LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ SUVAŽIAVIMAS

Kultūrinis derlius praeityje. Koks jis bus ateityje?

Rytinės Amerikos Lietuvių Fronto Bičiulių suvažiavimas įvyko New Yorke Baltijos Laisvės Namuose vasario 11. Vadovavo dr Alb. Šmulkštys (Philadelphia), dr. V. Dambrava (Washingtonas), E. Balsys (Waterbury), sekretoriavo Raugienė (Philadelphia). Apsvarstė temas: kas įmanoma daryti Lietuvos laisvės, tautinio solidarumo ir kultūrinės dinamikos baruose. Suvažiavimas savo nusistatymus ir pasiryžimus paskelbė priimtose rezoliucijose. (Jos skelbiamos šiame Į Laisvę nr. Red.).

Vakare su svečiais Vasario 16 proga buvo diskutuojama tema: „Penkiolikos metų kultūrinis derlius ir kas toliau”. Apžvalginėje dalyje kalbėjo Pr. Naujokaitis — apie literatūrą, dr. A. Šlepetytė — apie mokslą, K. Čerkeliūnas — apie sportą, L. Dambriūnas ir L. Sabaliūnas — apie idėjas, kuriom buvo įprasminama tremties kultūrinė veikla. 

Pažanga labiausiai buvo paryškinta literatūros, menkesnė pažanga rasta mokslo, silpniausia literatūrinės kritikos. Buvo paryškinta taip pat kai kurių iliuzijų griuvimas ir reikalas naujau žvelgti į ateitį, apie tai kalbėjo A. Barzdukas, V. Valaitis ir dr. V. Vygantas. Iš pasisakymų buvo matyti jaunosios kartos naujos formos santykis su tauta, tačiau tebesąs gyvas atsakomybės už tautą pajautimas. Jaunųjų pasisakymai labiausiai ir domino susirinkusius. Dar kalbėjo dail. K. Žoromskis, dr. B. Radzivanas, dr. A. Šmulkštys, A. Diržys. Pasveikinimo žodį pasakė LL Komiteto pirmininkas Sidzikauskas. Diskusijom vadovavo dr. J. Girnius. Diskusijų vakarą atidarė ir užbaigė K. Kudžma, New Yorko Lietuvių Fronto Bičiulių pirmininkas.

Alina Grinienė, Europos Lietuvių Fronto Bičiulių veikėja, daugiau kaip 3 mėnesius praleidusi Jungtinėse Amerikos valstybėse, kovo mėn. grįžo į Vokietiją. Viešėdama JAV lankėsi New Yorke, Bostone, Baltimorėje, Detroite, Čikagoje, Clevelande ir kitose vietose, dalyvavo Amerikos Lietuvių Fronto Bičiulių ir kitų organizacijų susirinkimuose ir pasitarimuose. Gyvai domėjosi Amerikos lietuvių jaunimo veikla ir nušvietė, kaip lietuvių jaunimas gyvena Vokietijoj. Viešnia dažnomis progomis kalbėjo apie Vasario 16 gimnaziją, jos svarbą, rūpesčius, ypačiai apie mokytojų trūkumą. Ji pati yra buvusi Vasario 16 gimnazijos mokytoja ir JAV sutiko visą eilę buvusių auklėtinių.

Atsiųsta paminėti:

Alė Rūta — Motinos rankos, ketvirtoji knyga iš DIDŽIOSIOS MEILĖS romanų serijos, 397pusl. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas Chicagoje.

Dr. S. Aliūnas — Trejos devynerios, humoristinių eilėraščių rinkinys, 64 pusi. Išleido Lietuviškosios Knygos Klubas Chicagoje.

Aloyzas Baronas — Vieniši medžiai, romanas, 117 pusl. Platina Lietuviškosios Knygos Klubas Chicagoje.