Į Laisvę 1961 25(62)


1961 M. LIEPA NR. 25 (62)
Adolfas Damušis: Laisvės kovų pirmasis veiksmas ....... 1
Leonas Prapuolenis: Tautos istorinio laimėjimo sukaktis 6
Vladas Būtėnas: Grįžimas į senus kovos laukus......... 11
Pilypas Narutis: Pirmosios sukilimo aukos ............ 12
Dvidešimečiui praėjus ................................ 15
Į Laisvę nueitas kelias .............................. 16
Pirmieji Į Laisvę skaitytojai ........................ 17
Zenonas Ivinskis: Rusifikacija — 
        Rusų veržimosi į Vakarus pagrindinis veiksnys  19

Iš Vinco Ramono kūrybos .............................. 26 
Kultūrinio gyvenimo apžvalga pavergtoje Lietuvoje .... 29
Vokietijos partijų priešrinkiminis veidas ...........  39 
J. Baužys: Ateitis per 50 metų ....................... 44 
Zigmas Brinkis ir Kazys Pemkus
        Socialinė medicina dviejuose kontinentuose ... 48
Vardai įvykiuose. 
        Laiškai redakcijai ........................... 46


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

* * *

Į LAISVĘ— Lietuvių Fronto Bičiulių trimėnesinis politikos žurnalas

Redaktorius— Stasys Daunys Techn. redaktorius — Vincas Rygertas

Redakcijos adresas:Į Laisvę, 2801 West 38 St, Chicago 32, Illinois

Viršelio vinjetė— dail. T. Valiaus

*    *    *

Administratorius— Viktoras Naudžius

Administracijos adresas: Į Laisvę, 1936 S. 49 Ave., Cicero 50, Illinois. Telef. OLympic 2-3596

*    *    *

Į LAISVĘ — TOWARD FREEDOM,Lithuanian quarterly of politics. Address: 2801 W. 38 St., Chicago 32, Ill. Business manager: V. Naudžius, 1936 S. 49 Ave., Cicero 50, Illinois. Phone: OLympic 2-3596

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAI

Administracija dėkoja visiems tiems, kurie jautriai atsiliepė į paraginimą sutvarkyti savo prenumeratų sąskaitas. Administracija prašo ir tikisi, kad ir visi kiti, gavę paraginimo laiškus, nedelsdami atsilieps į prašymą.

Į Laisvę skaitytojai, pakeitę savo adresus, tuojau praneškite savo adresą administracijai.

Į LAISVĘ METINĖ PRENUMERATA:

Amerikoje (Šiaurės ir Pietų) $3.00; Australijoj ir D. Britanijoj — L. 10; Italijoj — L. 900; Prancūzijoj — F. 10.— Švedijoj — Kr. 10; Šveicarijoj —    Fr. 8; Vokietijoj — DM 8.

ATSKIRAS NUMERIS

Amerikoje $1.00; Australijoje ir Britanijoje — L.3; Italijoje — L. 300; Prancūzijoje —    Fr.2.50; Šveicarijoje — Fr. 3; Švedijoje — Kr. 3; Vokietijoje — DM. 2.

Norintieji Į Laisvę žurnalą gauti oro paštu primoka faktines oro pašto išlaidas.