ŽVILGSNIS KNYGŲ LENTYNON

Atsiųsta paminėti

★   Dr. Pr. Gaidamavičius Didysis nerimas, žvilgsnis ieškančion žmogaus širdin. Išleido Immaculata, Putnam, Conn., 1961 m. Kaina 2.50 dol. Viršelis dail. V. K. Jonyno. 300 psl. Autorius šioje knygoje rašo apie žmogaus sielos amžiną nerimą, netikrumą ligi jis neatranda Didžiosios Tiesos. Gana įdomiai autorius bando nušviesti žmogaus nerimą, panaudodamas žymiųjų pasaulio ir lietuvių mintytojų, rašytojų ir konvertitų pergyvenimus, randamus jų pačių išpažinimuose arba raštuose. Jis žvelgia į žmogaus prigimties polėkį aukštyn, pastebėdamas, kad šis polėkis krypsta į visatos kūrėją. Gyvenime toks polėkis tampa drama, užsibaigiančia Dievo radimu, neradimu arba praradimu. Knyga, kurią peržiūrėjo prof. St. Yla, turi Norwich vysk. V. J. Heines aprobatą.

★   Stepas Zobarskas The Maker of Gods,The Lithuanian Stories, With an introduction by Alastair Guinan. Išleido Voyages Press. Kaina 3 dol. 132 psl. Kietais viršeliais. Aplankas dail. P. Osmolskio.

Šioje knygoje autorius duoda keletą novelių, kurios savo turiniu yra lietuviškos, tačiau atverdamos kitą pasaulį amerikiečiams bus gana įdomios. Tai mini ir įvadą parašęs Alastair Guinan, universiteto profesorius. Ši gražiai išleista knygutė yra gana tinkama dovana amerikiečiams šalia kitų to pobūdžio knygų.

★   Alfonsas Gricius,Pažadinti sfinksai.“Lietuvių Dienų” leidinys. Finansavo kun. Jonas A. Kučingis (4361 Sunset Blvd., Hollywood 29, Calif., USAI. Tiražas 400 egz. Kaina $1.50.

Tai trečias poeto Al. Griciaus eilėraščių rinkinys. Autorius amžiumi gana jaunas, plačios erudicijos, tačiau nesusižavėjo moderniu eiliavimo būdu ir tebesilaiko klasinio eiliavimo, kas be abejo yra sunkiau, tačiau tam tikra prasme ir duoda ilgesnių išsilaikymo galimumų. Poetas nėra gausus, tačiau jo eilėraščiai yra gilūs, originalūs ir nestokoja tikrosios poezijos. Visos šios savybės daro knygą vertingą dėmesio.

★   Ignas Malėnas Elementorius. 1961 m. Išleido Ateitis dr. K. Valiūno ir dr. J. Kazicko lėšomis minint “Neries” b-vės dešimtmetį. Iliustravo dail. Viktoras Simankevičius; spaudė saleziečių spaustuve Italijoj, 112 psl.; kaina nepažymėta.

Tai naujais metodais paruoštas elementorius, kurį naudodamas vaikas gali daug greičiau išmokti skaityti. Vadovėlis gražiai išleistas, patrauklus ir be abejo padės tėvams, besistengiantiems vaikus išmokyti lietuviškai rašyti.

★   Tautos Praeitis.Istorijos ir gretimųjų sričių neperiodinis žurnalas. Tomas I, Knyga 3. Redaktorius Č. Grincevičius. į redakcinę kolegiją dar įeina kun. V. Bagdanavičius, MIC, ir

M. E. Nauburas. Leidžia Lietuvių Istorijos Draugija. Administratorius kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC, 4545 W. 63rd. St., Chicago 29, Illinois. Prenumerata: vienas tomas (4 knygos) — $10, atskiros knygos kaina $3. Lietuvių istorijos draugijos nariams duodama 25% nuolaida.

Tautos Praeities trečioji knyga be viršelio turi 167 psl. Turinyje gausu brandžių straipsnių ir istorinių dokumentų. Jaunas anglų mokslininkas Raphael Sealey (vedęs lietuvaitę Danguolę Sadūnaitę, laisvai kalba ir rašo lietuviškai) aptaria lietuvių kalbos kilmę. Paulius Rubikauskas, remdamasis Pašiaušės jėzuitų kolegijos metraščiais, rašo apie aštuonioliktojo amžiaus Lietuvos bruožus. Mykolas Biržiška nurodo nežinomuosius L. Rėzos akademinius raštus. Dr. Antanas Rukša rašo apie lietuvių kalbos vartojimą Vilniuje. Dr. Jonas Matusas duoda straipsni apie Lietuvos lokalinės istorijos L. E. papildymus. Apžvalginiuose straipsniuose kun. dr. K. M. Rėklaitis tęsia atsiminimus iš Petrapilio veiklos, Vincas Liulevičius toliau nurodo ir vertina švietimo židinius tremtinių stovyklose. Platus knygų ir žurnalų aptarimas ir vertinimas. Trečioji Tautos Praeities knyga įdomi, ilustruota, patartina kiekvienam skaitytojui.

★   Gaudeamus,Studentų Ateitininkų Sąjungos informacinis leidinys nr. 3, 1961 m. gruodis. Gaudeamus eina jau 10 metų. Šiame nr. išspausdinti Studentų Ateitininkų Sąjungos įstatai, gausu ateitininkiškos informacijos ir kun. dr. P. Celiešiaus straipsnis Dievo buvimo pažinimas ir nujautimas.

★   Dr. Alfonsas Šešplaukis Adam Mickiewicz and Lithuania. Tai 16 pusl. anglų kalba studijėlė apie Mickevičių parašyta dr. A. Sešplaukio, Columbijos universiteto dėstytojo, New Yorke, N. Y. Knyga spausdinta Putname, Conn. Knygutėje yra keletas poezijos ištraukų, liečiančių Mickevičiaus santykius su Lietuva, iliustruojančių to paties pobūdžio tekstą. Šis anglų kalba leidinėlis padės amerikiečiams suprasti kas buvo Mickevičius ir ką jam reiškė Lietuva.

★ Premijuota Birutė Pūkelevičiūtė.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės skelbtas Jaunimo Dramos konkursas, kuriam buvo atsiųsta 17 kūrinių.

Premija 1000 dol. paskirta B. Pūkelevičiūtei už kūrinį Aukso žąsis.