TREČIOJI LIETUVIŲ BENDRUOMENES TARYBA

JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos rinkimuose paduota 4.632 teisėti balsai. į Tarybą išrinkti:

Los Angeles apygardoje: E. Nakaitė - Arbačiauskienė.

Čikagos apygardoje: J. Jasaitis, V. Adamkavičius, dr. P. Kisielius, dr. V. Vardys, T. Blinstrubas, dr. A. Razma, kun. Pr. Garšva, VI. Jakubėnas, B. G. Shotas, kun. St. Šantaras, Al. Mackus, J. Švedas.

Vidurio (Cleveland) apygardoje: St. Barzdukas, J. Bachunas, Alf. Mikulskis, Alg. Nasvytis, V. Kamantas.

Naujosios Anglijos (So. Boston) apygardoje: P. Vileišis, dr. B. Matulionis, V. Izbickas, A. Giedraitis, O Ivaškienė.

Rytų (New York) apygardoje: kun. L. Jankus, E. Armanienė, J. Šlepetys, Br. Nemickas, Pr. Naujokaitis, Vl. Dilis, V. Volertas, St. Dzikas.

Prof. Antanas Maceina vasario 16 (gal vokiečiai parinko Nepriklausomybės šventės dieną) buvo patvirtintas docentu Muensterio universitete. Iki šiol jis dėstė svečio — profesoriaus teisėmis. Docento pareigos yra pastovios. Vasaros semestre prof. A. Maceina skaitys 2 valandas apie dialektinį materializmą ir 1 valandą apie religiją ir kultūrą ortodoksų bažnyčios šviesoje. Turės ir 2 val. seminaro apie Dostojevskio didįjį inkvizitorių.

V. Natkus, mūsų bendradarbis Europoje, dalyvavo kovo 6 - 8 d. Herde-rio Instituto Marburge suruoštose studijų dienose. Buvo paprašytas dienų dalyviams papasakoti apie Vasario 16 gimnaziją. Herderio Institutas yra pati didžiausia Vakarų Vokietijos institucija Rytų problemoms moksliškai tyrinėti.

Prof. J. Brazaitis gegužės mėn. Wa-terburio LFB susirinkime skaitė paskaitą apie pasaulinės politikos įvairenybes. Waterburio frontininkai gražiai reiškiasi visoje lietuvių veikloje. Pirmininkauja Juozas Paliulis.