PRR leidinys

Laimėt arba mirt

pasiryžom!

Ženkime

SU

MALDA

LLKS partizano maldos ir apmąstymai

P a d a u g i n o LLKS PRISIKĖLIMO Apygarda

1950

Dieve, laimink Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdį ir vesi mus tiesiu keliu!

Vyr. Vdv nariui M e r a i n i u i

Prisiminimui priimkite šį LK prt. sielos ir dvasios vadovą.

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme!
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę.semia.

Tegu Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegu dirba Tavo naudai
Ir žmonių gerybei

Tegu saulė Lietuvos
Tamsumus pašalina,
Ir šviesa ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse.
Vardan tos Lietuvos-
Vienybė težydi!

KRYŽIAUS KELIAS

Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manęs, nėra manęs vertas.

Kryžiaus ir erškėčių kelią, Viešpatie, Tu perėjai pirmas.
Perėjai kaip niekas kitas.
Tavo kūną nuo galvos iki kojų žymi žaizdų randai.
Žinau, kartus ir kietais tas Tavo kryžiaus kelias.
Bet kaip tik dėlto, kad jis Tavo,mane jis žavi ir traukia.

Esu vaikas Tautos, kuri pamėgo Tavo kryžius.
Pamėgo, nes pati yra praėjusi baisų kryžiaus kelią.
Ne kartą atrodė, kad ji puls po savo našta ir nebekels.

Bet Tavo kančios stiprinama ji kėlė.

Kančia neišvengiama ir mano dalia.
Kryžiaus keliu ir man lemta eiti.

Pamokyk mane ir mano tautą, Mokytojau!
Pamokyk sekti Tave kenčiantį.

BENDROJI MALDA

Dieve Ramintojau, ateik į neramias, išvargusias mūsų širdis, pripildyk jas savo rimtim,išsklaidyk abejones ir netikrumą, pašalink baimę.
Dieve Pašventintojau, pašvęsk mūsų darbą ir nemigo naktis, mūs kančią ir sielvartus, mūs viltis ir ilgesius.

Dieve, didžioji Šviesa, nuskaidrink mūs mintis ir jausmus, apvalyk mus nuo pikto.

Dieve, mūsų Vienytojau, laikyk mus viename būry, derink mūsų nuotaikas, lygink mūsų pažiūras, glausk mus vienus su kitais savo didžiosios meilės ryšiais.

Dieve, išminties Davėjau, mokyk mus tikro gyvenimo kelio, kurstyk mumyse norą pažinti tiesą, padėk teisingai suprasti vieniems kitus.

Dieve,tiesos Liudytojau, duok, kad ir mes išpažintume tiesą savo žodžiu ir gyvenimu, išpažintume drąsiai ir be baimės.

Dieve, valių Stiprintojau, grūdink dvasines mūsų galias, didink mūsų valios ryžtą, ugdyk mumyse norą pamėgti Tavo tvarką.

Dieve, meilės Liepsna, kurstyk geruosius mūsų pasiryžimus, skaidrink mūs papročius.
Amen.

Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį

Kur mūsų sodybos, kur

bočių kapai.

Juk tėviška Tavo malonė daug gali,

Mes Tavo per amžius

Lietuvos vaikai

Neapleisk Aukščiausias

mūsų ir brangios Tėvynės,

maloningas ir galingas

per visas gadynes.

Žmogus Tėvynėje tiek gyvas yra, kiek ji jam jo širdyje gyva.

RYTO MALDOS

Tavo garbei, Dieve,pavedu šią dieną.
Skiriu ją savo šeimos, brolių partizanų ir mielosios Tėvynės labui.

Darbo sunkumus pakelsiu su auka ir su gera nuotaika.
Su Tavimi, Viešpatie, nebus sunki jokia auka, ir nepakeliamas joks bandymas.
Kiekvienu atveju būsiu ramus, kaip rami mano tautos dvasia ir giedras, kaip mano tautos dangus.

Dieve, kuris esi Tiesą, duok man būti teisiam, kurs esi Meilė, būti meiliam, kurs esi Gėris - būti geram. Amen.

Ačiū Tau, Dieve, kad siunti mums ne vien saulės spindulius, nuo kurių mes galėtume tyruma virsti, bet teiki debesų ir lietaus, kad galėtume gaminti vaisių.

apr.3.19.

Iš Tavo rankų, Dieve, gaunu

savo rytą, Iš Tavo rankų ir šviesi  darbų diena.

Iš Tavo rankų man ir laimė mano krito Ir praeitis, ir dabartis, ir

rytdiena.

Į KRISTŲ RŪPINTOJĖLĮ

Viešpatie Kristau, kuris tautos kryžkelėse ir pakelėse Rūpintojėliu rymai, rūpinkis, prašome ir toliau mūsų likimu.
Padėk mūsų tautai sunkiomis jos valandomis ir neleisk, kad ji, tiek daug kentėjusi, būtų nepaguosta ir nesuraminta.

Tu susirūpinęs,gerasis Rūpintojėli, kaip ir mes.
Tu užjauti mus ir guodi.
Guosime ir mes Tave ir užjausime.
Guosime kantriai pakeldami kančias ir auką.

Per Tave, mūsų Rūpintojėli,ir Tavo kančią mes einame į garbę, kurioje Tu su savo ir mūsų Tėvu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

42 psalmė

Teisk mane, o Dieve, ir gink mano bylą nuo nešventos giminės: gelbėk mane nuo neteisaus ir klastingo žmogaus.

Iš sutemų, pro pelkes ir girias,

Ateina minios, upėm iriasi laivai ir valtys.

Tegu, tegu laukus -

tūnojimo marias -Pažadins giesmės ir

šauksmai: Mes norim keltis!

Jaunystė sukurta ne džiaugsmui,ne malonumams,-ji sukurta tik herojizmui.

VAKARO MALDOS

Viešpatie, Tu valdai dangų ir žemę. Laimink mūsų Lietuvą ir įdiek į mūsų širdis Tėvynės meilę. Duok mums būti narsiems, kad mes taptume verti savo protėvių.
Leisk mums išsaugoti savo šventą tikėjimą, mūsų tėvų palikimą. Laimink lietuvius partizanus, kurie kovoja už teisingumą ir savo kiemą.
Duok mums jėgų didžiausiai aukai už savo tautą ir Tėvynę.
Tau, triasmeni Dieve, pavedu aš save šią naktį.
Apsaugok mane ir mano brolius nuo pavojų.

Pavedu Tau, Viešpatie, visus šios dienos savo ir mano tautos vargus, kovas ir laimėjimus, visa tai, kas buvo gero ar blogo.
Koks esu, esu Tavo, Viešpatie.
Tu Visagalis Dieve, padėjai man šiandien kovoje už mano tautą ir Tėvynę, padėk man ir toliau.
Duok, kad rytoj aš būčiau dar ištikimesnis ir tvirtesnis.
Per Jėzų Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kančia tai didvyrių mokykla.

Teka nuo amžių srovė

krikštolinė,

Neša ji meilę paties Visagalio.

Viešpatie, stiprink Tu

mano Tėvynę, Vargt ir kentėti neleisk

jai be galo,

MALDA UŽ TĖVYNĘ

Dieve, kuris leidai tautas ir įdiegei joms laisvės troškimą, grąžink ir mūsų Tėvynei laisvės dienas.
Tegu tie bandymai, kuriuos Tu skyrei mūsų šaliai, nebūna jos pražūčiai,bet greitesniam jos prisikėlimui ir didesnei dvasinei gerovei.

Laimink, Viešpatie, mus, kurie su ginklu stojom prieš savo pavergėjus.
Duok mums jėgų pakelti didžią partizano dalią.
Padaryk, kad visi mes grįžtume į namus, nešdami naują atgimimo ugnį.

Siųsk, Viešpatie, išminties ir stiprybės dvasios tiems, kurie dirba mūsų tautai ir aukojasi jos labui.
Padėk savo tėviška meile ir globa pasilikusiems namuose mūsų broliams ir sesėms.
Stiprink dėl Tavo vardo ir tautos laisvės kenčiančius, guosk liūdinčius ir nuskriaustuosius, amžiną šviesą suteik, Viešpatie, tiems, kurie jau yra mirę kovos lauke.

Švenčiausioji Mergele Marija, Aušros Vartų gailestingumo Motina, pavesk savo dieviškajam Sūnui Jėzui Kristui mūsų Lietuvą, kuri taip nuoširdžiai Tave myli j ir garbina.

Neleisk, kad Tavo sūnaus vardas būtų išrautas iš lietuvių širdies.
Šventasis Kazimierai, mūsų tautas Globėjau, vadovauk mūsų kovai dėl laisvės, kaip kitados kad stebuklingu būdu vadovavai mūsų tėvams.

Per Kristų mūsų Viešpatį, kurį tiki, išpažįsta ir myli kiekvienas taurus lietuvis. Amen.

Viršum žemės numirusio

juoko,

Viršum plieno, ugnies ir  patrankų,

Pro žvaigždžių ir pro

mėnesio šokį

Kažkas tiesia kruviną

ranką.

MALDA UŽ MIRUSIUS

Tu žinai, Viešpatie, kokie jausmai mus jungia su tais, kurių jau nebėra mūsų tarpe.
Jie buvo mūsų šeimos Broliai - Sesės, mūsų vargų ir džiaugsmų nuoširdžiausi dalyviai.
Tiesa, jie buvo žmonės, kaip ir mes, su savo dorybėmis ir silpnybėmis.
Leisk, Viešpatie, prisiminti juos ir paprašyti jiems Tavo gailestingumo.
Užskaityk, Viešpatie, ypač auką tų, kurie kaip karžygiai aukojosi už geresnę Tėvynės ateitį.
Suteik jiems ir visiems mūsų mirusiems Tavo ramybę ir šviesą per amžius. Amen. 

Į KRISTŲ KŪDIKĖLĮ

Nužengei Tu, Viešpatie Kristau, kaip rasa į išdžiūvusią žemę, ir mes atgajom lyg gėlės laukuose.

Tu apgaubi mus tyla ir rimtim, o mes džiaugiamės kaip vaikai.

Gimęs Kūdikėli, daryk mus Dievo vaikais.
Dievo Sūnau,duok mums Dievo sūnų laisvės.
Atėjusi nauja Šviesa, leisk ir mums kaip žiburiams šviesti naujai gimstantiems laikams.
Amen

Marija, Marija,
Skaisčiausia lelija!
Tu švieti aukštai ant dangaus.

Palengvink vergiją,
Pagelbėk žmoniją,
Išgelbėk nuo priešo baisaus.

MIŠIŲ MALDOS

Suklaupę meldžiam, Jėzau saldžiausias,
M
aldas priimki mūsų karščiausias,
Mus išmokinki Dievą pažintį,
Pildyt Jo valią ir Jį garbinti.

Tavo valia, Viešpatie, keliauju lietuviškos Golgotos vieškeliu.
Vien Tavo garbei ir Tėvynės laisvei plakančia širdimi, nulenkiu savo galvą prieš Tavo auką, - ji mano kelių vadovas, ji tikroji mano gyvenimo paguoda.

Aukojuos Tau, Viešpatie.
Nuodėmingas maldauju Tave -Šventųjų Šventąjį.
Aš būtybė, neišvengianti dažno melo, kreipiuosi į Tave - pačią Tiesą.
Aš, kurio būtyje taip dažna neapykantos ir abuojumo, noriu vienytis su Tavim - pačia meile.
Išteisink mane, Tėve, ir išrauk iš manęs niekingąjį Žmogų.
Siųsk savo šviesą ir tiesą - teveda jos mane į tą didžiąją auką, kurią paruošė mums Jėzus Kristus Tavo Sūnus, mūsų Brolis.
Pasigailėk manęs, Dieve, ir atleidęs mano nuodėmes, nuvesk mane į amžiną gyvenimą.

Apvalyk, Viešpatie, ir mano Tautą. Atleisk įžeidimus, kuriuos mano tautos broliai Tau yra padarę. Amen.

AUKOJIMUI

Nužeminta dvasia ir sugraudinta širdimi prašau Tave, gerasis Tėve, priimk šią duonos ir vyno auką. Ji netrukus taps Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus auka.

Priimk ją prisiminti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančiai, prisikėlimui ir į dangų įžengimui. Priimk pagarbinti garbingajai Mergelei Marijai, šventam Jonui Krikštytojui, šventiems apaštalams Petrui ir Povilui ir visiems šventiesiems.
Priimk už nesuskaitomas mano nuodėmes ir įžeidimus, apsileidimus ir papiktinimus.
Priimk prašau ne tik už mane, bet už visus mano kovos Brolius ir Seseris,partizanus - kurie yra gyvųjų eilėse ir kritusiųjų skaičiuje, už artimuosius, tėvus, partizanui tėvais, seserimis, broliais likusius lietuvius.
Priimk už tuos, kurie svečiose šalyse kovoja
už Lietuvos laisvę, kurie kalėjimų ir ištrėmimų kankiniai yra, kurie kankiniais paliko gyvųjų eiles.
Duok,Viešpatie, kad ši auka būtų mano ir jųjų išganymui. Amen.

PERSIMAINYMUI Prieš Pakylėjimą

Štai, keisis duona į Kūną, ir vynas į Kraują.
Keisis Tavo, Kristau, valia ir galia.
Keisis panašiai kaip tada, kai Tavo rankos paėmė duoną ir vyno taurę, o Tavo lūpos tarė: tai yra mano Kūnas, tai yra mano Kraujas.
Šio stebuklo pirmieji liudytojai buvo Tavo mokiniai. Paskui liudytojų skaičius augo tiek kartų, kiek šis stebuklas kartojosi.
O kartotis jis turėjo.

Nes argi Tu
nesakei: kiek kartų tai darysite, man atminti darykite.
Nūn, mano Kristau, ir aš esu didžiojo stebuklo liudytojas.
Nežinau ar tuo turėčiau daugiau stebėtis, ar didžiuotis. Amen.

Po Pakylėjimo

Leisk,gerasis Stebukladari, šią valandą prašyti Tave ir tikėtis iš Tavęs vieno dalyko.
Pakeitęs duoną į savo Kūną ir vyną į savo Kraują, ar nepakeisi norėdamas ir mano širdies - kietos ir šaltos -į širdį, pilną meilės
Tau ir artimui?
Ar nepakeisi mano proto - abejingo ir nerangaus - į protą, jautrų Tavo apreikštajai tiesai !

Padaryk, viešpatie, šį stebuklą mano sieloje.
Padaryk , nors ir nebūčiau vertas to prašyti.

Pakeisk, prašau ir mano tautos veidą, kad jame atsispindėtų Dievo tautos veidas,- ir mano tautos valią, kad per ją reikštųsi Tavo valia. Amen.

 DVASINEI KOMUNIJAI

Apvalyk mane, Dieve, nuo visų mano kalčių - buvusių, esamų ir būsimų, kad gryna širdimi galėčiau artintis prie Tavo puotos stalo.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, sunaikink ir manąsias.
Viešpatie Kristau, kuris savo apaštalams tarei :ramybę palieku jums, ramybę duodu jums,- suteik ir man dvasios giedrumą.
Be jo taip sunku mūsų būty.
Ateik į mano širdį pats ir teįsigali manyje dvasios rimtis.

Per savo Švenčiausią Kūną ir Kraują, Viešpatie Kristau, išlaisvink mane iš visų mano blogybių ir padaryk klusnų visiems Tavo įsakymams, Tavo Kūnas, kurį kad ir nevertas būdamas ruošiuosi priimti, teneesie mano pasmerkimui ir teismui, bet teateinie mano dvasiai ir kūnui patobulinti.
Ateik, Viešpatie, į mano širdį pats ir mano siela bus pagydyta. Amen.

PABAIGAI

Priimk, Švenčiausioji Trejybe,šią auką, kurią su malonumu Tau aukoju ir būk gailestingas man ir visiems tiems, už kuriuos meldžiausi.
Tepalaimina mane Visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir šventoji DvaSia.
Amen.

Išlydėk mane, Viešpatie, iš mūsų nūdienių namų, paženklinęs ta tikrąja šviesa, kuri padaro mus Dievo vaikais.

Garbė Tau, Dieve. Amen.

  MALDA UŽ TĖVYNĘ

Visagalis amžinasis Dieve, aukštojo Jeruzalės miesto statytojau ir sarge, dieną ir naktį saugok mūsų valstybę su jos gyventojais, jos būties saugumą ir ramybę.

Ištiesk, Viešpatie, dangiškos pagalbos dešinę ant savo tarnų - Lietuvos laisvės kovotojų - partizanų, kad jie visa širdimi Tavęs ieškotų ir ko teisingai maldauja, pasiektų.

Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Į KRISTAUS PRISIKĖLIMĄ

Viešpatie Kristau, Tu perėjai baisų sunaikinimo kelią, bet vėl grįžai į mūsų tarpą sveikas ir atsinaujinęs. Tu mums kaip pergalėtojas, grįžtąs iš kovos lauko.

Kovojame ir mes, Viešpatie !
Daug kartų patiriame naikinamą nuodėmės galią.
Ir taip sunku mums grįžti iš kovos lauko, grįžti nugalėtojais.
Pergalės Dieve, Tu vesk mus į Prisikėlimą, Tu išsaugok mus savo karalystei nepaliestus dėmės.
Amen.  

MALDA UŽ MOTINĄ.

Viešpatie, herojizmo žyme paženklinai Tu mūsų motinas.
Kas, jei ne jos, išlaikė tikėjimą į Tave, kai Tavo vietoje mums buvo brukami svetimi dievai?
Kas palaikė mūsų meilę savajai Tautai, kai jai išplėšti buvo vartojama jėga ir ginklas?

Motinai, Dieve, Tu davei jėgą, pranešančią ginklo ir prievartos galią.
Tu padarei ją galingesnę už galinguosius žemėje.

Motina miršta, bet nemiršta jos meilė.
Ir Tu, Dieve, padarei ją mūsų motina, šios nemariosios, meilės gražiausia reiškėja.
Tik Tu, kuris esi Meilė, galėjai sukurti šitokį mums skaisčios ir patvarios meilės kurinį.

Kristau, mūsų Broli, kuo labiau Tu galėjai girtis ir didžiuotis šiam pasaulyje, jei ne savo dieviškąja Motina?
Ko Tu labiau po savo dangiškojo Tėvo klausei, kieno valią norėjai geriau vykdyti, jei ne savo Motinos Marijos?
Ir mirdamas ant kryžiaus ar neprisiminei jos, kai sakei: Motina, štai Tavo Sūnus ir kai pavedei ją savo mylimiausiam mokiniui.
Pagaliau, kas gražiau už Tave pagerbė savo Motiną, už Tave, kuris paėmei ją pas save ir apvainikavai angelų Karalienės vainiku?

Kristau, jei iš Tavęs mes turime daug ko mokytis, tai ypač meilės savosioms motinoms.
Jei per Tave mes galime ko nors prašyti, tai pirmon eilėn paguodos savo motinoms.
Stiprink jas kenčiančias kartu su savo tauriausiais vaikais, guosk jas verkiančias, išklausyk jų prašančių, vadovauk joms kovojančioms.
Tegul tas vaizdas, kurį regėjo Tavo mylimiausias mokinys Jonas - vaizdas moters, pamynusios savo kojomis žaltį - piktojo simbolį, virsta tikrove kiekvienoje mūsų motinoje.
Tegu per mūsų motinas išnyksta piktas mūsų tautoje ir tegu įsigali gėris, kuriuo esi Tu pats , mūsų Dieve.

Leisk, pagaliau, Viešpatie, prisiminti tas mūsų motinas, kurios krito kaip, kariai, gindamos teises į savo vaikų širdis. Amžinąjį atilsį duok joms, Viešpatie, ir amžinoji šviesa tegu joms šviečia.

Kas savo Tėvą ir Motiną myli, tas kurią dieną ir artimą mylės.

Kad ir gražesni už žmones angelai, bet jų akyse ašaros neblizga.

Motinos ašaros ir akmenį skelia.

PARTIZANO BŪTIES

M a l d o s

Vesk, Viešpatie, ir mus per skausmus į Tavo garbę.

MALDA PRIEŠ ŽYGĮ

Tavo vardu, Viešpatie, pradedame šį savo žygį.
Laimink mus, mūsų veikimą ir mūsų sunkų darbą.

Vesk mus pro pavojus ir vargus į laimėjimą. Laimink Viešpatie, savo kovotojų būrį. Norim gyventi Tavyje, Viešpatie, morime mirti Tavyje, Dieve, todėl gyvename ar mirštame, visuomet esame Tavo, Viešpatie.

Pasitikime Tavimi, Kristau, nes esi pasakęs: "Be mano valios nenukris nei plaukas nuo galvos. Amen.

MALDA PRIEŠ KAUTYNES

Gyvybės ir mirties Viešpatie!
Tu suskaitei mano dienas pirm negu aš ėmiau gyventi.
Tu esi mano gaivintojas ir apgynėjas iš pat jaunų dienų.
Ar pridera man šiandien bijoti, kada Tavo neištiriamoji galia veda mane, ištikimą Tėvynės sūnų, į kruvinas kautynes?
Jeigu norėsi Tu mane iš mirties pavojaus išgelbėti ir mano gyvybę bei sveikatą apsaugoti, tai šlovinsiu aš Tavo garbę.
Jeigu Tu kitaip, nusprendei,- teįvyksta Tavo šventoji valia.
Tau atsiduodu aš, priimk mane į savo amžiną ramybę.
Leisk man, Viešpatie, kaip garbės vyrui, kaip krikščioniui, kaip nemarybės paveldėtojui, narsiai kovoti su kovojančiu, žmoniškai elgtis su nugalėtu.

Laimink mūsų vadų akylumą ir patyrimą.
Apdovanok pasisekimu jųjų sumanymus bei žygius.
Suteik man ir mano Broliams drąsos, narsumo ir ištikimybės, o mūsų partizanams garbingąjį laimėjimą.

GAILESČIO SUŽADINIMAS

UŽ KALTES

Viešpatie Dieve, visa širdimi aš gailiuosi, kad Tau nusidėjau. nes Tu Aukščiausioji Gėrybė, verčiausioji Meilė ir nuodėmė Tave įžeidžia.

Atleisk man dėl Jėzaus Kristaus, mano Išganytojo nuopelnų.

Tvirtai pasižadu, padedamas Tavo malonės, niekuomet daugiau nebenusidėti Tavo šventajai valiai ir už viską atsiteisti. Amen.

Tėve mūsų... Sveika Marija... (3 kart).

UŽ SUŽEISTUOSIUS

Pasigailėk, geriausias Viešpatie, sužeistųjų.
Tu būk jųjų gydytojas ir ramintojas.
Palengvink jųjų sopulius ir stiprink juos ligos patale tikėjimu į Tavo pagalbą.
klausyk, gailestingiausias, jų maldų.
Leisk jiems pasveikti ir kuo greičiausiai sugrįžti į mūsų eiles.

O tuos, kuriuos Tu mirties ranka nori išvaduoti iš kančių, stiprink ir lamink paskutinėje gyvenimo valandoje.
Leisk jiems taikoje su Tavimi mirties angelą sekti.
Leisk jiems gyvu tikėjimu į mūsų Išganytoją, kryžiaus mirtimi mirties baisumą nugalėjusį, amžinybės keliu eiti, kad jie tenai danguje gautų gerųjų kovotojų vainiką.

Tavaisiais, Viešpatie, mes norime būti gyvi ir mirę. Amen.

MALDA UŽ ŽUVUSIUS PARTIZANUS

Gyvųjų ir mirusiųjų Dieve.
Daugelis iš mūsų paaukojo už Tėvynę savo kraują ir gyvybę - kautynių lauke.
Savo širdingiausia meile bei dėkingumu mes apgailestaujame jų žuvimą,tačiau mes pasitikime, kad Tu, Geriausias Tėve, atlyginsi jiems už tai, ką jie , dėl mūsų ir Tėvynės užsitarnavo.
Būk jiems maloningas ir priimk jų gyvybės auką kaipo atlyginimą už jųjų nusidėjimus.

Amžinąjį atilsį duok mirusiems partizanams, Viešpatie... (3 kart).

ŠEIMOS NETEKUSIŲ

Kodėl, Viešpatie, leidi taip sunkiai bepakeliamų bandymų dienas?
Kodėl tai, kas brangiausia šioje žemėje mano būtyje, Tu atimi?
Atimi, ko pats norėjai, ką pats mano globai buvai pavedęs, ir su kuo mane neatskiriamai buvai surišęs?

Dieve, ar bandai mane, kaip Abraomą?
Ar baudi už tai, kad perdaug mylėdamas saviškius, dažnai nutoldavau nuo Tavo meilės?

Jei nori, kad Tavo valiai tobulai atsiduočiau duok man šviesos šitai gerai suprasti ir jėgų pakelti.
Bet jei mane baudi, duok bent išminties ir valios įvykdyti tai Tau norimu būdu.
Jei baudi mane ar bandai, Viešpatie, dėl manęs būk maloningas bent maniesiems.
Lydėk juos savo malone ir globa, saugok nuo pikto, nuo sielos ir kūno pavojų, nuo piktos žmonių valios. Stiprink juos viltimi kada nors pasimatyti ir gyventi drauge, tobuliau nei iki šiol. Amen.

Visa, kas didu, įeina pro kentėjimų vartus. 

Atleisk, nes jie nežino, ką daro.

Argi iš tikro, Viešpatie, žmogus nežino, ką daro?

ATSKIRŲ DALINIŲ M A L D O S

MANO DIEVE

Viešpatie, Tave garbinu, Tave iš širdies mylėdamas dėkoju Tau, kad mane sutvėrei, atpirkai, Kristaus bažnyčion pašaukei ir iki šiandien išlaikei.
Aukoju šios dienos darbus.
Atleisk man, Viešpatie, jei ką blogo aš padariau, o teikis priimti visa, ką gero įvykdžiau.

Saugok mano poilsį ir saugok pavojuose. Savo malonėje išlaikyk mane ir mano artimuosius. Amen. LŽRn

Žmonės,kurie yra išgelbėti iš pavojų, jau nebeturi savo pačių gyvenimo.
Jų gyvenimas turi priklausyti bendruomenei.
Jų uždavinys lavintis, ieškoti tiesos ir surasti Dievą.

MALDA Į MARIJĄ

Marija, Tu puoši Lietuvos šalį puikiais pavasario žiedais, mes meldžiame Tave,- papuošk ją ir laisvės vainiku.
Marija, stebuklingoji Aušros Vartų Mergele, Tu amžiais globojai žaliųjų rūtų ir senų pakelėse rymančių Rūpintojėlių šalį, tad neapleisk ir dabar, kada suklupusi sunkiam Golgotos vieškely, meldžia Tavo pagalbos, kada jos skruostais rieda sūrios ašaros ir kraujas.
Marija, mes meldžiame Tave, laimink Lietuvos sūnus ir dukras, išėjusius Tėvynei atnešti laisvę ir šviesų rytojų.
Marija, vesk juos tiesiu keliu, kad jie galėtų nušluostyti Tavo pamiltosios žemės kruvinąjį veidą,kad ją suklupusią pakeltų ir sunkius vergijos pančius pakeistų trispalviais kaspinais. Marija, mes meldžiam Tave, stiprink jų jėgas ir pasiryžimą drąsiuose žygiuose už tėvų šalį.

Marija, mes meldžiame Tave, neapleisk mūsų vaikučių, senų tėvelių, žmonų, brolių ir sesių, kad laisvi galėtų Tave garbinti ir šlovinti.

Marija, mes meldžiame Tave, suteik amžiną ramybę partizanams, savo priesaiką aplaisčiusiems krauju.

Marija, mes meldžiame Tave, grąžink iš tolimųjų Sibiro ir Altajaus kraštų išvežtuosius.

Marija, mes meldžiame Tave, suteik kankinio ištvermę ir didvyrio pasiryžimą nekaltiems kaliniams jų tardymo metu.
Marija, duok jiems stiprybės atlikti šventąsias pareigas Vyčiui.

Marija, mes meldžiame Tave, ištieski ranką klaikioje naktyje paklydusiems lietuviams, kad grįžtų ir vėliai dirbtų pavergtai Tėvynei.

Marija, stebuklingoji Aušros Vartų Mergele, mes meldžiame Tave neapleiski mūsų ir brangios Tėvynės. Amen.

MALDOS Į ŠVENTUOSIUS

Į AUŠROS VARTŲ MARIJĄ

O skaisčiausioji Mergele Marija, kuri iš Aušros Vartų ištisus amžius švietei mūsų kraštui ir savo malonius spindulius bėrei!
Pažvelk į skausmo surakintas Tavo vaikelių širdis.

Ne vien dėl priešo nedorybių, bet ir dėl savo kalčių netekome valstybės.
Tačiau žinome, kad per Tavo užtarymą galėsime vėl atgauti.
Tad bėgame prie Tavęs, mūsų širdžių Valdove, su nužemintu prašymu: išprašyk iš savo mieliausiojo Sūnaus kalčių atleidimą, sužadink mūsų viltį, praskink mums kelią į Nepriklausomybę,sutelk lietuvių
tarpe vienybės ir galingo pasiryžimo dvasią nugalėti visoms kliūtims, kad vėl galėtume linksmybės ašaromis sveikinti Tavo stebuklingąjį paveikslą ir giedoti Tavo Sūnui ir Tau meilės ir garbės himnus.

O Marija, dangaus ir žemės Karaliene, sergėk ir globok mūsą Tėvynę ir josios vaikelius. Amen.

Į ŠVENTĄ KAZIMIERĄ

Šventasis Kazimierai, globok mūsą Tėvynę ir josios partizanus.
Pažadink mūsą tautai šventų vadų, kurie kaip Tu kitados norėtų jai vadovauti išmintimi, tiesumu ir meile.

Išmelsk mūsų partizanams malonę grįžti į savo namus, visiems tremtiniams grįžti į savo žemę, nuo amžių jiems žadėtą, nes ir Tu grįžai iš svetimosios į savąją.

Tepasidaro Tavo užtarymo dėka maža Lietuva tarsi žiburys ant kalno ir tespindi kitoms tautoms skaidriu tikėjimu, gražia meile ir : nepalaužiama viltimi. Amen.

Į ŠVENTĄ JURGĮ

Šv. Jurgi, Tavo apsaugai lietuvis ūkininkas pavedė visa, kas jam brangiausia - savo žemę ir savo laisvę. Tu būk ne tik mūsų ūkininkų, bet ir kiekvieno tautiečio gerasis gynėjas nuo pikto. Tegu per Tavo globą nepaliečia mūsų ūkininkų žemės pasėlio nei audra, nei ledai, nei pikti žmonės; tegu nedorasis geismas bei darbas nepaliečia nei vieno lietuvio širdies. Tegu kiekvienas lieka ištikimas mūsų Dievui ir Tėvynei, kaip kad Tavo globojami per penkis šimtus metų buvo ištikimi mūsų protėviams.

Kilnusis Riteri, šimtmečius simbolizavęs mūsų tautos kovą su piktuoju slibinu, vesk mus ir toliau šitos kovos keliu.

Amen.

Juo tamsesnė naktis, juo skaidresnės žvaigždės.

Į LIETUVOS KANKINIUS

Tu leidai, Viešpatie, mū tautai pakelti daug aukų, bet Tu pažadinai joje ir kankinių dvasią.

Tu vienas, Viešpatie, žinai, kiek daug mūsų tautiečių mirė dėl Tavo vardo ir tautos laisvės.
Tu vienas žinai, kokiam jų būriui suteikei šventųjų kankinių garbės vainikus.
Mes tikime, Viešpatie, kad per šitą šventųjų užtarymą Tu teiksi mums ir visai mūsų tautai daug gausios palaimos.
Leisk, Viešpatie, per juos prašyti Tave ir toliau globoti mus ir mūsų Tėvynę. Amen.

Kai skausmas tau širdį kaip peiliais suspaus,

Kai žmonės pabėgs ir tavęs neužstos,

Pakelk tada širdį nuo žemės aukščiau,

Ir bus tau be žodžių kentėti lengviau.

BROLI - SESĘ!

Argi ne Golgotos stebuklas kartojasi mūsų žemėje?
Ar tu nekalamas prie kryžiaus, kad išsižadėtum savo tėvu, gyvenimo?
Tave kryžiumi nori žmonijai padaryti, kad prieš tave ir tavo gyvenimą žemėje taip kovotų žmonija, kaip tu šiandien grūmiesi prieš komunizmą.

Sunkus tavo kelias, Broli - Sese! Bet žmogaus kantrumu tu pereini erškėčius ir žengi su Lietuva į laisvę, į sau karžygio garbę.
Bet argi lengvesnis kelias tų, kurie komunizmo vergais palikę, kurie artimųjų neapykantoje kasdien giliau grimzta? Kur gi jie nueis!

Tu turi protą, pažvelk juo į mūsų tėvų gyvenimą; Jie tikėjo savo Dievą, šito tikėjimo nebojo paremti atitinkamais darbais, už tai Viešpats laimino Lietuvą Vasario 16-ją.

Tu turi kantrumą, juo žvelki į savo nūdienos ir rytdienos gyvenimą,- neprarask vilties ir sunkiausiomis tau valandomis, tu būsi Lietuvos Prisikėlimo pranašu ir vadovu.

Tu turi širdį.
Palenk ją gyvenimui,kad tau visi lietuviai būtų broliai ir seserys .
Kilnus tavo aukojimasis už artimą savo, gyvenimą tau tikrai savu darys.

Broli - Sese! Rūpintojėlis tebūnie tau tavo kelyje palydovu ir vadovu ir nužengsi tu nuo Golgotos kalno, kad amžiais gyventum Lietuvai ir žmonijai.

Tavo kelio Brolis

Didis galingas, Viešpatie

Dieve,

Te mūsų Širdys Tau tiktai

plaka.

Mūsų Kūrėjau, mūsų

Valdove, Tau užu viską mes ačiū

sakom.

TURINYS

Tautos himnas ........ 3

Kryžiaus kelias ...... 5

Bendroji malda ....... 6

Ryto maldos .......... 9

Į Kristų Rūpintojėlį . 10

42 psalmė..............11

Vakaro maldos .........12

Malda už Tėvynę .......14

Į Kristų Kūdikėlį .... 17

Mišių maldos ..........19

Malda už Tėvynę .......26

Į Kristaus Prisikėlimą 27

Malda už motiną .......28

Partizano būties maldos

Malda prieš žygį.......32

Malda prieš kautynes . 33

Gailesčio sužadinimas

už kaltes .............34

Už sužeistuosius ......35

Malda už žuvusius

partizanus ..........36

Šeimos netekusių.......38

Atskirų dalinių maldos

Mano Dieve ... ....... 40

Malda į Mariją........ 41

Maldos į Šventuosius

Į Aušros Vartų Mariją. 44

Į Šv. Kazimierą....... 45

Į Šv. Jurgį ... ...... 46

Į Lietuvos kankinius . 48

Broli -Sese! ......... 49