Vardai įvykiuose

Amerikos Balsą Europoje likvidavus, lietuviškojo skyriaus paskutinis vedėjas dr. Pranas Padalis persikėlė į Washingtono Amerikos Balsą, dr. Kajetonas Čeginskas išvyko į Švediją, Alina Grinienė likosi gyventi Miunchene, Vincas Natkus išvyko į Tiubingeną studijų, dr. Juozas Sakalauskas likosi Vokietijoje taip pat be perspektyvų, Jonas Stonys su žmona atvyko į Ameriką ir laikinai sustojo New Yorke. Iš viso lietuviško skyriaus neatleistas tik vienas prof. Stasys Žymantas, kuris paliktas einamajai informacijai lietuvių reikalais; dr. Vytautas Dambrava veikia bendrame skyriuje.

*

Lietuvos atstovybės prie Vatikano reikalais Amerikoje visuomenę pirmiausia ir gausiausiai informavo gen. konsulas Jonas Budrys New Yorke.

Romoje daugiausia pozityvių pastangų atstovybės reikalu darė vyskupas V. Padolskis, prel. Ladas Tulaba, kun. Vincas Mincevičius;į bendrą darbą dėjosi ir kiti Romoje gyveną lietuviai.

Atvyko iš Vokietijos taip pat dr. Petras Karvelis, bet klausimą rado jau išspręstą.

Amerikoje visuomenei direktyvų, nors pavėluotai, davė Lietuvos delegacija Jungt. Pavergtos Europos Tautose, Vlikas nei Altas savo komunikatuose jokių direktyvų nedavė.

Alto sekretoriatas sausio 15 komunikate skelbė, kad "...Lietuvos pasiuntinybė Vatikane nėra uždaryta, bet pasilieka kaip nepolitinė įstaiga ir kad jos reikalų vedėjas diplomatinio statuso nebeturi’’.

Atstovybės prie Vatikano komunikatas sausio 15 skelbė, kad “Pasiuntinybės reikalų valdytojas ir pasiuntinybės sekretorius ir toliau turės diplomatinį statusą, ir kad jie bus, kaip ir anksčiau, įrašyti į diplomatinį sąrašą”.

*

Dr. Stasys Bačkis, Lietuvos atstovas Paryžiuje, šiemet ėmėsi nešti lietuvių vardą į prancūzų visuomenę Milašiaus jubilėjum. Sudaromas Milašiaus draugų prancūzų komitetas, vienas žurnalas sutiko skirti numerį tam lietuviui poetui.

Min. Stasys Lozoraitis pasiuntė protestą Jungt. Tautų sekretoriatui, kad jis delegacijų sąrašuose paskelbė Sovietų delegacijos narį Gašką Lietuvos užsienių reikalų ministeriu.

Alto vardu L. Šimutis, P Grigaitis, M. Vaidyla, M. Kižytė lankėsi apsaugos departamente dėl karinės instrukcijos, kuri leidžia pabaltiečių darbo batalijonams Vokietijoje turėti sovietines Lietuvos, Latvijos, Estijos vėliavas. Pažadėjo “kvailą” instrukciją ištirti.

Kan. Juozas Končiuslankėsi Sovietų atstovybėje, norėdamas prieiti prie Mikojano ir išgauti atsakymą į jo prieš dvejus metus įteiktą prašymą leisti Balfo atstovą Sovietuose. Mikojano vietoj gavo pasikalbėti tik su Kapočium, kuris atstovybės registre figūruoja kaip antras sekretorius.

Žurnalistas Algimantas Šalčius lankėsi pas Sovietų delegacijos Jungt. Tautose narį Gašką kultūrinio bendradarbiavimo su Lietuva reikalu. Pavasarį tas idėjas kėlusį raštuose sovietiniam pareigūnam Vilniaus radijas išvadino provokatorium.

*

Inž. Antano Rudžio pastangos įeiti į Atstovų Rūmus nebuvo sėkmingos. Tai didelis smūgis ir kitiems lietuviams, nes demaskavo jų tokią politinę jėgą, su kuria skaitytis nėra prasmės.

Los Angeles į respublikonų partiją stipriai yra įsijungęs Leonardas Valiukas ir nominuotas į respublikonų asamblėjos vicepirmininkus Los Angeles.

Kęstutis Skrupskelis Amerikos kolegijų šachmatų turnyre atstovavo Fordhamo universitetui.

Prudencija Bičkienė pakviesta į Cincinatti operą, turi taip pat gastroles pietų Amerikoje.

Stasys Baranauskas laimėjo Illinois valstybės tenorų konkursą.

*

Prof. Kazio Pakšto iniciatyva Wa-shingtone ir New Yorke susidarė būreliai kolonizacijos galimybėms Britų Hondūre studijuoti. New Yorke vadovauja geografas Antanas Bendorius ir jūrininkystės daktaras Mykolas Slapšys.

Ohio gydytojai paskyrė naują premiją (pernykštė jų premija buvo skirta Lietuvių Enciklopedijos redaktoriams).

*

Skautų akademinis sąjūdis paskelbė jaunimo literatūros konkursą; terminas iki balandžio 30; gali dalyvauti iki 30 metų amžiaus; jury komisijoje M. Katiliškis, A. Landsbergis, H. Radauskas, R. Šilbajoris.

Vytautas Valaitis laimėjo pirmą premiją “U.S. Camera” žurnalų foto konkurse.

Vytautas Maželis surengė Chicagoje foto parodą. Ją gausiai lankė ir spauda paskelbė labai gerus atsiliepimus. Kun. dr. Juozas Prunskis pozityviai įvertino Į Laisvę leidinį “Į pilnutinę demokratiją”.

Ryšium su generolo vizitacija Amerikos Marijonų vienuolyne įvyko kai kurių atmainų ir Draugo redakcijoje: moderatorium paskirtas kun. Pranas Garšva, buvęs moderatorius kun. Vytautas Bagdanavičius pasiliko redaktorium, administratoriaus pareigas perėmė kun. Albinas Spurgis. (Kai kurios spaudos žinia, kad į Draugo redaktorius buvęs numatytas kviesti J. Brazaitis, tik jis nesutikęs, iš tikrųjų — nei Brazaitis nesirengia sutikti, nei jo nesirengia kviesti!).

Tėvų Pranciškonų provinciolu paskirtas kun. dr. Viktoras Gidžiūnas. Jis vadovauja Kennebunkport ir gimnazijai.

Stepas Zobarskas išvertė ir išleido lietuviškas pasakas angliškai — Lithuanian Folk Tales; iliustravo Ada Korsakaitė (Išleidimo reikalu buvo kreipęsis į kai kurias lietuviškas įstaigas; vienos jų nieko neatsakė, kai kurios paprašė atsakyti, ar tos pasakos prisidės prie Lietuvos išlaisvinimo!). St. Zobarskas taip pat išvertė angliškai Juozo Grušo pasakojimą “Kelionė su kliūtim”, kurią atspausdino žurnalas Artesian.

Antanas Vaičiulaitis išleido savo literatūrinių pasakų rinkinį “Auksinė kurpelė”

Marius Katiliškis išleido naują romaną “Išėjusiems negrįžti”.

Kazys Bradūnas metų viduryje išleido poezijos rinkinį Morenų ugnys.

Petras Maldeikis išleido knygą V. Europos ir J.A.V. auklėjimas.

Kun. dr. Juozas Vaišnora išleido istorinį veikalą Marijos garbinimas Lietuvoje.

Sibiro poezijos, kurią šiame numeryje spausdinam, autorius, išbuvo Sibire 8 metus. Dabar grąžintas