ATEITININKUOS AUKSINIS JUBILĖJUS

Ateitininkija šiemet švenčia savo penkiasdešimties metų jubilėjų. Sulaukusi tokio amžiaus, ji savaime jau yra įrodžiusi ir pateisinusi savo egzistencijos būtinumą. Praeitasis gyvenimo kelias nebuvo lengvas, o kai kuriais laikotarpiais veiklos sąlygos buvo ir nepaprastai sunkios. Tačiau kaip tik tokiais sunkiais laikotarpiais ateitininkai parodydavo didžiausią kovos dvasią, susipratimą ir net heroizmą.

Savo organizavimosi pradžioje ateitininkai pasirodė tvirtai ištikimi katalikiškumo ir lietuviškumo principams kovoje prieš to meto liberalistines idėjas. Kai reikėjo iškovoti Lietuvai laisvę, ateitininkai buvo pirmieji, nepabūgę sudėti kraujo aukų. Idealizmas neužgeso ir nepriklausomybės laikais. Nepasiduodami oportunizmui, kiekvienoje gyvenimo srityje ateitininkai yra įnešę didelę savo duoklę. Kova ir rezistencija prieš naujas okupacijas iš ateitininkų vėl pareikalavo naujų aukų ir dar didesnės karžygiškumo dvasios.

Auksinis jubilėjus užtinka ateitininkus pavergtus savajame krašte ir išsklaidytus po visą pasaulį. Ir vieniems ir kitiems šis naujasis bandymų laikotarpis nėra lengvesnis negu praėjusieji. Tėvynėje likusiems tenka vis dar kovoti prieš moralinę ir fizinę okupanto priespaudą. Tačiau jų karžygiškumu ir principingumu netenka abejoti. Laisvojo pasaulio ateitininkams, kaip ir visiems lietuviams, graso pavojai ir pagundos užmiršti savo idealus ir pasiduoti gero gyvenimo apsvaigimui.

Jubiiėjaus proga ateitininkų veikloje jaučiamas didelis gyvumas. Norima netik jubilėjinius metus iškilmingai atšvęsti, bet stengtis suprasti gyvenamojo meto pavojus ir ryžtis naujiems uždaviniams. Didžiausias jubilėjinių metų įvykis — Šeštasis Ateitininkų Kongresas, kuris įvyks š. m. rugsėjo 2-4 dienomis, Chicagoje, — savo šūkiu „Ištikimybė Kristui, ištikimybė lietuvių tautai!” turėtų ryškiai nurodyti kelius, kuriais reikėtų eiti šiais bandymų laikais.

Kongresas žada sutraukti kelis tūkstančius ateitininkų iš viso laisvojo pasaulio. Savo programos įvairumu — aktualiomis paskaitomis, atskirais sąjungų posėdžiais, akademine dalimi, iškilmingomis pamaldomis ir koncertais — jis žada būti dinamiškas ir skatinantis. Reikia tik palinkėti, kad to dinamiškumo užtektų ir sekantiems penkiasdešimčiai metų.