VARDAI ĮVYKIUOSE

Rašytojui Vincui Ramonui paskirta Lietuvių Akademinio Sambūrio Montrealyje, Kanadoje, 500 dol. Vinco Krėvės vardo literatūros premija už 1960 išleistą apysakų rinkinį Miglotas rytas. Knyga rasta geriausia iš 1959 - 1960    pasirodžiusių literatūros veikalų. Vertinimo komisiją sudarė: dr. A. Gražytė, M. Aukštaitė, kun. dr. F. Jucevičius, P. Girdžius, A. Kličius. Premija skiriama kas antri metai. Iškilmingas premijos įteikimas įvyko 1961    gegužės 13 Montrealyje.

Vincas Ramonas, gim. 1905 Trakiškiuose, prie pat Marijampolės. 1924 baigęs gimnaziją, įstojo į Lietuvos Universitetą ir studijavo literatūrą Teologijos - Filosofijos fakultete. 1926-1944 buvo mokytojas iš karto Marijampolės Marijonų gimnazijoj, vėliau Mokytojų Seminarijoj. 1945-46 mokytojas Vokietijoj, Uchtėj. 1948-50 dirbo Australijos miškuose (raštinės darbininkas - skaičiuotojas), nuo 1950 gyvena Čikagoje.

Rašyti pradėjo 1925. Pirmas novelių rinkinys, Dailininkas Rauba, išspausdintas 1934, į kurį buvo sudėtos 7 novelės, parašytos 1927 - 32 m. Nuo 1932 iki 1942 visai nerašė. 1942 - 43 parašė romaną Dulkės raudonam saulėleidy, kuris buvo išspausdintas tik 1951. 1945 per tris mėnesius parašė Kryžius, išspausdintus 1947 ir laimėjusius Liet. Rašytojų Draugijos pirmąją premiją. Miglotam ryte tik trys apysakos, parašytos 1951 ir 1956 m. laikotarpyje.

Novelė Linų žiedai (iš rinkinio Dailininkas Rauba), kurios trumpą ištrauką spausdiname šiame Į Laisvę nr., išversta į latvių (du vertimai), suomių ir švedų kalbas.

Dulkės raudonam saulėleidy išverstas į latvių kalbą, bet dar neišspausdintas.

Kryžiai išversti į latvių ir anglų kalbas. Išversti ir į vokiečių kalbą, bet dar neišspausdinti. Fragmentai išversti į gudų kalbą.

Apysaka Raudona skarelė (iš paskutinio premijuoti rinkinio Miglotas rytas) išversta į anglų kalbą.

Leonardo Šimučio 50 metų kultūrinio, visuomeninio ir politinio darbo sukaktis iškilmingai paminėta Čikagoje gegužės 28. Pagrindiniu kalbėtoju minėjime buvo Lietuvos atstovas Wa-shingtone Juozas Kajeckas, kuris vaizdžiai nušvietė Leonardo Šimučio darbus Lietuvai ir lietuvybei. Jubilijatas susilaukė daug daug sveikinimų. Raštu sveikino Čikagos burmistr. Richard J. Daley, kongresmanas R. C. Pucinski, visi Lietuvos atstovai, konsulai, organizacijos, laikraščių redakcijos ir pavieniai asmenys. Jubilijatas savo žodyje pabrėžė, jog jo pagerbimą priima, kaip senojo Amerikos lietuvio pagerbimą.

Leonardas Šimutis — Šilelis gimė 1892 lapkričio 6 Šėrikų kaime, Šilalės valsčiuje. Pradžios mokslą įgavo Šilalės pr. mokykloje, toliau mokėsi Maskvoje ir Kaune. Atvykęs į JAV 1913 De Paul ir Loyolos universitetuose Čikagoje studijavo žurnalistiką ir literatūrą. Fordhamo universitete klausė socialinių mokslų paskaitas.

Visuomeniniame gyvenime pradėjo reikštis dar Lietuvoje. Kaune ėjusi Vienybė 1911 išspausdino jo pirmąją korespondenciją. Pirmąjį eilėraštį parašė jau gyvendamas Amerikoje, kurį 1913 atspausdino Filadelfijoje ėjusi Žvaigždė. 1915 pakviestas į Kataliko redakciją, vėliau eina Vyties administratoriaus pareigas, o nuo 1916 kviečiamas Vyties redaktorium. Tame laikotarpyje rašė eilėraščius, scenos vaizdelius, operetėm tekstus. 1918 - 1926    LRKS Garso redaktorius. Nuo 1927    birželio dienraščio Draugo vyr. redaktorius.

1926 buvo pakviestas į Lietuvą ir išrinktas Seimo atstovu. Į JAV grįžo 1927. 1935 dalyvavo Kaune sušauktame Pasaulio Lietuvių Kongrese. Nuo 1940 Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas.

Sukaktuvininkas už nuopelnus yra apdovanotas Gedimino ordinu, o už veiklą katalikiškoje akcijoje popiežius Pijus XII suteikė ordiną Pro Ecclesia et Pontifice. Vedė 1918 susipratusią lietuvaitę Angelę Evaldaitę. Užaugino tris sūnus ir dukterį. Jau yra sulaukęs 10-ties anūkų.

Amerikos ir Kanados Lietuvių Fronto Bičiulių studijų ir poilsio savaitė prasideda liepos 30 d. ir baigiasi rugpjūčio 6 d. Ji rengiama naujoj ir gražioj vietoj. Adresas: Karaitis Villa, Lake Shore Rd., Union Pier, Mich. Ši vieta yra apie 70 mylių už Čikagos, prie Michigan ežero kranto, gražioje vietoje ir prie patogių kelių. Geros patalpos, vietoje yra salė, organizuojamas vaikų darželis, bus geras maistas. Bičiuliai į studijų ir poilsio savaitę kviečiasi svečius.

Europos LFB studijų ir poilsio savaitė įvyksta rugpiūčio 6-13 dienomis. Ji rengiama kartu su ateitininkais Gautinge.