi, į naudojimąsi pagrindinėm žmogaus teisėm bei laisvėm. Jungtinių Valstybių vyriausybė jų reikalu yra giliai ir nuolat susidomėjusi, ir Valstybės departamentas kreipia nuolatinį dėmesį per eilę metų į politinę akciją, skirtą šiam dėmesiui perduoti tų sričių gyventojam”.

Valstybės departamento sugestijos

“Atsižvelgdamas į jūsų sugestiją, kad mūsų atsakymo į jūsų laišką paskelbimas galėtų būti naudingas baltų kilimo amerikiečiam informuoti apie Valstybės departamento nusistatymą šiuo reikalu, prašau jaustis visiškai laisvas panaudoti šį laišką tinkamu būdu, kuris būtų naudingas departamento nusistatymui išaiškinti”.

Laišką pasirašė Temple Wanamaker, viešosios tarnybos direktorius.