ACADEMIA LITUANA CATHOLICA SCIENTIARUM

FONTES
HISTORIAE  LITUANIAE

Vol. v

EPISCOPI  LITUANIAE  MARTYRES
SUB IUDICIO SOVIETICO

Collegit ARŪNAS STREIKUS

 

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJA

LIETUVOS ISTORIJOS ŠALTINIAI

V tomas

LIETUVOS VYSKUPAI KANKINIAI
SOVIETINIAME TEISME

Sudarė ir parengė
ARŪNAS STREIKUS

KATALIKŲAKADEMIJA
A. Jakšto 9

UDK 23/28 (474.5):929
                        Li 333

Redakcinė kolegija:

Vysk. dr. Jonas Boruta SJ
Dr. Antanė Kučinskaitė
Habil. dr. Vacys Milius

Recenzavo:

Dr. Arūnas Bubnys
Dr. Irena Vaišvilaitė

ISBN 9986-592-28-3     ©Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2000


PRATARMĖ

Po ilgos pertraukos Lietuvių katalikų mokslo akademija išleidžia naują, 5-ąjį tomą iš serijos Fontes Historiae Lituaniae. Tai pirmas šios serijos tomas, išleidžiamas jau laisvoje Lietuvoje. Jame pateikiamos trijų sovietmečiu nukankintų Lietuvos vyskupų teisminės bylos.

1990 m. Kovo 11-osios aktu atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Atgimimo emocinė banga atkreipė dėmesį į priespaudos metų kankinius, sudėjusius savo kraujo ir gyvybės auką ginant žmogaus teises, tikėjime ir Tėvynės laisvę. Pasirodė nemaža leidinių, kuriuose aptariamos sovietmečio aukų patirtos kančios - tai atsiminimai, biografiniai žinynai. Jie dažnai pažymėti Atgimimo, Nepriklausomybės atkūrimo metų jausminio pakilimo antspaudu. Ypač nelengva tuose rašiniuose atskirti, kokiai kankinių grupei -Tėvynės laisvės kovotojų ar tikėjimo liudytojų - jie turėtų būti priskirti. O tai padaryti ypač svarbu, jei norime, kad bent kai kurie iš tų kankinių būrio Visuotinės Bažnyčios būtų paskelbti šventaisiais. Lengviausia tai galima konstatuoti kankinių Bažnyčios kunigų ir vyskupų atveju. Todėl jau pačioje Atgimimo pradžioje buvo kreiptasi į Šventojo Sosto Šventųjų skelbimo kongregaciją (Congregatio de Causis Sanctorum), ir buvo gauti leidimai pradėti beatifikacijos bylą trims Lietuvos vyskupams tikėjimo liudytojams- arkivyskupams Mečislovui Reiniui (1884-1953) ir Teofiliui Matulioniui (1873-1962) bei vyskupui Vincentui Borisevičiui (1887-1946). 1994 m. LKMA XVI Suvažiavimo Kaune metu buvo priimta rezoliucija, kad, norint pagreitinti šių kankinių vyskupų beatifikacijos bylas, LKMA parengs ir išleis iš sovietinio saugumo (KGB) archyvo jų teismines bylas. Šiuo leidiniu LKMA vykdo savo įsipareigojimą.

Šis Fontes Historiae Lituaniae tomas pasirodo 2000-aisiais Jubiliejiniais Šventaisiais metais. Popiežius Jonas Paulius II 1994 m. lapkričio 10 d. apaštaliniame laiške Trečiajam tūkstantmečiui artėjant kvietė neužmušti XX amžiaus tikėjimo kankinių ir įpareigojo vietines įvairių kraštų Bažnyčias šiais žodžiais:„Mūsų amžiuje vėl atsirado kankinių - tai dažnai neįvardyti, beveik „nežinomi kariai“ kovoje už didį Dievo reiksią. Kiek įmanoma, jų liudijimas Bažnyčioje neturi būti prarastas. Kaip pasiūlė Konsistorija, vietinėms Bažnyčioms dera padaryti viską, kad kankiniai nebūtų pamiršti,- būtina surinkti visą įmanomą dokumentaciją. Tai bus iškalbingas ekumeninis liudijimas. Šventųjų, kankinių ekumenizmas labai įtikinamas. Communio sanctorum balsas yra garsesnis už susiskaldymų keliamą triukšmą. Pirmųjų šimtmečių Martyrologium buvo šventųjų kulto pagrindas. Skelbdama ir gerbdama savo sūnų ir dukterų šventumą, Bažnyčia aukštino Dievo garbę; gerbdama kankinius, ji gerbė Kristų, jų kankinystės ir šventumo šaltinį. Vėliau susiklostė kanonizacijos praktika, iki šiol gyvuojanti Katalikų ir Stačiatikių Bažnyčiose. Tos kanonizacijos liudija gyvumą vietinių Bažnyčių, kurių skaičius nuo pirmųjų krikščionybės amžių labai išaugo. Ant trečiojo tūkstantmečio slenksčio didžiausia pagarba, kurią visos Bažnyčios gali rodyti Kristui,- tai skelbti Visagalio Atpirkėjo buvimą tikėjimo, vilties ir meilės vaisiais, subrandintais vyrų ir moterų, priklausančių skirtingoms rasėms ir tautoms ir sekusių Kristumi įvairiomis krikščioniškojo pašaukimo formomis.

Apaštalų Sostas trečiojo tūkstantmečio perspektyvoje turės atnaujinti Visuotinės Bažnyčios martirologus, didžiausią dėmesį skirdamas šventumui tų, kurie mūsų laikais visapusiškai gyveno Kristaus tiesa“1 .

Taigi šis Fontes Historiae Lituaniae tomo išleidimas yra vienas iš vietinės Lietuvos Bažnyčios atsiliepimo būdų į Popiežiaus Jono Pauliaus II Jubiliejinių 2000-ųjų metų kvietimą.

Reikia atkreipti dėmesį į šio leidinio specifiką. Teisminė byla, tardymo protokolai, kurie čia skelbiami, rašyti ne tikinčių autorių, o tikėjimo neapykanta alsavusių KGB tardytojų ir sovietinio teismo pareigūnų. Tačiau jų neapykanta ir pikta valia nepajėgia nuslopinti tikėjimo liudijimo šviesos, kurią skleidė šie mūsų ganytojai kančios, kalinimo metais. Skaitant šiuos dokumentus, reikia niekuomet neužmiršti, kad juos rašiusius sovietinius pareigūnus skatino noras suniekinti ir pasmerkti tiek pačius kankinius, tiek jų atstovaujamą Katalikų Bažnyčią Lietuvoje ir krikščioniškąjį tikėjimą apskritai. Reikia nusiteikti skaityti šiuos dokumentus įžvelgiant tai, ką tų tekstų autoriai stengėsi nuslėpti, t.y. mokėti skaityti tarp eilučių. Todėl šis leidinys pirmiausia yra skiriamas mokslininkams teologams ir istorikams. Jų studijos, manau, padės visuomenei suprasti šių dokumentų specifiką ir įžvelgti, kas tiesiogine, raidine prasme buvo mėginama nuslėpti ir tendencingai suniekinti.

Pravartu priminti, ką apie pirmųjų amžių kankinių atminimo ir pagerbimo dokumentus yra rašęs prieškario laikų Ankstyvosios Bažnyčios istorikas kun. A.Simaitis:,, Acta Martyrum - kankinių aktai, vadinami kai kada Gesta Martyrum, arba Passiones (kankinių žygiai, arba jų kankinimai). Tai rašyti dokumentai apie pirmųjų amžių kankinius. Tie dokumentai yra kartais išrašyti iš pačių valdinių teismo aktų, t.y. kankinių tardymai, jų pareiškimai, teisėjų grasinimai, įkalbinėjimai, sprendimai bei mirties dekretai. Kartais kankinių aktai rašyti iš pasakojimų mačiusiųjų ir girdėjusiųjų atskirų kankinių teismo procesus. Pirmos rūšies, t.y. originalių aktų, turime labai mažai. Tai, pvz., Šv. Kiprijono nubaudimo aktai (III a. jis buvo Kartagenos vyskupu), arba Cilicijos kankinių mirties aktai.

Antros rūšies aktų turime labai daug. Paminėtini Šv. Polikarpo, kankinių iš Lugdūno (Liono), Felicitatės, Perpetuos kankinimų ir mirties aprašymų Kartagenoje. Be to, turime įvairių apie kankinius legendų, kurios vis dėlto taip pat yra svarbios, nes jose kartais teisingai nupasakojama tai, kas archeologijai yra vertinga, pvz., istorinės aplinkybės, to laiko asmenų minėjimai, papročiai, kankinimo ir palaidojimo vieta ir laikas. Tokios legendos pirmųjų krikščionių buvo noriai perrašinėjamos ir skaitomos. Legendinius kankinių aktus skaitydavo ir liturginėse apeigose bažnyčiose net iki V a. Pagaliau popiežius Gelasijus skaityti tokius dalykus, kaip nekritiškus ir nepatikrintus, uždraudė"2 .

Taigi skaitytojas į rankas ima originalius kankinystę liudijančius aktus, rašytus pačių kankintojų. Ir tuo labiau nuostabu, kad tikėjimo liudytojų skleidžiamos šviesos šių dokumentų autorių antikrikščioniškas tendencingumas neužgožia.

Nuoširdžiai dėkojame Vilniaus universiteto, Istorijos fakulteto doktorantui Arūnui Streikui, parengusiam šį leidinį, redaktorėms Jadvygai Kardelytei ir Liudai Sidarienei, daug triūso įdėjusioms redaguojant nelengvą dokumentų vertimo tekstą, Giedriui Lelkaičiui, sumaniai ir išradingai leidinį maketavusiam.

Vysk. Jonas Boruta SJ LKMA Centro valdybos pirmininkas

Vilnius, 2000 05 26

1 Trečiajam tukstantmečiui artėjant. 37 skirsnis. Vilnius, 1996, p. 37-38.

2 A.Simaitis. Krikščionių senovė. Krikščioniškoji archeologija. Telšiai, 1938, p. 7-8.

 

 

ĮVADAS

Represijos prieš vyskupus - sudėtinė sovietų valdžios

ANTIRELIGINĖS POLITIKOS LIETUVOJE DALIS

Svarbiausios XX amžiaus antrosios pusės bažnyčios istorijos Lietuvoje veiksnys buvo jos susidūrimas su ideologizuotu totalitariniu režimu, kurio viena iš tragiškiausių ir kartu svarbiausių padarinių yra tikėjimo liudytojų kankinystė. Bolševikų ideologijos santykis su religija, apibrėžtas šios ideologijos kūrėjo V.Lenino raštuose, nebuvo vienaprasmis ir neprieštaringas. Bolševikų partijai buvo iškeltas uždavinys aktyviai kovoti su religiniais „prietarais14 žmonių sąmonėje. Tai buvo vienas iš svarbiausių režimo tikslų siekiant sukurti naujo tipo žmogų. Kita vertus, tas pats V.Leninas pažymėjo, kad antireliginė veikla neturi būti savitikslis dalykas, o turi atsižvelgti į bendresnius socializmo kūrimo tikslus ir nekenkti režimo stabilumui3. Pagal tokį modelį ir buvo formuojama antireliginė politika per visą bolševikinio režimo gyvavimo laikotarpį.

Sovietų armijai 1944-1945 m. išstūmus vokiečių pajėgas ir reokupavus Lietuvą, sovietams vėl teko spręsti okupacinio režimo įtvirtinimo ir visuomenės sovietizavimo problemą. Šį kartą ji buvo daug sudėtingesnė nei 1940-1941 m. dėl gerokai stipresnio pasipriešinimo, sukelto skaudžios ankstesnės sovietų okupacijos patirties. Režimo įtvirtinimas neišvengiamai turėjo paliesti ir Katalikų Bažnyčią, turėjusią svarbų vaidmenį Lietuvos visuomenės gyvenime. Buvo sprendžiama dilema: ar Bažnyčios įtaką riboti, ar mėginti ją pakreipti režimo įtvirtinimui palankia linkme? Dėl to sovietų valdžios politika Bažnyčios atžvilgiu buvo prieštaringa. Savotiškas jos lakmuso popierėlis buvo taip pat ir santykiai su episkopatu.

Dar prieš Antrąjį pasaulinį karą sovietų propagandos mašina Vatikaną ir Katalikų Bažnyčią įrašė svarbiausių Sovietų Sąjungos ir komunizmo priešų sąrašo pradžioje. Dėl to 3-4-ąjame dešimtmetyje katalikai Sovietų Sąjungoje persekioti labiausiai. Tokia nuostata išliko ir net sustiprėjo karo metais. Suvokdamas, kad „išvaduotose" Rytų Europos šalyse teks susidurti su stipria Katalikų Bažnyčios įtaka, J. Stalinas ir jo aplinka pamėgino pasinaudoti Rusijos Stačiatikų Bažnyčios korta. Kaip tik tai greičiausiai buvo pagrindinė jo netikėto su šios Bažnyčios hierarchais susitikimo, įvykusio 1943 m. rugsėjo 4 d. Kremliuje, priežastis. Tai patvirtina netrukus po minėto susitikimo įsteigtos Rusijos Stačiatikių Bažnyčios reikalų tarybos (toliau RSBRT)* vadovo, SSRS NKVD 2-osios valdybos 5-ojo skyriaus viršininko G.Karpovo įsitikinimas,

1945 m. pradžioje išreikštas tarnybiniame rašte J. Stalinui: „Rusijos stačiatikių bažnyčia gali ir turi suvaidinti svarbų vaidmenį kovojant prieš katalikų bažnyčią..."4 Tai praskaidrina ir aplinkybes, kuriomis atsirado 1945 m. gegužės 8 d. RKRT pirmininko ir SSRS NKVD 2-osios valdybos 5-ojo skyriaus viršininko pavaduotojo I. Polianskio direktyva, siūlanti šios institucijos įgaliotiniui A.Gailevičiui proteguoti Lietuvoje Rusijos Stačiatikių Bažnyčią5.

Kita vertus, tuo pačiu metu buvo planuojama aiškintis, ar nepavyktų pačius Katalikų Bažnyčios Lietuvoje hierarchus įkalbėti bendradarbiauti su režimu. 1944 m. lapkričio mėn. NKVD Valstybės saugumo I rango komisaras D.Radionovas, atsiųstas į Lietuvą prižiūrėti režimo įtvirtinimo eigos, įkalbėjo LSSR NKGB vadovybę kol kas neskubėti suimti arkivysk. M.Reinio ir pamėginti panaudoti didžiulį jo autoritetą „patriotiniam darbui"6. A.Gailevičius taip pat suabejojo I.Polianskio 1945 m. gegužės 8 d. direktyvoje pasiūlytos taktikos efektyvumu ir pateikė kontrpasiūlymą: „Stebėti ir analizuoti žymesniųjų ir tarp kunigų autoritetą turinčių vyskupijų veikėjų [t. y. pirmiausia vyskupų. — A.S.] pažiūras ir, reikiamai pasirengus, aptarti su jais galimybę steigti autokefalinę bažnyčią Lietuvoje"7. Centrinių sovietų valdžios institucijų dokumentai rodo, kad tokie „pragmatiški", tiesiogiai su stipriu lietuvių pasipriešinimu susiduriančių vietos sovietų valdžios pareigūnų siūlymai paveikė santykių su Bažnyčia taktikos pasirinkimą. 1945 m. pabaigoje I.Polianskis, informuodamas SSRS MT pirmininko pavaduotoją V.Molotovą apie pagrindinius religinių organizacijų veiklos aspektus ir RKRT priemones, jau pažymėjo, kad Lietuvoje „tiriamos galimybės sukurti iš aukštų dvasininkų grupę, kuri galėtų ne tik deklaratyviai reikšti savo palankumą tarybų valdžiai, bet ir nutraukti santykius su Vatikanu bei sukurti autokefalinę katalikų bažnyčią SSRS teritorijoje“8 . Kiek vėliau santykių su Katalikų Bažnyčia taktika buvo apibendrinta bendruose RSBRT ir RKRT siūlymuose, adresuotuose VKP(b) CK. Konstatavus, kad mėginimai supriešinti Katalikų Bažnyčią su kitomis religinėmis konfesijomis nebuvo sėkmingi, buvo siūloma remti katalikybę iš vidaus skaldančias jėgas, siekiančias išsivaduoti iš „popiežiaus absoliutizmo". Negana to, buvo pabrėžiama, kad tik „atsisakiusi bruožų, sąlygojančių kišimąsi į politinę kovą ir teokratinį jos pobūdį, išsivadavusi iš centralizmo ir išsiskaidžiusi į autokefalinius junginius, katalikų bažnyčia galėtų būti toleruojama tokiu pat mastu kaip ir kitos religijos"7. Nesikišimas į politiką šiuo atveju reiškė sovietų politikos rėmimą. Taigi tik tokį modelį pripažįstantys Bažnyčios hierarchai būtų galėję netrukdomi išlikti, tačiau tai būtų buvę Bažnyčios principų išdavimas.

Lietuvos vyskupų persekiojimas sustiprėjo 1945 m. vasaros pradžioje. Pirmiausia jie buvo verčiami pasmerkti ginkluotą pasipriešinimą. Pavyko palaužti tik Kauno arkivyskupijos valdytoją prel. St. Jokubauskį, kuris sutiko pasirašyti sovietinės valdžios aprobuotą kreipimąsi į savo vyskupijos kunigus ir tikinčiuosius, raginantį nutraukti ginkluotą pasipriešinimą. Prelatui įtikinti, be šantažo, MGB pasinaudojo ir žymiu nepriklausomybės laikų veikėju, Vasario 16-osios akto signataru kun. V.Mironu, kuris 1945 m. vasario mėnesį buvo užverbuotas ir panaudojamas kaip autoritetas, galintis daryti reikiamą įtaką Bažnyčios hierarchijai9.

Tuo tarpu kiti vyskupijų valdytojai arba visai tylėjo, arba, neparodydami savo politinės pozicijos, kalbėjo apie artimo meilės priesaką, komentavo Dievo įsakymą „Nežudyk" ir kėlė kitus religinės moralės reikalavimus (arkivysk. M.Reinio 1945 m. rugpjūčio 9 d. ganytojiškas laiškas).

Drąsiausiai savo ir Bažnyčios poziciją išdėstė vysk. T.Matulionis, kuris po susitikimo su LSSR MT pirmininku M.Gedvilu (įvykusio 1945 m. birželio 16d.) parašė išsamų memorandumą. Jo esmę nusako du teiginiai: 1) Bažnyčia sugyvena su įvairiomis valdymo formomis, jei tik nėra trukdoma atlikti jai pavestąją misiją žmonijoje, tačiau ji niekada nesutiks būti pasaulietinės valdžios įrankiu; 2) valdžia nežabotomis represijomis pati sukėlė ginkluotą pasipriešinimą, o draudimas žudyti įpareigoja visus žmones, ne tik partizanus10.

Dar kartą priversti vyskupus dirbti režimo naudai mėginta 1945 m. pa-baigoje-1946 m. pradžioje, artinantis rinkimams į SSRS AT. Šį kartą sovietų valdžios organai buvo daug geriau pasirengę. Dar 1945 m. balandžio mėnesį NKVD likvidavo LLA Žemaičių legiono štabą ir nevisiškai aiškiomis aplinkybėmis suėmė jo vadą A. Kubilių, kuris tardomas ne tik išsamiai papasakojo apie pogrindinę veiklą, bet ir apie ryšius su Telšių vyskupu V.Borisevičiumi. Lyginant jo parodymus su vėlesniais tiek paties vysk. V.Borisevičiaus, tiek kitų liudytojų parodymais, aiškiai matyti, kad A. Kubilius prikalbėjo daug nebūtų dalykų.

Šantažuodamas šiais nusikalstamos veiklos „faktais", sovietinis saugumas mėgino priversti vysk. V.Borisevičių bendradarbiauti su jais, kai 1945 m. gruodžio 18-23 d. buvo jį suėmę. Pasitaręs su arkivysk. M.Reiniu ir pats apmąstęs savo padėtį, 1946 m. sausio 3 d. vysk. V.Borisevičius parašė raštą LSSR NKGB vadovybei - atsisakė pasiūlyto sandėrio. Jis neigė savo kaltę, tačiau teigė, kad jeigu ir būtų nusikaltęs, už tai turi atsakyti pats, nes, pasak Evangelijos pagal Joną: „Geras ganytojas už avis guldo gyvybę" (JN 9,11)11. Tokiu žingsniu vyskupas pasirašė sau nuosprendį.

Turbūt norėdami padaryti kitus ordinarus sukalbamesnius, vysk. V.Borisevičių saugumiečiai suėmė tą pačią dieną, kai kiti vyskupai buvo pakviesti į susitikimą su sovietų valdžios atstovais - 1946 m. vasario 5 d. Šio susitikimo metu LSSR NKGB šefas D.Jefimovas vėl labai griežtu tonu pareikalavo iš vyskupų, kad jie paremtų valdžios veiksmus ir paragintų partizanus legalizuotis. Tačiau vyskupijų valdytojų neišgąsdino nei netikėtas vysk. V. Borisevičiaus suėmimas, nei D.Jefimovo grasinimai. 1946 m. vasario 21 d. įvykusioje vyskupų konferencijoje buvo priimtas arkivysk. M.Reinio parengtas bendro Lietuvos ordinarų ganytojiško laiško projektas, parašytas neutraliu tonu, krikščioniška dvasia ir apėmęs daugelį to meto gyvenimo klausimų12. Nenuostabu, kad sovietų valdžios atstovų tai netenkino. Priešingai! Kadangi ganytojiškas laiškas buvo įvertintas kaip „grynai religinis-propagandinis, kviečiantis dvasininkiją ir tikinčiuosius stiprinti religiją"13, - skelbti jį buvo griežtai uždrausta.

Vyskupų nuostatos paskutinį kartą tirtos 1946 m. pabaigoje, kai į Lietuvą atvyko iš Maskvos komandiruotas MGB „O" skyriaus 4-ojo poskyrio viršininkas, majoras Ochrimenka. Jis susitiko ir kalbėjosi beveik su visais laisvėje likusiais vyskupais ir pateikė rekomendacijas, ką toliau su kiekvienu iš jų daryti. Arkivysk. M.Reinys ir Panevėžio vyskupas K.Paltarokas majorui Ochrimenkai paliko sukalbamų žmonių įspūdį, todėl siūlė tęsti su jais „dialogą"13. Tuo tarpu Telšių vyskupui P.Ramanauskui ir Kaišiadorių vyskupui T.Matulioniui buvo pasirašytas verdiktas - abu jie 1946 m. gruodžio 16 d. buvo suimti. Jų areštas, panašiai kaip anksčiau vysk. V.Borisevičiaus, turėjo padėti šantažuoti kitus ganytojus. Tai gana aiškiai išsakė pats majoras Ochrimenka savo siūlymuose, kaip toliau spausti arkivysk. M.Reinį.

1946 m. antrojoje pusėje visoje Sovietų Sąjungoje pokarinį ramybės ir sąlyginio „liberalizmo" laikotarpį pakeitė nauja reakcija vidaus ir užsienio politikoje. Tai buvo susiję su J.Stalino ir A.Ždanovo inicijuotu rengimusi naujam ginkluotam konfliktui su kapitalistiniu pasauliu. Kaip tik tuo metu imtasi ryžtingų veiksmų ir Bažnyčios hierarchų Lietuvoje atžvilgiu. Be jau minėtų suėmimų, apsispręsta priimti galutinį nuosprendį vysk. V.Borisevičiaus byloje. Oficialiai jo tardymas buvo baigtas jau 1946 m. vasario 19 d., paskui bylos tyrimas buvo nutrauktas ir atnaujintas tik birželio pradžioje. Teismas įvyko rugpjūčio 28 d., o nuosprendis įvykdytas lapkričio 18 d.

1946 m. pabaigoje suimtas vysk. T.Matulionis sovietų valdžios dėmesio centre buvo atsidūręs vos tik sovietų armija antrą kartą įžengė į Lietuvos teritoriją. Likimas lėmė vysk. T.Matulioniui, dar prieš sovietams okupuojant Lietuvą, pažinti jų valdymo ir požiūrio į katalikus skonį. Nors apie aplinkybes, dėl kurių vysk. T.Matulionis du kartus buvo represuotas 3-iajame dešimtmetyje, kai jis dirbo ganytojo darbą tuometiniame Leningrado mieste, žinoma nedaug, tačiau visiškai aišku, kad susidorojimo pagrindinė ir greičiausiai vienintelė priežastis buvojo priklausymas dvasininkų luomui. Abi jo suėmimų datos (1923 ir 1929 m.) kaip tik susijusios su religijų persekiojimo Sovietų Sąjungoje bangomis ir Vatikano-SSRS santykių būkle.

Ikikarinė santykių su sovietine sistema patirtis nepalaužė vyskupo ryžto toliau ginti Bažnyčios teises, Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą. Kita vertus, sovietų valdžiai jis buvo neparankus ir dėl to, kad, turėdamas dar 1929 m. (slapta pašventinant vyskupu) suteiktus įgaliojimus in partibus infidelium, jis galėjo veikti katalikų gyvenimą SSRS gilumoje, kur sovietų valdžia tikėjosi išrovusi katalikybę visiems laikams: 1939 m. tuometinėje SSRS teritorijoje tebuvo likę dvi katalikų bažnyčios pasiuntinybių darbuotojams. Todėl jau 1944 m. rugsėjo 7 d. SSRS NKGB 2-osios valdybos 5-ojo skyriaus viršininko pavaduotojas ir busimasis RKRT vadovas I. Polianskis nurodė LSSR saugumo organams ypač atidžiai stebėti „vieno iš Vatikano agentūros SSRS vadovų“ - vysk. T. Matulionio veiklą14. Savo susirūpinimą Leningrado katalikų reikalais, kartu ir sovietų valdžios nuogąstavimus vysk. T. Matulionis patvirtino jau pirmomis antrosios sovietų okupacijos dienomis. 1944 m. lapkričio 28 d. jis kreipėsi į RKRT įgaliotinį Lietuvoje, prašydamas padėti pasiųsti į Leningradą keletą kunigų iš Lietuvos, kurie galėtų aptarnauti ten gyvenančius katalikus. Nors sovietinio saugumo organai buvo linkę pasinaudoti šia galimybe, kad galėtų pasiųsti savo agentą ir per jį kontroliuoti vysk. T. Matulionio ryšius su šio miesto katalikų bendruomene, nugalėjo RKRT pirmininko I. Polianskio požiūris, kad Leningrade iš viso nesą jokios katalikų bendruomenės14.

Visi prieš karą SSRS teritorijoje dirbę katalikų dvasininkai sovietų valdžios buvo laikomi Vatikano ar kitų užsienio valstybių agentais, nes daugumas jų buvo ne rusų tautybės. Šis įsitikinimas buvo toks stiprus, kad ir po karo vysk. T. Matulionio labiausiai įtarinėtas ryšių su Vatikanu palaikymu. Jis buvo vienas pagrindinių Leningrado srities NKGB valdybos agentūrinio sekimo bylos „Vatikan“ objektų, todėl pas jį 1945 m. birželio mėnesį iš Leningrado buvo komandiruotas agentas „Vichr“ su užduotimi nustatyti: 1) Katalikų Bažnyčios planus plečiant savo veiklą Leningrado ir kitose SSRS srityse; 2) duomenis apie dvasininkus, Vatikano atsiųstus į SSRS žvalgybinei ir misionieriškai veiklai"15.

Nemėgo vysk. T. Matulionio ir vietiniai sovietų valdžios atstovai Lietuvoje. LSSR NKGB šefas A. Guzevičius 1945 m. kovo 4 d. teiravosi Maskvoje, ar vysk. T. Matulionis 1933 m., iškeičiant jį į Lietuvos komunistus, buvo amnestuotas ir ar negalima būtų jį sugrąžinti pabaigti bausmės, nes jis esą aktyvina savo veiklą16.

Kuo gi pasireiškė tas taip sovietų valdžiai nepatikęs vyskupo aktyvumas? Geriausiai tai matyti iš 1945 m. balandžio 26 d. rašyto RKRT įgaliotinio rašto aukščiausiems LSSR valdžios atstovams. Dėmesį visų pirma patraukia konstatavimas: „Iš visų vyskupijų gauta įvairaus pobūdžio laiškų, kurie daugiausia buvo materialinio-ūkinio pobūdžio, tačiau gautieji iš draugo [šią įgaliotinio klaidą pastebėjo laiško gavėjai, pažymėdami pastarąjį kreipinį dideliu klaustuku. - AS.] Matulionio įvairūs pareiškimai iš esmės skiriasi nuo visų kitų. Juose matyti, kad nepripažįstamas Bažnyčios atskyrimas nuo valstybės [sovietinė šio principo interpretacija. - taip pat aiškiai rodo antisovietines Matulionio nuotaikas"17. Iš tolesnio rašto turinio matyti, kad tokį griežtą vysk. T. Matulionio vertinimą lėmė 1945 m. balandžio 7 d. rašytame kreipimesi į LSSR švietimo liaudies komisarą jo išsakytas protestas prieš prievartinį mokinių įrašymą į ateistines pionierių ir komjaunimo organizacijas bei 1945 m. vasario 10 d. rašytame laiške RKRT įgaliotiniui išdėstyti šiurkščios prievartos prieš kunigus faktai, siekiant juos paversti sovietų valdžios įrankiais. Šiame rašte paminėti vysk. T. Matulionio kreipimaisi į sovietines valdžios institucijas nebuvo vieninteliai jo kovos dėl Bažnyčios ir tikinčiųjų teisių faktai. Reikalaudamas iš sovietinių pareigūnų gerbti Bažnyčios teises, vyskupas laisvai operuodavo sovietiniais įstatymais, grindžiančiais jo pozicijos teisingumą net sovietinės sistemos ribose. Tai, aišku, negalėjo patikti sovietų valdžiai.

Vyskupui atsisakius padėti sovietų valdžiai spręsti politinius klausimus, jo likimas buvo nulemtas jau 1946 m. pavasarį. Sovietiniams saugumo organams tereikėjo surinkti reikiamus įkalčius, kad būtų galima sudaryti politinę bylą.

Labai greit po vysk. T. Matulionio suėmimo žlugo ir sovietų valdžios viltys priversti bendradarbiauti arkivysk. M. Reinį, kuris, kaip buvo manoma, turėjo aukštesnį rangą bažnytinėje hierarchijoje ir galėjo daryti įtaką kitų vyskupijų valdytojams. Neatsitiktinai sekamam arkivyskupui emgėbistai buvo davę slapyvardį „Režisior“. 1947 m. sausio 9 d. susitikęs su MGB pareigūnais, arkivyskupas kategoriškai atsisakė pasirašyti jam pasiūlytą įsipareigojimų raštą, motyvuodamas tuo, kad taip jis pripažintų valdžios kišimąsi į Bažnyčios reikalus. Be to, jis atvirai pareiškė, kad sovietų valdžia nesilaiko tarptautinių įsipareigojimų gerbti sąžinės laisvę ir jeigu minėtas įsipareigojimų raštas patektų į SNO, tai labai pakenktų Sovietų Sąjungos prestižui18.

Arkivyskupo pozicija sovietinio Bažnyčios modelio atžvilgiu taip pat buvo aiški ir vienaprasmiška. Realizavus šį modelį būtų registruojamos bažnyčios bei kunigai ir steigiami parapijų komitetai, per kuriuos turėjo būti įgyvendintas sovietų valdžios kišimasis į bažnyčių vidaus reikalus. Buvo siekiama šias priemones realizuoti pačių Bažnyčios hierarchų rankomis, todėl nuo 1947 m. pradžios dar kartą primygtinai pareikalauta, kad vyskupijų valdytojai duotų nurodymą klebonams registruotis. Tokia registracijos įgyvendinimo taktika buvo numatyta 1947 m. sausio 20 d. RKRT pirmininko pavaduotojo J. Sadovskio direktyvoje respublikos įgaliotiniui.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiame dokumente registracijos kampanija traktuojama kaip ypatingos politinės reikšmės klausimas, kurį būtina neatidėliojamai spręsti19. Pagrindinė kliūtis vėlgi tapo arkivysk. M. Reinys: jis per pokalbį su RKRT įgaliotiniu A. Gailevičiumi atsisakė savanoriškai duoti nurodymą kunigams registruotis, kol bus žinoma, ar registracijos padariniai ir parapijų komitetų funkcijos neprieštarauja Bažnyčios kanonams20. Iš RKRT įgaliotinio pranešimų apie pokalbius su kitais vyskupijų valdytojais matyti, kad Kauno arkivyskupijos valdytojas kan. J. Stankevičius ir Telšių vyskupijos valdytojas kan. J.Juodaitis būtų sutikę vykdyti sovietų valdžios reikalavimus, tačiau teisinosi baime susikompromituoti, kol kiti Bažnyčios autoritetai priešinasi; tuo tarpu vysk. K.Paltarokas apibūdintas kaip visuomet kompromiso siekiantis ordinaras. Taigi tereikėjo pašalinti vienintelį arkivysk. M. Reinį, turėjusį didžiausią autoritetą ir dėl to dariusį „neigiamą" įtaką nuolaidesniems hierarchams.

Sovietų valdžiai arkivysk. M.Reinys neparankus buvo dar ir todėl, kad visuomet pabrėždavo savo ištikimybę Šventajam Sostui bei stengėsi tiek privačiuose pokalbiuose, tiek kalbėdamas iš sakyklos paneigti sovietinės propagandos skleidžiamą šmeižtą jo atžvilgiu. Vienas iš formalių kaltinimo punktų jo baudžiamojoje byloje buvo ir tai, kad 1947 m. birželio 8 d. Arkikatedroje arkivyskupas pasakė pamokslą, skirtą paneigti straipsniui „Vatikanas - tarptautinės agresijos židinys", kuris buvo paskelbtas viename iš komunistų partijos oficiozų - laikraštyje „Sovetskaja Litva". Žinant, kad kaip tik tuo metu sovietų valdžia aktyviai dirbo, siekdama sukurti vadinamąją tautinę, nuo Vatikano nepriklausomą. Bažnyčią, toks didelį tarp dvasininkijos ir tikinčiųjų autoritetą turėjusio hierarcho viešas pasakymas buvo didelis smūgis jos planams. Šis drąsus teiginys, užstojant Šventąjį Sostą, taigi ir esminį Bažnyčios universalumą, tapo paskutiniu sovietų valdžios kantrybės taurę perpildžiusiu lašu. Po keturių dienų arkivyskupas buvo suimtas.

Apžvelgus tikrąsias vyskupų represavimo priežastis, taip pat svarbu susipažinti su sovietų saugumo organų vykdyta politinių kaltinimų kūrimo metodika, taikyta vyskupams, bei ganytojų laikysena sunkaus išbandymo situacijoje. Tokią galimybę suteikia publikuojamos sovietinio MGB sudarytos arkivysk. M.Reinio bei vyskupų V. Borisevičiaus ir T.Matulionio baudžiamosios bylos, kurios šiuo metu laikomos Lietuvos ypatingajame archyve. Pagal sovietinę logiką tikėjimas taip pat buvo nusikaltimas, nes religija, anot jos, - viena iš išnaudotojiškų klasių dominavimo priemonių. Tokio vyskupų nusikaltimo traktavimo bruožų jų baudžiamosiose bylose taip pat yra. Visas represijas prieš dvasininkiją, susidorojimą su vyskupais buvo siekiama pridengti politinių, antivalstybinių nusikaltimų „įrodymais".

Lengviausiai šiuo atžvilgiu sovietų saugumo organams buvo prikibti prie vysk. V.Borisevičiaus ir su juo susidoroti. Kaip jau minėta, jie turėjo svarbų ir sukalbamą liudytoją, kuriam tai vis dėlto nepadėjo išvengti mirties nuosprendžio, nors nėra aišku, ar jis jam buvo įvykdytas. Tuo tarpu vysk. V.Borisevičiui mirties bausmė buvo per griežta netgi pagal sovietinius standartus, nes nei tardymo, nei teismo metu nebuvo nustatyta sąmoningos ir bent kiek reikšmingesnės vyskupo antisovietinės veiklos faktų. Susitikimuose su pogrindžio dalyviais dėl konkrečios paramos susitarta nebuvo, vyskupas tepažadėjo padėti „kiek tai neprieštaraus jo sąžinei ir teisei". Be to, vyskupas padėdavo visiems, kam tos pagalbos reikėdavo, nepaisydamas politinių pažiūrų, įsitikinimų ar tautybės: prieš karą padėjo Telšiuose gyvenusiai rusų šeimai leisti vaikus į mokyklą, pamaitino pas jį užėjusius sovietų armijos kareivius, vokiečių okupacijos metu gelbėjo Telšių žydus. Nuosprendžio griežtumą formaliai galėjo pagrįsti tik faktas, kad vysk. V.Borisevičius perdavė A. Kubiliui „vokiečių pasiųstų parašiutininkų radiogramą, skirtą Vokietijos žvalgybos organams". Tačiau byloje nėra jokių įrodymų, kad vysk. V.Borisevičius žinojo raštelio, kurį jis perdavė, paskirtį ir turinį. Taigi vysk. V.Borisevičiaus, kaip ir kitų pokario metais sovietų valdžios nuteistų dvasininkų, byla tebuvo netobula priemonė Bažnyčios naikinimui pateisinti.

Įrodyti vysk. T.Matulionio ryšius su pasipriešinimo sąjūdžiu sekėsi daug sunkiau. Nepaisant primygtinių ir nevienkartinių MGB vadovybės nurodymų, Kaišiadorių emgėbistams taip ir nepavyko „nustatyti konkrečių faktų, liudijančių, kad vysk. T. Matulionis idėjiškai ir praktiškai vadovauja nacionalistiniam pogrindžiui ar teikia jam materialinę pagalbą"21. Todėl pagrindinė kaltinimo medžiaga buvo vyskupo veikla vokiečių okupacijos metais ir jo nepriklausoma laikysena pirmaisiais pokario metais. Kaip ir visi kiti represuoti vyskupai, vysk. T.Matulionis kaltintas aktyviu dalyvavimu rengiant II tautinį Eucharistinį kongresą ir sveikinimo laišką popiežiui Pijui XII. Šių akcijų tikslas, anot sovietų valdžios, esą buvęs sutelkti lietuvių tautą kovai su bolševizmu, nors iš tikrųjų kongresas turėjo būti grynai religinio pobūdžio renginys. Kitus kaltinimo punktus taip pat vargu ar galėtume laikyti politiniais nusikaltimais: neleidimas kunigams bažnyčiose skelbti sovietų valdžios atsišaukimų, klausimo, kaip pasipriešinti jaunimo prievartinei ateizacijai svarstymas bei leidimas kunigams atvirai išdėstyti

Bažnyčios neigiamą požiūrį į pionierių ir komjaunimo organizacijas, raginimas teikti represuotų kunigų šeimoms materialinę pagalbą. O kiti „nusikaltimai" nevisiškai pagrįsti. Vienas iš tokių - tai kaltinimas, kad vyskupas palaikė aktyviai partizaninėje veikloje dalyvavusius kunigus: S.Rudžionį, Z.Neciunską ir kt., nors jokie vyskupo operatyvinio sekimo byloje esantys dokumentai to nepatvirtina. Tačiau, šiaip ar taip, visi šie kaltinimai tebuvo vyskupo suėmimo formalus pateisinimas, o pirminė arešto priežastis buvo jo parodytas tvirtas pasiryžimas ginti Bažnyčios teises ir neleisti paversti jos sovietų valdžios politiniu įrankiu.

Taip pat sunkiai sekėsi nustatyti konkrečius arkivysk. M. Reinio nusikaltimus sovietų valdžiai, t. y. patvirtinti jo dalyvavimą pasipriešinimo sąjūdyje. Nors apie jo kalbas ir veiklą reguliariai pranešinėjo apie 10 jo pasitikėjimą turėjusių agentų, jiems taip ir nepavyko pateikti ryšiais su pogrindžiu arkivyskupą kompromituojančių duomenų. Turbūt charakteringiausiai arkivysk. M.Reinio laikyseną atspindi jo žodžiai, perteikti agento „Patriotas" pranešime: „Arkivyskupas Reinys pareiškė, kad jis netiki politinių ir teritorinių pasikeitimų galimybe. Dvasininkijai ir tikintiesiems reikia tai suprasti ir tam pasiruošti. Reikia stiprinti religiją, kad valdžia negalėtų jos taip lengvai sunaikinti"22. Arkivysk. M.Reiniui, be absurdiškų kaltinimų, kad nepriklausomos Lietuvos laikais jis kurį laiką buvo Lietuvos krikščionių demokratų partijos CK nariu ir užsienio reikalų ministru (tapęs vyskupu, jis visą savo politinę veiklą nutraukė), sovietų valdžia taip ir negebėjo rasti bent kiek pagrįstesnių jo priešiškos politinės veiklos faktų. Kaip vienas iš tokios veiklos momentų interpretuotas arkivyskupo vadovaujantis vaidmuo Katalikų akcijos ir Ateitininkų veikloje, nors šių organizuotų judėjimų pagrindinis tikslas buvo stiprinti tikėjimą visuomenėje.

Kita formalių kaltinimų grupė susijusi su arkivyskupo veikla vokiečių okupacijos metais. Pirmiausia reikėtų pažymėti, kad tiek šie, tiek anksčiau minėti kaltinimai negalėjo būti teisėti formaliu teisiniu požiūriu, nes arkivyskupas tuo metu nebuvo sovietų valdžios valdinys, todėl negalėjo jai nusikalsti. Tačiau ir nekreipiant dėmesio į tai, matyti, kad arkivysk. M.Reinys vokiečių okupacijos metais ragino kovoti ne su sovietų valdžia kaip konkrečia politine sistema, bet su bolševikine, ateistine pasaulėžiūra, pagrįsta ir religiją persekiojančia ideologija. Jam, kaip tikinčiajam ir aukšto rango dvasininkui, būtų buvęs didesnis nusikaltimas Bažnyčiai ir sąžinei, jeigu jis nebūtų raginęs to daryti. Kita vertus, arkivysk. M.Reinys vengė įtraukti Bažnyčią į bendradarbiavimą ir su vokiečių okupacine valdžia. 1943 m. balandžio mėn. į arkivyskupą kreipėsi krašto generalinis tarėjas gen. Kubiliūnas, prašydamas įpareigoti kunigus bažnyčiose raginti tikinčiuosius neboikotuoti mobilizacijos į vokiečių karinius dalinius. Arkivysk. M.Reinys atmetė šį prašymą, motyvuodamas tuo, kad jis negali įsakyti kunigams kalbėti apie pasaulietinius dalykus, be to, priminė ir vokiečių okupacinės valdžios darytus Bažnyčios varžymus. Tačiau šiame atsisakymo rašte arkivyskupas neapdairiai įrašė ir tokius žodžius: „Aš asmeniškai dedu daug pastangų spaudoje ir pamoksluose prieš piktybę, kurią skleidžia bedieviškas komunizmas"23. Nors iš minėto rašto aiškiai matyti, kad arkivyskupo veiksmų leitmotyvas buvo tikėjimo ir Bažnyčios gynimas, sovietų valdžia ir šiuos nuo konteksto atsietus žodžius laikė jo bendradarbiavimo su vokiečiais įrodymu. Kaip dar vienas tokio bendradarbiavimo įrodymas buvo interpretuotas lietuvių savisaugos bataliono karininko 1943 m. rugsėjį pareikšta padėka arkivyskupui už finansinę pagalbą. Tačiau visiškai aišku, kad arkivyskupas tuos 300 reichsmarkių davė gerai žinodamas, jog pinigai bus išleisti ne kitų naikinimo priemonėms, o knygoms (t. y. dvasios tobulinimui) įsigyti. Arkivysk. M. Reinys, kaip ir visi kiti represijas patyrę vyskupai, kaltintas ir tuo, kad dalyvavo rengiant taip ir neįvykusį II Eucharistinį kongresą bei šio kongreso sveikinimo popiežiui projektą, kur buvo išdėstytos tikinčiųjų nuotaikos bolševizmo ir sovietų valdžios atžvilgiu. Tačiau arkivyskupo vaidmuo kongreso ir minėto sveikinimo rengimo darbe dėl formalių dalykų (Vilniaus arkivyskupija nepriklausė Lietuvos bažnytinei provincijai) buvo minimalus, tuo tarpu vysk. K.Paltarokas, nors ir aktyviau prie to prisidėjęs, nenukentėjo. Tai tik dar viena detalė, patvirtinanti, kad sovietų valdžios veiksmus prieš vyskupus pirmiausia lėmė ne jų tariamos ar tikros politinės nuodėmės, bet jų nuolaidumo valdžios reikalavimams laipsnis. Netiesiogiai tai patvirtina ir vienas iš formalių kaltinimo punktų arkivysk. M.Reinio baudžiamojoje byloje: „1945 m. gruodį savo bute įtikino vysk. V.Borisevičių nebendradarbiauti su sovietų valdžios organais [t. y. su NKGB. -A.S]"24

Į formalių kaltinimų sąrašą įtrauktas ir arkivysk. M.Reinio dalyvavimas 1944 m. rugsėjo 5 d. Ukmergėje įvykusiame vyskupų pasitarime, kur buvo svarstomi tik grynai Bažnyčios vidaus reikalai ir pastoracijos problemos. Tokio pobodžio kaltinimo įtraukimas rodo, be kita ko, tai, kad religijos laisvė Sovietų Sąjungoje nebuvo toleruojama. Kartu iš to matyti, kaip sunku sovietų valdžiai buvo rasti politinių kaltinimų arkivyskupui.

Sovietinės represinės sistemos veikimo stalinizmo metais ypatybės lėmė skirtingą vyskupų likimą, perėjus tardymo išbandymus. Tragiškiausiai jis susiklostė vysk. V.Borisevičiui, kurio „įrodyta" kaltė pagal tuometinius standartus buvo didžiausia. Nesugebėjus „įrodyti" konkrečių arkivysk. M. Reinio ir vysk. T.Matulionio dalyvavimo pasipriešinime faktų, buvo pasitenkinta sąlygiškai „švelniomis" bausmėmis: bausmę atlikti buvo skirta garsiajame Vladimiro kalėjime, kur buvo laikomi režimui pavojingiausi asmenys. Matyt, buvo tikėtasi, kad silpnos sveikatos vyskupai nepakels sunkių kalinimo sąlygų ir nesulauks išėjimo į laisvę. Tokioms viltims nepasitvirtinus ir baigiantis bausmės laikui, sovietų valdžios pareigūnai suskato ieškoti būdų, kaip pailginti vyskupų kančias.

Dar 1950 m., suėmus religinio pobūdžio jaunimo organizacijos Aušros Vartų Marijos kolegija narius, LSSR MGB pradėjo kurpti bylą apie tariamai Lietuvoje veikusį platų katalikišką pogrindį. Žinant politinių procesų organizavimo J. Stalino valdymo metais metodiką, galima daryti prielaidą, kad taip buvo rengiamasi smogti stiprų smūgį Bažnyčiai. 1953 m. pradžioje pagal šią bylą atnaujintas ir arkivysk. M.Reinio ankstesnės veiklos tyrimas. 1953 m. vasario 24 d. buvo parengtas agentūrinio operatyvinio tyrimo planas, kuriuo siekta nustatyti arkivyskupo vadovaujamą vaidmenį katalikiškajame pogrindyje25. Tik J.Stalino mirtis sustabdė šios stambios bylos kūrimo procesą ir galimus skaudžius jo padarinius. Vis dėlto sunkios kalinimo sąlygos galutinai palaužė arkivyskupo sveikatą, ir 1953 m. lapkričio 8 d. neaiškiomis aplinkybėmis jis mirė kalėjime.

1953 m. pasibaigus kalinimo laikui, vysk. T.Matulioniui taip pat nebuvo leista grįžti į Lietuvą. Iniciatyvą čia rodė LSSR saugumo organai: 1955 m. gruodžio 10 d. LSSR KGB pirmininkas K.Liaudis rašte A.Sniečkui teigė, kad jų pastangomis 1953 m. vyskupas buvo perkeltas į Zubovo Polianos invalidų namus Mordovijoje. Tame pačiame rašte K.Liaudis vėl prašė A.Sniečkų tarpininkauti, kad vysk. T.Matulioniui ir toliau nebūtų leidžiama grįžti į tėvynę, nes jo grįžimas „gali suaktyvinti priešišką reakcingai nusiteikusių kunigų [t. y. sovietų valdžios apribojimams nepaklūstančių. -AS.] veiklą ir pakeisti padėtį Kaišiadorių vyskupijos valdyme [pagal sovietų valdžios planą mažinant atskirai valdomų vyskupijų skaičių. Nuo 1949 m. pastarąją vyskupiją kartu su Kauno ir Vilkaviškio vyskupijomis valdė kan. J.Stankevičius. -A.S.]"27.

Nepaisant to, 1956 m. gegužės mėn. vysk. T.Matulionis grįžo į Lietuvą. Tačiau netrukus jo santykiai su valdžia vėl susikomplikavo. Tai lėmė tiek jo siekis atgauti galimybę valdyti Kaišiadorių vyskupiją, tiek raginimai kunigams aktyviau kovoti už Bažnyčios ir tikėjimo teises suliberalėjusiomis režimo sąlygomis. Be to, vysk. T. Matulionis gebėjo nelegaliai susisiekti su Šventuoju Sostu ir gauti jo pritarimą vyskupo, kuris turėjo tapti jo įpėdiniu Kaišiadorių vyskupijoje, pašventinimui. Vykdydamas Šventojo Sosto valią, kuri, deja, buvo priešinga sovietų valdžios valiai, vysk. T. Matulionis 1957 m. gruodžio 25 d. slapta pašventino vyskupu V.Sladkevičių. Tokie veiksmai vertė sovietų valdžią vėl svarstyti jo ištrėmimo už LSSR ribų klausimą26. Tačiau tai, kad Lietuvos tikinčiųjų vysk. T.Matulionis jau buvo laikomas tikėjimo kankiniu ir jo ketvirtas įkalinimas galėjo smarkiai kompromituoti sovietų valdžią, privertė atsisakyti tokios minties. Buvo pasirinktas ne toks skausmingas variantas: 1958 m. spalio mėn. vyskupas buvo prievarta iškeldintas į mažą vidurio Lietuvos miestelį Šeduvą, kur, budriai KGB prižiūrimas, praleido paskutinius gyvenimo metus. 1962 m. rugpjūčio 20 d. vyskupas baigė savo žemiškojo gyvenimo dienas, dėl savo nepalaužiamo tvirtumo Bažnyčios gynyboje nemažą jo dalį turėjęs praleisti baisiausiose sovietinės imperijos prievartinio įkalinimo vietose: Butyrkų ir Vladimiro kalėjimuose, Solovkų lageryje.

Pateikiama šaltinio publikacija beprecedentė - ištisai sovietinio saugumo sudarytos baudžiamosios bylos iki šiol nebuvo publikuotos. Tačiau jų svarba visos okupacinės valdžios politikos ir konkrečiai antibažnytinės politikos analizei, naujausios Bažnyčios istorijos studijoms, mūsų nuomone, pateisina tokio leidinio atsiradimą. Kartu tikimės, kad tai suteiks impulsų naujoms istorikų, tiriančių sovietinį Lietuvos ir Bažnyčios istorijos laikotarpį, įžvalgoms. Be to, šių bylų publikavimas yra viena iš pradėto vyskupų beatifikavimo proceso sudedamųjų dalių.

Pabaigoje keletas pastabų dėl techninių teksto rengimo aspektų. Rusiško originalo kalba netaisyta, išskyrus gramatines klaidas. Tai geras tam tikro laikotarpio oficialaus sovietinio žargono pavyzdys, galbūt sulauksiantis ir semiotinės analizės. Kai kur praleistos tą pačią mintį kartojančios frazės. Publikuojami ne visi dokumentai, kurie yra atskiruose vokuose, nesusiūti į bylą. Skelbiami tik dokumentai, tiesiogiai susiję su bylos eiga. Taip daroma taupant potencialių skaitytojų kantrybę ir nenorint jų atbaidyti pernelyg didele publikacijos apimtimi.

Arūnas Streikus

3 В. Ленин. Социализм и религия // О религии и церкви. Минск, 1983, р. 88.

4 Cit. iš М. Шкаровский. Русская православная церковь и советское государство в 1943-1964 г. Москва, р. 34.

5  В. Puzinavičius. Ketinimai steigti autokefalinę „katalikų" bažnyčią//Tautos atmintis. 1997. Nr. 2, p. 52-54.

6    1944 m. lapkričio 21 d. D. Radionovo raštas LSSR NKGB komisaro pavaduotojui Ru-dakovui // Lietuvos ypatingasis archyvas (toliau - LYA). F. К-l. Ap. 45. B. 71,1. 19.

7    B. Puzinavičius. Ketinimai.., p.53.

8    RKRT pirm. I. Polianskio 1945 m. gruodžio 7 d. pažyma V. Molotovui // Rusijos Federacijos valstybinis archyvas. F.6991. Ар.З. B.10,1.130.

9    LSSR MGB 1946 m. rugpjūčio 6 d. pažyma „Apie maršrutinės agentūros darbą dvasininkijos tarpe" // L Y A. F.K-1. Ap.10. B. 22,1. 178-179.

10 P. Gaida-Gaidamavičius. Nemarus mirtingasis arkivyskupas Teofilis Matulionis. Roma, 1981, p.102-109.

11   Vysk. V. Borisevičiaus 1946 m. sausio 3 d. laiškas LSSR NKGB komisarui // LYA. F. К-l. Ap. 45. B. 71,1. 147.

12   A. Baltinis. Vyskupo Vincento Borisevičiaus gyvenimas ir darbai. Roma, 1975, p. 144-148.

13   D. Jefimovo specpranešimas SSRS NKGB 2-osios valdybos viršininkui gen. leit. Fedotovui //LYA. F. К-l. Ap. 45. B. 71,1. 92.

13   SSSR MGB „0“ sk. 4-ojo posk. virš. Ochrimenkos raportas apie 1946 m. gruodžio d. įvykusį pokalbį su arkivysk. M. Reiniu // Ten pat. B. 71, 1. 246-253; SSSR MGB „0“ sk. 4-ojo posk. virš. Ochrimenkos raportas apie 1946 m. gruodžio 28 d. įvykusį pokalbį su vysk. K. Paltaroku // LYA. F.K-1. Ap. 45. B. 1272,1. 63-69.

14   1945 m. vasario 22 d. RKRT pirm. I. Polianskio raštas RKRT įgaliotiniui Lietuvoje A. Gai-levičiui//Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. R-181. Ap. 3. B. 4.1. 6.

15   SSRS NKGB 2-osios valdybos 5-ojo skyriaus 1945 m. kovo 24 d. raštas Leningrado sr. NKGB valdybos 2-ajam skyriui // LYA. F. К-l. Ap. 45. B. 97,1. 424.

16   LSSR NKGB komisaro A. Guzevičiaus 1945 m. kovo 4 d. telegrama SSSR NKGB 2-osios valdybos viršininkui Fedotovui // Ten pat, 1. 425.

17   Ten pat, 1. 419.

18   LSSR MGB „0“ skyriaus 1-ojo poskyrio viršininko kpt. Čečiurovo 1947 m. sausio 11 d. raportas apie pokalbį su arkivysk. M. Reiniu // LYA. F. К-l. Ap. 45. B. 71,1. 257.

19   LCVA. F. R-181. Ap. 3. B. 10,1. 8-10.

20   RKRT įgaliotinio 1947 m. 1-ojo ketvirčio darbo ataskaita // LCVA. F. R-181. Ap.3. B. 12,1. 8.

21 1946 m. liepos 28 d. LSSR MGB 2-ojo skyriaus viršininko papulk. Počkajaus direktyva Kaišiadorių apskr. skyriui dėl vysk. T. Matulionio veiklos tyrimo // LYA. F. К-l. Ap. 45. B. 97, I. 421.

22 Agento „Patriot" 1945 m. gegužės 14 d. pranešimas // LYA. F. К-l. Ap. 45. B. 71,1. 43.

23   Arkivysk. M. Reinio 1943 m. balandžio 24 d. raštas gen. Kubiliūnui // LYA. F. K-l. Ap. 45. B. 71,1. 113.

24   Kaltinamoji išvada arkivysk. M. Reinio tardymo byloje // LYA. Tardymo b. Nr. P-14999,1. 132.

25   LYA. F. К-l. Ap. 45. B. 345,1. 514-515.

27 LYA. F. К-l. Ap. 45. B. 97,1. 460.

26 1958 m. kovo 26 d. LSSR KGB pirmininko K. Liaudžio raštas A. Sniečkui. Ten pat. B. 98,1. 9.

 

VYSKUPAS VINCENTAS BORISEVIČIUS
SOVIETINIAME TEISME

 

“Утверждаю”                                    Арест санкционирую

Народный комиссар Госбезопасности          Воен. прокурор в/МВД Литовск. ССР
Генерал майор ЕФИМОВ                            Подполковник юстиции ГРИМОВИЧ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(на арест) гор. Вильнюс, 1946 г. февраля 5 дня

Я, ст. оперуполномоченный 2-го отделения 2-го отдела НКГБ Лит. ССР лейтенант МИХЕЕВ

Рассмотрев поступившие материалы о преступной деятельности БОРИСЯВИ-ЧУС Винцас с. Августинаса, 1887 года рождения, урож. дер. Бебрининкай, Вилкавишского уезда, литовца, гр-на СССР, с высшим образованием, епископа Тельшяйской епархии, проживающего в гор. Тельшяй.

НАШЕЛ:

БОРИСЯВИЧУС как в период немецкой оккупации Литвы так и в последующее время проводил среди населения своей епархии антисоветскую агитацию, направленную на свержение Советской власти и установление “независимой” буржуазной Литвы. Поддерживал связь с немецким парашютистом и участниками антисоветского националистического подполья.

В марте месяце 1945 г. БОРИСЯВИЧУС совместно с главарем банды ЛЛА БАЛИС оказал содействие трем немецким парашютистам в передаче по радио секретных сведений руководству немецких разведывательных органов в Германию.

ПОСТАНОВИЛ:

БОРИСЯВИЧУС Винцентаса с. Августинаса подвергнуть аресту и обыску.

Ст. оперупол. 2-го отд-ния 2-го отдела НКГБ ЛССР
    лейтенант МИХЕЕВ

Начальник 2-го отд-ния 2-го отдела НКГБ ЛССР
                            ст. лейтенант ПЕТКЯВИЧЮС

“Согласны”: Начальник 2-го отдела НКГБ ЛССР
                                            подполковник ПОЧКАЙ

Начальник следственного отдела НКГБ ЛССР
                            подполковник РОЗАУСКАС

 

„Tvirtinu"                                        Areštą sankcionuoju

Valstybės saugumo liaudies komisaras    LTSR VRM Karo prokuroras

generolas majoras JEFIMOVAS (parašas)    Justicijos papulkininkis
                                                                            GRIMOV1ČIUS (parašas)

NUTARIMAS
(areštui)

Vilnius, 1946 m. vasario 5 d.

Aš, Liet. TSR NKGB 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio vyr. operatyvinis įgaliotinis, leitenantas MICHEJEVAS,

Peržiūrėjęs gautą medžiagą apie nusikalstamą veiklą: BORISEVIČIAUS Vinco, Augustino s., gim. 1887 m. LTSR, Bebrininkų k., Vilkaviškio apskr., lietuvio, TSRS piliečio, turinčio aukštąjį išsilavinimą, Telšių vyskupijos vyskupo, gyvenančio Telšiuose.

NUSTAČIAU:

BORISEVIČIUS vokiečių okupacijos Lietuvoje metais ir vėliau tarp savo vyskupijos gyventojų skleidė antitarybinę agitaciją, kuria siekė nuversti Tarybų valdžią ir atkurti „nepriklausomą" buržuazinę Lietuvą. Palaikė ryšius su vokiečių parašiutininku ir antitarybinio nacionalistinio pogrindžio dalyviais.

1945 m. kovo mėnesį BORISEVIČIUS kartu su LLA gaujos vadeiva BALIU28 padėjo trims vokiečių parašiutininkams per radijo ryšį perduoti slaptas žinias vokiečių žvalgybos organų vadovybei Vokietijoje.

NUTARIAU:

BORISEVIČIŲ Vincentą, Augustino s., suimti ir atlikti kratą.

LTSR NKGB 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio vyr. operatyvinis Įgaliotinis,
       
leitenantas MICHEJEVAS (parašas)

LTSR NKGB 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio viršininkas
        vyr. leitenantas PETKEVIČIUS (parašas)

Sutinkame:    LTSR NKGB 2-ojo skyriaus viršininkas
                        papulkininkis POČKAJUS (parašas)

                    LTSR NKGB tardymo skyriaus viršininkas
                        papulkininkis ROZAUSKAS (parašas)

28 Kalbama apie vieną iš Lietuvos Laisvės Armijos vadovų Adolfą Kubilių (1918-1946), sovietų


 

“Утверждаю”

Народный комиссар                Воен. прокурор в/МВД Литовск. ССР

Госбезопасности                    Подполковник юстиции ГРИМОВИЧ

Генерал майор ЕФИМОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(об избрании меры пресечения)
гор. Вильнюс, 1946 г. февраля 5 дня

Я, ст. оперуполномоченный 2-го отделения 2-го отдела НКГБ Лит. ССР лейтенант МИХЕЕВ

Рассмотрев поступившие материалы о преступной деятельности БОРИСЯВИЧУС Винцас с. Августинаса, 1887 года рождения, урож. дер. Бебрининкай, Вилкавишского уезда, литовца, гр-на СССР, с высшим образованием, епископа Тельшяйской епархии, проживающего в гор. Тельшяй.

НАШЕЛ:

БОРИСЯВИЧУС подозревается в преступлениях, предусмотренных 58-1-а, 58-10 ч. 2 ст. УК РСФСР, принимая во внимание, что БОРИСЯВИЧУС находясь на свободе может скрыться от суда и следствия и руководствуясь ст. 145 и 158 УПК РСФСР

ПОСТАНОВИЛ:

Мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда БОРИСЯВИЧУС Винцас с. Августинаса избрать содержание под стражей, о чем в порядке ст. 146 УПК РСФСР обьявить арестовнному и взять рассписку в настоящем постановлении.

Ст. оперупол. 2-го отд-ния 2-го отдела НКГБ ЛССР
    лейтенант МИХЕЕВ

Начальник 2-го отд-ния 2-го отдела НКГБ ЛССР
    ст. лейтенант ПЕТКЯВИЧЮС

“Согласны”: Начальник 2-го отдела НКГБ ЛССР
        подполковник ПОЧКАЙ

    Начальник следственного отдела НКГБ ЛССР
подполковник РОЗАУСКАС

Настоящее постановление мне обявленно 1946 г. февраля 5 дня

„Tvirtinu"                                                                Liet. TSR VRM Karo prokuroras
Valstybės saugumo liaudies komisaras            Justicijos papulkininkis
generolas majoras JEFIMOVAS (parašas)                         GRIMOVIČIUS (parašas)

NUTARIMAS

(dėl kardomosios priemonės parinkimo)

Vilnius, 1946 m. vasario 5 d.

Aš, Liet. TSR NKGB 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio vyr. operatyvinis įgaliotinis leitenantas MICHEJEVAS,

Peržiūrėjęs gautą medžiagą apie nusikalstamą veiklą: BORISEVIČIAUS Vinco Augustino s., gim. 1887 m. LTSR, Bebrininkų k., Vilkaviškio apskr., lietuvio, TSRS piliečio, turinčio aukštąjį išsilavinimą, Telšių vyskupijos vyskupo, gyvenančio Telšiuose.

NUSTAČIAU:

BORISEVIČIUS įtariamas padaręs nusikaltimus, numatytus RTFSR BK 58-1-a, 58-10 2 d. str., atsižvelgiant į tai, kad BORISEVIČIUS būdamas laisvėje gali pasislėpti nuo tardymo ir teismo ir vadovaudamasis RTFSR BPK 145 ir 158 str.,

NUTARIAU:

Kardomąja priemone, kad BORISEVIČIUS Vincas, Augustino s., nepasišalintų nuo tardymo ir teismo, parinkti suėmimą, apie šį nutarimą pagal RTFSR BPK 146 str. pranešti suimtajam, paimant iš jo parašą.

LTSR NKGB 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio vyr. operatyvinis įgaliotinis
    leitenantas MICHEJEVAS (parašas)

LTSR NKGB 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio viršininkas
    vyr. leitenantas PETKEVIČIUS (parašas)

Sutinkame:    LTSR NKGB 2-ojo skyriaus viršininkas
                            papulkininkis POČKAJUS (parašas)

LTSR NKGB Tardymo skyriaus viršininkas
    papulkininkis ROZAUSKAS (parašas)

Šis nutarimas man paskelbtas 1946 m. vasario 5 dieną (parašas)


 

ОРДЕР № 37

1946 r. февраля 5 дня

Выдан Ст. оперупол. 2-го отд-ния 2-го отдела НКГБ ЛССР
лейтенанту МИХЕЕВУ

на производство: ареста и обыска

БОРИСЯВИЧУС Винцентас с. Августинаса

адрес: г. Тельшяй

Народн. комисар Гос. безопасн. ЛССР

ORDERIS Nr. 37

1946 m. vasario 5 d.

Išduota LTSR NKGB 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio vyr. operatyviniam įgaliotiniui leitenantui MICHEJEVUI

Daryti kratą ir suimti

BORISEVIČIŲ Vincentą Augustino s., gyv. Telšių m.

LTSR Valst. saugumo liaudies komisaras (parašas)


 

Анкета арестованого

1. Фамилия, имя и отчество

БОРИСЯВИЧУС Винцентас с. Аугустинаса

2. Год и место рождения

1887 года, дер.Бебрининкай, Вилкавишского уезда, Лит.ССР

3. Постоянное место житеьства до ареста (подробный адрес).

гор. Телыиай

4. Професия и специаьность.

Служитель религиозного культа

5. Последнее место работы или род занятия до ареста.

епископ Тельшайской епархии

6. Национальность.

литовец

7. Гражданство (при отсутсвии паспорта указать, какой документ удостоверяет гражданство или записано со слов).

СССР
паспорт № 665744
выдан Тельшайским УО НКВД

8. Партийность.

б/партийный

9. Образование общее и специальное(подчеркнуть и указать, что закончил).

высшее, в 1913 г. окончил Фрибургский университет (богословский факултет)

10. Социалвное и политическое прошлое.

из крестьян (отец до революции 1917 г. имел 30 га земли)

11. Судимость (состоял под судом и следствием, где, когда, за что, приговор).

не судим.

12. Участие в отечественной войне(где, когда, в кагестве кого).

не участвовал

13. Был ли на оккупировнной территории противником (указать: где, когда, что делал).

с 1941 по 1944 год проживал на оккупированной немцами територии в гор. Телъшай

Suimtojo anketa

1. Pavardė, vardas ir tėvo vardas.

BORISEVIČIUS Vincentas, Augustino s.

2. Gimimo metai ir vieta.

1887 m., Bebrininkų k., Vilkaviškio apskritis, Lietuvos TSR

3. Pastovi gyvenamoji vieta iki suėmimo (tikslus adresas).

Telšiai

4. Profesija ir specialybė.

religinio kulto tarnautojas

5. Paskutinė darbo vieta ar užsiėmimas iki suėmimo.

Telšių vyskupijos vyskupas

6. Tautybė.

lietuvis

7.Pilietybė (nesant paso, nurodyti, koks dokumentas patvirtina pilietybę, arba kad įrašyta apklausus).

TSRS, pasas Nr. 665744, išduotas Telšių NKVD skyriuje

8. Partiškumas.

nepartinis

9. Bendrasis ir specialusis išsilavinimas (pabraukti ir nurodyti ką baigęs).

aukštasis, 1913 m. baigė Fribūro universitete (teologijos fakultetą)

10. Socialinė ir politinė praeitis.

Kilęs iš valstiečių (tėvas iki 1917 m. revoliucijos turėjo 30 ha žemės)

11. Teistumas (ar buvo tardytas ir teistas, kur, kada, už ką, nuosprendis).

neteistas

12. Dalyvavimas tėvynės kare (kur, kada, kuo).

nedalyvavo

13. Ar buvo priešo okupuotoje teritorijoje (nurodyti: kur, kada, ką veikė).

Nuo 1941 iki 1944 m. gyveno vokiečių okupuotoje teritorijoje Telšių mieste


 

14. СОСТАВ СЕМЬИ

Степень

Фамилия, имя, отчество, год и

Место жительства,

родства

место рождения

работы и должность

Отец

умер

Мать

умерла

Жена (муж)

холост

Дети

не имеет

Братья, сестры

Борисявичюс Иозас
Борисявичюте Магдалена Борисявичюте Элизабета Борисявичюте Агнете Борисявичюте Мария
Довидайте Она

д. Бебрининкай
д. Бебрининкай
д. Бебрининкай
гор. Телыиай
гор. Тельшай гор. Тельшай

15. СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ

1.    Рост: высокий (171-180 см), очень   9. Брови: прямые, дугообразные, изви-
высокий (свыше 180 см),низкий (155-       листые, широкие, узкие, сросшиеся.
164 см), очень низкий (до 155 см),          10.
Нос: малый, большой-толстый,
средний (165-170 см)                             тонкий. Спинка носа: вогнутая, прямая,
2.    
Фигура: толстая, полная, средняя,    выпуклая с горбинкой. Основание
худощявая, тонкая.                                    носа: приподнятое, горизонтальное,
3.    
Плечи: приподнятые, опущенные,     опущенное.
горизонталвные
.                                    11. Рот: малый, большой. Углы рота:
4.    
Шея: короткая, длинная, заметен       опущенны, приподняты.
зоб, выступает кадык.                            12. Губы: тонкие, толстые, отвисание
5.    
Цвет волос: белокурые, светлорусые    нижней губы, приподнятость верхней,
темнорусые, черные, с проседью,          13.
Подбородок: скошенный, прямой,
седые
.                                                        выступающий, раздвоенный, с ямкой, с
6. 
Цвет глаз: голубые, зеленоватые,        поперечной бороздой,
светлокарие, карие, черные.                    14.
Уши: малые, большые-овальные,
7.    
Лицо: круглое, овальное, прямоуг.,    треугольные, квадратные, круглые,
треугольное, пирамид., ромбовидное.   Отгопыренность ушей: верхняя, нижняя,
8.    
Лоб: высокий, низкий, прямой,       общая. Мочка уха: сросшаяся, отдельная
скошенный, выступающий.                        наклонная, угловатая, овальная.

Особые приметы: (физические недостатки: увечья, наросты, бородавки, лишние пальцы, шрамы, плешивость, ассиметрия лица, разноцветность глаз и другие) - не имеет.

Прочие особенности и привычки - неустановленно.

Когда арестован:    5 февраля 1946 г., ордер №37

Основание ареста: санкция Военного прокурора войск МВД Лит. ССР

Кем зачислен:    МВД Лит. ССР, следственный отдел

14. ŠEIMOS SUDĖTIS

Giminystės

laipsnis

Pavardė, vardas, tėvo vardas, gimimo metai ir vieta

Gyvenamoji ir darbo vieta, pareigos

Tėvas

mirė

Motina

mirė

Žmona (vyras)

nevedąs

Vaikai

neturi

Broliai, seserys

Borisevičius Juozas

Bebrininkų k.

Borisevičiūtė Magdalena

Bebrininkų k.

Borisevičiūtė Elžbieta

Bebrininkų k.

Borisevičiūtė Agnietė

Telšiai

Borisevičiūtė Marija

Telšiai

Dovydaitė Ona

Telšiai

15. ŽODINIS PORTRETAS

1.  Ūgis: aukštas (171-180 cm), labai auk-      9. Antakiai: tiesūs, išlinkę, banguoti;
štas (per 180 cm), žemas (155-164 cm),            platūs, siauri,
suaugę.
labai žemas (iki 155 cm),
vidutinis (165-         10. Nosis: maža, didelė, stora, plona,
170 cm)
.    plati.                                                     Nosies viršutinė dalis: įlinkusi,
2   
Figūra: stora, apkūni, vidutinė,                      tiesi, kumpa. Panosė: pakilusi, horizontali,
liekna, liesa.                                                            nusmukusi.
3.  
Pečiai: pakelti, nuleisti, horizontalūs.        11. Burna: maža, didelė. Burnos kampai:
4.
Kaklas: trumpas, ilgas, matomas gūžys,      pakilę, nusileidę.
iškilus Adomo obuolys.                                       12.
Lūpos: plonos, storos, apatinė lūpa
5.
Plaukų    spalva: šviesūs rusvi, tam-         atvėpusi, viršutinė pakilusi.
sus, juodi, žilstelėję,
žili.                                    13. Smakras: nusklembtas, tiesus, atsikišęs,
6.    
Akių spalva: mėlynos, žalsvos, rusvos,     dvišakas, su duobute, su skersiniu grioveliu,
    rudos, juodos.                                                    14.
Ausys: mažos, didelės, ovalinės, trikmp.,
7.   
Veidas: apvalus, ovalus, keturkampis,         kvadratinės, apskr. Ausų atsikišimas: viršuje,
    trikampis, piramidinis, rombo pavidalo,         ap, bendr. Ausies spenelis: suaugęs,
atskiras,
8.    
Kakta: aukšta, žema, tiesi, nusklembta,      nuožulnus, kampuotas, ovalus, iškili.

Ypatingi požymiai (fiziniai trūkumai, sužalojimai, ataugos, karpos, nereikalingi pirštai, randai, nuplikimas, veido asimetrija, skirtingos spalvos akys ir kiti) - Nėra

Kitos ypatybės ir įpročiai - Nenustatyti

Suimtas: 1946 m. vasario 5 d., orderis nr. 37
Suėmimo pagrindas:
Liet. TSR Karo prokuroro sankcija
Kieno įskaitoje: Lietuvos TSR MVD Tardymo skyrius


 

ПРОТОКОЛ ЛИЧНОГО ОБЫСКА
гор. Вильнюс    1946 г. 5 февраля

Я, ст. оперуполномоченный 2-го отделения 2-го отдела НКГБ Л ССР лейтенант МИХЕЕВ, в присутствии ст. оперуполномоченного 2-го отделения 2-го отдела НКГБ ЛССР капитана КСЕНОДАШОВА и начальника 2-го отделения 2-го отдела НКГБ Лит. ССР ст. лейтенанта ПЕТКЯВИЧЮС, произвел личный обыск арестованного

БОРИСЯВИЧУС Винцентас с. Аугустинаса,
1887 г. рождения, до ареста епископ
Тельшайской епархии, проживал там же.

При производстве личного обыска обнаружено и изъято:

1.    Паспорт на имя БОРИСЯВИЧУС Винцентас с. Аугустинаса № 665744, выдан 1945 г. 6 марта Тельшайским УО НКВД;

2.    Командированное удостоверение на имя БОРИСЯВИЧУС выданое Тельшайской епархией 4 февраля 1946 года.

При производстве личного обыска со стороны арестованного жалоб заявлено не было.

Сов. секретно

СПРАВКА (на арестованного БОРИСЯВИЧУС  В. А.)

Согласно указаний руководства наркомата епископ БОРИСЯВИЧУС Винцас с. Аугустинаса арестован негласно, в виду чего обыска и описи имущества в квартире последнего не производилось.

Ст. оперуполномоченный 2-го отделения 2-го отдела НКГБ ЛССР

лейтенант МИХЕЕВ

ASMENS KRATOS PROTOKOLAS

Vilnius    1946 m. vasario 5 d.

Aš, LTSR NKGB 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio vyr. operatyvinis įgaliotinis leitenantas MICHEJEVAS, dalyvaujant LTSR NKGB 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio vyr. operatyviniam įgaliotiniui kapitonui KSENODA-ŠOVUI ir LTSR NKGB 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio viršininkui vyr. leitenantui PETKEVIČIUI, atlikau suimtojo

Vincento BORISEVIČIAUS, Augustino s., gim. 1887,
iki arešto Telšių vyskupijos vyskupo,
įregistruoto ten pat, asmens kratą.

Jos metu rasta ir paimta:

1.    Pasas, išduotas BORISEVIČIAUS Vincento, Augustino s., vardu, Nr. 665744, išduotas 1945 m. kovo 6 d. Telšių NKVD skyriuje;

2.    Telšių vyskupijos kurijos 1946 m. vasario 4 d. BORISEVIČIUI išduotas komandiruotės pažymėjimas.

Kratos metu BORISEVIČIUS nusiskundimų nepareiškė.

(Parašai)

Visiškai slaptai

PAŽYMA (apie suimtąjį V. A. BORISEVIČIŲ)

Pagal komisariato vadovybės nurodymą vyskupas Vincentas BORISE-VIČIUS, Augustino s., buvo suimtas neviešai, todėl krata jo bute ir turto surašymas nebuvo atliktas.

LTSR NKGB 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio
vyr. operatyvinis įgaliotinis leitenantas MICHEJEVAS (parašas)


 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Обвиняемого БОРИСЯВИЧУС Винцентас с. Аугустинаса

9 февраля 1946 года            Допрос начат в 22 ч. 50 м.

Допрос окончен в 17 ч.

ВОПРОС: Какие языки Вы знаете?

ОТВЕТ: Я знаю литовский, русский, немецкий, латинский и польский языки.

ВОПРОС: Можете ли Вы давать показания на русском языке и нужен ли Вам переводчик?

ОТВЕТ: Русской разговорной речью я владею, умею читать и писать по русски и вполне смогу обойтись без переводчика при даче показаний.

ВОПРОС: Расскажите подробно вашу автобиографию.

ОТВЕТ: Родился я в 1887 году в деревне Бебрининкай. Вилкавишского уезда в семье крестьянина. Мой отец занимался крестьянством и имел 30 га земли, 4 коровы, 4 лошади, необходимые постройки и др. С 1893 по 1897 г. я учился в начальной школе в селе Шунскай, Мариямпольского уезда, с 1897 по 1903 в гимназии в Петербурге, в 1903-1909 г. в духовной семинарии в г. Сейнай и в 1909-1913 г. в Фрибургском университете в Швейцарии. В Фрибургском университете я прослушал философский факултет и окончил богословский факултет, получив лицензиат богословия.

После окончания Фрибургского университета, с 1913 по 1915 г. я работал викарным в гор. Калвария. В 1915 году, в связи с войной, я эвакуировался в гор. Минск и там с 1915 по 1916 год работал кассиром в комитете литовских беженцев. В 1916 году Могилевский митрополит, архиепископ ЦЕПЛАК, назначил меня на должность военного капеляна 10 армии, где я и служил до 1917 года. Работая военным капеляном я часть времени проживал в гор. Минске и принимал участие в работе комитета литовских беженцев, раздавая пособие потерпевшим от войны.

В 1918 году, когда немцы оккупировали Минск, я перестал работать военным капеляном и некоторое время преподавал в Минской гимназии богословие. Потом переехал в Литву и с 1918 по 1921 г. работал преподавателем богословия в Мариямпольской гимназии. С 1922 по 1926 г. я работал в Сейняйской духовной семинарии в гор. Гижай профессором богословия, с 1926 по 1927 г. канцлером Тельшайской епархиальной курии, с 1927 по 1940 г. ректором духовной семинарии в гор. Тельшай. С

Kaltinamojo Vincento BORISEVIČIAUS, Augustino s.

TARDYMO PROTOKOLAS

1946 m. vasario 9 d.    Tardymas pradėtas 22 val. 50 min.

Tardymas baigtas 17 val.

KLAUSIMAS: Kokias kalbas mokate?

ATSAKYMAS: Aš moku lietuvių, rusų, vokiečių, lotynų ir lenkų kalbas.]

KLAUSIMAS: Ar galite duoti parodymus rusų kalba, ar reikalingas vertėjas?

ATSAKYMAS: Šnekamąją rusų kalba moku, galiu rusiškai skaityti ir rašyti, todėl duodamas parodymus visiškai galiu išsiversti be vertėjo.

KLAUSIMAS: Papasakokite išsamiai savo autobiografiją.

ATSAKYMAS: Gimiau 1887 m. Bebrininkų kaime, Vilkaviškio apskrityje, ūkininko šeimoje. Tėvas ūkininkavo, turėjo 30 ha žemės, 4 karves, 4 arklius, reikiamus ūkinius pastatus ir kt. 1893-1897 m. aš mokiausi Šunskų pradinėje mokykloje, Marijampolės apskrityje, 1897-1903 m. gimnazijoje Peterburge, 1903-1909 m. Seinų kunigų seminarijoje, 1909-1913 m. Fribūro universitete Šveicarijoje. Fribūro universitete aš išklausiau filosofijos fakulteto kursą ir pabaigiau teologijos fakultetą, gavau teologijos licenciato laipsnį.

Baigęs Fribūro universitetą, nuo 1913 iki 1915 m. dirbau vikaru Kalvarijoje. 1915 m., kilus karui, aš evakavausi į Minską, kur nuo 1915 iki 1916 m. dirbau kasininku lietuvių pabėgėlių komitete. 1916 m. Mogiliovo metropolitas arkivyskupas Ceplakas29 paskyrė mane 10-osios armijos karo kapelionu, šias pareigas ėjau iki 1917 m. Būdamas karo kapelionu, aš kurį laiką gyvenau Minske ir dirbau lietuvių pabėgėlių komitete, dalijau nukentėjusiems nuo karo pašalpas. 1918 m., kai vokiečiai okupavo Minską, aš nustojau dirbti karo kapelionu ir kurį laiką dėsčiau teologiją Minsko gimnazijoje. Paskui grįžau į Lietuvą ir nuo 1918 iki 1921 m. dėsčiau teologiją Marijampolės gimnazijoje. 1922-1926 m. buvau teologijos profesorius Seinų kunigų seminarijoje, veikusioje Gižų miestelyje, nuo 1926 iki 1927 m. buvau Telšių vyskupijos kurijos kancleriu, nuo 1927 iki 1940 m. buvau

29  Arkivysk. J. Cieplakas (1857-1926) - Mogiliovo arkivyskupas metropolitas. 1923 m. bolševikų suimtas ir nuteistas sušaudyti, tačiau mirties bausmė vėliau buvo pakeista 20 metų kalėjimo. 1924 m. paleistas ir ištremtas iš Sovietų Sąjungos.


 

 1940 no 1943 r. был помощником епископа Тельшайской епархии и с 1944 г. до настоящего времени епископом Тельшайской епархии.

ВОПРОС: Когда Вы стали заниматься политической деятельностью?

ОТВЕТ: В период работы военным капеляном мне было трудно совмещать эти обязанности с обязанностями кассира комитета литовских беженцев,[...] и я постепенно отошел от работы в комитете. В 1917 году в Минске был организован отдел организации “Ляудиес Саюнга”. Первоначально она была организована литовцами проживающими в Петербурге, когда точно, не знаю, но в Минске она была организована уже после февральской революции, при временном правительстве. Эта была литовская националистическая организация, ставившая своей целью обединение литовцев, организацию среди них культурно просветительной работы и оказание им материальной помощи. Я прнимал участие в деятельности этой организации, которое заключалось в посещении собраний, в организации сбора средств на общежитие для гимназистов литовцев и в выступлении с лекциями на богословские темы.

Летом 1917 года в Петербурге был созван „Летувю Сеймас” (Сьезд литовцев), на который литовцы проживавшие в различных городах Росии выбирали и посылали своих представителей. Кто или какая партия была инициатором и организатором этого сьезда, я не знаю, но участвовали в этом сьезде все литовские партии, различные общества и беспартийные. Основной задачей, которую ставили перед этим сьездом, была организация самостоятельного литовского государства -отделение Литвы от России.

В Минске во время подготовки этого сьезда было созвано собрание всех литовцев, проживавших в городе. Организаторами этого собрания были: филолог МИЧУЛИС (умер) и ветеринарный врач ВЕЙТАС, где он находится в настоящее время я не знаю, так как с того времени никакой связи с ним не имел. Оба они как будто бы принадлежали в то время к партии “Сантара”, очень близкой по своему характеру к “Таутининкай”. На этом собрании представителями от Минска на Сьезд литовцев были выбраны: МИСЯВИЧУС, АЛКЯВИЧУС (умер) и кто то третий, но кто, точно не помню. Я лично был избран представителем на этот сьезд литовцами, проживавшими на станции Кайданово, но выбрали меня заочно.

ВОПРОС: Кто такой МИСЯВИЧУС?

ОТВЕТ: МИСЯВИЧУС, около 65 лет, в Минске и в последующее время я поддерживал с МИСЯВИЧУС очень хорошие отношения. Примерно в 1925-26 г. он работал литовским консулом в Гамбурге. При Сметоновском режиме он работал бургомистром в Юрбарке и Плунге. В

Telšių kunigų seminarijos rektoriumi. 1940-1943 m.. buvau Telšių vyskupo padėjėjas, nuo 1944 m. iki dabar Telšių vyskupijos ordinaras.

KLAUSIMAS: Kada Jūs pradėjote politinę veiklą?

ATSAKYMAS: Dirbant karo kapelionu, man buvo sunku derinti šias pareigas su kasininko darbu lietuvių pabėgėlių komitete [...], todėl aš palaipsniui pasitraukiau iš komiteto veiklos. 1917 m. Minske buvo įkurtas Liaudies sąjungos30 skyrius. Liaudies sąjungą įkūrė lietuviai, gyvenę Peterburge, kada tiksliai, nežinau, bet Minske jos skyrius buvo įkurtas jau po vasario revoliucijos, valdant laikinajai vyriausybei. Tai buvo lietuvių nacionalistinė organizacija, užsibrėžusi tikslą telkti lietuvius, organizuoti tarp jų kultūrinį šviečiamąjį darbą ir teikti jiems materialinę pagalbą. Aš dalyvavau šios organizacijos veikloje: lankiau susirinkimus, rinkau lėšas lietuvių gimnazistų bendrabučiui ir skaičiau paskaitas teologinėmis temomis.

1917 m. vasarą Peterburge buvo sušauktas Lietuvių seimas, į kurį savo atstovus išrinko ir pasiuntė lietuviai, gyvenantys įvairiuose Rusijos miestuose. Kas ar kuri partija buvo šio suvažiavimo iniciatoriumi ir organizatoriumi, aš nežinau, tačiau jame dalyvavo visos lietuvių partijos, įvairios draugijos ir nepartiniai. Šio suvažiavimo pagrindinis tikslas buvo savarankiškos lietuvių valstybės sukūrimas - Lietuvos atsiskyrimas nuo Rusijos.

Minske, ruošiantis šiam suvažiavimui, buvo sukviestas visų gyvenančių mieste lietuvių susirinkimas. Jį organizavo filologas MIČIULIS (miręs)31 ir veterinaras VEITAS (?), kur jis yra dabar, nežinau, nes nuo to laiko su juo ryšių nepalaikiau. Abu jie tada priklausė Santaros partijai, kuri savo pobūdžiu buvo artima tautininkams. Susirinkime Minsko lietuvių atstovais į Lietuvių seimą buvo išrinkti MISEVIČIUS, ALKEVIČIUS (miręs) ir dar kažkas trečias, tačiau kas, neprisimenu. Aš atstovu į Lietuvių seimą buvau išrinktas lietuvių, gyvenusių Kaidanove, tai buvo padaryta man nedalyvaujant.

KLAUSIMAS: Kas tas MISEVIČIUS?

ATSAKYMAS: MISEVIČIUI apie 65 metus. Minske ir vėlesniais metais mano santykiai su juo buvo labai geri. Apie 1925-1926 m. jis buvo Lietuvos konsulas Hamburge. Smetonos režimo metais dirbo burmistru Jurbarke ir Plungėje. Vokiečių okupacijos pradžioje jis taip pat, atrodo, dirbo Plun-

30   1917-1918 m. Peterburge veikusi katalikiškos pakraipos lietuvių kultūrinė-švietimo organizacija, kuri vėliau aktyviai rūpinosi lietuvių grįžimu į Lietuvą. Jai vadovavo kun. J. Vailokaitis, buvo leidžiamas savaitraštis „Vadas“.

31   Pijus Mičiulis (1882-1923) - visuomenės veikėjas, literatas.


начале немецкой оккупации он тоже как будто бы работал бургомистром з гор. Плунге, а потом ушел с этой работы и стал жить в своем сельском хозяйстве, как будто бы в Тельшайском уезде, но точно не знаю.

В 1917 году в Минске МИСЯВИЧУС участвовал в организации “Ляудес саюнга”. В 1919 году в Каунасе работал в организации католической молодежи “Саюнга Павасарис”, а потом как будто бы являлся членом партии христианских демократов. В конце 1944 или начале 1945 года МИСЯВИЧУС задерживался органами НКГБ в деревне Пакутувенай, Тельшайского уезда, но был освобожден и после этого проживал на нелегальном положении. В январе 1946 года МИСЯВИЧУС арестован вместе с настоятелем ГУСТАИТИС, на квартире у которого он скрывался.

ВОПРОС: Какие вопросы обсуждались на Сьезде литовцев в 1917 году?

ОТВЕТ: Основной вопрос, обсуждавшийся на Сьезде литовцев, был вопрос об организации самостоятельного литовского государства, по которому и было принято решение, что Литва должна выйти из состава России и стать самостоятельным государством с демократической формой государственного устройства.

ВОПРОС: Кто принимал наиболее активное участие в работе Сьезда литовцев?

ОТВЕТ: Активное участие в работе Сьезда литовцев принимали: ВОЛДЕМАРАС, являвшийся членом президиума сьезда, впоследствии премьер-министр при Сметоновском режиме; ШИЛИНГАС, адвокат, председательствовавший на сьезде, впоследствии работавший министром юстиции, в 1940 году вывезен в Советский Союз; КРУПАВИЧУС, священник, вывезен немцами в Германию; СКИПИТИС, адвокат, впоследствии проживавший в Америке и Берлине и являвшийся председателем “Лиетувю драугия” - организации по оказанию помощи литовцам, заключенным немцами в концлагеря.

ВОПРОС: В чем заключалась Ваша политическая деятельность после Сьезда литовцев?

ОТВЕТ: В 1918-1921 г. я состоял членом Союза христианских работников и принимал участие в деятельности этой организации выступая с лекциями на богословские темы и организуя сбор средств для оказания помощи нуждающимся. В 1920 году при выборах членов городской управы города Мариямполя Союз христианских работников выставил мою кандидатуру и я был избран в городскую управу, в которой работал в 1920-1921 г., сначала секретарем, а впоследствии

 

gės burmistru, tačiau vėliau pasitraukė iš šio posto ir gyveno savo ūkyje, atrodo, Telšių apskrityje, tačiau tiksliai nežinau.

1917 m. Minske MISEVIČIUS dalyvavo Liaudies sąjungos veikloje, 1919 m. Kaune dirbo katalikiškoje jaunimo organizacijoje Pavasario sąjunga, vėliau, atrodo, buvo krikščionių demokratų partijos nariu. 1944 m. pabaigoje ar 1945 m. pradžioje Telšių apskrities Pakutuvėnų kaime MISEVIČIŲ buvo sulaikę NKGB organai, tačiau vėliau paleido ir nuo tada jis gyveno nelegaliai. 1946 m. sausio mėn. MISEVIČIUS buvo suimtas kartu su kunigu GUSTAIČIU, kurio bute jis slapstėsi.

KLAUSIMAS: Kokie klausimai buvo svarstomi Lietuvių seime 1917 m.?

ATSAKYMAS: Pagrindinis Lietuvių seime svarstytas klausimas buvo savarankiškos lietuvių valstybės kūrimas. Šiuo klausimu ir buvo priimtas nutarimas, skelbiantis, kad Lietuva turi išeiti iš Rusijos sudėties ir tapti savarankiška demokratiniais pagrindais tvarkoma valstybe.

KLAUSIMAS: Kas buvo aktyviausi Lietuvių seimo dalyviai?

ATSAKYMAS: Lietuvių seime aktyviai reiškėsi: VOLDEMARAS [...], jis buvo Seimo prezidiumo narys, vėliau Smetonos režimo metais ministras pirmininkas; advokatas ŠILINGAS, Seimo pirmininkas, vėliau dirbo teisingumo ministru, 1940 m. išvežtas į Tarybų Sąjungą; kunigas KRUPAVIČIUS, vėliau vokiečių išvežtas į Vokietiją; advokatas SKIPITIS, vėliau gyveno Amerikoje ir Berlyne ir buvo pirmininkas „Lietuvių draugijos", kuri rūpinosi lietuviais, vokiečių įkalintais koncentracijos stovyklose.

KLAUSIMAS: Kuo pasireiškė Jūsų politinė veikla po Lietuvių seimo?

ATSAKYMAS: 1918-1921 m. aš priklausiau Krikščionių darbininkų sąjungai, jos veikloje dalyvavau skaitydamas paskaitas teologinėmis temomis ir rinkdamas lėšas teikti pagalbai vargšams. 1920 m. rinkimuose į Marijampolės miesto valdybą Krikščionių darbininkų sąjunga iškėlė mano kandidatūrą ir aš buvau išrinktas į miesto valdybą, kur dirbau 1920-1921 m. dirbau iš pradžių sekretorium, o vėliau apie tris mėnesius valdybos pirmi-


около трех месяцев председателем управы. Одновременно с этим с 1919 по 1921 г. я состоял в партии христианских демократов и принимал в ее деятельности активное участие.

После 1922 года я ни в каких политических партиях не состоял, а являлся членом различных культурно-просветительных, религиозных и благотворительных организаций. Так, в 1922-1926 г. я принимал участие в деятельности культурно-просветительной организации молодежи “Павасарис”, в католической организации женщин “Каталику мотеру драугия”, в 1928-1940 г. в различных организациях помощи бедным и в организации бывших студентов университета “Атейтининкай Сендраугяй”.

Допрос производился с перерывом с 6 ч. до 11 ч. 30 м. 9 февраля

1946 года.

[...]

Ответы на поставленные мне вопросы с моих слов записаны правильно на понятном мне русском языке, мною прочитаны, в чем и расписываюсь (подпись).

Допросил: сотрудник НКГБ СССР подполковник ЧЕЛНОКОВ

ninku. Tuo pačiu metu. 1919-1921 m., aš priklausiau Krikščionių demokratų partijai ir aktyviai dalyvavau jos veikloje.

Nuo 1922 m. aš nepriklausiau jokioms politinėms partijoms, buvau įvairių kultūrinių švietimo, religinių ir labdaringų organizacijų nariu: 1922-1926 m. dalyvavau jaunimo organizacijos „Pavasaris“ ir moterų katalikiškos organizacijos „Lietuvos katalikių moterų draugija" veikloje, 1928— 1940 m. įvairiose pagalbos vargšams draugijose, buvusių universiteto studentų ateitininkų sendraugių organizacijoje.

Tardymo metu buvo padaryta pertrauka 1946 m. vasario 9 d. nuo 6 val. iki 11 val. 30 min.

[...]

Atsakymai į klausimus pagal mano žodžius surašyti teisingai, man suprantama rusų k., juos perskaičiau. (Vysk. V.BORISEVIČIAUS parašas)

Tardė: TSRS NKGB darbuotojas

papulkininkis ČELNOKOVAS (parašas)


ПРОТОКОЛ  ДОПРОСА
Обвиняемого БОРИСЯВИЧУС Винцентас с. Аугустинаса

10 февраля 1946 года    Допрос начат в 11 ч. 30 м.

ВОПРОС: В чем заключаются Ваши политические убеждения?

ОТВЕТ: По своим политическим убеждениям я являюсь литовским националистом и считаю, что Литва должна быть самостоятельным государством. Я полностью согласен с програмой партии христианских демократов, хотя и не принадлежу к ней с 1922 года.

ВОПРОС: Как Вы относились к вхождению Литвы в Советский Союз в 1940 году?

ОТВЕТ: Считая, что Литва должна быть самостоятельным государством, я бы предпочитал, чтобы этого не было, тем более, что правящая в Советском Союзе коммунистическая партия пропагандирует материалистическое мировозрение и отрицательно относится к религии, а я являюсь идеалистом.

ВОПРОС: В чем заключалась Ваша враждебная против Советской власти деятельность после присоеденения Литвы к Советскому Союзу?

ОТВЕТ: Моя враждебная против Советской власти деятельность после присоеденения в 1940 Литвы к Советскому Союзу заключалась в том, что я в своих проповедях, произносимых мною во время обьездов епархии, высказывал недовольство отношением Советской власти к церкви, в частности запрещением церкви участвовать в обучении детей, введением гражданских браков, лишением церкви возможности свободно издавать и распространять религиозную литературу и т. д.

ВОПРОС: Расскажите подробно, когда и где Вы произносили антисоветские проповеди и их содержание.

ОТВЕТ: Рассказать подробно содержание своих проповедей, произнесенных мною в 1940—41 г., и указать точное время и место их произнесения, сейчас не могу, так как не помню, но все мои проповеди обычно подготовлялись мною заранее и записывались на карточках, которые до настоящего времени хранятся в костеле в Тельшай, в маленкой комнате при входе, вместе с моими книгами.

Suimtojo Vincento BORISEVIČIAUS, Augustino s.

TARDYMO PROTOKOLAS

1946 m. vasario 10 d.    Tardymas pradėtas 11 val. 30 min.

KLAUSIMAS: Kokios Jūsų politinės pažiūros?

ATSAKYMAS: Pagal savo politines pažiūras aš esu lietuvis nacionalistas ir manau, kad Lietuva turi būti savarankiška valstybė. Aš visiškai pritariu krikščionių demokratų partijos programai, nors šiai partijai nepriklausau nuo 1922 m.

KLAUSIMAS: Koks buvo Jūsų požiūris į Lietuvos įstojimą į Tarybų Sąjungą 1940 m.?

ATSAKYMAS: Manydamas, kad Lietuva turi būti savarankiška valstybė, aš norėčiau, kad to nebūtų atsitikę, juo labiau kad valdanti Tarybų Sąjungoje komunistų partija propaguoja materialistinę pasaulėžiūrą ir neigiamai žiūri į religiją, o aš esu idealistas.

KLAUSIMAS: Kuo pasireiškė Jūsų priešiška Tarybų valdžiai veikla po to, kai Lietuva buvo prijungta prie Tarybų Sąjungos?

ATSAKYMAS: Mano priešiška Tarybų valdžiai veikla, kai Lietuva buvo prijungta prie Tarybų Sąjungos 1940 m., pasireiškė tuo, kad aš savo pamoksluose, sakytuose vizituojant vyskupijos parapijas, išreikšdavau nepasitenkinimą Tarybų valdžios požiūriu į Bažnyčią, konkrečiai: draudimu Bažnyčiai dalyvauti vaikų auklėjime, civilinės santuokos įvedimu, tuo, kad Bažnyčiai atimta galimybė laisvai leisti ir platinti religinę literatūrą ir t.t.

KLAUSIMAS: Papasakokite konkrečiai, kada ir kur Jūs sakėte antitarybinius pamokslus ir apibūdinkite jų turinį.

ATSAKYMAS: Išsamiai atpasakoti savo pamokslų, sakytų 1940—41 m., turinį, nurodyti tikslią datą ir vietovę dabar aš negaliu, nes neprisimenu, tačiau visus savo pamokslus rengdavau iš anksto ir užsirašydavau ant lapelių, kurie iki dabar saugomi bažnyčioje Telšiuose, mažame kambarėlyje prie įėjimo, kartu su mano knygomis.


ВОПРОС: Какие еще антисоветские документы хранятся у Вас и где они находятся?

ОТВЕТ: У меня имелись и должны находится в костеле, вместе с моими книгами, антисоветские книжки, изданные в период немецкой оккупации: книжка ПЕТРУИТИС “Каип е мус сушауде” и книжка ДОВИДЕНАС, заглавие которой не помню. Обе эти книжки имели резко антисоветское содержание.

ВОПРОС: Кто такие ПЕТРУИТИС и ДОВИДЕНАС?

ОТВЕТ: ПЕТРУИТИС - бывший полковник литовской армии, умер. ДОВИДЕНАС при Советской власти был членом Верховного Совета Литовской ССР. Лично с ПЕТРУИТИС и ДОВИДЕНАС я знаком не был и сообщить о них что либо более подробно не могу, где ДОВИДЕНАС находится в настоящее время не знаю.

ВОПРОС: С какой целью Вы хранили у себя антисоветские книги?

ОТВЕТ: Я хранил у себя указанные мною книжки антисоветского содержания с целью познакомится с их содержанием, но книгу ДОВИДЕНАС я так и не успел прочитать. Помимо этого, материал, содержащийся в книге ПЕТРУИТИСА, я частично использовал в своем обращении к верующим, изданном мною 8 июля 1943 года, которое имело резко антисоветское содержание.

ВОПРОС: В чем еще заключалась Ваша враждебная Советскому Союзу деятельность в 1940-1941 г.?

ОТВЕТ: 25 мая 1941 года в Каунасе была конференция литовских епископов. До этой конференции все епископы собрались на квартире у Каунасского архиепископа СКВИРЕЦКАС (вывезен немцами в Германию) и, обсудив отношение Советской власти к церкви, подписали обращение к Советскому правительству, в котором утверждалось, что Советская власть якобы не выполняет Советской конституции, лишая церковь возможности пользоваться правами, предоставляемыми конституцией (свобода слова и печати), протестовалось против арестов священников.

KLAUSIMAS: Kokių antitarybinių dokumentų Jus dar turite ir kur jie saugomi?

ATSAKYMAS: Bažnyčioje, kartu su savo knygomis, laikiau ir ten turi būti dvi antitarybinės knygelės, išleistos vokiečių okupacijos metais: PETRUIČIO „Kaip jie mus sušaudė“ ir DOVYDĖNO, kurios pavadinimo neprisimenu. Abi jos buvo aštraus antitarybinio turinio.

KLAUSIMAS: Kas tokie buvo PETRUITIS32 ir DOVYDĖNAS33?

ATSAKYMAS: PETRUITIS buvo Lietuvos armijos pulkininkas, dabar jau miręs. DOVYDĖNAS prie Tarybų valdžios buvo Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas. Asmeniškai nei su PETRUIČIU, nei su DOVYDĖNU aš nebuvau pažįstamas, todėl negaliu apie juos pasakyti ką nors daugiau, taip pat ir to, kur šiuo metu yra DOVYDĖNAS.

KLAUSIMAS: Kokiu tikslu Jūs laikėte antitarybines knygas?

ATSAKYMAS: Aš laikiau minėtas antitarybinio turinio knygas norėdamas susipažinti su jų turiniu, tačiau DOVYDĖNO knygos aš taip ir nespėjau perskaityti. Be to, kai ką iš PETRUIČIO knygos aš panaudojau rengdamas savo kreipimąsi į tikinčiuosius [ganytojo laišką], išleistą 1943 m. liepos 8 d., kurio turinys buvo itin antitarybinis.

KLAUSIMAS: Kuo dar pasireiškė Jūsų priešiška Tarybų Sąjungai veikla 1940-1941 m.?

ATSAKYMAS: 1941 m. gegužės 25 d. Kaune vyko Lietuvos vyskupų konferencija. Prieš konferenciją visi vyskupai susirinko Kauno arkivyskupo SKVIRECKO (vokiečių išvežtas į Vokietiją) bute ir, apsvarstę Tarybų valdžios požiūrį į Bažnyčią, pasirašė kreipimąsi [memorandumą] Tarybinei vyriausybei, kuriame buvo tvirtinama, kad Tarybų valdžia esą nevykdo Tarybinės konstitucijos, nes neleidžia Bažnyčiai naudotis teisėmis, numatytomis konstitucijoje (žodžio ir spaudos laisvė), taip pat protestuojama prieš kunigų suėmimus.

32   Jonas Petruitis (1891-1943) - Lietuvos armijos pulkininkas, nepriklausomybės kovų dalyvis. 1940 m. pabaigoje sovietų valdžios buvo suimtas ir turėjo būti sušaudytas Červenėje, tačiau jam pavyko pabėgti. Vyskupo minimoje knygoje aprašė kalinimą ir žudynes Červenėje.

33   Liudas Dovydėnas - rašytojas ir publicistas. 1940 m. buvo išrinktas į vadinamąjį Liaudies seimą, dirbo LSSR Švietimo liaudies komisariate. Vokiečių okupacijos metais apie šį savo gyvenimo etapą paskelbė atsiminimus, kuriuos turbūt ir mini vyskupas. Po karo pasitraukė į Vakarus.

 


Я также принимал участие в этом обсуждении отношения Советской власти, подписал этот “меморандум” и по поручению остальных епископов, вместе с епископом КУКТА (умер), вручил его председателю Совета народных комиссаров Литовской ССР и его перевод на русский язык ПОЗДНЯКОВУ. Проект этого “меморандума” был составлен епископом БРИЗГИС ( в 1944 году, при наступлении Красной армии выехал в Германию).

ВОПРОС: Кто еще, мимо Вас, СКВИРЕЦКАС, КУКТА и БРИЗГИС принимал участие в обсуждении и подписании этого “меморандума”?

ОТВЕТ: Помимо меня, СКВИРЕЦКАС, КУКТА и БРИЗГИС подписали и принимали участие в обсуждении этого “меморандума” следующие лица: Паневежский епископ ПАЛТАРОКАС, епископ СТАУГАЙТИС (умер), Вилкавишский епископ КАРОСАС, епископ ПАДОЛСКИС (в 1944 году, при наступлении Красной армии выехал в Германию) и Вильнюсский архиепископ РЕИНИС.

ВОПРОС: Что Вам еще известно о враждебной против Советского Союза деятельности лиц, участвовавших в обсуждении и подписании “меморандума”?

ОТВЕТ: Помимо этого, мне о враждебной против Советского Союза деятельности лиц, участвовавших в обсуждении и подписании “меморандума”, известно лишь только то, что Каунасский архиепископ СКВИРЕЦКАС в начале немецкой оккупации Литвы опубликовал в немецкой, издающейся на литовском языке, газете “Атейтис” какое то политическое возвание к верующим, точного содержания которого я сейчас не помню.

ВОПРОС: Следствие считает, что Ваши показания о том, что Вы якобы, о враждебной Советскому Союзу деятельности этих лиц больше ничего не знаете, не соответствуют действительности. Вы это признаете?

ОТВЕТ: Нет, я этого не признаю. Я говорю правду.

ВОПРОС: В чем заключалась Ваша враждебная Советскому Союзу деятельность в период оккупации Литвы немецкими войсками?

Aš taip pat dalyvavau svarstant šį Tarybų valdžios požiūrį, pasirašiau memorandumą ir kitų vyskupų pavedimu kartu su vyskupu KUKTA (miręs) įteikėme Lietuvos TSR Liaudies komisarų tarybos pirmininkui, o jo vertimą į rusų kalbą POZDNIAKOVUI34. Memorandumo projektą parengė vyskupas BRIZGYS (1944 m. artinantis Raudonajai armijai išvyko į Vokietiją).

KLAUSIMAS: Kas dar, be Jūsų, SKVIRECKO, KUKTOS ir BRIZGIO, dalyvavo svarstant ir pasirašant šį memorandumą?

ATSAKYMAS: Be manęs, SKVIRECKO, KUKTOS ir BRIZGIO, dalyvavo svarstant ir pasirašė šį memorandumą: Panevėžio vyskupas PALTAROKAS, vyskupas STAUGAITIS (miręs), Vilkaviškio vyskupas KAROSAS, vyskupas PADOLSKIS (1944 m. artinantis Raudonajai armijai išvyko į Vokietiją) ir Vilniaus arkivyskupas REINYS.

KLAUSIMAS: Ką Jūs dar žinote apie priešišką Tarybų Sąjungai veiklą asmenų, dalyvavusių svarstant ir pasirašant memorandumą?

ATSAKYMAS: Be to, apie priešišką Tarybų Sąjungai veiklą asmenų, dalyvavusių svarstant ir pasirašant memorandumą, žinau tik tai, kad Kauno arkivyskupas SKVIRECKAS, vokiečių okupacijos pradžioje lietuvių kalba leistame vokiečių laikraštyje „Ateitis“ paskelbė kažkokį politinį atsišaukimą į tikinčiuosius, kurio tikslaus turinio dabar neprisimenu35.

KLAUSIMAS: Mūsų nuomone, Jūsų teiginys, kad Jūs esą daugiau nieko nežinote apie šių asmenų priešišką Tarybų Sąjungai veiklą, neatitinka tikrovės. Ar Jūs tai pripažįstate?

ATSAKYMAS: Ne, aš to nepripažįstu. Aš sakau tiesą.

KLAUSIMAS: Kuo pasireiškė Jūsų priešiška Tarybų Sąjungai veikla vokiečių okupacijos metais?

34   Nikolajus Pozdniakovas (1900-1948) nuo 1940 m. rugpjūčio 3 d. iki 1941 m. birželio 22 d. buvo SSRS LKT ir VKP(b) CK Įgaliotinis Lietuvos SSR.

35   Vysk. V. Borisevičius turbūt kalba apie 1941 m. liepos pradžioje paskelbtą Kauno arkivyskupijos vyresnybės kreipimąsi per radiją Brangūs tautiečiai, kuriame vokiečių armijai buvo dėkojama už išlaisvinimą nuo bolševikų.


ОТВЕТ: Моя враждебная Советскому Союзу деятельность в период оккупации Литвы немецкими войсками заключалась в том, что я 8 июля 1943 года обратился к священнослужителям и верующим Тельшайсской епархии с резко враждебным Советскому Союзу посланием, в котором клеветнически утверждал, что якобы “при большевистской власти народ попал в настоящее рабство...люди не имели никаких прав... много невинных людей сидело в тюрьмах”. В этом же послании я резко критиковал с враждебных Советскому Союзу позиций действия органов Советской власти после присоеденения Литвы к Советскому Союзу. Пытаясь восстановить верующих против большевиков, утверждал, что якобы Советская власть побуждала людей действовать против их совести, распростронял клеветнические слухи о масовом уничтожении большевиками литовцев, о якобы имевших место святотатственных действиях органов Советской власти и о репрессировании ксендзов, якобы за чисто религиозные действия.

Клеветнически утверждал, что Советская конституция, якобы существует только на бумаге и не осуществляется практически, порочил основополагателей марксистко-ленинской теории. Скорбел, что “литовская нация имела несчастье перенести большевистское рабство” и высказывал радость, что “уже два года как жалость Бога освободила Литву от красного большевизма”. Называл литовцев, сочувствовавших коммунистическим идеям и сотруднившовавших с органами Советской власти, предателями и распространял о них различные клеветнические измышления. Угрожал этим людям “Божьей карой”, призывал этих людей к исправлению, приводя цитату из евангелия: “Кто уговаривает другого не верить меня, тот достоен того, чтобы привязать ему на шею камень и утопить в глубине моря”.

Это послание было отпечатано типографическим способом в количестве 130 экземпляров и разослано по всем приходским костелам Тельшайской епархии.

ВОПРОС: Какие мотивы побудили Вас обратится 8 июля 1943 года к верующим и священнослужителям Тельшайской епархии с антисоветским посланием?

ОТВЕТ: Я сделал это по прямому распоряжению своего начальника, Тельшайского епикопа СТАУГАИТИС, помощником которого я и работал в то время, скоропостижно умершего от грудной жабы 8 июля 1943 года. Какими мотивами руководствовался СТАУГАЙТИС, когда давал мне указания написать и разослать это послание, я не знаю.

ATSAKYMAS: Mano priešiška Tarybų Sąjungai veikla vokiečių kariuomenės okupacijos metais pasireiškė tuo, kad aš 1943 m. liepos 8 d. Telšių vyskupijos kunigams ir tikintiesiems paskelbiau labai priešišką Tarybų Sąjungai ganytojišką laišką, kuriame šmeižikiškai teigiau, kad esą „atėjus bolševikams tauta pateko į tikrą vergovę... žmonės neturėjo jokių teisių..daug nekaltų žmonių sėdėjo kalėjimuose". Tame pat laiške aš priešiškai nusiteikęs Tarybų Sąjungos atžvilgiu griežtai kritikavau Tarybų valdžios organų veiksmus Lietuvą prijungus prie Tarybų Sąjungos. Siekdamas nuteikti tikinčiuosius prieš bolševikus, tvirtinau, kad esą Tarybų valdžia vertė žmones elgtis prieš jų įsitikinimus, skieidžiau šmeižtiškus gandus apie masinį lietuvių naikinimą, vykdytą bolševikų, apie Tarybų valdžios organų šventvagiškus veiksmus ir apie kunigų represavimą esą tik dėl grynai religinės veiklos.

Šmeižtiškai tvirtinau, kad Tarybinė konstitucija esą egzistuoja tik popieriuje, o praktiškai nevykdoma, juodinau marksizmo-leninizmo teorijos pradininkus. Liūdėjau, kad „lietuvių tautai teko nelaimė patirti bolševikinę vergovę" ir džiaugiausi, kad „jau dveji metai, kaip Dievo malonės dėka Lietuva išvaduota nuo raudonojo bolševizmo". Lietuvius, kurie pritarė komunistinėms idėjoms ir bendradarbiavo su Tarybų valdžios organais, vadinau išdavikais ir skleidžiau apie juos įvairius šmeižtiškus prasimanymus. Gąsdinau šiuos žmones „Dievo bausme" ir raginau juos pasitaisyti, cituodamas žodžius iš Evangelijos: „tas, kuris ragina kitą netikėti manimi, vertas to, kad jam ant kaklo būtų pririštas akmuo ir paskandintas jūros gilumoje".

Šis laiškas buvo išspausdintas spaustuvėje 130 egzempliorių ir išsiuntinėtas į visas Telšių vyskupijos parapijas.

KLAUSIMAS: Kokie motyvai Jus paskatino 1943 m. liepos 8 d. paskelbti antitarybinį ganytojišką laišką Telšių vyskupijos kunigams ir tikintiesiems?

ATSAKYMAS: Aš tai padariau pagal tiesioginį savo viršininko, Telšių vyskupo STAUGAIČIO, kurio padėjėju tuo metu dirbau,paliepimą. STAUGAITIS staigiai mirė nuo stenokardijos priepuolio 1943 m. liepos 8 d. Kokie buvo STAUGAIČIO motyvai, kai jis liepė man parengti šį ganytojišką laišką, nežinau.


ВОПРОС: Это послание было Вами написано, сдано в печать и разослано по епархии до или после смерти СТАУГАИТИСа?

ОТВЕТ: Это послание было мною написано и сдано в печать еще до смерти СТАУГАИТИСА, который лично его прокоректировал и дополнил некоторыми “фактами”. Разослано же оно после его смерти.

ВОПРОС: Почему оно тогда было выпущено от Вашего имени, а не от имени епископа СТАУГАЙТИСА?

ОТВЕТ: Так хотел СТАУГАЙТИС, а почему, я не знаю.

ВОПРОС: Когда Вы стали исполнять обязанности Тельшайского епископа?

ОТВЕТ: Фактически обязанности Тельшайского епископа я стал исполнять сразу же после смерти епископа СТАУГАЙТИСА, с 8 июля

1943 года, а официально был назначен Ватиканом на эту должность в январе 1944 года и официально вступил во владение Тельшайской епархией 4 марта 1944 года, после получения из Ватикана указания о назначении меня на эту должность.

ВОПРОС: Следствие считает, что Ваши показания по вопросу о мотивах, побудивших Вас обратится 8 июля 1943 года к верующим и священнослужителям Тельшайской епархии с антисоветским посланием, не соответствуют действительности и что фактически это послание было Вашим програмным выступлением при вступлении в должность Тельшайского епископа. Вы это признаете?

ОТВЕТ: Нет, этого я не признаю. Мое програмное выступление было опубликовано 19 марта 1944 года уже после вступления в должность Тельшайсского епископа. Это програмное выступление имело исключительно религиозный характер. Оно имеется в нескольких экземплярах вместе с моими книгами в Тельшайсском костеле [...]

ВОПРОС: В чем еще заключалась Ваша и указанных в этих показаниях лиц враждебная Советской власти деятельность в период оккупации Литвы немцами?

ОТВЕТ: Я лично во время оккупации Литвы немцами никакой антисоветской деятельностью, помимо обращения 8 июля 1943 года, не занимался. В отношении указанных мною в этих показаниях лиц я вспомнил еще следующий факт:

 

KLAUSIMAS: Ar šį ganytojišką laišką Jūs parašėte, atidavėte spausdinti ir išsiuntinėjote į vyskupijos parapijas prieš ar po STAUGAIČIO mirties?

ATSAKYMAS: Šį ganytojišką laišką aš parašiau ir atidaviau spausdinti dar prieš STAUGAIČIO mirtį, kuris pats šį laišką pataisė ir papildė kai kuriais „faktais". Laiškas išsiuntinėtas jau po jo mirties.

KLAUSIMAS: Kodėl tuomet laišką pasirašėte Jūs, o ne vyskupas STAUGAITIS?

ATSAKYMAS: Taip norėjo STAUGAITIS, o kodėl, nežinau.

KLAUSIMAS: Kada Jūs pradėjote eiti Telšių vyskupo pareigas?

ATSAKYMAS: Telšių vyskupo pareigas aš faktiškai pradėjau eiti iškart po vyskupo STAUGAIČIO mirties,1943 m. liepos 8 d., o oficialiai į šias pareigas Vatikano buvau paskirtas 1944 m. sausio mėnesį, ingresas įvyko

1944 m. kovo 4 d., kai gavau Vatikano raštą, patvirtinantį paskyrimą į šias pareigas.

KLAUSIMAS: Mūsų nuomone, Jūsų teiginiai dėl motyvų, paskatinusių Jus

1943 m. liepos 8 d. kreiptis į Telšių vyskupijos kunigus ir tikinčiuosius antitarybinio turinio ganytojišku laišku, neatitinka tikrovės. Faktiškai šis ganytojiškas laiškas buvo Jūsų programinė kalba užimant Telšių vyskupo pareigas. Ar Jūs tai pripažįstate?

ATSAKYMAS: Ne, aš to nepripažįstu. Mano programinė kalba buvo publikuota 1944 m. kovo 19 d., jau po to, kai aš oficialiai įžengiau į Telšių vyskupo postą. Ši programinė kalba buvo grynai religinio pobūdžio, keli jos egzemplioriai yra kartu su mano knygomis Telšių bažnyčioje. [...]

KLAUSIMAS: Kuo dar pasireiškė Jūsų ir kitų Jūsų parodymuose minėtų asmenų priešiška Tarybų valdžiai veikla vokiečių okupacijos metais?

ATSAKYMAS: Aš asmeniškai daugiau jokios antitarybinės veiklos, išskyrus minėtą 1943 m. liepos 8 d. ganytojišką laišką, vokiečių okupacijos metais nevykdžiau. Apie mano parodymuose minėtus asmenis aš prisiminiau dar tokį faktą.


Летом 1943 года немецкие оккупанты с целью привлечь к себе симпатии литовцев, решили созвать конференцию литовцев и избрать на ней литовский, псевдо-правительственный орган — “Тарибу” и этим создать видимость наличия в Литве своего правительства. В связи с этим, ст. советник КУБИЛЮНАС написал обращение к литовцам с призывом поддержать это мероприятие и дал подписать это обращение некоторым известным литовцам, разослал приглашение на эту конференцию известным и авторитетным в Литве лицам, в частности всем ксендзам.

Вместе с КУБИЛЮНАС и некоторыми советниками это обращение подписал и епископ БРИЗГИС. Большинство ксендзов, получивших приглашение на эту конференцию, состоявшуюся в Каунасе летом 1943 года, не поехали, но некоторые ксендзы, видя, что обращение Кубилюнаса подписано епископом БРИЗГИС, приняли участие в работе этой конференции. Ксендз СТЕПАНАВИЧУС из гор. Зарасай был избран членом указанной “Тарибы”.

Из Тельшайсской епархии в этой конференции участвовали только 2 ксендза: БЕРНОТАС, проживающий в настоящее время в селе Певенай, Мажейкяйского уезда и РАДВИЛАС (умер). А всего в этой конференции принимало участие 18 ксендзов, перечислить которых я не смогу, так как они были из других епархий.

ВОПРОС: В чем заключалась Ваша связь с националистическими организациями в период оккупации Литвы немцами?

ОТВЕТ: Никакой связи с националистическими организациями в период оккупации Литвы немцами я не поддерживал.

Допрос окончен в 3 часа 30 минут.

Ответы на поставленные мне вопросы с моих слов записаны правильно на понятном мне русском языке, мною прочитаны, в чем и расписываюсь.

Допросил: сотрудник НКГБ СССР подполковник ЧЕЛНОКОВ

 

1943 m. vasarą okupantai vokiečiai, norėdami patraukti lietuvių simpatijas, nutarė surengti lietuvių konferenciją, kurioje turėjo būti išrinktas pseudovyriausybinis organas - Taryba, tokiu būdu norint sudaryti regimybę, kad Lietuvoje egzistuoja sava vyriausybė. Vyr. tarėjas KUBILIŪNAS ta proga parengė kreipimąsi, kuriame buvo kviečiama palaikyti šį sumanymą, ir siūlė jį pasirašyti kai kuriems žymiems lietuviams, taip pat išsiuntinėjo kvietimus į konferenciją žymiems ir autoritetingiems asmenims, tarp jų visiems kunigams.

Kartu su KUBILIŪNU ir kitais tarėjais šį kreipimąsi pasirašė ir vyskupas BRIZGYS. Dauguma Telšių vyskupijos kunigų, gavusių kvietimus į šią konferenciją, vykusią 1943 m. vasarą Kaune, nevyko, nors kai kurie kunigai, pamatę, kad KUBILIŪNO kreipimąsi pasirašė vyskupas BRIZGYS, dalyvavo konferencijoje. Kun. STEPONAVIČIUS36 iš Zarasų buvo išrinktas minėtos Tarybos nariu.

Iš Telšių vyskupijos šioje konferencijoje dalyvavo tik 2 kunigai: BERNOTAS, šiuo metu gyvenantis Pievėnų k., Mažeikių apskrityje, ir RADVILAS (miręs). O iš viso šioje konferencijoje dalyvavo 18 kunigų, kurių išvardyti aš negaliu, nes jie buvo iš kitų vyskupijų.

KLAUSIMAS: Kokie buvo Jūsų ryšiai su nacionalistinėmis organizacijomis vokiečių okupacijos metais?

ATSAKYMAS: Vokiečių okupacijos metais aš jokių ryšių su nacionalistinėmis organizacijomis nepalaikiau.

Tardymas baigtas 3 val. 30 min.

Atsakymai į man pateiktus klausimus pagal mano žodžius surašyti teisingai, man suprantama rusų kalba; juos perskaičiau. (Vysk. V.BORISEVIČIAUS parašas)

Tardė: TSRS NKGB darbuotojas

papulkininkis ČELNOKOVAS (parašas)

36 Kun. Jonas Steponavičius (1880-1947) - psichologijos daktaras, Zarasų apskrities viršininkas 1943-1944 m. Po karo pasitraukė į Vokietiją. Vokiečių reikalavimu lietuvių savivaldos organizuota konferencija, raginusi jaunuolius stoti į vokiečių karo tarnybą. Rezistencinės lietuvių organizacijos pasmerkė jos nutarimus.


ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Обвиняемого БОРИСЯВИЧУС Винцентас с. Аугустинаса

11 февраля 1946 года    Допрос начат в 10 часов

ВОПРОС: Когда Вы установили связь с антисоветскими бандформированиями?

ОТВЕТ: В июне или июле 1944 года, когда наступавшая Красная Армия стала приближатся к городу Тельшай, я эвакуировался в местечко Жемайчу Калвария и проживал там у настоятеля Калварийского прихода, ксендза ПОЛОНСКИСА, около 3-х недель, пока наступление Красной армии не приостановилось.

Во время моего нахождения в Жемайчу Калвария мне от ксендза ПОЛОНСКИС стало известно, что в Калварии имеется банда “Ванагай”, которая терроризирует местное население, в частности людей настроенных по отношению к ним отрицательно и лиц, укрывавших у себя в период немецкой оккупации евреев. Нападают на дома этих людей, задерживают и устраивают различные безчинства.

Тогда же ПОЛОНСКИС мне рассказал, что штаб банды “Ванагай” располагается в гор. Алседжай. Я решил сьездить туда, встретиться там с руководителями банд “Ванагай” и просить прекратить безчинства против мирных жителей.

ВОПРОС: Кого Вам назвал ПОЛОНСКИС из участников банд “Ванагай”?

ОТВЕТ: ПОЛОНСКИС никого из участников банд “Ванагай” мне не назвал, а просто сообщил, что имеется такая банда, рассказал ряд фактов безчинств этой банды и назвал несколько фамилий потерпевших от этой банды лиц.

ВОПРОС: В чем заключалась связь ПОЛОНСКИСА с бандами “Ванагай”?

ОТВЕТ: Поддерживал ли ПОЛОНСКИС какую либо связь с бандами “Ванагай”, я не знаю.

ВОПРОС: Следствию известно, что в марте 1945 года, при обращении к Вам КУБИЛЮС с просьбой оказать помощь бандам “Ванагай” продуктами, Вы рекомендовали ему обратиться за продуктами к настоятелю Калварийского прихода и что через некоторое время ЕЗДАУСКАС получил от ксендза Калварийского прихода продукты

 

Kaltinamojo Vincento BORISEVIČIAUS, Augustino s.

TARDYMO PROTOKOLAS

1946 m. vasario 11 d.    Tardymas pradėtas 10 val.

KLAUSIMAS: Kada Jūs užmezgėte ryšius su antitarybinėmis banditų formuotėmis?

ATSAKYMAS: 1944 m. birželio ar liepos mėnesį, kai Raudonoji armija artinosi prie Telšių, aš evakavausi iš Telšių į Žemaičių Kalvariją ir ten apie 3 savaites gyvenau pas Kalvarijos parapijos kleboną kunigą POLONSKĮ10, kol Raudonosios armijos puolimas kuriam laikui sustojo.

Būdamas Žemaičių Kalvarijoje iš POLONSKIO sužinojau, kad miestelyje yra „Vanagų" gauja, kuri terorizuoja vietos gyventojus, nepalankiai jų atžvilgiu nusistačiusius, taip pat tuos, kurie vokiečių okupacijos metais slėpė žydus. Užpuldinėja jų namus, suiminėja ir kitaip siautėja.

POLONSKIS taip pat man pasakė, kad „Vanagų” gaujos štabas yra Alsėdžiuose. Aš nutariau ten nuvažiuoti, susitikti su „Vanagų" gaujos vadovais ir paprašyti liautis skriausti taikius gyventojus.

KLAUSIMAS: Ką iš „Vanagų” gaujos dalyvių POLONSKIS Jums įvardijo?

ATSAKYMAS: POLONSKIS jokių „Vanagų” gaujos dalyvių pavardžių man neminėjo, tik pranešė, kad yra tokia gauja, papasakojo keletą šios gaujos siautėjimo faktų ir paminėjo kelių nukentėjusių nuo šios gaujos žmonių pavardes.

KLAUSIMAS: Kokio pobūdžio ryšius su „Vanagų" gaujomis palaikė POLONSKIS?

ATSAKYMAS: Ar POLONSKIS turėjo kokių nors ryšių su „Vanagų" gaujomis, aš nežinau.

KLAUSIMAS: Mums žinoma, kad kai 1945 m. kovo mėnesį KUBILIUS kreipėsi į Jus, prašydamas padėti „Vanagų" gaujoms maisto produktais, Jūs jam rekomendavote kreiptis produktų į Kalvarijos parapijos kleboną, ir po

10 Kun. Vladislovas Polonskis suimtas 1949 m. ir YP nuteistas 10 metų nelaisvės. Bausmę atliko Verchne Uralsko ypatingajame kalėjime.


для банд “Ванагай”, которые были ему выданы по Вашему распоряжению. Вы это признаете?

ОТВЕТ: Нет, этого я не признаю. Я с ксендзом ПОЛОНСКИС с июля 1944 года не встречался и никаких указаний ему о снабжении банд “Ванагай” продуктами не давал. Получил ли ЕЗДАУСКАС или кто другой из банд “Ванагай” у ксендзов Калварийского прихода продукты, я не знаю. КУБИЛЮСУ и ЕЗДАУСКАСУ совета обратится за продуктами для их банд к настоятелю Калварийского прихода, я тоже не давал.

ВОПРОС: Вы ездили в Алседжай для встречи с руководителями банд “Ванагай”?

ОТВЕТ: Да, ездил. Приехав в июле 1944 года к настоятелю Алседжайского прихода, ксендзу БУТКУС, я рассказал о цели своего приезда и просил БУТКУСА помочь мне встретится с руководителями банд “Ванагай”, но БУТКУС не хотел встречатся с ними, чтобы не компреметировать себя в будущем в глазах Советской власти, и пытался уклонится от этого. Но видя мою настойчивость, послал кого то из служителей церкви или местных жителей к руководителям банд “Ванагай” сообщить, что я хочу с ними беседовать. Через некоторое время к БУТКУСУ в дом пришли: руководитель банд “Ванагай”, отрекомендовавшийся бывшим полковником литовской армии, фамили его я не помню, так как ни до этого, ни после я с ним не встречался, на вид 40 лет, маленкого роста, худой, шатен, где работал и жил, не знаю; и КАУПАС, 35-37 лет, небольшого роста, полный, шатен. Работал учителем в гор. Тельшай или его окрестностей, где проживал, не знаю. Какую роль играл КАУПАС в бандах “Ванагай”, я не знаю. О КАУПАС мне еще известно, что его жена в 1941 году была вывезена в Советский Союз. Когда они пришли, я познакомил их с целью своего приезда и просил принять меры к прекращению безчинств. На что полковник мне ответил, что в Калварии имеется самостоятельная организация, и они сделать что либо для того, чтобы прекратить указаные мною безчинства не могут, так как эта организация им не подчинена. КАУПАС в этой беседе активного участия не принимал, а ограничился только отдельными замечаниями. Больше при этой встрече никакие вопросы не обсуждались.

ВОПРОС: В чем заключалась Ваша преступная связь с КАУПАС после этой встречи?

tam tikro laiko JAZDAUSKAS gavo iš Kalvarijos parapijos kunigo produktų „Vanagų“ gaujoms. Šie produktai buvo jam duoti Jūsų nurodymu. Ar Jūs tai pripažįstate?

ATSAKYMAS: Ne, aš to nepripažįstu. Aš nuo 1944 m. liepos mėnesio su kunigu POLONSKIU nebuvau susitikęs ir jam jokių nurodymų dėl maisto produktų tiekimo „Vanagų“ gaujoms nedaviau. Taip pat nieko nežinau, ar JAZDAUSKAS ar kas kitas iš „Vanagų” gaujų gavo iš Kalvarijos parapijos kunigų maisto produktų. Nei KUBILIUI, nei JAZDAUSKUI aš nerekomendavau dėl maisto produktų jų gaujoms kreiptis į Kalvarijos kleboną.

KLAUSIMAS: Ar Jūs važiavote į Alsėdžius susitikti su „Vanagų“ gaujų vadovybe?

ATSAKYMAS: Taip, važiavau. 1944 m. liepos mėn., atvykęs pas Alsėdžių parapijos kleboną BUTKŲ, aš jam papasakojau, su kokiu tikslu atvažiavau, ir paprašiau, kad jis man padėtų susitikti su „Vanagų" gaujos vadovybe, tačiau BUTKUS nenorėjo su jais susitikinėti, kad nesusikompromituotų ateityje Tarybų valdžios akyse, ir bandė išsisukti. Matydamas mano atkaklumą, pasiuntė vieną iš bažnyčios tarnų ar vietos gyventojų pas „Vanagų" gaujų vadus pranešti, kad aš noriu su jais pasikalbėti. Po kiek laiko pas BUTKŲ į namus atėjo „Vanagų" gaujos vadas, prisistatęs kaip buvęs Lietuvos armijos pulkininkas. Jo pavardės aš neprisimenu, nes nei iki tol, nei vėliau su juo daugiau nebuvau susitikęs. Iš pažiūros apie 40 metų amžiaus, mažo ūgio, šatenas, kur dirbo ir gyveno, nežinau. Su juo atėjo ir KAUPAS (35-37 m., nedidelio ūgio, apkūnus, šatenas), anksčiau dirbęs mokytoju Telšiuose ar jo apylinkėse, kur gyveno nežinau. Kokį vaidmenį „Vanagų" gaujose atliko, nežinau. Žinau, kad jo žmona 1941 m. buvo ištremta į Tarybų Sąjungą11. Aš jiems išdėsčiau tikslą, dėl kurio atvykau, ir paprašiau imtis priemonių, kad vykdomos piktadarybės liautųsi. Pulkininkas man atsakė, kad Kalvarijoje veikia savarankiška organizacija ir jie negali nieko padaryti, kad būtų nutrauktos mano paminėtos piktadarybės, nes ši organizacija jiems esanti nepavaldi. KAUPAS šiame pokalbyje aktyviai nedalyvavo, apsiribodamas keliomis pastabomis. Daugiau šio susitikimo metu jokių klausimų nesvarstėme.

KLAUSIMAS: Kuo pasireiškė Jūsų nusikalstamas ryšys su KAUPU po šio susitikimo?

11 Vysk. V. Borisevičius greičiausiai buvo susitikęs su LLA „Vanagų" Telšių rinktinės vadais pulk. P. Budraičiu ir S. Kaupu-.,Dėde".


ОТВЕТ: В конце июля или начале августа 1944 года, когда точно не помню, КАУПАС приехал ко мне в курию и просил меня выделить капелана для банд “Ванагай” в Плателяй, который бы исполнял требы для участников этих банд. Я отказался выделить специального ксендза для банд “Ванагай” и предложил КАУНАСУ посылать участников банд для исполнения треб в костел в Плателяй, где имелись три ксендза: настоятель БАЛЧУНАС, викарий ЗНОТИНАС и заштатный ксендз АДОМАУСКАС, которые вполне могли обслужить участников банд, тем более, что немцы не преследовали банд “Ванагай” и члены этих банд могли свободно посещать костел. Помимо этого, при этой встрече мы с КАУПАС ничего не говорили. После этого я с КАУПАС никогда не втречался и ничего о нем не слышал. При этой беседе с КАУПАС присутствовал мой помощник, епископ РАМАНАУСКАС, который принял в ней активное участие.

ВОПРОС: Какие указания Вами были даны после этой встречи с КАУПАС ксендзам БАЛЧУНАС, ЗНОТИНАС и АДОМАУСКАС об обслуживании бандитов „Ванагай”?

ОТВЕТ: Я лично каких либо указаний по этому вопросу ксендзам БАЛЧУНАС, ЗНОТИНАС и АДОМАУСКАС не давал. Давал ли им какие либо указания по этому вопросу епископ РАМАНАУСКАС, я не знаю.

ВОПРОС: В чем заключалась связь ксендзов БАЛЧУНАС, ЗНОТИНАС и АДОМАУСКАС с участниками банд “Ванагай”?

ОТВЕТ: Имели ли эти ксендзы какую нибудь связь с участниками банд “Ванагай” и обращались ли к ним с какими либо просьбами бандиты из этих банд, я не знаю.

ВОПРОС: Кого Вы еще знаете из лиц, занимавшихся в тот период деятельностью враждебной Советскому Союзу?

ОТВЕТ: Мне известно, что в июле-августе 1944 года, когда Красная армия вступила в Литву и начала наступление против немецких войск, бывший капитан литовской армии ЯТУЛИС организовал в гор. Тельшай и прилегавших к нему районах литовский полк для совместной с немецкими войсками борьбы против Красной армии. Штаб этого полка находился в местечке Плинкшяй, Мажейкяйского уезда.

Со слов настоятеля Седского прихода, ксендза ГУДРАИТИС, мне в последствии стало известно, что 9 октября 1944 года, перед наступлением Красной армии на гор. Седа, немцы оставили полк ЯТУЛИСА, а сами отступили, и 10 октября полк ЯТУЛИСА был разбит наступающей Красной армией.

ATSAKYMAS: 1944 m. liepos pabaigoje ar rugpjūčio pradžioje, kada tiksliai neprisimenu, KAUPAS atvyko į kuriją ir prašė mane paskirti „Vanagų" gaujoms, esančioms Plateliuose, kapelioną, kuris teiktų šių gaujų dalyviams religinius patarnavimus. Aš atsisakiau skirti atskirą kunigą „Vanagų“ gaujoms ir pasiūliau KAUPUI siųsti gaujų dalyvius į Platelių bažnyčią, kur buvo trys kunigai: klebonas BALČIŪNAS, vikaras ZNOTINAS ir reziduojantis kunigas ADOMAUSKAS, kurie visiškai galėjo aptarnauti gaujų dalyvius, juo labiau kad vokiečiai nepersekiojo „Vanagų” gaujų ir šių gaujų dalyviai galėjo laisvai lankytis bažnyčioje. Be šio reikalo, mes su KAUPU per šį susitikimą daugiau apie nieką nekalbėjome. Vėliau aš su KAUPU niekada nebuvau susitikęs ir nieko apie jį negirdėjau. Pokalbio su KAUPU metu dalyvavo ir mano padėjėjas vyskupas RAMANAUSKAS, kuris aktyviai įsitraukė į pokalbį.

KLAUSIMAS: Kokius nurodymus po šio susitikimo su KAUPU Jūs davėte kunigams BALČIŪNUI, ZNOTINUI ir ADOMAUSKUI dėl „Vanagų“ banditų dvasinio aptarnavimo?

ATSAKYMAS: Aš asmeniškai jokių nurodymų šiuo klausimu kunigams BALČIŪNUI, ZNOTINUI ir ADOMAUSKUI nedaviau. Ar tokius nurodymus davė vyskupas RAMANAUSKAS, nežinau.

KLAUSIMAS: Kokie buvo kunigų BALČIŪNO, ZNOTINO ir ADOMAUSKO ryšiai su „Vanagų“ gaujų dalyviais?

ATSAKYMAS: Ar šie kunigai turėjo kokių ryšių su „Vanagų“ gaujomis ir ar šių gaujų banditai buvo ko nors iš jų prašę, aš nežinau.

KLAUSIMAS: Ką Jūs dar pažįstate iš asmenų, kurie tuo metu vykdė priešišką Tarybų Sąjungai veiklą?

ATSAKYMAS: Aš žinau, kad 1944 m. liepos-rugpjūčio mėn., kai Raudonoji armija įžengė į Lietuvą ir pradėjo puolimą prieš vokiečių kariuomenę, buvęs Lietuvos armijos kapitonas JATULIS Telšiuose ir apylinkėse suorganizavo pulką, kuris kartu su vokiečių kariuomene turėjo kovoti prieš Raudonąją armiją. Šio pulko štabas buvo Mažeikių apskrities Plinkšių miestelyje.

Iš Sedos parapijos klebono kunigo GUDRAIČIO pasakojimo vėliau aš sužinojau, kad 1944 m. spalio 9 d., Raudonajai armijai prisiartinus prie Sedos, vokiečiai paliko JATULIO pulką vieną, o patys pasitraukė ir spalio 10 d. JATULIO pulką sunaikino puolanti Raudonoji armija.


ВОПРОС: Кто такой ЯТУЛИС?

ОТВЕТ: ЯТУЛИС, примерно 30 лет, высокого роста, стройный, шатен. В период немецкой оккупации некоторое время работал начальником Мажейкяйского уезда. В 1944 году при отступлении немцев выехал в Германию и где находится в настоящее время, мне не известно. Я ЯТУЛИСА знал лично, но близкой связи с ним никогда не поддерживал.

ВОПРОС: Кого Вы знаете из лиц, служивших в полку ЯТУЛИСА?

ОТВЕТ: Со слов ксендза ГУДРАЙТИС мне известно, что в полку ЯТУЛИСА служил бывший капитан литовской армии ЛИПКУС, 30-35 лет, выше среднего роста, шатен или брюнет точно не помню, до 1940 года проживал в гор. Плунге, где я с ним и познакомился у местного настоятеля. Где он жил и чем занимался в последующее время, какую должность занимал в полку ЯТУЛИСА и где находится в настоящее время, я не знаю. Какой либо личной близкой связи между мною и Липкусом не было.

ВОПРОС: Что Вам еще известно о деятельности бандформирований в тот период?

ОТВЕТ: Мне известно, что между капитаном ЯТУЛИС и руководителями банд "‘Ванагай” имелись большие разногласия и они враждовали между собой. Руководители банд “Ванагай” обвиняли капитана ЯТУЛИСА в том, что он сотрудничал с немцами и вербовал солдат для немецкой армии, а ЯТУЛИС и его люди обвиняли участников банд “Ванагай” в том, что они не хотят боротся открыто против наступающей Красной армией. ЯТУЛИС тогда издал специальный листок, направленный против руководителей “Ванагай”, й кто то, сейчас совершенно не помню кто, приносил и показывал мне этот листок, но я его не читал, а просто посмотрел и вернул назад.

ВОПРОС: Откуда Вам известно о вражде между руководителями банд “Ванагай” и капитаном ЯТУЛИС?

ОТВЕТ: В то время, в связи с наступлением Красной армии в Тельшай сьехалось большое количество эвакуированных из районов, взятых Красной армией, которые оказались в тяжелом материальном положении. В связи с этим был организован комитет по оказанию помощи беженцам, в который входили: я, начальник Тельшайского уезда, фамилии его не помню, учитель ВЕДЕЙКИС и еще некоторые лица, которых я совершенно не знаю. На одном из заседаний этого комитета кто то из

KLAUSIMAS: Kas tas JATULIS?

ATSAKYMAS: JATULIS buvo apie 30 metų, aukšto ūgio, šatenas. Vokiečių okupacijos metais kurį laiką buvo Mažeikių apskrities viršininkas. 1944 m. kartu su vokiečiais pasitraukė į Vokietiją, kur yra šiuo metu, nežinau. Aš pažinojau JATULĮ asmeniškai, tačiau artimai su juo niekuomet nebendravau.

KLAUSIMAS: Ką Jūs pažįstate iš žmonių, buvusių JATULIO vadovaujamame pulke?

ATSAKYMAS: Iš kunigo GUDRAIČIO pasakojimo žinau, kad JATULIO vadovaujamame pulke tarnavo buvęs Lietuvos armijos kapitonas LIPKUS, 30-35 m. amžiaus, didesnio nei vidutinio ūgio, šatenas ar brunetas, tiksliai neprisimenu, iki 1940 m. gyvenęs Plungėje, kur aš su juo ir susipažinau pas vietos kleboną. Kur jis gyveno ir ką veikė vėliau, kokias pareigas ėjo JATULIO pulke ir kur jis yra dabar, aš nežinau. Asmeninių artimų ryšių su LIPKUM neturėjau.

KLAUSIMAS: Ką Jūs dar žinote apie banditų formuočių veiklą tuo metu?

ATSAKYMAS: Aš žinau, kad tarp kapitono JATULIO ir „Vanagų“ gaujos vadovų buvo didelių nesutarimų. „Vanagų“ gaujų vadovai kaltino kapitoną JATULį tuo, kad jis bendradarbiauja su vokiečiais ir verbuoja karius vokiečių armijai, o JATULIS ir jo žmonės kaltino „Vanagų“ gaujų dalyvius tuo, kad jie vengia pradėti atvirą kovą prieš Raudonąją armiją. Tada JATULIS išleido specialų atsišaukimą prieš „Vanagų" vadovus, ir kažkas, dabar visiškai neprisimenu kas, man taip pat buvo atnešęs parodyti šį atsišaukimą, tačiau aš jo neskaičiau, tik pažiūrėjau ir grąžinau.

KLAUSIMAS: Kaip Jus sužinojote apie nesutarimus tarp „Vanagų“ gaujų vadovybės ir kapitono JATULIO?

ATSAKYMAS: Tuo metu dėl Raudonosios armijos puolimo Telšiuose susitelkė daug pabėgėlių, evakuotų iš Raudonosios armijos užimtų rajonų; jie atsidūrė sunkioje materialinėje padėtyje. Buvo įsteigtas Pagalbos pabėgėliams komitetas, kurio nariai buvome: aš, Telšių apskrities viršininkas, kurio pavardės neprisimenu, mokytojas VEDEIKIS ir dar keletas žmonių, kurių aš visiškai nepažinojau. Viename iš šio komiteto posėdžių kažkas iš


присутствовавших рассказал об этой вражде и показал листовку ЯТУЛИСА. но кто это был, я сейчас совершенно не помню.

ВОПРОС: Когда Красная армия освободила от немцев Тельшай и прилегавшие к нему районы?

ОТВЕТ: Красная армия заняла Тельшай и прилегавшие к нему районы 8-10 октября 1944 года.

ВОПРОС: В чем заключалась Ваша связь с бандами “Ванагай” после освобождения Красной армией гор. Тельшай и прилегающих к нему районов?

ОТВЕТ: Моя связь с бандами “Ванагай” после освобождения Красной армией гор. Тельшай и прилегающих к нему районов заключалась только в том, что я имел несколько встреч с МИСЯВИЧУС, ЕЗДАУСКАС и КУБИЛЮС.

ВОПРОС: Расскажите подробно, когда и в связи с чем Вы встречались с МИСЯВИЧУС?

ОТВЕТ: В феврале 1945 года, ко мне в курию зашел МИСЯВИЧУС, с которым я до этого очень долго, может быть около года, не встречался. МИСЯВИЧУС рассказал, что он сейчас живет на нелегальном положении, скрывается в бандах, так как некоторое время тому назад, при проверке документов в костеле в деревне Пакутувенай, Тельшайского уезда, он был задержан органами НКГБ. Через некоторое время был освобожден, а потом вновь разыскивался, но не был найден, так как после освобождения сразу скрылся в бандах. Говоря о причинах почему его разискивают, он высказал предположение, что его хотят арестовать за то, что он при немцах работал бургомистром города Плунге и что его подозревают в участии в расстрелах лиц, подозреваемых немцами в коммунистической деятельности.

Еще ранее со слов настоятеля Плунгенского прихода, ксендза ПУКИСА, мне было известно, что ПУКИС получил от МИСЯВИЧУСА, в период его работы бургомистром гор. Плунге, список лиц, расстре-ляных при немцах за коммунистическую деятельность. Этот список был нужен для подтверждения факта смерти того или иного лица при вторичном бракосочетании его жены [...]. Когда он получил этот список, к нему приходил за справкой о своих сыновьях и муже дочери, расстрелянных за коммунистическую деятельность, некий ЛИГАНОВ. проживающий где то в окрестностях Жлибинай или Медингенай, которого он направил за более подробной справкой к МИСЯВИЧУСУ, как бургомистру гор. Плунге.

dalyvių papasakojo apie nesutarimus ir parodė JATULIO išleistą atsišaukimą, tačiau kas tai padarė, dabar visiškai neprisimenu.

KLAUSIMAS: Kada Raudonoji armija išvadavo Telšius ir aplinkinius rajonus?

ATSAKYMAS: Raudonoji armija išvadavo Telšius ir aplinkinius rajonus

1944 m. spalio 8-10 d.

KLAUSIMAS: Kokie buvo Jūsų ryšiai su „Vanagų“ gaujomis po to, kai Raudonoji armija išvadavo Telšius ir aplinkinius rajonus?

ATSAKYMAS: Ryšiai su „Vanagų“ gaujomis po to, kai Raudonoji armija išvadavo Telšius ir aplinkinius rajonus, buvo tik tokie: aš keletą kartų buvau susitikęs su MISEVIČIUM, JAZDAUSKU ir KUBILIUM.

KLAUSIMAS: Išsamiai papasakokite, kada ir dėl ko Jūs buvote susitikęs su MISEVIČIUM?

ATSAKYMAS: 1945 m. vasario mėnesį pas mane į kuriją užėjo MISEVIČIUS, su kuriuo aš jau labai seniai, gal apie metus, nebuvau susitikęs. MISEVIČIUS papasakojo, kad jis gyvena nelegalioje padėtyje, slapstosi gaujose, nes prieš kurį laiką po dokumentų patikrinimo bažnyčioje Pakutuvėnų k.. Telšių apskrityje, jį buvo sulaikę NKGB organai. Netrukus buvo paleistas, po to vėl ieškomas, bet nerastas, nes paleistas tuojau pasislėpė pas banditus. MISEVIČIAUS manymu, jį norėta suimti dėl to. kad vokiečių okupacijos metais jis buvo Plungės burmistru ir įtariamas dalyvavęs sušaudant asmenis, kuriuos vokiečiai įtarė komunistine veikla.

Dar prieš tai iš Plungės parapijos klebono kunigo PŪKIO pasakojimo aš žinojau, kad PUKYS iš MISEVIČIAUS, kai šis dirbo Plungės burmistru, buvo gavęs sąrašą asmenų, sušaudytų už komunistinę veiklą, kurio jam reikėjo vieno ar kito asmens mirties fakto patvirtinimui, kai žmona tuokdavosi antrą kartą. Kai PUKYS gavo tokį sąrašą, pas jį pažymos apie sušaudytus už komunistinę veiklą sūnus ir dukters vyrą buvo atėjęs kažkoks LIGANOVAS, gyvenantis Žlibinų ar Medingėnų apylinkėse; jį jis nusiuntęs išsamesnės pažymos pas Plungės burmistrą MISEVIČIŲ.


ПУКИС мне рассказал это в связи с тем, что его органы НКГБ вызывали и допрашивали о лицах, расстрелянных за коммунистическую деятельность и поэтому он боялся как бы его самого не сочли причастным к этому. МИСЯВИЧУС, когда рассказывал о причинах почему он скрывается, тоже высказал опасение, что его могут обвинить в участии в расстреле сыновей ЛИГАНОВА, и рассказал, что когда ЛИГАНОВ приходил к нему за справкой о сыновях, сообщил, что он подозревает в причастности к расстрелу Плунгенского настоятеля ПУКИС. При каких обстоятельствах были расстреляны два сына и муж дочери ЛИГАНОВА и какое отношение к этому имели ПУКИС и МИСЯВИЧУС, мне ничего не известно.

МИСЯВИЧУС рассказал мне, что он сначала скрывался в деревне Пакутувенай, а потом в банде КУБИЛЮСА. Он просил меня помочь ему укрыться. Я обещал ему помочь и рекомендовал обратится к настоятелю Пашилского прихода, ксендзу ГУСТАИТИСУ. Я дал ему адрес ГУСТАЙТИСА и обещал сам поговорить по этому вопросу с ГУСТАЙТИСОМ

ВОПРОС: Почему Вы считали, что ГУСТАЙТИС будет укрывать МИСЯВИЧУСА, и что Вам известно о связи ГУСТАЙТИСА с бандформированиями и националистическими организациями?

ОТВЕТ: ГУСТАЙТИСА я знал как не жадного человека, могущего взять на свое иждивение другого, нуждаещегося в этом. О связи ГУСТАЙТИСА с бандформированиями и какими либо националистическими организациями мне ничего не известно.

ВОПРОС: Что Вам МИСЯВИЧУС сообщил о своей деятельности в бандах?

ОТВЕТ: МИСЯВИЧУС рассказал мне только, что он скрывается в бандах, но в чем заключается его участие в деятельности банд, не говорил. Во время моей беседы с МИСЯВИЧУСОМ в курию пришел ЕЗДАУСКАС, который приехал в Тельшай вместе с МИСЯВИЧУСОМ за какими то покупками.

ЕЗДАУСКАС принял участие в нашей беседе, и вместе с МИСЯВИЧУС они обратились ко мне с просьбой оказать бандам помощь продуктами, заявив, что если эта помощь им не будет оказана, они будут вынуждены грабить население. Я им ответил, что не хочу компрометировать себя оказывая помощь бандам продуктами, но посоветовал поговорить по этому вопросу с настоятелем Тиркшляйского прихода, ксендзом КЕЛА, приехавшим в тот день в курию, и пригласил МИСЯВИЧУСА и ЕЗДАУСКАСА к себе на обед.

PUKYS visa tai man papasakojo dėl to, kad NKGB organai jį išsikvietę klausinėjo apie asmenis, sušaudytus už komunistinę veiklą, todėl jis baiminosi, kad jo neįtartų prie to prisidėjus. MISEVIČIUS, pasakodamas, dėl ko jis slapstosi, taip pat nuogąstavo, kad jį gali apkaltinti dalyvavus sušaudant LIGANOVO sūnus ir sakė, kad LIGANOVAS, atėjęs pas jį pažymos, teigė, kad įtaria prisidėjus prie jo sūnų ir žento sušaudymo Plungės kleboną PŪKĮ. Kokiomis aplinkybėmis buvo sušaudyti du LIGANOVO sūnūs ir žentas ir kaip su tuo buvo susiję PUKYS ir MISEVIČIUS, aš nieko nežinau.

MISEVIČIUS papasakojo man, kad iš pradžių jis slapstėsi Pakutuvėnų kaime, o vėliau Kubiliaus gaujoje. Prašė manęs padėti jam pasislėpti. Aš jam pažadėjau padėti ir pasiūliau kreiptis į Pašilės parapijos kleboną kunigą GUSTAITĮ. Aš daviau jam GUSTAIČIO adresą ir pažadėjau dėl to su GUSTAIČIU pats pakalbėti.

KLAUSIMAS: Kodėl Jūs manėte, kad GUSTAITIS slapstys MISEVIČIŲ ir ką Jūs žinote apie GUSTAIČIO ryšius su banditų formuotėmis ir nacionalistinėmis organizacijomis?

ATSAKYMAS: GUSTAITĮ aš pažinojau kaip nesavanaudį žmogų, galintį padėti patekusiam į bėdą. Apie GUSTAIČIO ryšius su banditų formuotėmis ir nacionalistinėmis organizacijomis aš nieko nežinau.

KLAUSIMAS: Ką MISEVIČIUS Jums papasakojo apie savo veiklą gaujose?

ATSAKYMAS: MISEVIČIUS man tik sakė, kad jis slapstosi gaujose, tačiau kuo pasireiškia jo veikla gaujose, nieko nepasakojo. Besikalbant su MISEVIČIUM, į kuriją atėjo JAZDAUSKAS, kuris, anot MISEVIČIAUS, buvo atvažiavęs su juo į Telšius apsipirkti.

JAZDAUSKAS įsitraukė į mūsų pokalbį, ir jie kartu su MISEVIČIUM kreipėsi į mane, prašydami padėti gaujoms gauti maisto produktų, pareiškę, kad jeigu pagalbos nesulauksią, būsią priversti plėšti gyventojus. Aš jiems atsakiau, kad nenoriu savęs kompromituoti teikdamas pagalbą maistu gaujoms, tačiau patariau šiuo klausimu pasikalbėti su Tirkšlių parapijos klebonu, kunigu KIELA37, kuris tądien buvo atvykęs į kuriją, todėl pakviečiau MISEVIČIŲ ir JAZDAUSKĄ pietų.

37 Kun. A. Kiela po vysk. V. Borisevičiaus suėmimo pradėjo slapstytis nuo sovietų saugumo organų ir pakeitęs pavardę gyveno pas ūkininką Šakių apskrities Žūklių kaime. 1950 m. buvo suimtas ir YP nuteistas 25 metams lagerio.


МИСЯВИЧУС и ЕЗДАУСКАС тут же уединились с ксендзом KEЛA. О чем они говорили, я не знаю, но потом, уже за обедом, ЕЗДАУСКАС сказал, что KEЛA обещал оказать бандам необходимую помощь. О чем мы говорили во время обеда, я сейчас не помню, а после обеда они уехали из Тельшай к себе.

ВОПРОС: Кто такой ЕЗДАУСКАС?

ОТВЕТ: ЕЗДАУСКАС примерно 30 лет, ранее служил офицером литовской армии, но какое имел звание, я не знаю. До этой встречи я с ЕЗДАУСКАС знаком совершенно не был и встретился с ним в первый раз. Какую роль ЕЗДАУСКАС играл в бандах, где работал и проживал, я не знаю. После этой встречи со мной он некоторое время проживал у настоятеля Леплаукского прихода, ксендза НАШЛЕНАС. При встрече со мной в последний раз он заявил, что все его друзья арестованы и ему тоже надо “ликвидироваться”. Где он находится в настоящее время, я не знаю, но предполагаю, что где то скрывается.

ВОПРОС: Кто такой КЕЛА?

ОТВЕТ: Настоятель Тиркшляйского прихода, ксендз КЕЛА Антанас 40 лет, маленького роста, худощавый, шатен, уроженец какого то местечка Паневежской епархии. Когда я рекомендовал МИСЯВИЧУ-СУ и ЕЗДАУСКАСУ посоветоватся с КЕЛА по вопросу об оказании помощи бандам продуктами, я КЕЛА тут же сказал: “Вот ЕЗДАУСКАС хочет с Вами поговорить”. Но по какому вопросу, я не говорил. При одной из последних встреч КЕЛА мне рассказал, что он оказал помощь бандам продуктами, но когда и какую, не говорил. В чем еще заключается связь КЕЛА с бандами, я не знаю. Осенью 1945 года КЕЛА скрылся из Тиркшляйского прихода. Почему он скрылся и где находится в настоящее время мне не известно.

ВОПРОС: Вы говорили ГУСТАЙТИСУ, чтобы он скрыл у себя МИСЯВИЧУСА?

ОТВЕТ: Да, говорил. Сразу после своего обещания МИСЯВИЧУСУ поговорить с ГУСТАЙТИСОМ я написал ГУСТАЙТИСУ письмо, в котором просил его приехать в курию. Когда он приехал, я обратился к нему с просьбой принять у себя МИСЯВИЧУСА. Он обещал это сделать и после этого МИСЯВИЧУС жил у ГУСТАЙТИСА, сначала в Пашилском приходе, а с апреля 1945 года до их ареста в Калтиненай, куда ГУСТАИТИС был переведен настоятелем.

MISEVIČIUS ir JAZDAUSKAS tuoj pat išėjo į kitą kambarį pasikalbėti su kunigu KIELA. Apie ką jie kalbėjosi, aš nežinau, tačiau po tojau pietų metu, JAZDAUSKAS pasakė, kad KIELA pažadėjo suteikti gaujoms būtiną pagalbą. Apie ką mes kalbėjome pietų metu, neprisimenu, po pietų jie išėjo ir išvyko iš Telšių.

KLAUSIMAS: Kas tas JAZDAUSKAS?

ATSAKYMAS: JAZDAUSKUI apie 30 metų, jis anksčiau buvo Lietuvos armijos karininkas, tačiau kokį turėjo laipsnį, nežinau. Iki minėto susitikimo aš jo visiškai nepažinojau ir sutikau jį pirmą kartą. Kokį vaidmenį JAZDAUSKAS atliko gaujose, kur jis iki tol dirbo ir gyveno, nežinau. Po susitikimo su manim jis kurį laiką gyveno pas Lieplaukės parapijos kleboną kunigą NAŠLĖNĄ. Kai paskutinį kartą JAZDAUSKĄ buvau sutikęs, jis pareiškė, kad visi jo draugai areštuoti ir jam reikia „likviduotis". Kur jis yra šiuo metu, nežinau, manau, kad kur nors slapstosi.

KLAUSIMAS: Kas tas KIELA?

ATSAKYMAS: Tirkšlių parapijos klebonui kunigui Antanui KIELAI 40 metų, jis yra mažo ūgio, liesas, šatenas, gimęs viename Panevėžio vyskupijos miestelyje. Kai aš pasiūliau JAZDAUSKUI ir MISEVIČIUI dėl pagalbos maisto produktais gaujoms pasišnekėti su KIELA, pastarajam aš tuoj pat pasakiau, kad JAZDAUSKAS su juo nori pasikalbėti, tačiau kokiu klausimu nesakiau. Vėliau susitikus, KIELA man papasakojo, kad jis davė maisto produktų gaujoms, tačiau kada ir kiek, nesakė. Kuo dar pasireiškė KIELOS ryšys su gaujomis, nežinau. 1945 m. rudenį KIELA pasitraukė iš Tirkšlių parapijos, kodėl ir kur jis dabar yra, nežinau.

KLAUSIMAS: Jūs sakėte GUSTAIČIUI, kad jis paslėptų MISEVIČIŲ?

ATSAKYMAS: Taip, sakiau. Iškart kai pažadėjau MISEVIČIUI pasikalbėti su GUSTAIČIU, aš parašiau pastarajam laišką, kuriame pakviečiau jį atvykti į kuriją. Kai jis atvyko, paprašiau priimti pas save MISEVIČIŲ. GUSTAITIS sutiko ir paskui MISEVIČIUS gyveno pas GUSTAITĮ, iš pradžių Pašilės parapijoje, o nuo 1945 m. balandžio mėnesio iki suėmimo -Kaltinėnuose, į kur klebonauti buvo perkeltas GUSTAITIS.


ВОПРОС: ГУСТАЙТИС знал, что МИСЯВИЧУС является бандитом, скрывающимся от органов Советской власти?

ОТВЕТ: Да, я говорил ГУСТАЙТИСУ, что МИСЯВИЧУС скрывается от органов Советской власти боясь репресий за свою работу бургомистром и как подозреваемый в участии в расстрелах коммунистов.

Допрос окончен в 3 часа 45 минут, производился с перерывом с 17 до 22 часов.

Ответы на поставленные мне вопросы с моих слов записаны правильно на понятном мне русском языке, мною прочитаны, в чем и расписываюсь (подпись).

Допросил: сотрудник НКГБ СССР подполковник ЧЕЛНОКОВ

KLAUSIMAS: Ar GUSTAITIS žinojo, kad MISEVIČIUS yra banditas, besislapstantis nuo Tarybų valdžios organų?

ATSAKYMAS: Taip, aš sakiau GUSTAIČIUI, kad MISEVIČIUS slapstosi nuo tarybų valdžios organų, nes bijo būti represuotas dėl to, kad seniau dirbo burmistru, be to, buvo įtariamas dalyvavęs sušaudant komunistus.

Tardymas baigtas 3 val. 45 min., vyko su pertrauka nuo 17 iki 22 val.

Atsakymai į man pateiktus klausimus pagal mano žodžius surašyti teisingai man suprantama rusų kalba; juos perskaičiau. (Vysk. V.BORISEVIЛ ČIAUS parašas)

Tardė: TSRS NKGB darbuotojas papulkininkis ČELNOKOVAS (parašas)


ПРОТОКОЛ  ДОПРОСА

Обвиняемого БОРИСЯВИЧУС Винцентас с. Аугустинаса

12 февраля 1946 года    Допрос начат в 11 ч. 40 м.

ВОПРОС: О чем Вы еще беседовали с МИСЯВИЧУСОМ и ЕЗДАУСКАСОМ во время посещения ими Вас в феврале 1945 года?

ОТВЕТ: Как я уже показал, во время посещения меня МИСЯВИЧУСОМ и ЕЗДАУСКАСОМ мы беседовали только по вопросу оказания бандам материальной помощи и оказания МИСЯВИЧУСУ содействия в укрывательстве его от органов Советской власти.

ВОПРОС: Следствию известно, что основной целью посещения Вас МИСЯВИЧУСОМ и ЕЗДАУСКАСОМ было привлечение римско-католической церкви к помощи организации ЛЛА и что во время этой встречи Вы заявили, что вполне разделяете программу ЛЛА, готовы оказать ЛЛА материальную и моральную поддержку, организуйте сбор продуктов для банд и что подчиненные Вам настоятели приходов будут проводить среди населения антисоветскую пропаганду. Вы это признаете?

ОТВЕТ: Нет, этого я не признаю. Посылал ли кто ко мне МИСЯВИЧУСА и ЕЗДАУСКАСА или они пришли сами по собственной инициативе, и какую цель преследовали этим посещением, я не знаю. Какого либо разговора о целях и задачах банд ЛЛА между нами не было, да и быть не могло, так как эти цели общеизвестны: активная вооруженная борьба против Красной армии и органов Советской власти. Никакого обещания оказывать бандам ЛЛА материальную и моральную поддержку я не давал, также не давал и обещания, что подчиненные мне настоятели будут вести активную пропаганду. Да и не требовали от меня этого МИСЯВИЧУС и ЕЗДАУСКАС. Они только просили оказать помощь бандам продуктами, в ответ на что, я рекомендовал ЕЗДАУСКАСУ переговорить с настоятелем КЕЛА, а МИСЯВИЧУСУ обратится к настоятелю ГУСТАЙТИСУ.

Должен добавить к своим показаниям от 11 февраля по вопросу о первой встрече между мною и МИСЯВИЧУСОМ и ЕЗДАУСКАСОМ, что во время этой встречи я передал ЕЗДАУСКАСУ для банд ЛЛА 20-25 килограмм копченного мяса, полученного мною еще до прихода Красной армии в Тельшай, от ксендза КЛАБАС, проживающего в настоящее время в Куляй, и от настоятеля Вешвенского прихода УМБРАСАС, проживающего в настоящее время в Алседжай, для литовцев, находящихся в немецких концлагерях.

Kaltinamojo Vincento BORISEVIČIAUS, Augustino s.

TARDYMO PROTOKOLAS

1946 m. vasario 12 d.    Tardymas pradėtas 11 val. 40 min.

KLAUSIMAS: Apie ką Jūs dar kalbėjotės su MISEVIČIUM ir JAZDAUSKU, kai jie 1945 m. vasario mėnesį lankėsi pas Jus?

ATSAKYMAS: Kaip aš jau sakiau, su pas mane apsilankiusiais MISEVIČIUM ir JAZDAUSKU mes kalbėjomės tik apie tai, kaip suteikti materialine pagalbą gaujoms ir padėti MISEVIČIUI pasislėpti nuo Tarybų valdžios organų.

KLAUSIMAS: Mūsų žiniomis, pagrindinis MISEVIČIAUS ir JAZDAUSKO apsilankymo pas Jus tikslas buvo įtikinti katalikų bažnyčią paremti LLA organizaciją ir kad šio susitikimo metu Jūs pareiškėte, kad visiškai pritariate LLA programai ir padėsite jai materialiai bei palaikysite morališkai, organizuosite maisto produktų gaujoms rinkimą, o Jums pavaldūs parapijų klebonai vykdys antitarybinę propagandą tarp gyventojų. Ar Jūs tai pripažįstate?

ATSAKYMAS: Ne, aš to nepripažįstu. Ar kas nors siuntė MISEVIČIŲ ir JAZDAUSKĄ pas mane, ar jie atėjo savo iniciatyva ir koks buvo jų tikslas, aš nežinau. Mes nekalbėjome apie LLA gaujų tikslus ir negalėjome apie tai kalbėtis, nes šie tikslai visiems žinomi: aktyvi ginkluota kova prieš Raudonąją armiją ir Tarybų valdžios organus. Aš nežadėjau LLA teikti materialinę ir moralinę paramą ir kad man pavaldūs klebonai aktyviai vykdys propagandą. MISEVIČIUS su JAZDAUSKU to ir nereikalavo. Jie tik prašė padėti gaujoms maisto produktais. Atsakydamas į tai, aš rekomendavau JAZDAUSKUI pasikalbėti su KIELA, o MISEVIČIUI kreiptis į kleboną GUSTAITĮ.

Turiu papildyti savo parodymus, duotus vasario 11 d., apie pirmą mano susitikimą su MISEVIČIUM ir JAZDAUSKU. Šio susitikimo metu aš daviau JAZDAUSKUI LLA gaujoms 20-25 kg rūkytos mėsos, kurią buvau gavęs dar prieš Raudonajai armijai užimant Telšius iš Lieplaukės kunigo KLABO38, šiuo metu gyvenančio Kuliuose, ir Viešvėnų parapijos klebono UMBRASO, šiuo metu gyvenančio Alsėdžiuose, lietuvių, buvusių vokiečių koncentracijos stovyklose, reikmėms.

38 Turėtų būti Klovas.


ВОПРОС: Когда Вы еще встречались с ЕЗДАУСКАС и какой характер имели эти встречи?

ОТВЕТ: После этого я еще встречался с ЕЗДАУСКАСОМ два раза. Когда точно были эти встречи, я сейчас не помню. Через некоторое время после первого посещения ЕЗДАУСКАС вновь зашел ко мне и сообщил, что он получил у настоятеля Тиркшляйского прихода, ксендза KEЛA и настоятеля Жемайчу Калварийского прихода, ксендза ПОЛОНСКИС продукты для банд ЛЛА. Больше у меня с ЕЗДАУСКАС во время этой встречи никаких разговоров не было.

ВОПРОС: Кто такой ПОЛОНСКИС?

ОТВЕТ: ПОЛОНСКИС, 60 лет, среднего роста, полный, круглое лицо, шатен, монах, принадлежит к Марианскому ордену. Осенью 1945 года уехал в Мариямполь, но где проживает в настоящее время и чем занимается, точно не знаю. В чем заключалась связь ПОЛОНСКИС с бандами ЛЛА, я не знаю.

ВОПРОС: Почему ПОЛОНСКИС давал продукты для банд ЛЛА? ОТВЕТ: Я этого не знаю.

ВОПРОС: Вы давали ПОЛОНСКИСу указание о необходимости оказания бандам ЛЛА помощи продуктами?

ОТВЕТ: Нет, такого указания ПОЛОНСКИСу я не давал.

ВОПРОС: Следствию известно, что ПОЛОНСКИС давал продукты бандам ЛЛА по Вашему распоряжению [...]. Предлагаем дать по этому вопросу правдивые показания.

ОТВЕТ: Я говорю правду.

ВОПРОС: Когда Вы еще встречались с ЕЗДАУСКАСОМ?

ОТВЕТ: В третий и в последний раз я с ЕЗДАУСКАСОМ встречался примерно в апреле 1945 года. Он пришел ко мне и сообщил, что все члены банды, участником которой он являлся, арестованы и что ему тоже нужно “ликвидироваться”. Он просил у меня место пономаря и справку о том, что он является понаморем, которую бы он мог предъявить в военкомат для освобождения от призыва в военную службу. Я сказал ЕЗДАУСКАСУ, что я назначаю только ксендзов, а понаморей назначают настоятели приходов, поэтому назначить его понаморем не могу. Зная, что место понаморя у настоятеля Леплаукского прихода, ксендза НАШЛЕНАС, свободно, я предложил ЕЗДАУСКАСУ обратится к последнему. После этого ЕЗД АУСКАС ушел от меня.

KLAUSIMAS: Kada Jus dar buvote susitikęs su JAZDAUSKU ir kokio pobūdžio buvo šie susitikimai?

ATSAKYMAS: Po to su JAZDAUSKU aš dar buvau susitikęs du kartus. Kada tiksliai tai buvo, dabar neprisimenu. Praėjus kiek laiko po mūsų pirmojo susitikimo, JAZDAUSKAS buvo vėl užėjęs ir pranešė, kad jie gavo maisto LLA gaujoms iš Tirkšlių klebono KIELOS ir Žemaičių Kalvarijos parapijos klebono POLONSKIO. Daugiau apie nieką šio susitikimo metu mes su JAZDAUSKU nekalbėjome.

KLAUSIMAS: Kas tas POLONSKIS?

ATSAKYMAS: POLONSKIUI apie 60 metų, jis yra vidutinio ūgio, stambaus sudėjimo, apvalaus veido, šatenas. Jis yra vienuolis, priklauso Marijonų ordinui. 1945 m. rudenį išvyko į Marijampolę, tačiau kur šiuo metu gyvena ir ką veikia, nežinau. Ar POLONSKIS turėjo ryšių su LLA gaujomis, nežinau.

KLAUSIMAS: Kodėl POLONSKIS davė maisto produktų LLA gaujoms? ATSAKYMAS: Aš to nežinau.

KLAUSIMAS: Ar Jūs davėte POLONSKIUI nurodymą teikti LLA gaujoms pagalbą maistu?

ATSAKYMAS: Ne, tokio nurodymo POLONSKIUI aš nedaviau.

KLAUSIMAS: Mūsų žiniomis, POLONSKIS davė maisto produktus pagal Jūsų nurodymą [...]. Siūlome duoti teisingus parodymus šiuo klausimu.

ATSAKYMAS: Aš sakau tiesą.

KLAUSIMAS: Kada Jūs dar buvote susitikęs su JAZDAUSKU?

ATSAKYMAS: Trečią ir paskutinį kartą su JAZDAUSKU aš buvau susitikęs 1945 m. gal balandžio mėnesį. Jis atėjo pas mane ir pranešė, kad visi jo gaujos nariai suimti ir kad jam taip pat reikia „likviduotis". Jis prašė paskirti jį zakristijonu ir išduoti pažymą, kurią jis galėtų pateikti kariniam komisariatui, kad būtų atleistas nuo karo tarnybos. Aš JAZDAUSKUI pasakiau, kad skiriu tik kunigus, o zakristijonus skiria parapijų klebonai, todėl paskirti jo zakristijonu negaliu. Žinodamas, kad Lieplaukės parapijos klebonui kunigui NAŠLĖNUI reikia zakristijono, pasiūliau JAZDAUSKUI kreiptis į NAŠLĖNĄ. Tada JAZDAUSKAS išėjo.


ВОПРОС: ЕЗДАУСКАС говорил Вам кто входил в его банду и кто из этих лиц арестованы?

ОТВЕТ: Точно сказать этого я сейчас не могу. Возможно он и говорил мне, кто именно из участников его банды арестованы, но так как все это были совершено не знакомые мне лица, указать их я сейчас не могу.

ВОПРОС: Вы обещали ЕЗДАУСКАСУ поговорить с ксендзом НАШЛЕНАС, чтобы он дал ему место пономаря?

ОТВЕТ: Да, обещал. Точно не помню, вызвал ли я после этого разговора ксендза НАШЛЕНАС в курию, или он сам приехал по каким то делам в Тельшай, но я говорил с ксендзом НАШЛЕНАС о Ездаукасе. Я рассказал, что ЕЗДАУСКАС раньше был в бандах, а сейчас его банда уничтожена, он остался один и хочет сделаться пономарем. Я просил НАШЛЕНАС А принять его понамарем, против чего НАШЛЕНАС не возражал.

ВОПРОС: Кто такой НАШЛЕНАС?

ОТВЕТ: НАШЛЕНАСА Ионас, около 35 лет, вышесреднего роста, полный, лысый, лицо круглое, в настоящее время работает настоятелем Жидикайского прихода.

ВОПРОС: В чем заключалась связь НАШЛЕНАСА с бандами ЛЛА?

ОТВЕТ: Помимо того, что ЕЗДАУСКАС некоторое время проживал в Леплауке в качестве понаморя, я о связи НАШЛЕНАС с бандами ЛЛА ничего не слышал.

ВОПРОС: Что еще Вам известно о связи НАШЛЕНАСА с ЕЗДАУСКАСОМ?

ОТВЕТ: Недели две спустя после моего разговора с НАШЛЕНАС о ЕЗДАУСКАСе, НАШЛЕНАС пришел ко мне и сообщил, что ЕЗДАУСКАС находится у него под видом пономаря, и просил меня написать заявление в военкомат о том, что ЕЗДАУСКАС работает понамарем в Леплауке. Обычно такие заявления пишут сами настоятели приходов, но так как НАШЛЕНАС плохо владел русским языком, я написал это заявление, НАШЛЕНАС его только подписал, и взяв с собой ушел от меня.

KLAUSIMAS: Ar JAZDAUSKAS Jums sakė, kokie asmenys buvojo gaujoje ir kas iš jų suimti?

ATSAKYMAS: Tiksliai to pasakyti dabar negaliu. Galbūt jis ir sakė man, kas iš jo bandos dalyvių buvo suimti, tačiau kadangi visi šie asmenys man buvo visiškai nepažįstami, jų pavardžių aš neįsiminiau.

KLAUSIMAS: Ar Jūs pažadėjote JAZDAUSKUI pakalbėti su kunigu NAŠLĖNU, kad jis priimtų jį zakristijonu.

ATSAKYMAS: Taip, pažadėjau. Neprisimenu, ar aš pats po šio pokalbio išsikviečiau NAŠLĖNĄ į kuriją, ar jis buvo atvykęs su reikalais į Telšius, tačiau aš kalbėjausi su kunigu NAŠLĖNU apie JAZDAUSKĄ, papasakojau, kad JAZDAUSKAS anksčiau buvo gaujoje, kuri dabar sunaikinta, jis liko vienas ir nori tapti zakristijonu. Aš prašiau, kad NAŠLĖNAS jį priimtų zakristijonu. NAŠLĖNAS tam neprieštaravo.

KLAUSIMAS: Kas tas NAŠLĖNAS?

ATSAKYMAS: Jonui NAŠLĖNUI maždaug 35 metai, jis aukštesnio nei vidutinio ūgio, stambaus kūno sudėjimo, plikas, apvalaus veido, šiuo metu Židikų parapijos klebonas39.

KLAUSIMAS: Kokie buvo NAŠLĖNO ryšiai su LLA gaujomis?

ATSAKYMAS: Išskyrus tai, kad Lieplaukėje zakristijonu dirbo JAZDAUSKAS, aš daugiau nieko apie NAŠLĖNO ryšius su LLA gaujomis negirdėjau.

KLAUSIMAS: Ką Jūs dar žinote apie NAŠLĖNO ryšius su JAZDAUSKU?

ATSAKYMAS: Praėjus porai savaičių po mano pokalbio su NAŠLĖNU apie JAZDAUSKĄ, NAŠLĖNAS atėjo pas mane ir pranešė, kad JAZDAUSKAS gyvena pas jį kaip zakristijonas ir prašė parašyti pažymą kariniam komisariatui, kad JAZDAUSKAS dirba zakristijonu Lieplaukėje. Paprastai tokias pažymas išrašo patys klebonai, tačiau kadangi NAŠLĖNAS blogai mokėjo rusų kalbą, aš parašiau šią pažymą, NAŠLĖNAS ją tik pasirašė ir pasiėmęs išėjo.

39 Kun. J. Našlėnas 1949 m. buvo suimtas ir nuteistas 10 metų lagerio.


ЕЗДАУСКАС проживал у НАШЛЕНАСА под видом понаморя примерно до августа-сентября 1945 года, а потом ушел, по слухам куда-то под Плунге, но куда точно и с какой целью, я не знаю.

ВОПРОС: Значит Вы и по Вашему указанию ксендз НАШЛЕНАС летом 1945 года укрывали под видом понаморя в Леплауке бандита ЕЗДАУСКАСА?

ОТВЕТ: Да, ЕЗДАУСКАС действительно летом 1945 года жил в Леплауке у ксендза НАШЛЕНАС под видом понаморя, при чем НАШЛЕНАС принял к себе ЕЗДАУСКАСА по моему указанию.

ВОПРОС: Кто такой ШАРУНАС?

ОТВЕТ: ШАРУНАС - это имя ЕЗДАУСКАСА, но является ли это его действительным именем или его псевдонимом, я не знаю, но когда я по просьбе ксендза НАШЛЕНАС писал в военкомат заявление о ЕЗДАУСКАС, я указал в этом заявлении его имя ШАРУНАС.

ВОПРОС: С МИСЯВИЧУС Вы еще встречались?

ОТВЕТ: Да, по мимо указанной мною встречи с МИСЯВИЧУСОМ в феврале 1945 года, я еще встречался с ним в марте 1945 года, когда он приезжал ко мне с КУБИЛЮСОМ. Возможно, что МИСЯВИЧУС еще заезжал ко мне по дороге, когда он ехал на жительство к ксендзу ГУСТАИТИС, но заезжал ли и какие обстоятельства сопутствовали этой встрече, не помню.

ВОПРОС: Расскажите подробно о Вашей встрече с МИСЯВИЧУС, когда он приезжал к Вам с КУБИЛЮСОМ?

ОТВЕТ: Через некоторое время после моей встречи с МИСЯВИЧУС и ЕЗДАУСКАС, МИСЯВИЧУС вновь приехал ко мне в курию с незнакомым мне человеком, оказавшимся КУБИЛЮС, и представил его как участника банды, у которого он скрывается. КУБИЛЮС познакомившись обратился ко мне с просьбой оказать их банде помощь, говоря, что в лесах находятся люди, которые нуждаются в продуктах, одежде и обуви, и тут же говорил, что такую же помощь нужно было бы организовать и людям, арестованным за антисоветскую деятельность. Так как во время их прихода у меня в курии было много посетителей, каких либо подробных разговоров между мной и КУБИЛЮСОМ на эту тему не было, мы с ним условились, что он зайдет вторично.

ВОПРОС: Кто такой КУБИЛЮС?

JAZDAUSKAS pas NAŠLĖNĄ gyveno kaip zakristijonas iki 1945 m. rugpjūčio ar rugsėjo mėnesio, o paskui išėjo, anot gandų, kažkur į Plungės apylinkes, tačiau kur tiksliai ir kokiu tikslu, nežinau.

KLAUSIMAS: Vadinasi, Jūs ir Jūsų nurodymu kunigas NAŠLĖNAS 1945 m. vasarą Lieplaukėje su zakristijono priedanga slėpėte banditą JAZDAUSKĄ?

ATSAKYMAS: Taip, JAZDAUSKAS iš tikrųjų 1945 m. vasarą gyveno ir dirbo zakristijonu Lieplaukėje, o kunigas NAŠLĖNAS priėmė JAZDAUSKĄ mano nurodymu.

KLAUSIMAS: Kas tas ŠARŪNAS?

ATSAKYMAS: ŠARŪNAS - tai JAZDAUSKO vardas, tačiau ar tai jo tikras vardas ar slapyvardis, nežinau. Kai, kunigo NAŠLĖNO prašomas, rašiau pažymą kariniam komisariatui apie JAZDAUSKĄ, jo vardą į pažymą įrašiau ŠARŪNAS.

KLAUSIMAS: Ar dar buvote susitikęs su MISEVIČIUM?

ATSAKYMAS: Taip, be susitikimo su MISEVIČIUM 1945 m. vasario mėnesį, mes dar buvome susitikę tų pačių metų kovo mėnesį, kai jis buvo atvykęs pas mane su KUBILIUM. Galbūt MISEVIČIUS dar buvo užsukęs ir prieš išvykdamas gyventi pas kunigą GUSTAITĮ, tačiau ar taip iš tikrųjų buvo ir kokios kitos aplinkybės buvo, visiškai neprisimenu.

KLAUSIMAS: Papasakokite detaliai apie Jūsų susitikimą su MISEVIČIUM, kai jis buvo atvykęs kartu su KUBILIUM.

ATSAKYMAS: Praėjus kiek laiko po mūsų susitikimo su MISEVIČIUM ir JAZDAUSKU, MISEVIČIUS vėl atėjo pas mane į kuriją su nepažįstamu man žmogumi, kurio pavardė, kaip vėliau paaiškėjo, buvo KUBILIUS. MISEVIČIUS jį pristatė kaip gaujos, kurioje jis slapstėsi, dalyvį. KUBILIUS po susipažinimo prašė padėti jų gaujai, pasakojo, kad miškuose yra daug žmonių, kuriems reikia maisto, drabužių ir avalynės, taip pat sakė, jog tokią pagalbą reikėtų organizuoti ir žmonėms, suimtiems už antitarybinę veiklą. Kadangi jų apsilankymo metu kurijoje buvo daug lankytojų, konkrečiau apie tai su KUBILIUMI mes nekalbėjome, susitarę susitikti kitąkart.

KLAUSIMAS: Kas tas KUBILIUS?


ОТВЕТ: КУБИЛЮС примерно 40 лет, небольшого роста, худощавый, шатен. Со слов МИСЯВИЧУСА КУБИЛЮС был учителем. Участник банды, но кем он был в бандах, я не знаю. В настоящее время арестован органами НКГБ.

ВОПРОС: Когда и где состоялась вторичная встреча обусловленная Вами с КУБИЛЮС?

ОТВЕТ: Через некоторое время после того как я познакомился с КУБИЛЮСОМ, он вновь зашел ко мне и мы с ним говорили по этим вопросам уже более подробно. Он вновь повторил свою просьбу об оказании бандам помощи продуктами. В ответ я обещал оказать помощь насколько это не будет расходится с правом и моей совестью, но каких либо конкретных обязательств о характере моей помощи бандам я КУБИЛЮСУ не давал. Насколько помню, в это посещение КУБИЛЮС был мною приглашен на обед и находясь у меня рассказывал последние новости о военных действиях и высказал предположение, что после окончания войны с Германией начнется новая война между Советским Союзом и Англией и Америкой. На этом наша встреча была закончена и после этого я больше с КУБИЛЮСОМ не встречался.

ВОПРОС: Следствию известно, что во время этой встречи Вы интересовались у КУБИЛЮС А, есть ли аресты среди банд ЛЛА. Советовали им пока активно с оружием не выступать, так как это не может принести большой пользы, а обождать. Сообщив ему, что продукты для банд Вами уже подготовлены и находятся у ксендза КЕЛА, обещали переговорить по вопросу оказания помощи бандитам с Кайшедорским и Паневежским епископами. Вы это признаете?

ОТВЕТ: Нет, этого я не признаю.

ВОПРОС: Следствие считает, что Вы скрываете действительный характер беседы, произшедшей между Вами и КУБИЛЮСОМ, и предлагает дать правдивые показания по этому вопросу.

ОТВЕТ: Я о содержании своей беседы с КУБИЛЮСОМ показал только то, что помню. Помимо показанного мною, я ничего не помню и показать ничего не могу.

ВОПРОС: В чем заключалась преступная связь между Вами, КУБИЛЮС и МИСЯВИЧУС?

ОТВЕТ: После посещения меня КУБИЛЮСОМ вместе с МИСЯВИЧУСОМ, последний сразу же уехал в Пашиле к ксендзу ГУСТАЙТИС, как это было обусловлено между нами ранее. Оттуда

ATSAKYMAS: Jam apie 40 metų, nedidelio ūgio, liesas, šatenas. Anot MISEVIČIAUS, jis buvo mokytojas. Gaujos dalyvis, bet kokios buvo jo pareigos gaujose, nežinau. Šiuo metu jis suimtas NKGB organų.

KLAUSIMAS: Kada ir kur įvyko Jūsų sutartas antras susitikimas su KUBILIUM?

ATSAKYMAS: Po kurio laiko, kai susipažinome, KUBILIUS vėl atėjo pas mane ir mes tuos pačius klausimus aptarėme detaliau. Jis pakartojo savo prašymą padėti gaujoms maisto produktais. Aš pažadėjau padėti, jei tai neprieštaraus teisei ir mano sąžinei, tačiau konkrečių įsipareigojimų, kokią teiksiu pagalbą, aš KUBILIUI nedaviau. Kiek prisimenu, tada aš pakviečiau KUBILIŲ papietauti. Tuo metu KUBILIUS papasakojo paskutines naujienas apie karo veiksmų eigą, išsakydamas prielaidą, kad, pasibaigus karui su Vokietija, prasidės naujas karas tarp Tarybų Sąjungos ir Anglijos bei Amerikos. Taip mūsų susitikimas baigėsi, po to aš daugiau su KUBILIUM nebuvau susitikęs.

KLAUSIMAS: Mes žinome, kad šio susitikimo metu Jūs klausėte KUBILIŲ, ar yra suimtų LLA gaujų dalyvių. Patarėte jam kol kas susilaikyti nuo aktyvios ginkluotos kovos, kuri negali duoti daug naudos. Pranešęs, kad maistas gaujoms jau paruoštas ir yra pas kunigą KIELĄ, žadėjote pasitarti dėl pagalbos banditams su Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupais. Ar Jūs tai pripažįstate?

ATSAKYMAS: Ne, aš to nepripažįstu.

KLAUSIMAS: Mūsų nuomone, Jūs slepiate tikrąjį savo pokalbio su KUBILIUMI turinį, siūlome duoti teisingus parodymus šiuo klausimu.

ATSAKYMAS: Apie savo pokalbio su KUBILIUMI turinį papasakojau tai, ką atsimenu. Be to, ką pasakiau, daugiau nieko neatsimenu ir nieko negaliu pridurti.

KLAUSIMAS: Koks buvo nusikalstamas ryšys tarp Jūsų, KUBILIAUS ir MISEVIČIAUS?

ATSAKYMAS: Po to, kai MISEVIČIUS su KUBILIUMI apsilankė pas mane, MISEVIČIUS iškart, kaip buvo sutarta, išvyko į Pašilę pas kunigą GUSTAITĮ. Iš ten per ūkininką, atvežusį bulvių seminarijai, perdavė laišką,


послал мне с каким то крестьянином, привозившим в семинарию картошку, письмо, адресованное КУБИЛЮСУ. Когда КУБИЛЮС пришел ко мне вторично, я передал ему это письмо от МИСЯВИЧУСА и больше между мной, КУБИЛЮСОМ и МИСЯВИЧУСОМ никакой связи не было.

ВОПРОС: Что это было за письмо?

ОТВЕТ: Что это было за письмо, я не знаю, так как я его не читал, а КУБИЛЮС мне о его содержании ничего не говорил.

ВОПРОС: Следствию известно, что это письмо было шифрованной радиограммой, исходившей от немецких парашутистов и предназначенной для передачи по радио немецким разведывательным органам, что и было сделано КУБИЛЮСОМ. Вам было это известно?

ОТВЕТ: Нет, мне это известно не было.

ВОПРОС: Следствие считает, что Вы по этому вопросу даете не соответствующие действительности показания. Вы это признаете?

ОТВЕТ: Нет, не признаю.

ВОПРОС: Еще какие письма, исходившие и адресованные участникам банд, Вы передавали?

ОТВЕТ: Больше никогда и никаких писем от участников банд я не получал и не передавал.

Допрос окончен в 2 часа 13 февраля 1946 г. Допрос производился с перерывом от 17 ч. до 22 ч. 25 м. 12 февраля 1946 г.

Ответы на поставленные мне вопросы с моих слов записаны правильно на понятном мне русском языке, мною прочитаны, в чем и расписываюсь.

Допросил: сотрудник НКГБ СССР подполковник ЧЕЛНОКОВ

adresuotą KUBILIUI. Kai pastarasis atėjo pas mane antrą kartą, aš jam atidaviau šį MISEVIČIAUS laišką. Daugiau jokių ryšių tarp manęs, KUBILIAUS ir MISEVIČIAUS nebuvo.

KLAUSIMAS: Koks tai buvo laiškas?

ATSAKYMAS: To aš nežinau, nes jo neskaičiau, o KUBILIUS apie jo turinį man nieko nepasakė.

KLAUSIMAS: Mums žinoma, kad tai buvo šifruota vokiečių parašiutininkų radiograma, kurią reikėjo perduoti per radijo ryšį vokiečių žvalgybos organams, ką KUBILIUS ir padarė. Ar Jūs tai žinojote?

ATSAKYMAS: Ne, to aš nežinojau.

KLAUSIMAS: Mūsų nuomone, Jūsų parodymai šiuo klausimu neatitinka tikrovės. Ar Jūs tai pripažįstate?

ATSAKYMAS: Ne, nepripažįstu.

KLAUSIMAS: Kokius dar laiškus, siunčiamus ar adresuotus gaujų dalyviams, Jūs perdavėte?

ATSAKYMAS: Daugiau jokių laiškų iš gaujų dalyvių aš nesu gavęs ir nesu perdavęs.

Tardymas baigtas 1946 m. vasario 13 d. 2 val. Tardymas vyko su pertrauka nuo 1946 m. vasario 12 d. 17 val. iki 22 val. 25 min.

Atsakymai į man pateiktus klausimus pagal mano žodžius surašyti teisingai, man suprantama rusų kalba, juos perskaičiau. (Vysk. V.BORISEVI-ČIAUS parašas)

Tardė: TSRS NKGB darbuotojas

papulkininkis ČELNOKOVAS (parašas)


ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Обвиняемого БОРИСЯВИЧУС Винцентас с. Аугустинаса

14 февраля 1946 года    Допрос начат в 22 ч. 20 м.

ВОПРОС: В чем еще заключалась Ваша преступная связь с бандитом ЕЗДАУСКАС?

ОТВЕТ: К ранее данным мною показаниям о своей преступной связи с участником банд ЕЗДАУСКАСОМ, я могу добавить следующее.

Во время одной из наших встреч, не помню точно во время которой, между мною и ЕЗДАУСКАСОМ происходил разговор о привлечении к оказанию бандам материальной помощи епископов других епархий. ЕЗДАУСКАС[...] просил меня поговорить об этом с другими епископами, чтобы они тоже оказали бандам помощь продуктами. [...] Мой ответ ЕЗДАУСКАСУ на его просьбу переговорить с другими епископами об оказании бандам помощи не был отрицательным, но и обещания обязательно сделать это я ЕЗДАУСКАСУ не давал.

ВОПРОС: Вы говорили с другими епископами по этому вопросу?

ОТВЕТ: Нет, никаких разговоров по этому вопросу между мной и другими епископами не было и в своих письмах к ним я об этом им тоже ничего не писал.

ВОПРОС: С какими еще просьбами обращался к Вам ЕЗДАУСКАС?

ОТВЕТ: Во время одной из встреч ЕЗДАУСКАС попросил меня достать золотых денег якобы для каких то покупок. Эта его просьба мне показалась просто дикой и я ему на это ничего не ответил, а он сам больше этого вопроса не поднимал.

ВОПРОС: В чем еще заключалась Ваша связь с лицами занимающимися антисоветской деятельностью?

ОТВЕТ: В июле 1945 года я находился в Жемайчю Калварии, в доме настоятеля прихода ксендза ПОЛОНСКИС и разговаривал в коридоре с тремя ксендзами. В это время ко мне подошел какой то незнакомый мне молодой человек и обратился с посьбой поговорить с ним. Я предложил ему пройти в комнату, в которой я принимал посетителей, и по оканчании беседы с ксендзами прошел туда и сам. Когда я пришел, этот молодой человек начал говорить о ЛЛА и спросил меня, знаю ли я что такое ЛЛА? Я прервал его и категорически ему заявил, что никаких политических

Kaltinamojo Vincento BORISEVIČIAUS, Augustino s.

TARDYMO PROTOKOLAS

1946 m. vasario 14 d.    Tardymas pradėtas 22 val. 20 min.

KLAUSIMAS: Kuo dar pasireiškė Jūsų nusikalstamas ryšys su banditu JAZDAUSKU?

ATSAKYMAS: Prie anksčiau duotų parodymų apie savo nusikalstamus ryšius su gaujų dalyviu JAZDAUSKU galiu pridurti dar tai.

Per vieną mūsų susitikimą, tiksliai neprisimenu per kurį, mes su JAZDAUSKU kalbėjomės, kad reikėtų ir kitus vyskupus įtraukti į materialinės pagalbos teikimą gaujoms. JAZDAUSKAS [...] mane paprašė pakalbti apie tai su kitais vyskupais, kad jie irgi teiktų pagalbą gaujoms maisto produktais. [...] į tai aš neatsakiau JAZDAUSKUI neigiamai, tačiau ir nepažadėjau JAZDAUSKUI, kad būtinai tai padarysiu.

KLAUSIMAS: Ar Jus kalbėjote šiuo klausimu su kitais vyskupais?

ATSAKYMAS: Ne, jokių pokalbių su kitais vyskupais šiuo klausimu nebuvo ir savo laiškuose jiems aš apie tai nieko neužsiminiau.

KLAUSIMAS: Ko dar prašė iš Jūsų JAZDAUSKAS?

ATSAKYMAS: Vieno susitikimo metu [...] JAZDAUSKAS paprašė mane gauti auksinių pinigų esą kažkokiems pirkiniams. Šis jo prašymas man pasirodė paprasčiausiai nepadorus ir aš jam nieko neatsakiau, o jis šio klausimo daugiau nebekėlė.

KLAUSIMAS: Kuo dar pasireiškė Jūsų ryšiai su asmenimis, vykdžiusiais antitarybinę veiklą?

ATSAKYMAS: 1945 m.40 liepos mėnesį, man būnant pas Žemaičių Kalvarijos parapijos kleboną kunigą POLONSKĮ ir kalbantis klebonijos koridoriuje su trimis kunigais, prie manęs priėjo nepažįstamas jaunuolis ir paprašė su juo pasikalbėti. Aš jam pasiūliau užeiti į kambarį, kur aš priiminėjau lankytojus, ir, baigęs pokalbį su kunigais, pats ten nuėjau. Man atėjus, jaunuolis pradėjo pasakoti apie LLA ir paklausė, ar aš žinąs, kas yra LLA. Aš

40 Turėtų būti 1944 m.

 


разговоров я с ним вести не буду, так как это не мое дело. Тогда он стал просить меня помочь ему и рассказал, что он является немецким парашутистом, что все его товарищи арестованы и что он хочет, чтобы я разрешил ему поступить в духовную семинарию. Он не говорил прямо, что хочет скрыться в духовной семинарии от преследований советских властей, но это ясно вытекало из всего содержания разговора. Я отказал ему в приеме в духовную семинарию, заявив, что туда мы принмаем только кандидатов в священники, а он не является таковым, и поэтому я принять его в духовную семинарию не могу.

ВОПРОС: Как фамилия этого парашутиста.

ОТВЕТ: Фамлии этого парашутиста я не знаю, так как сам он мне ее не называл, а я у него не спросил. Кто он такой, где он проживал и что делал я тоже не знаю.

ВОПРОС: Укажите приметы этого парашутиста?

ОТВЕТ: Возраст 20-25 лет, вышесредний рост, тонкий, стройный, шатен, лицо продолговатое.

ВОПРОС: Ксендз ПОЛОНСКИС этого парашутиста знает?

ОТВЕТ: После беседы со мной этот парашутист выйдя из комнаты, где я с ним беседовал, встретил ПОЛОНСКИСА и обратился к последнему с теми же самыми вопросами, что и ко мне. Я заметил это и тут же предложил ПОЛОНСКИСУ удалить этого человека из приходского дома. ПОЛОНСКИС предложил ему уйти. ПОЛОНСКИС, по его словам, также как и я этого человека совершенно не знал.

ВОПРОС: С кем еще из лиц занимающихся враждебной деятельностью Вы поддерживали связь?

ОТВЕТ: В июне 1945 года в коридоре епархиального дома ко мне обратился незнакомый человек и заявил, что он хочет говорить с епископом. Я, сказал, что я и есть епископ. Он попросил разрешения пройти в комнату и там поговорить, но я отказал ему в этом, так как в комнате готовились к обеду и принять его там я не мог. Я предложил ему сказать, что он хочет тут же в коридоре. Тогда этот человек сообщил, что он только что освобожден из тюрьмы, и начал просить меня как нибудь сообщить за границу о ужасах, якобы имеющих место в тюрьме. Я прервал его, заявив, что епископ не шпион, и прекратил с ним этот разговор.

ВОПРОС: Кто такой этот человек?

jį pertraukiau ir kategorišku tonu atsakiau, kad jokių politinių pokalbių nebus, nes tai ne mano reikalas. Tuomet jis ėmė prašyti padėti jam ir papasakojo, kad jis yra vokiečių parašiutininkas, kad jo visi draugai suimti, ir jis norėtų, kad aš leisčiau jam įstoti į kunigų seminariją. Jis tiesiai nepasakė, kad kunigų seminarijoje jis nori pasislėpti nuo Tarybų valdžios persekiojimo, tačiau tai buvo aišku iš pokalbio turinio. Aš nesutikau jo priimti į kunigų seminariją, pareikšdamas, kad į ją mes priimame tik kandidatus į dvasininkus, o jis nesąs toks, todėl aš priimti jo į seminariją negaliu..

KLAUSIMAS: Kokia šio parašiutininko pavardė?

ATSAKYMAS: Šio parašiutininko pavardės aš nežinau, nes jis neprisistatė, o aš jo neklausiau. Kas jis toks, kur gyveno ir veikė anksčiau, taip pat nežinau.

KLAUSIMAS: Apibūdinkite šį parašiutininką.

ATSAKYMAS: 20-25 metų amžiaus, didesnio nei vidutinis ūgio, lieknas, grakštus, šatenas, pailgo veido.

KLAUSIMAS: Ar kunigas POLONSKIS pažinojo šį parašiutininką?

ATSAKYMAS: Po pokalbio su manim išėjęs iš kambario, parašiutininkas sutiko POLONSKĮ ir kreipėsi į jį su tais pačiais klausimais. Aš tai pastebėjau ir pasiūliau POLONSKIUI tuoj pat liepti šiam vyriškiui išeiti iš klebonijos. POLONSKIS tai ir padarė. Anot POLONSKIO, jis taip pat, kaip ir aš, nepažinojo šio žmogaus.

KLAUSIMAS: Su kuo dar iš asmenų, vykdžiusių priešišką veiklą, Jūs palaikėte ryšį?

ATSAKYMAS: 1945 m. birželio mėnesį į vyskupijos kuriją atėjo nepažįstamas žmogus ir manęs paklausė, ar jis negalįs pasikalbėti su vyskupu. Aš atsakiau, kad aš ir esu vyskupas. Tuomet jis paprašė leisti jam įeiti į kambarį ir pasikalbėti. Kadangi kambaryje tuo metu buvo ruošiamasi pietums ir aš negalėjau jo ten priimti, tai pasiūliau pasikalbėti koridoriuje. Nepažįstamasis pranešė, kad jis ką tik paleistas iš kalėjimo, ir ėmė prašyti kaip nors perduoti užsieniui žinias apie kalėjimo baisumus. Aš jį pertraukiau, pareikšdamas, kad vyskupas - ne šnipas. Taip mūsų pokalbis nutrūko.

KLAUSIMAS: Kas buvo šis žmogus?


ОТВЕТ: Кто этот человек я не знаю, ему примерно 27 лет, среднего роста, имеет бородку, одет по деревенски.

ВОПРОС: Еще с подобного рода просьбами к Вам обращались?

ОТВЕТ: В конце августа 1945 года, во время моего приезда в Жемайчю Науместис, настоятель местного прихода, ксендз БАРАУСКАС, мне рассказал, что какая то женщина обратилась к нему и сказала, что один человек из “леса” хочет поговорить с епископом, на что он ей ответил, что епископ ни с кем из “леса” говорить не будет. Я подтвердил это и кто хотел тогда говорить со мной и о чем, я совершено не знаю.

ВОПРОС: Следствие считает, что Ваши утверждения, что Вы якобы совершено не знаете лиц, обращавшихся к Вам в вышеуказанных случаях, не соответствуют действительности. Вы это признаете?

ОТВЕТ: Нет, этого я не признаю. Я говорю правду.

Допрос окончен в 4 часа 15 февраля 1946 года.

Ответы на поставленные мне вопросы с моих слов записаны правильно на понятном мне русском языке, мною прочитаны, в чем и расписываюсь.

Допросил: сотрудник НКГБ СССР подполковник ЧЕЛНОКОВ

ATSAKYMAS: Kas šis žmogus, aš nežinau. Jam apie 27 metai, vidutinio ūgio, su barzdele, apsirengęs kaimietiškai.

KLAUSIMAS: Ar dar kas su panašiais prašymais į Jus kreipėsi?

ATSAKYMAS: 1945 m. rugpjūčio pabaigoje, man lankantis Žemaičių Naumiestyje, parapijos klebonas BARAUSKAS man papasakojo, kad kartą kažkokia moteris kreipėsi į jį ir pasakė, kad koks žmogus „iš miško“ norįs pasikalbėti su vyskupu. Klebonas jai atsakęs, kad vyskupas su niekuo „iš miško" nesikalbėsiąs. Aš patvirtinau BARAUSKO žodžius ir nežinau, kas ir apie ką su manim tuo metu norėjo pasikalbėti.

KLAUSIMAS: Mūsų nuomone, Jūsų teiginys, kad Jūs esą visiškai nepažįstate asmenų, kurie kreipėsi į Jus ką tik minėtais atvejais, neatitinka tikrovės. Ar Jūs tai pripažįstate?

ATSAKYMAS: Ne, aš to nepripažįstu ir sakau tiesą.

Tardymas baigtas 1946 m. vasario 15 d. 4 valandą.

Atsakymai į man pateiktus klausimus pagal mano žodžius surašyti teisingai man suprantama rusų kalba; juos perskaičiau. (Vysk. V.BORISEVIČIAUS parašas)

Tardė: TSRS NKGB darbuotojas

papulkininkis ČELNOKOVAS (parašas)


ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Обвиняемого БОРИСЯВИЧУС Винцентас с. Аугустинаса

18 февраля 1946 года    Допрос начат в 22 ч. 30 м.

ВОПРОС: Кто такой МИНЕИКА?

ОТВЕТ: МИНЕЙКА- это МИСЯВИЧУС. Когда МИСЯВИЧУС пришел ко мне в первый раз, он мне рассказал, что он имеет поддельные документы на имя МИНЕЙКА Евгениус. Скрываясь у ксендза ГУСТАЙТИС, МИСЯВИЧУС проживал под именем МИНЕЙКА.

ВОПРОС: Где МИСЯВИЧУС достал поддельные документы на имя МИНЕЙКА?

ОТВЕТ: Этого я не знаю.

ВОПРОС: Где МИСЯВИЧУС скрывался до прихода к Вам?

ОТВЕТ: До прихода ко мне МИСЯВИЧУС скрывался у ксендза ОЛЬШАУСКАС, в деревне Пакутувенай. Это мне известно также со слов МИСЯВИЧУСА. Сколько времени МИСЯВИЧУС скрывался у ксендза ОЛЬШАУСКАС я не знаю, так как этого МИСЯВИЧУС не говорил.

ВОПРОС: МИСЯВИЧУС скрывался у ксендза ОЛЬШАУСКАС под своей собственной фамилией или под фамилией Минейка?

ОТВЕТ: Этого я не знаю.

ВОПРОС: Кто такой ксендз ОЛЬШАУСКАС?

ОТВЕТ: ОЛЬШАУСКАС Иозас, 35 лет, высокого роста, шатен, лицо продолговатое. В чем заключалась связь ОЛЬШАУСКАС с бандформированиями, я не знаю, но МИСЯВИЧУС в разговоре со мной о ОЛЬШАУСКАСЕ сказал: “Он помогал не только мне, но и другим”. Но кому другим я не знаю, так как этого МИСЯВИЧУС мне не говорил. В конце 1945 года ОЛЬШАУСКАС был переведен из деревни Пакутувенай в Клайпеду и там его арестовали органы НКГБ. За что его арестовали, я не знаю, но мой помощник епископ РАМАНАУСКАС мне говорил, что его якобы арестовали за проповеди резко антисоветского содержания.

ВОПРОС: В чем заключалась Ваша преступная связь с ОЛЬШАУСКАС? ОТВЕТ: У меня с ОЛЬШАУСКАС никакой преступной связи не было.

Kaltinamojo Vincento BORISEVIČIAUS, Augustino s. TARDYMO PROTOKOLAS 1946 m. vasario 18 d.    Tardymas pradėtas 22 val. 30 min.

KLAUSIMAS: Kas tas MINEIKA?

ATSAKYMAS: MINEIKA - tai MISEVIČIUS. Atėjęs pas mane pirmą kartą MISEVIČIUS papasakojo, kad turi suklastotus dokumentus Eugenijaus MINEIKOS vardu. Vėliau, slapta gyvendamas pas kunigą GUSTAITĮ, MISEVIČIUS gyveno šia pavarde.

KLAUSIMAS: Iš kur MISEVIČIUS gavo dokumentus MINEIKOS pavarde?

ATSAKYMAS: Šito aš nežinau.

KLAUSIMAS: Kur MISEVIČIUS slapstėsi prieš ateidamas pas Jus?

ATSAKYMAS: Prieš ateidamas pas mane MISEVIČIUS slapstėsi pas kunigą OLŠAUSKĄ, Pakutuvėnų kaime. Tai sakė pats MISEVIČIUS. Kiek laiko jis ten slapstėsi, aš nežinau, nes MISEVIČIUS to nesakė.

KLAUSIMAS: Ar MISEVIČIUS pas kunigą OLŠAUSKĄ slapstėsi savo pavarde, ar MINEIKOS pavarde?

ATSAKYMAS: Šito aš nežinau.

KLAUSIMAS: Papasakokite apie kunigą OLŠAUSKĄ.

ATSAKYMAS: Juozui OLŠAUSKUI 35 metai, aukšto ūgio, šatenas, pailgo veido. Kokie buvo OLŠAUSKO santykiai su banditų formuotėmis, aš nežinau, tačiau MISEVIČIUS man sakė, kad OLŠAUSKAS padėjo ne tik jam, bet ir kitiems. Tačiau kas tie kiti, aš nežinau, nes MISEVIČIUS to nesakė. 1945 m. pabaigoje OLŠAUSKAS buvo perkeltas iš Pakutuvėnų kaimo į Klaipėdą, kur jį suėmė NKGB organai. Dėl kokios priežasties, nežinau, nors mano padėjėjas vyskupas RAMANAUSKAS sakė, kad jį suėmė dėl griežto antitarybinio turinio pamokslų41.

KLAUSIMAS: Kokie buvo Jūsų nusikalstami ryšiai su OLŠAUSKU? ATSAKYMAS: Aš neturėjau jokių nusikalstamų ryšių su OLŠAUSKU.

41 Kun. Juozas Olšauskas buvo suimtas 1948 m. ir YP nuteistas 10 metų lagerio.

 


ВОПРОС: Следствие вторично предлагает Вам рассказать какое содержание имело письмо переданое Вами КУБИЛЮСУ от МИСЯВИЧУСА.

ОТВЕТ: Я содержания переданого мною от МИСЯВИЧУСА КУБИЛЮСУ письма а не знаю. Хотя оно не было запечатано, я его не читал, а КУБИЛЮС мне о его содержании ничего не говорил.

ВОПРОС: Когда и какие письма Вы передавали от КУБИЛЮС А МИСЯВИЧУСУ?

ОТВЕТ: Передавал ли я какие нибудь письма от КУБИЛЮС А МИСЯВИЧУСУ, не помню.

ВОПРОС: Следствию известно, что КУБИЛЮС, получив от Вас записку МИСЯВИЧУСА с радиограммой немецких парашутистов, тут же написал ответ МИСЯВИЧУСУ и передал его Вам для пересылки МИСЯВИЧУСУ. Вами это письмо КУБИЛЮСА было передано МИСЯВИЧУСУ. Вы это признаете?

ОТВЕТ: Этого я совершенно не помню.

ВОПРОС: Что Вам известно о враждебных Советской власти настроениях, имеющихся среди служителей культа Вашей епархии?

ОТВЕТ: О враждебных Советской власти настроениях среди служителей культа Тельшайской епархии мне ничего не известно.

ВОПРОС: Сколько было служителей культа в вашей епархии?

ОТВЕТ: 189 человек.

ВОПРОС: Сколько человек из них ушло с немцами при наступлении Красной армии?

ОТВЕТ: 41 человек.

ВОПРОС: Сколько человек служителей культа ушло в банды после восстановления в Литве Советской власти?

ОТВЕТ: Ушел ли кто из служителей культа в банды я не знаю, но 4 человека из их числа в настоящее время скрываются от органов Советской власти.

ВОПРОС: Почему эти служители культа уехали в Германию или скрываются от органов Советской власти?

KLAUSIMAS: Pakartotinai siūlome Jums papasakoti, koks buvo laiško, Jūsų perduoto KUBILIUI nuo MISEVIČIAUS, turinys.

ATSAKYMAS: Aš nežinau, koks buvo laiško, kurį perdaviau KUBILIUI, nuo MISEVIČIAUS turinys. Nors jis nebuvo užklijuotas, aš jo neskaičiau, o KUBILIUS apie jo turinį man nieko nesakė.

KLAUSIMAS: Kada ir kokius laiškus Jūs perdavėte MISEVIČIUI nuo KUBILIAUS?

ATSAKYMAS: Ar aš kada nors MISEVIČIUI perdaviau KUBILIAUS laiškus, neprisimenu.

KLAUSIMAS: Mes žinome, kad gavęs iš Jūsų MISEVIČIAUS raštelį su vokiečių parašiutininkų radiograma, KUBILIUS iškart parašė atsakymą MISEVIČIUI ir paprašė Jūsų perduoti jį MISEVIČIUI. Jūs šį KUBILIAUS laišką perdavėte MISEVIČIUI. Ar Jūs tai pripažįstate?

ATSAKYMAS: Šito aš visiškai neprisimenu.

KLAUSIMAS: Ką Jūs žinote apie savo vyskupijos kulto tarnautojų priešiškas Tarybų valdžiai nuotaikas?

ATSAKYMAS: Aš nieko nežinau apie Telšių vyskupijos kulto tarnautojų priešiškas Tarybų valdžiai nuotaikas.

KLAUSIMAS: Kiek kulto tarnautojų buvo Jūsų vyskupijoje?

ATSAKYMAS: 189.

KLAUSIMAS: Kiek iš jų pasitraukė su vokiečiais artėjant Raudonajai armijai?

ATSAKYMAS: 41.

KLAUSIMAS: Kiek kulto tarnautojų išėjo į gaujas po Tarybų valdžios Lietuvoje atkūrimo?

ATSAKYMAS: Ar kas nors iš kulto tarnautojų išėjo į gaujas, nežinau, tačiau 4 žmonės šiuo metu slapstosi nuo Tarybų valdžios organų.

KLAUSIMAS: Kodėl šie kulto tarnautojai išvyko į Vokietiją arba slapstosi nuo Tarybų valdžios organų?


ОТВЕТ: Точно почему они это сделали, я не знаю, но вероятно потому, что некотороые из них боялись репрессий со стороны органов Советской власти, а некоторые были принуждены немцами уехать в Германию.

ВОПРОС: Кто персонально из служителей культа в настоящее время скрываются от органов Советской власти и почему?

ОТВЕТ: От органов Советской власти в настоящее время скрываются:

1)    Ксендз КЕЛА, о котором я дал подробные показания 10 февраля 1946 года;

2)    Ксендз ЯДВИРШИС Константинас, 35 лет, маленького роста, брюнет, широкоплечий, нормального телосложения. Последнее время служил в филиальном костеле в Вайтименай. По слухам он скрылся потому, что в период немецкой оккупации работал комендантом в Медингенай, запугивал население. То, что он якобы работал комендантом, я считаю не соответствующим действительности и почему он скрылся, не знаю. Скрылся он в мае-июне 1945 года, где находится в настоящее время, не знаю. [...] Какой либо преступной связи между мной и ЯДВИРШИС не было.

3)    Ксендз ШИКШНИС Валентинас, 32 лет, небольшого роста, шатен, был викарным в Лаукува, откуда и скрылся в мае-июне 1945 года. По словам настоятеля прихода в Лаукува, ксендза ГАЙДЕЛИОНИС, ШИКШНИС скрылся потому, что он якобы принадлежал активистам.

4)АЛМИНАС    Адомас, 40 лет, среднего роста, шатен, продолговатое лицо. Был настоятелем прихода в Ретавас, откуда и скрылся в июне-июле

1945 года. АЛМИНАСА я знаю как человека любящего поговорить, но почему он скрылся, не знаю. 15 августа 1945 года, при обьезде епархии я встретил АЛМИНАСА в костеле Пашалтуонис на празднике, но какого либо разговора между нами не было. Где он находится в настоящее время, я не знаю.

ВОПРОС: В чем заключалась Ваша преступная связь с этими лицами?

ОТВЕТ: У меня лично никакой преступной связи с этими лицами не было.

Допрос окончен в 2 часа 30 минут 19 февраля 1946 года

Ответы на поставленные мне вопросы с моих слов записаны правильно на понятном мне русском языке, мною прочитаны, в чем и расписываюсь.

Допросил: сотрудник НКГБ СССР подполковник ЧЕЛНОКОВ

ATSAKYMAS: Kodėl jie taip pasielgė, aš tiksliai nežinau, tačiau veikiausiai kai kurie iš jų baiminosi Tarybų valdžios organų represijų, o kitus vokiečiai privertė išvykti į Vokietiją.

KLAUSIMAS: Kurie konkrečiai kulto tarnautojai šiuo metu slapstosi nuo Tarybų valdžios organų ir kodėl?

ATSAKYMAS: Nuo Tarybų valdžios organų šiuo metu slapstosi:

1)    Kunigas KIELA, apie kurį aš daviau išsamius parodymus 1946 m. vasario 10 d.;

2)    Kunigas Konstantinas JUODVIRŠIS, 35 metų, mažo ūgio, brunetas, plačių pečių, normalaus kūno sudėjimo. Paskutiniu metu dirbo Vaitimėnų kaimo filinėje bažnyčioje. Anot gandų, jis slapstosi dėl to, kad esą vokiečių okupacijos metais buvo komendantas Medingėnuose ir terorizavo gyventojus. Tai, kad jis esą buvo komendantas, man atrodo, neatitinka tikrovės, ir kodėl jis slapstosi, aš nežinau. Slapstytis pradėjo nuo 1945 m. gegužės-birželio mėnesio, kur jis yra šiuo metu, nežinau. [...]. Nusikalstamų ryšių su JUODVIRŠIU aš neturėjau;

3)    Kunigas Valentinas ŠIKŠNYS, 32 metų, nedidelio ūgio, šatenas, dirbo vikaru Laukuvoje, ten ir pradėjo slapstytis nuo 1945 m. gegužės-birželio mėnesio. Anot Laukuvos parapijos klebono kunigo GAIDELIONIO, ŠIKŠNYS slapstosi dėl to, kad esą priklausė aktyvistams;

4)    Adomas ALMINAS, 40 metų, vidutinio ūgio, šatenas, pailgo veido. Buvo Rietavo parapijos klebonas, slapstytis pradėjo nuo 1945 m. birželio-liepos mėnesio. ALMINĄ pažįstu kaip kalbų žmogų, tačiau dėl kojis slapstosi, nežinau. 1945 m. rugpjūčio 15 d., vizituodamas vyskupiją, aš buvau sutikęs ALMINĄ Pašaltuonio bažnyčioje, atlaiduose, tačiau mes nesikalbėjome. Kur jis yra šiuo metu, nežinau.

KLAUSIMAS: Kokie buvo Jūsų nusikalstami ryšiai su šiais asmenimis? ATSAKYMAS: Su šiais asmenimis aš jokių nusikalstamų ryšių neturėjau.

Tardymas baigtas 1946 m. vasario 19 d. 2 val. 30 min.

Atsakymai į man pateiktus klausimus pagal mano žodžius surašyti teisingai, man suprantama rusų kalba, juos perskaičiau ir pasirašau. (Vysk. V.BORISEVIČIAUS parašas)

Tardė: TSRS NKGB darbuotojas

papulkininkis ČELNOKOVAS (parašas)


“Утверждаю”

Зам. нач. след, отдела НКГБ ЛССР
Полковник КОЗЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(О предявлении обвинения)

1946 года февраля 19 дня    гор. Вильнюс

Я, сотрудник НКГБ СССР, подполковник ЧЕЛНОКОВ, рассмотрев следственное дело № 6580 на БОРИСЯВИЧУСА Винцентаса сын Августинаса и найдя, что имеющимися в деле материалами БОРИСЯВИЧУС достатчно изобличается в том, что он будучи настроен по отношению Советской власти враждебно, в 1940-1941 году, после присоединения Литвы к Советскому Союзу выступал среди верующих с проповедями, имеющими антисоветское содержание, хранил у себя на квартире и в костеле антисоветскую литературу и 8 июля 1943 года обратился к священнослужителям и верующим Тельшайской епархии с резко враждебным Советскому Союзу посланием.

В феврале-марте 1945 года, вступив в связь с руководителями бандформирований ЛЛА в Тельшайском уезде КУБИЛЮС и ЕЗДАУСКАС, лично и через подчиненных ему ксендзов оказывал бандам ЛЛА материальную помощь продуктами. Тогда же передал КУБИЛЮСУ полученную им через МИСЯВИЧУСА от немецких парашутистов радиограмму, предназначенную для передачи по радио немецким разведывательным органам.

В 1946 году в течении длительного времени укрывал у подчиненных ему ксендзов ГУСТАЙТИСА и НАШЛЕНАС, скрывающихся от органов советской власти, руководителя банд ЛЛА ЕЗДАУСКАС и участника бандформирований МИСЯВИЧУСА.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 128 и 129 УПК РСФСР, -

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь БОРИСЯВИЧУСА Винцентаса сын Августинаса к уголовной ответственности в качестве обвиняемою по ст. 17-5 8-1а и 58-10 ч.2 УК РСФСР, о чем обявить ему под расписку в настоящем постановлении.

Сотрудник НКГБ СССР
подполковник ЧЕЛНОКОВ

„Tvirtinu"

LTSR NKGB Tardymo skyriaus
viršininko pavaduotojas pulkininkas KOZLOVAS (parašas)

NUTARIMAS
(Dėl kaltinimo pareiškimo)

1946 m. vasario 19 d.    Vilnius

Aš, TSRS NKGB darbuotojas, papulkininkis ČELNOKOVAS, peržiūrėjęs Vincento BORISEVIČIAUS, Augustino s., baudžiamąją bylą Nr. 6580, nustačiau, kad bylos duomenys pakankamai įrodo BORISEVIČIAUS kaltę, kad jis, būdamas priešiškai nusistatęs Tarybų valdžios atžvilgiu, 1940-1941 m., po Lietuvos prijungimo prie Tarybų Sąjungos sakė tikintiesiems antitarybinio turinio pamokslus, laikė savo bute ir bažnyčioje antitarybinę literatūrą, 1943 m. liepos 8 d. kreipėsi labai priešišku Tarybų Sąjungai ganytojišku laišku į Telšių vyskupijos kunigus ir tikinčiuosius.

1945    m. vasario-kovo mėnesį, užmezgęs ryšius su LLA banditų formuočių vadovais Telšių apskrityje KUBILIUMI ir JAZDAUSKU, pats ir per jam pavaldžius kunigus teikė LLA gaujoms materialinę paramą maisto produktais. Tuo pačiu metu KUBILIUI perdavė iš MISEVIČIAUS gautą vokiečių parašiutininkų radiogramą, skirtą perduoti radijo ryšiu vokiečių žvalgybos organams.

1946    m. ilgą laiką pas jam pavaldžius kunigus GUSTAITĮ ir NAŠLĖNĄ slėpė besislapstančius nuo Tarybų valdžios organų LLA gaujų vadovą JAZDAUSKĄ ir banditų formuočių dalyvį MISEVIČIŲ.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir remdamasis RTFSR BPK 128 ir 129 str., -

NUTARIAU:

Patraukti Vincentą BORISEVIČIŲ, Augustino s., į baudžiamąją atsakomybę kaip kaltinamąjį pagal RTFSR BK 17-58-la ir 58-10 d.2 str., pranešant apie šį nutarimą kaltinamajam ir paimant jo parašą.

TSRS NKGB darbuotojas papulkininkis
ČELNOKOVAS (parašas)


ПРОТОКОЛ ДОПРОСА Обвиняемого БОРИСЯВИЧУС Винцентас с. Аугустинаса

19 февраля 1946 года    Допрос начат в 22 ч. 40 м.

ВОПРОС: Вам обявлено постановление о предъявлении обвинения. Обявленное постановление Вам понятно?

ОТВЕТ: Да, понятно.

ВОПРОС: В предявленном Вам обвинении виновным себя признаете? ОТВЕТ: Да, признаю.

ВОПРОС: Расскажите подробно, в чем конкретно Вы признаете себя виновным.

ОТВЕТ: Я признаю себя виновным в том, что в 1940-1941 году, после присоединения Литвы к Советскому Союзу несколько раз выступал среди верующих с проповедями, в которых высказывал недовольство отдельными мероприятиями Советской власти, хранил две антисоветские книги, изданные в период немецкой оккупации. 8 июля 1943 года, по указанию своего бывшего начальника, умершого епископа СТАУГАЙТИС, обратился к священнослужителям и верующим Тельшайской епархии с резко враждебным Советскому Союзу посланием, которое было отпечатано в 130 екземплярах и разослано по всем приходам Тельшайской епархии с предложением к ксендзам зачитать это послание верующим вместо проповеди.

Я признаю себя виновным в том, что в феврале-марте 1945 года, через МИСЯВИЧУСА познакомившись с руководителями бандформирований ЛЛА в Тельшайском уезде КУБИЛЮС и ЕЗДАУСКАС, оказал бандам помощь продуктами, лично передав ЕЗДАУСКАСУ около 20 килограмм мяса и посоветовав ему по этому вопросу обратится к ксендзу КЕЛА, который также передал ему для банд ЛЛА какое то количество продуктов, какое точно, мне не известно.

Я признаю себя виновным в том, что передал КУБИЛЮСУ полученную мною для него от МИСЯВИЧУСА записку, которая оказалась радиограммой немецких парашутистов, предназначенной для передачи по радио немецким разведывательным органам. Но заявляю, что действительного содержания этой записки и ее назначения я не знал.

Kaltinamojo Vincento BORISEVIČIAUS, Augustino s. TARDYMO PROTOKOLAS 1946 m. vasario 19 d.    Tardymas pradėtas 22 val. 40 min.

KLAUSIMAS: Jums buvo paskelbtas nutarimas dėl kaltinimo pateikimo. Ar paskelbtasis nutarimas Jums suprantamas?

ATSAKYMAS: Taip, suprantamas.

KLAUSIMAS: Ar prisipažįstate kaltas pagal pateiktą kaltinimą? ATSAKYMAS: Taip, prisipažįstu.

KLAUSIMAS: Papasakokite detaliai, dėl ko Jūs prisipažįstate kaltas?

ATSAKYMAS: Prisipažįstu kaltas dėl to, kad 1940-1941 m., po Lietuvos prijungimo prie Tarybų Sąjungos, keletą kartų tikintiesiems sakiau pamokslus, kuriuose reiškiau nepasitenkinimą kai kuriais Tarybų valdžios veiksmais, turėjau dvi antitarybines knygas, išleistas vokiečių okupacijos metais. 1943 m. liepos 8 d. savo buvusio vadovo, mirusio vyskupo Staugaičio nurodymu kreipiausi į Telšių vyskupijos kunigus ir tikinčiuosius priešišku Tarybų Sąjungai ganytojišku laišku, kuris buvo išspausdintas 130 egzempliorių tiražu ir išsiuntinėtas į visas Telšių vyskupijos parapijas siūlant kunigams perskaityti šį laišką tikintiesiems vietoj pamokslo.

Prisipažįstu kaltas dėl to, kad 1945 m. vasario-kovo mėnesį, per MISEVIČIŲ susipažinęs su LLA banditų formuočių vadovais Telšių apskrityje KUBILIUMI ir JAZDAUSKU, suteikiau gaujoms paramą maisto produktais. Pats asmeniškai daviau JAZDAUSKUI apie 20 kg mėsos ir patariau šiuo klausimu kreiptis į kunigą KIELĄ, kuris taip pat davė LLA gaujoms šiek tiek produktų, kiek tiksliai, nežinau.

Prisipažįstu kaltas dėl to, kad KUBILIUI perdaviau iš MISEVIČIAUS gautą raštelį, kuris, pasirodė, buvęs vokiečių parašiutininkų radiograma, skirta perduoti radiju vokiečių žvalgybos organams. Tačiau pareiškiu, kad tikrojo šio raštelio turinio ir paskirties aš nežinojau.


Я признаю себя виновным в том, что оказывал ЕЗДАУСКАСУ и МИСЯВИЧУСУ содействие в их попытках скрыться от органов советской власти, обратившись к ксендзам ГУСТАЙТИСУ и НАШЛЕНАС с просьбой помочь им в этом, что они и сделали, предоставив ЕЗДАУСКАСУ и МИСЯВИЧУСУ возможность проживать у них [...]

Подробные показания по всем этим вопросам мною даны в предидущих допросах и добавить к ним что либо я не могу.

Допрос окончен в 1 час.

Ответы на поставленные мне вопросы с моих слов записаны правильно на понятном мне русском языке, мною прочитаны, в чем и расписываюсь.

Допросил: сотрудник НКГБ СССР подполковник ЧЕЛНОКОВ

Prisipažįstu kaltas dėl to, kad padėjau JAZDAUSKUI ir MISEVIČIUI pasislėpti nuo Tarybų valdžios organų kreipdamasis į kunigus GUSTAITĮ ir NAŠLĖNĄ padėti tai padaryti. Jie tai padarė - leido apsigyventi pas save JAZDAUSKUI ir MISEVIČIUI [...].

Detalius parodymus visais šiais klausimais aš daviau per ankstesnius tardymus ir neturiu ką daugiau pridurti.

Tardymas baigtas 1 val.

Atsakymai į man pateiktus klausimus pagal mano žodžius surašyti teisingai, man suprantama rusų kalba; juos perskaičiau ir pasirašau. (Vysk. V.BORISEVIČIAUS parašas)

Tardė: TSRS NKGB darbuotojas

papulkininkis ČELNOKOVAS (parašas)


Выписка из протокола допроса КУБИЛЮСА Адольфаса от 30 апреля 1945 года

ВОПРОС: Какое отношение Вы имели к епископу БОРИСЯВИЧУСУ и почему он выдал Вам явно фиктивную справку?

ОТВЕТ: На первом заседании Жемайтийского уездного штаба ЛЛА 24— 25 февраля 1945 года стал вопрос о подборе хорошего лингвиста для записи радиосообщений иностранных радиостанций о военных и политических международных событиях. ПЕТКЯВИЧУС предложил мне кандидатуру своего знакомого МИСЯВИЧУСА, являвшегося в досоветской Литве бургомистром м-ка Плунге, всесторонне развитого и интелегентного человека, проживающего в своем хуторе ( название не помню, примерно на полпути между Жаренай и Плунге).

В конце февраля МИСЯВИЧУС вместе с ПЕТКЯВИЧУС по моему предложению прибыли в наш тайник в дер. Скорпица и проявили готовность оказать организации ЛЛА всемерное содействие. Однако выяснилось, что МИСЯВИЧУСУ около 60 лет и запись радиосообщений, связанная с постоянным пребыванием на нелегальном положении в нашем тайнике для его не подходит.

В ходе беседы выяснилось, что МИСЯВИЧУС является близким другом епископа Жемайтии БОРИСЯВИЧУСА, проживающего в г. Тельшай. ЕЗДАУСКАС предложил использовать это знакомство для привлечения римско-католической церкви на помощь организации ЛЛА.

В этот же день ЕЗДАУСКАС с МИСЯВИЧУСОМ выехали в г. Тельшай, где посетили епископа БОРИСЯВИЧУСА, которым были приняты весьма радушно. БОРИСЯВИЧУС заявил ЕЗДАУСКАСУ, что вполне разделяет программу ЛЛА и готов оказать ей материальную и моральную поддержку. Он сказал, что организует сбор продоволствия якобы для политических заключенных, содержащихся в тюрмах НКВД, и собранные под этим предлогом продукты передаст нам для нужд ЛЛА, кроме того, обещал, что в подчиненных ему приходах будет вестись осторожная антисоветская агитация настоятелями этих приходов. Адреса, где получить продукты, БОРИСЯВИЧУС обещал сообщить при следующей встрече, а в этот раз лично запоковал и передал ЕЗДАУСКАСУ 2 окорка свинины. Кроме того, по просьбе ЕЗДАУСКАСА БОРИСЯВИЧУС обещал ему выдать упомянутую справку о том, что он является церковно служителем и на этом основании приобрести для него справку об освобождении от мобилизации в Красную армию.

Išrašas iš Adolfo KUBILIAUS 1945 m. balandžio 30 d.
tardymo protokolo

KLAUSIMAS: Kokie buvo Jūsų santykiai su vyskupu BORISEVIČIUMI ir kodėl jis Jums išdavė fiktyvią pažymą?

ATSAKYMAS: Pirmojo LLA Žemaitijos apskrities štabo posėdžio, įvykusio 1945 m. vasario 24-25 d., metu buvo svarstoma, iš kur gauti gerą lingvistą, kuris galėtų užrašinėti užsienio radijo stočių pranešimus apie tarptautinius karo ir politikos įvykius. PETKEVIČIUS man pasiūlė savo pažįstamo, ikitarybinėje Lietuvoje buvusio Plungės burmistro, visapusiškai išsilavinusio ir inteligentiško žmogaus, MISEVIČIAUS kandidatūrą. Jis gyveno savo sodyboje, tarp Žarėnų ir Plungės.

Vasario pabaigoje mano siūlymu PETKEVIČIUS atvyko su MISEVIČIUMI į mano slėptuvę Skirpsčių k. ir sutiko visokeriopai padėti LLA. Tačiau paaiškėjo, kad MISEVIČIUI apie 60 metų ir radijo pranešimų užraši-nėjimas, reikalaujantis nuolat nelegaliai gyventi mūsų slėptuvėje, ne jo jėgoms.

Pokalbio metu paaiškėjo, kad MISEVIČIUS yra artimas Telšiuose gyvenančio Žemaitijos vyskupo BORISEVIČIAUS draugas. JAZDAUSKAS pasiūlė šią pažintį panaudoti įtraukiant katalikų Bažnyčią padėti LLA.

Tą pačią dieną JAZDAUSKAS su MISEVIČIUMI išvyko į Telšius pasimatyti su vyskupu BORISEVIČIUMI, kuris juos priėmė gana džiaugsmingai. BORISEVIČIUS pareiškė JAZDAUSKUI, kad visiškai pritariąs LLA programai ir pasirengęs jai padėti materialiai ir moraliai. Jis sakė organizuojąs maisto produktų rinkimą esą politiniams kaliniams, laikomiems NKVD kalėjimuose, ir šiuo pretekstu surinktus produktus perduosiąs LLA. Be to, jis pažadėjo, jog jam pavaldžiose parapijose klebonai vykdys atsargią antitarybinę agitaciją. Adresus, kur bus galima gauti maisto produktų, BORISEVIČIUS žadėjo pasakyti per kitą susitikimą, o tuokart pats suvyniojo ir davė JAZDAUSKUI du kiaulienos kumpius. Be to, JAZDAUSKO paprašytas, BORISEVIČIUS pažadėjo išrašyti minėtą pažymą, kad jis yra bažnyčios tarnas [zakristijonas] ir šiuo pagrindu gauti pažymą, kad būtų atleistas nuo mobilizacijos į Raudonąją armiją.


5-8 марта с. г. я лично вместе с МИСЯВИЧУСОМ вновь посетил БОРИСЯВИЧУСА. У него было очень много посетителей и нам удалось побеседовать лишь коротко. В этот раз я и получил вышеупомянутые справки для ЕЗДАУСКАСА и адреса настоятелей Тиркшляйского и Калварийского приходов, где мы должны были получить продукты для организации ЛЛА.

24-25 марта 1945 года ПЕТКЯВИЧУС поехал к настоятелю Тиркшляйского прихода ксендзу КЕЛА, а ЕЗДАУСКАС к настоятелю Калварийского прихода, от которых получили около 20 пудов продуктов.

29 марта я вновь посетил БОРИСЯВИЧУСА и имел с ним продолжительную беседу на политические темы, в процесе которой пришли к заключению, что по видимому по оканчании войны с Германией Англия и США потребуют от Советского Союза предоставления независимости Прибалтийским государствам и что это требование будет удовлетворено. В заключении беседы БОРИСЯВИЧУС спросил, получили ли мы продукты из Тиркшляйского и Калварийского приходов, и узнав, что получили, выразил свое удовлетворение и обещал продолжать оказание помощи. БОРИСЯВИЧУС также обещал связаться с Паневежским епископом и договориться об организации помощи для ЛЛА со стороны него.

Более с БОРИСЯВИЧУСОМ мне встретится в связи с моим арестом не удалось.

Выписка верна: Оперупол. 2 отд-ния 2 отдела НКГБ ЛССР лейтенант госбезопасности БЕРНОТАС

Kovo 5-8 d. aš pats kartu su MISEVIČIUMI vėl nuvykau pas BORISEVIČIŲ. Pas jį buvo labai daug lankytojų ir mes kalbėjomės labai trumpai. Tąkart aš ir gavau minėtą pažymą JAZDAUSKUI ir Tirkšlių bei Žemaičių Kalvarijos parapijų klebonų adresus, kur turėjome gauti maisto produktų LLA organizacijai.

1945 m. kovo 24-25 d. PETKEVIČIUS nuvyko pas Tirkšlių parapijos kleboną kunigą KIELĄ, o JAZDAUSKAS pas Kalvarijos parapijos kleboną, iš kurių gavo apie 20 pūdų maisto produktų.

1945 m. kovo 29 d. aš vėl atvykau pas BORISEVIČIŲ ir mes ilgai kalbėjomės politinėmis temomis. Mes padarėme išvadą, kad greičiausiai, pasibaigus karui su Vokietija, Anglija ir JAV pareikalaus iš Tarybų Sąjungos suteikti Pabaltijo valstybėms nepriklausomybę ir kad šis reikalavimas bus patenkintas. Baigiantis pokalbiui BORISEVIČIUS paklausė, ar mes gavome maisto produktų iš Tirkšlių bei Žemaičių Kalvarijos parapijų, ir, sužinojęs, kad gavome, buvo tuo patenkintas bei žadėjo toliau padėti. BORISEVIČIUS taip pat žadėjo susisiekti su Panevėžio vyskupu ir susitarti, kad ir jis organizuotų pagalbą LLA.

Kadangi aš buvau areštuotas, daugiau su BORISEVIČIUMI nebuvau susitikęs.

Išrašas teisingas: LTSR NKGB 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio operatyvinis įgaliotinis leitenantas BERNOTAS (parašas)


ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Обвиняемого КУБИЛЮС Адольфас с. Ионаса

от 23 июня 1945 года

ВОПРОС: Кто Вас познакомил с епископом Тельшайской епархии БОРИСЯВИЧУС?

ОТВЕТ: С епископом БОРИСЯВИЧУС меня познакомил участник нашей нелегальной организации ЛЛА - МИСЯВИЧУС.

ВОПРОС: Расскажите о целях Вашего знакомства с БОРИСЯВИЧУС.

ОТВЕТ: Епископа БОРИСЯВИЧУСА я посетил у него на квартире вместе с вышеназванным МИСЯВИЧУС в середине марта 1945 года. Основная цель посещения заключалась в том, чтобы получить от епископа БОРИСЯВИЧУСА материальную помощь для нашей организации ЛЛА.

ВОПРОС: Расскажите подробно о Вашей беседе с епископом БОРИСЯВИЧУС на эту тему.

ОТВЕТ: Я рассказал епископу, что в лесах находятся люди, которые нуждаются в продуктах питания, одежде и обуви, и просил его помочь нам в этом деле. Епископ, выслушав меня, сказал, что по возможности он постарается оказать материальную помощь, в этих целях будет вести разговор с ксендзами своей епархии. Однако заявил, что все это он будет организовать под видом помощи для политических заключенных [...]. Корме того, БОРИСЯВИЧУС подчеркнул, что эту работу они должны вести очень осторожно, так как за ним ведется тщательное наблюдение со стороны органов НКГБ и он беспокоится за то, чтобы ето в результате не легло пятном на католическое духовенство. На этом первый мой разговор с епископом БОРИСЯВИЧУС окончился.

ВОПРОС: Еще встречи у Вас были с епископом БОРИСЯВИЧУС?

ОТВЕТ: Да, я встречался с ним 28 или 29 марта 1945 г., также у него на квартире, где БОРИСЯВИЧУС мне заявил, что продукты питания им подготовлены и находятся у настоятеля Тиркшляйского прихода, ксендза КЕЛА.

ВОПРОС: Продукты, хранившиеся у ксендза КЕЛА Вы получили?

Kaltinamojo Adolfo KUBILIAUS, Jono s.

TARDYMO PROTOKOLAS

1945 m. birželio 23 d.

KLAUSIMAS: Kas Jus supažindino su Telšių vyskupijos vyskupu BORISEVIČIUMI?

ATSAKYMAS: Su vyskupu BORISEVIČIUMI mane supažindino mūsų nelegalios organizacijos LLA narys MISEVIČIUS.

KLAUSIMAS: Papasakokite apie Jūsų pažinties su BORISEVIČIUMI tikslus.

ATSAKYMAS: Pas vyskupą BORISEVIČIŲ su minėtuoju MISEVIČIUMI aš apsilankiau 1945 m. kovo viduryje. Pagrindinis apsilankymo tikslas -susitarti su vyskupu BORISEVIČIUMI dėl materialinės pagalbos mūsų organizacijai LLA.

KLAUSIMAS: Papasakokite detaliai apie jūsų pokalbį su vyskupu BORISEVIČIUMI šia tema.

ATSAKYMAS: Aš papasakojau vyskupui, kad miškuose yra žmonių, kuriems reikia maisto, drabužių bei avalynės, ir prašiau jo pagalbos. Išklausęs mane, vyskupas pasakė, kad pagal galimybes jis stengsis padėti, tuo tikslu pasikalbės su savo vyskupijos kunigais. Tačiau pareiškė, kad tai bus daroma prisidengiant pagalbos politiniams kaliniams organizavimu [...] Be to, BORISEVIČIUS pabrėžė, kad šį darbą reikia dirbti labai atsargiai, nes jį akylai seka NKGB organai ir jis bijo, kad tai nesukompromituotų katalikų dvasininkijos. Taip mūsų pirmas pokalbis su vyskupu BORISEVIČIUMI pasibaigė.

KLAUSIMAS: Ar dar buvote susitikęs su vyskupu BORISEVIČIUMI?

ATSAKYMAS: Taip, aš buvau su juo susitikęs 1945 m. kovo 28 ar 29 d. taip pat jo bute. BORISEVIČIUS pasakė, kad maisto produktai paruošti ir yra pas Tirkšlių parapijos kleboną kunigą KIELĄ.

KLAUSIMAS: Ar jus pasiėmėte maisto produktus iš kunigo KIELOS?


ОТВЕТ: Да, за продуктами к ксендзу КЕЛА ездил участник ЛЛА ПЕТКЯВИЧУС и получил у него около 70 кг

ВОПРОС: Кто такие ПЕТКЯВИЧУС и МИСЯВИЧУС?

ОТВЕТ: ПЕТКЯВИЧУС - мой связник. В то время проживал на нелегальном положении. Он познакомил меня с МИСЯВИЧУС, который при Сметоновском правительстве являлся бургомистром г. Плунге[...]

ВОПРОС: БОРИСЯВИЧУС указывал Вам других ксендзов, у которых хранились продукты для ЛЛА?

ОТВЕТ: Да, БОРИСЯВИЧУС указал мне еще настоятеля Калварийского прихода, фамилии которого не помню. [...] Об этом мне рассказывал ЕЗДАУСКАС, лично посетивший епископа БОРИСЯВИЧУСА.

ВОПРОС: Кто такой ЕЗДАУСКАС?

ОТВЕТ: ЕЗДАУСКАС - старый член организации ЛЛА. Являлся одним из руководителей организации в Тельшайском уезде. Мне известно, что ЕЗДАУСКАС сам получал продукты у епископа БОРИСЯВИЧУС, например, он принес в наш тайник 15 кг мяса.

ВОПРОС: Не принимал ли БОРИСЯВИЧУС каких либо других мер в части оказания материальной помощи для ЛЛА?

ОТВЕТ: БОРИСЯВИЧУС в беседе со мной обещал, что при встрече с Кайшедорским и Паневежским епископами он переговорит с ними по вопросу оказания материальной помощи для ЛЛА. Было ли что либо сделано по этому вопросу указанными епископами, мне не известно.

ВОПРОС: Во время Ваших встреч с БОРИСЯВИЧУСОМ между Вами были разговоры на политические темы антисоветского характера?

ОТВЕТ: Да, такие разговоры были. БОРИСЯВИЧУС интересовался, есть ли аресты среди участников ЛЛА. Советовал активно пока с оружием не выступать, так как это по его мнению не принесет большой пользы, а лишь вызовет потери кадров. БОРИСЯВИЧУС все надежды возлагал на конференцию в Сан-Франциско. Заявлял, что если мирным путем Англии и Америке не удастся сделать Прибалтийские страны буржуазными, то непременно Англия и Америка будет воевать с СССР.

Я и БОРИСЯВИЧУС считали, что управлять миром будут Англия и Америка, которые нажмут на Советский Союз и потребуют сделать Прибалтику, Украину и Белоруссию независимыми государствами. Мы рассчитывали, что Англия и Америка победят Советский Союз потому,

ATSAKYMAS: Taip, maisto produktų paimti pas kunigą KIELĄ buvo nuvykęs LLA dalyvis PETKEVIČIUS ir gavo iš jo apie 70 kg.

KLAUSIMAS: Kas tas PETKEVIČIUS ir MISEVIČIUS?

ATSAKYMAS: PETKEVIČIUS buvo mano ryšininkas, tuo metu gyveno nelegaliai. Jis mane supažindino su MISEVIČIUMI, kuris Smetonos vyriausybės laikais buvo Plungės burmistras [...].

KLAUSIMAS: Ar BORISEVIČIUS nurodė Jums kitus kunigus, pas kuriuos buvo laikomi maisto produktai, skirti LLA?

ATSAKYMAS: Taip, BORISEVIČIUS dar nurodė man Žemaičių Kalvarijos parapijos kleboną, kurio pavardės neprisimenu [...]. Apie tai man pasakojo JAZDAUSKAS, kuris pats lankėsi pas vyskupą BORISEVIČIŲ.

KLAUSIMAS: Kas tas JAZDAUSKAS?

ATSAKYMAS: JAZDAUSKAS - senas LLA narys, buvo vienas iš šios organizacijos vadovų Telšių apskrityje. Aš žinau, kad JAZDAUSKAS pats asmeniškai buvo gavęs maisto produktų iš vyskupo BORISEVIČIAUS, štai vieną kartą į mūsų slėptuvę jis atsinešė 15 kg mėsos.

KLAUSIMAS: Ar BORISEVIČIUS nebandė dar kitomis priemonėmis materialiai padėti LLA?

ATSAKYMAS: BORISEVIČIUS pokalbio su manim metu žadėjo, susitikęs su Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupais, pasikalbėti su jais dėl materialinės pagalbos LLA. Ar minėti vyskupai kaip nors padėjo LLA, aš nežinau.

KLAUSIMAS: Ar per susitikimus su BORISEVIČIUMI kalbėdavotės antitarybinio pobūdžio politinėmis temomis?

ATSAKYMAS: Taip, kalbėdavomės. BORISEVIČIUS domėjosi, ar buvo kas iš LLA narių suimtas. Patarė kol kas aktyviai nekovoti su ginklais, nes tai, jo nuomone, neduosią didelės naudos, o tik bus patirta aukų. BORISEVIČIUS visas viltis dėjo į San Francisko konferenciją. Kalbėjo, kad jeigu Anglijai ir Amerikai taikiu būdu nepavyks Pabaltijo valstybių padaryti buržuazinėmis, tai Anglija ir Amerika būtinai kariaus su TSRS.

Mes su BORISEVIČIUMI manėme, kad pasauliui vadovaus Anglija ir Amerika, kurios darys Tarybų Sąjungai spaudimą ir pareikalaus suteikti Pabaltijui, Ukrainai ir Baltarusijai nepriklausomybę. Mes tikėjomės, kad Anglija ir Amerika nugalės Tarybų Sąjungą, nes Raudonoji armija po to,


что Красная армия после всего того, как она увидела, как живет народ в Германии и в других страна, не захочет защищать Советский Союз.

ВОПРОС: Были ли у Вас еще встречи с епископом БОРИСЯВИЧУС?

ОТВЕТ: Нет, встреч с ним у меня больше не было, так как я был арестован.

Протокол с моих слов записан верно и мною прочитан.

Допросили: Нач. отд-ния 5 отдела 2 Управления НКГБ СССР подполковник ВСЕВОЛОДСКИЙ Нач. 2 отд-ния 2 отдела НКГБ ЛССР лейтенант ПЕТКЯВИЧУС

kai pamatė, kaip žmonės gyvena Vokietijoje ir kitose šalyse, nebenorės ginti Tarybų Sąjungos.

KLAUSIMAS: Ar dar kada buvote susitikęs su vyskupu BORISEVIČIUMI?

ATSAKYMAS: Ne, daugiau su juo nebuvau susitikęs, nes aš buvau suimtas.

Protokolas pagal mano žodžius surašytas teisingai, jį perskaičiau. (A. KUBILIAUS parašas)

Tardė: TSRS NKGB 2-osios valdybos 5-ojo poskyrio, viršininkas papulkininkis VSEVOLODSKIS (parašas)

LTSR NKGB 2-ojo skyriaus 2-ojo poskyrio viršininkas leitenantas PETKEVIČIUS (parašas)


ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Обвиняемого ШЕРТВИТИС Альгис с. Антанаса

от 12 июня 1946 года

ВОПРОС: Какое участие в организации и работе штаба ЛЛА принимало духовенство?

ОТВЕТ: Был ли кто из духовенства в организации ЛЛА “Жемайчу легиона” мне не известно, так как у нас в штабе не было ни одного ксендза. Верно, мне известно, что КУБИЛЮС, как руководитель штаба “Жемайчу легиона” поддерживал связь с духовенством и в частности с епископом Жемайтии БОРИСЯВИЧУС и ксендзом местечка Леплауке. фамилию которого я не знаю.

ВОПРОС: В чем выражалась эта связь КУБИЛЮСА с БОРИСЯВИЧУС и ксендзом из Леплауке?

ОТВЕТ: Насколько мне известно от КУБИЛЮСА, то он вместе с немецким парашутистом ЕЗДАУСКАС несколько раз бывали у БОРИСЯВИЧУСА и КУБИЛЮС просил БОРИСЯВИЧУСА, чтобы он помог штабу в материальном положении, в части снабжении продуктами питания, а также на это дело мобилизировал бы подчиненных ему ксендзов.

Кроме этого КУБИЛЮС просил БОРИСЯВИЧУСА помочь ему достать паспорт. На это БОРИСЯВИЧУС якобы ему отказал и предложил перейти на легальное положение. КУБИЛЮС это сделать отказался, тогда БОРИСЯВИЧУС отказал ему и в документах. Оказывал ли еще какую либо практическую помощь БОРИСЯВИЧУС КУБИЛЮСУ и вообще штабу, мне не известно, так как я лично никакой помощи от БОРИСЯВИЧУС не получал.

ВОПРОС: БОРИСЯВИЧУС являлся участником ЛЛА?

ОТВЕТ: Этого мне не известно и КУБИЛЮС мне об этом никогда не рассказывал.

ВОПРОС: А какую помощь оказывал ксендз местечка Леплауке?

ОТВЕТ: В марте 1945 года мы от ксендза м. Леплауке получили около 30 кг мяса, сала и колбасы, кроме этого несколько времени у него проживал и работал ЕЗДАУСКАС. Более никакой помощи он не оказывал, вернее мне не известно.

Kaltinamojo Algio ŠERTVYČIO42, Antano s.

TARDYMO PROTOKOLAS (kopija)

1946 m. birželio 12 d.

KLAUSIMAS: Koks buvo dvasininkijos vaidmuo LLA štabo veikloje?

ATSAKYMAS: Ar kuris iš dvasininkų priklausė LLA „Žemaičių legio-nui“, nežinau, nes mūsų štabe nebuvo nė vieno kunigo. Tiesa, žinau, kad „Žemaičių legiono“ vadas KUBILIUS palaikė ryšius su dvasininkais, konkrečiai su Žemaitijos vyskupu BORISEVIČIUM1 ir Lieplaukės bažnyčios kunigu, kurio pavardės nežinau.

KLAUSIMAS: Kuo pasireiškė šie KUBILIAUS ryšiai su BORISEVI-ČIUMI ir Lieplaukės kunigu?

ATSAKYMAS: Kiek aš žinau iš KUBILIAUS, jie su vokiečių parašiutininku JAZDAUSKU keletą kartų buvo pas BORISEVIČIŲ ir KUBILIUS prašė BORISEVIČIŲ padėti štabui materialiai, t. y. duoti maisto produktų ir mobilizuoti šiam reikalui jam pavaldžius kunigus.

Be to, KUBILIUS prašė BORISEVIČIŲ padėti jam gauti pasą. BORISEVIČIUS esą atsisakęs tai daryti ir pasiūlęs KUBILIUI grįžti į legalią padėtį. KUBILIUS atsisakė tai padaryti, todėl BORISEVIČIUS atsisakė padėti jam įsigyti dokumentus. Ar BORISEVIČIUS suteikė dar kokią praktinę pagalbą KUBILIUI ir štabui, nežinau, nes aš asmeniškai jokios pagalbos iš BORISEVIČIAUS negavau.

KLAUSIMAS: Ar BORISEVIČIUS buvo LLA dalyvis?

ATSAKYMAS: To aš nežinau ir KUBILIUS apie tai man niekada nekalbėjo.

KLAUSIMAS: O kokią pagalbą suteikė Lieplaukės kunigas?

ATSAKYMAS: 1945 m. kovo mėnesį mes iš Lieplaukės kunigo gavome apie 30 kg mėsos, lašinių ir dešros. Be to, pas jį kurį laiką gyveno ir dirbo JAZDAUSKAS. Daugiau jokios pagalbos jis neteikė, tiksliau tariant, nieko apie tai aš nežinau.

42 Algirdas Šertvytis (g.1922) - su A. Kubiliaus grupe 1944 m. lapkričio mėnesį nusileido Alsėdžių apylinkėse, dalyvavo kuriant Žemaičių legioną, buvo jo žvalgybos skyriaus vadovas. Suimtas 1946 m. balandžio mėnesį. Grįžęs iš lagerių išvyko gyventi į Vakarų Vokietiją.

 


ВОПРОС: Выше Вы показали, что КУБИЛЮС просил БОРИСЯВИЧУСА, чтобы он организовал помощь штабу ЛЛА через других ксендзов. Что по этому вопросу проделал БОРИСЯВИЧУС?

ОТВЕТ: Насколько мне известно от КУБИЛЮСА, то БОРИСЯВИЧУС отказал в этом КУБИЛЮСУ и сказал, чтобы КУБИЛЮС сам договорился с местными ксендзами, а он принять участие из за боязни ареста не хотел.

Вот все, что мне известно об участии в организации ЛЛА “Жемайчу Легиона” духовенства.

Протокол с моих слов записан верно и прочитан на русском языке понятно.

Допросил: Ст. следователь след, отдела МТБ ЛССР
лейтенант КУЛАБИН

KLAUSIMAS: Jūs sakėte, kad KUBILIUS prašė BORISEVIČIŲ įtraukti į pagalbos LLA štabui organizavimo darbą ir kitus kunigus. Ką BORISEVIČIUS padarė šiuo klausimu?

ATSAKYMAS: Kiek aš žinau iš KUBILIAUS, BORISEVIČIUS atsisakė tai daryti ir pasiūlė KUBILIUI pačiam tiesiogiai tartis su vietos kunigais, o jis, bijodamas būti suimtas, padėti atsisakė

Tai viskas, ką aš žinau apie dvasininkų dalyvavimą LLA „Žemaičių legiono“ veikloje.

Protokolas pagal mano žodžius surašytas teisingai ir perskaitytas rusų kalba suprantamai. (A.ŠERTVYČIO parašas)

Tardė: LTSR MGB Tardymo skyriaus tardytojas
leitenantas KULABINAS (parašas)


“Утверждаю”

Зам министра Госбезопасности ЛССР

гвардии полковник КУРОВ

4 июня 1946 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (о продлении срока ведения следствия и содержания обвиняемого под стражей)

1946 года июня 4 дня    г. Вильнюс

Я, начальник отд-я следственного отдела МТБ ЛССР капитан ЛЕОНОВ, рассмотрев материалы следственного дела № 6499 по обвинению БОРИСЯВИЧУСА Винцентаса в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 17-58-1а и 58-10 ч.2 УК РСФСР,

НАШЕЛ:

БОРИСЯВИЧУС Винцас сын Августинаса, 1887 года рождения, урож. дер. Бебрининикай, Вилкавишского уезда, ЛССР, из крестьян, литовец, гр-н СССР, не судимый, с высшим духовным образованием, до ареста епископ Тельшайской католической епархии, проживал в гор. Тельшай.

БОРИСЯВИЧУС арестован 5 февраля 1946 года и содержится во Внутренней тюрме МГБ ЛССР.

В феврале 1946 года БОРИСЯВИЧУСУ было пред'явлено обвинение по ст. ст. 17-58-1а и 58-10 ч.2 УК РСФСР в том, что в 1940-41 годах после присоединения Литвы к СССР выступал среди верующих с проповедями антисоветского содержания, хранил у себя на квартире и в костеле антисоветскую литературу.

В феврале-марте 1945 года вступил в связь с руководителями банд Тельшайского уезда КУБИЛЮС и ЕЗДАУСКАС. Передал КУБИЛЮСУ, полученную через МИСЯВИЧУСА и ГУСТАЙТИСА, радиограмму немецких парашутистов для направления немецким разведорганам.

Виновным в предъявленном обвинении БОРИСЯВИЧУС себя признал. Следствием установлено, что по антисоветской работе БОРИСЯВИЧУС был связан с арестованными ГУСТАЙТИС и МИСЯВИЧУС. В частности МИСЯВИЧУС лично приезжал к БОРИСЯВИЧУСУ с руководителями банд КУБИЛЮС и ЕЗДАУСКАС для переговоров об оказании помощи

„Tvirtinu"
LTSR Valstybės saugumo ministro pav.
gvardijos pulkininkas KUROVAS
(parašas)

1946 m. birželio 4 d.

NUTARIMAS
(pratęsti kaltinamojo tardymo ir jo suėmimo terminą)

1946 m. birželio 4 d.    Vilnius

Aš, LTSR MGB Tardymo skyriaus poskyrio viršininkas, kapitonas LEONOVAS, peržiūrėjęs Vincento BORISEVIČIAUS, kaltinamo pagal RTFSR BK 17-58-1 a ir 58-10 2 d. str., tardymo bylos Nr. 6499 dokumentus,

NUSTAČIAU:

BORISEVIČIUS Vincas, Augustino s., gim. 1887 m. Bebrininkų k., Vilkaviškio apskr., LTSR, kilęs iš valstiečių šeimos, lietuvis, TSRS pilietis, neteistas, turintis aukštąjį dvasinį išsilavinimą, iki arešto buvęs Telšių katalikų vyskupijos vyskupu, gyveno Telšiuose.

BORISEVIČIUS suimtas 1946 m. vasario 5 d. ir kalinamas LTSR MGB vidaus kalėjime.

1946 m. vasario mėn. jam buvo pateiktas kaltinimas pagal RTFSR BK 17-58-la ir 58-10 2 d. str. dėl to, kad 1940-41 m. po Lietuvos prijungimo prie TSRS sakė tikintiesiems antitarybinio turinio pamokslus, laikė savo bute ir bažnyčioje antitarybinę literatūrą.

1945 m. vasario-kovo mėnesį užmezgė ryšius su gaujų vadais Telšių apskrityje KUBILIUMI ir JAZDAUSKU. Perdavė KUBILIUI gautą per MISEVIČIŲ ir GUSTAITĮ vokiečių parašiutininkų radiogramą, skirtą perduoti vokiečių žvalgybos organams.

Kaltu pagal pateiktus kaltinimus BORISEVIČIUS prisipažino. Tardymo metu nustatyta, kad BORISEVIČIUS dėl antitarybinio darbo buvo susijęs su suimtaisiais GUSTAIČIU ir MISEVIČIUMI. MISEVIČIUS buvo atvykęs pas BORISEVICIŲ su gaujų vadeivomis KUBILIUMI ir JAZDAUSKU tartis dėl pagalbos banditams. BORISEVIČIAUS nurodymu ku-


бандитам. По указанию БОРИСЯВИЧУСА ксендз ГУСТАЙТИС скрывал у себя проживающего на нелегальном положении МИСЯВИЧУС. ГУСТАЙТИС и МИСЯВИЧУС помогали через БОРИСЯВИЧУСА в установлении радиосвязи между скрывавшимися у ГУСТАЙТИС немецкими разведчиками и германскими разведорганами. Совместная антисоветская работа БОРИСЯВИЧУСА, ГУСТАЙТИСА и МИСЯВИЧУСА всеми ими подтверждена Поэтому материалы на них обединены в одно следственое дело.

22 мая 1946 года по делу дополнительно арестована ВАЛИЦКАЙТЕ Валерия, как доставлявшая ГУСТАЙТИСУ антисоветские листовки и организовавшая ему в своей квартире встречу с лицами, проводящими антисоветскую работу.

Срок ведения следствия в отношении проходящего по этому делу БОРИСЯВИЧУСА истекает 5 июня 1946 года, однако закончить следствие не представляется возможным, так как по делу необходимо допросить ВАЛИЦКАИТЕ о вражеской работе обвиняемых ГУСТАЙТИС, МИСЯВИЧУС и БОРИСЯВИЧУС и провести с ними очные ставки.

Мера пресечения БОРИСЯВИЧУСУ изменена быть не может из за опасности совершенных им преступлений, а поэтому руководствуясь ст. ст. 116 и 159 УПК РСФСР,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить ходатайство перед Военным прокурором войск МВД ЛССР о продлении срока ведения следствия и содержания обвиняемого БОРИСЯВИЧУСА Винцентаса сына Августинаса под стражей на один месяц, т. е. до 5-го июля 1946 года.

Начальник отд-я след, отдела МГБ ЛССР
капитан ЛЕОНОВ

“Согласен”: Начальник след, отдела МГБ ЛССР
подполковник РОЗАУСКАС

nigas GUSTAITIS slėpė savo bute nelegaliai gyvenusį MISEVIČIŲ. GUSTAITIS ir MISEVIČIUS per BORISEVICIŲ padėjo vokiečių žvalgybininkams, besislapsčiusiems pas GUSTAITI, užmegzti ryšius su vokiečių žvalgybos organais. BORISEVIČIUS, GUSTAITIS ir MISEVIČIUS patvirtino, kad jie bendrai dirbo antitarybinį darbą. Dėl to jų veiklos tyrimas sujungtas į vieną bylą.

1946 m. gegužės 22 d. pagal šią bylą taip pat suimta Valerija VALICKAITĖ, atnešdavusi GUSTAIČIUI antitarybinių lapelių ir savo bute suorganizavusi GUSTAIČIO susitikimą su asmenimis, dirbusiais antitarybinį darbą.

BORISEVIČIAUS tardymo terminas baigiasi 1946 m. birželio 5 d:, tačiau baigti tardymą iki tol neįmanoma, nes dar reikia apklausti VALICKAITĘ apie kaltinamųjų GUSTAIČIO, MISEVIČIAUS ir BORISEVIČIAUS priešišką veiklą bei surengti akistatas su jais.

Kardomoji priemonė BORISEVIČIUI dėl jo padarytų nusikaltimų pavojingumo negali būti pakeista, todėl pagal RTFSR BPK 116 ir 159 str.,

NUTARIAU:

Prašyti LTSR MVD Karo prokurorą pratęsti Vincento BORISEVIČIAUS, Augustino s., tardymo ir jo suėmimo terminą vienu mėnesiu, t.y. iki 1946 m. liepos 5 d.

LTSR MGB Tardymo skyriaus poskyrio viršininkas
kapitonas LEONOVAS (parašas)

„Sutinku“: LTSR MGB Tardymo skyriaus viršininkas
papulkininkis ROZAUSKAS (parašas)


“Утверждаю”

Зам нач следотдела МГБ ЛССР
полковник КОЗЛОВ

4 июня 1946 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (о принятии дела к производству)

1946 года июня 4 дня    гор. Вильнюс

Я, ст. следователь МГБ ЛССР - капитан СААКЯН, рассмотрев материалы поступившего следственного дела № 6499 по обвинению БОРИСЯВИЧУС Винцентас с. Аугустинаса, МИСЯВИЧУС Эдуардас с. Стасиса, ГУСТАЙТИС Пранас с. Симанаса, КАУШИС Пранас с. Ионаса и ВАЛИЦКАЙТЕ Валерия д. Стасиса

НАШЕЛ:

БОРИСЯВИЧУС, МИСЯВИЧУС, ГУСТАЙТИС, КАУШИС и ВАЛИЦКАЙТЕ арестованы как участники антисоветского националистического формирования.

Учитывая, что по делу необходимо провести дальнейшее расследование, руководствуясь ст. 110 УПК РСФСР,-

ПОСТАНОВИЛ:

Следственное дело № 6499 по обвинению БОРИСЯВИЧУС, МИСЯВИЧУС, ГУСТАЙТИС, КАУШИС и ВАЛИЦКАЙТЕ с 4 июня

1946 года принять к своему производству.

Ст. следователь следотдела МГБ ЛССР
капитан СААКЯН

Согласен: Начальник следотдела МГБ ЛССР
капитан ЛЕОНОВ

„Tvirtinu"
LTSR MGB Tardymo skyriaus virš. pav.
pulkininkas KOZLOVAS
(parašas)

1946 m. birželio 4 d.

NUTARIMAS (dėl bylos tyrimo perėmimo)

1946 m. birželio 4 d.    Vilnius

Aš, LTSR MGB vyr. tardytojas - kapitonas SAAKIANAS, peržiūrėjęs gautos kaltinamųjų Vincento BORISEVIČIAUS, Augustino s., Eduardo MISEVIČIAUS, Stasio s., Prano GUSTAIČIO, Simono s., Prano KAUŠIO, Jono s., ir Valerijos VALICKAITĖS, Stasio d., tardymo bylos Nr. 6499 dokumentus,

NUSTAČIAU:

BORISEVIČIUS, MISEVIČIUS, GUSTAITIS, KAUŠYS ir VALICЙ KAITĖ suimti kaip antitarybinės nacionalistinės formuotės dalyviai.

Atsižvelgdamas į tai, kad bylą reikia toliau tirti, pagal RTFSR BPK 110 str.,-

NUTARIAU:

Kaltinamųjų BORISEVIČIAUS, MISEVIČIAUS, GUSTAIČIO, KAUŠIO ir VALICKAITĖS tardymo bylą Nr. 6499 nuo 1946 m. birželio 4 d. paimti tolesniam tyrimui.

LTSR MGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas
kapitonas SAAKIANAS (parašas)

Sutinku: LTSR MGB Tardymo skyriaus viršininkas
Kapitonas LEONOVAS (parašas)


ПРОТОКОЛ ОЧНОЙ СТАВКИ

между обвин. БОРИСЯВИЧУС Винцентас с. Аугустинаса и МИСЯВИЧУС Едуардас с. Стасиса

от 6-го июня 1946 года, гор. Вильнюс Очн. ставка начата в 10 ч. 20 м., окончена в 16 ч. 40 м.

Очная ставка производится на русском языке, которым свободно владеют обвиняемые БОРИСЯВИЧУС и МИСЯВИЧУС.

После взаимного опознания обвиняемые БОРИСЯВИЧУС и МИСЯВИЧУС заявили, что они друг друга знают хорошо более тридцати лет, взаимоотношения между ними нормальны, личных счетов не имеют.

Вопрос обв. МИСЯВИЧУСУ: Что Вам известно о связях сидящего перед Вами обвиняемого БОРИСЯВИЧУС с бандформированиями в Литве?

Ответ обв. МИСЯВИЧУСА: В период немецкой оккупации Литовской ССР, примерно с 7-го июля 1941 года до начала января 1942 года я являлся бургомистром г. Плунге. После освобождения частями Красной армии Тельшайского уезда как немецкий пособник из за боязни органов Советской власти я стал скрыватся. С начала ноября 1944 года до конца февраля 1945 года проживал нелегально в дер. Пакутувенай, Картенайской волости, Кретингского уезда у моего знакомого ксендза ОЛЬШАУСКАС Иозас. Находясь у ОЛЬШАУСКАС А мне стало известно о том, что органы Советской власти разыскивают меня.

С целью избежания ареста я решил приобрести себе фиктивные документы и вновь сменить свое место жительства. У ОЛЬШАУСКАСА я познакомился с ПЕТКУС Генрихом, который тоже проживал нелегально и имел фиктивные докуметы для себя. Узнав об этом, я интересовался, каким образом можно приобрести фиктивные документы. ПЕТКУС рассказал мне о том, что в доме ПОШКУС, жителя дер. Скирпщай, Тельшайского уезда располагается организация “Ванагай”, где и можно приобрести фиктивные документы.

По рекомендации ПЕТКУСА примерно в последних числах февраля

1945 года я пошел в дом ПОШКУСА, где действительно в то время располагалась указанная организация “Ванагай”. Впоследствии мне стало известно, что это есть штаб бандформирования, командиром которого является КУБИЛЮС-’ЪАЛИС”, а его заместителем ЕЗДАУСКАС-”ШАРУНАС”. По прибытию в указанный штаб я познакомился с

AKISTATOS PROTOKOLAS

tarp kaltinamųjų Vincento BORISEVIČIAUS, Augustino s., ir Eduardo MISEVIČIAUS, Stasio s

1946 m. birželio 6 d., Vilnius

Akistata pradėta 10 val. 20 min., baigta 16 val. 40 min.

Akistata vyksta rusų kalba, kurią kaltinamieji BORISEVIČIUS ir MISEVIČIUS moka gerai.

Po abipusio atpažinimo kaltinamieji BORISEVIČIUS ir MISEVIČIUS pareiškė, kad jie vienas kitą gerai pažįsta daugiau kaip 30 metų, jų tarpusavio santykiai normalūs, asmeninių sąskaitų neturi.

Klausimas kalt. MISEVIČIUI: Ką Jūs žinote apie prieš Jus sėdinčio kaltinamojo BORISEVIČIAUS ryšius su banditų junginiais Lietuvoje?

Kalt. MISEVIČIAUS atsakymas: Vokiečiams okupavus Lietuvos TSR, maždaug nuo 1941 m. liepos 7 d. iki 1942 m. sausio pradžios aš buvau Plungės miesto burmistru. Po to, kai Raudonosios armijos daliniai išvadavo Telšių apskritį, aš, kaip vokiečių talkininkas, bijodamas Tarybų valdžios organų, ėmiau slapstytis. Nuo 1944 m. lapkričio pradžios iki 1945 m. vasario pabaigos aš nelegaliai gyvenau Pakutuvėnų kaime, Kartenos valsčiuje, Kretingos apskrityje, pas pažįstamą kunigą Juozą OLŠAUSKĄ. Gyvendamas pas OLŠAUSKĄ sužinojau, kad manęs ieško Tarybų valdžios organai.

Siekdamas išvengti suėmimo, aš nusprendžiau įsigyti fiktyvius dokumentus ir dar kartą pakeisti savo gyvenamąją vietą. Pas OLŠAUSKĄ aš susipažinau su Henriku PETKUMI43, kuris taip pat gyveno nelegaliai ir turėjo fiktyvius dokumentus. Sužinojęs apie tai, aš pasidomėjau, kokiu būdu galima įsigyti fiktyvius dokumentus. PETKUS man papasakojo, kad pas Skirpsčių kaimo, Telšių apskrities, gyventoją POŠKŲ yra įsikūrusi „Vanagų" organizacija, kur ir galima įsigyti fiktyvius dokumentus.

Su PETKAUS rekomendacija 1945 m. vasario paskutinėmis dienomis aš nuėjau pas POŠKŲ, kur iš tikrųjų tuo metu buvo įsikūrusi minėta „Vanagų" organizacija. Vėliau aš sužinojau, kad tai yra banditų formuotės, kuriai vadovauja KUBILIUS-„BALYS“ ir jo pavaduotojas JAZDAUSKAS-,,ŠARŪNAS", štabas. Atvykęs į nurodytą štabą, aš susipažinau su

43 Henrikas Petkevičius, A. Kubiliaus štabo narys.

 


"ШАРУНАСОМ”, которому подробно рассказал о себе. Через день или два после моего прибытия в штаб приехали КУБИЛЮС с ПЕТКУСОМ. КУБИЛЮСУ я так же рассказал о себе.

В штабе КУБИЛЮСА, примерно 6-го или 7-го марта 1945 года я приобрел себе фиктивное свидетельство о личности. В штабе я видел радиопередатчик, с которым по утрам КУБИЛЮС и ЕЗДАУСКАС выходили из штаба, но куда именно, я не знаю, очевидно для передачи интересующих их данных своему руководящему органу - загранице. Находясь в штабе ЕЗДАУСКАС меня просил, чтобы я его познакомил с епископом Тельшайской епархии, т. е. обвиняемым БОРИСЯВИЧУСОМ, с целью получения от него материальной помощи для банды. На это я дал согласие и, кажется, 28 февраля 1945 мы с ЕЗДАУСКАСОМ поехали в город Тельшай к БОРИСЯВИЧУСУ.

По прибытию я один зашел к БОРИСЯВИЧУСУ и рассказал ему о том, что с ним хочет поговорить один из бандруководителей ЕЗДАУСКАС-"’ШАРУНАС”. БОРИСЯВИЧУС согласился принять ЕЗДАУСКАСА. который впоследствии явился к БОРИСЯВИЧУСУ и после ознакомления при мне изложил свою просьбу об устройстве его на жительство и оказании материальной помощи их банде. БОРИСЯВИЧУС определенного ответа не дал, но обещал поселить ЕЗДАУСКАСА к одному из своих подчиненных настоятелей и организовать материальную помощь для ихней банды. При этой же встрече БОРИСЯВИЧУС обещал договорится с кем либо из своих настоятелей и устроить меня у них на жительство. После окончания переговоров БОРИСЯВИЧУС меня и ЕЗДАУСКАСА угостил завтраком. Кроме того, он лично мне дал кусок свининого окорка весом примерно в три килограмма. Затем мы вернулись обратно в штаб банды.

Аналогичную встречу с БОРИСЯВИЧУСОМ я организовал и КУБИЛЮСУ. Эго было 6-го или 7-го марта 1945 года. [...] КУБИЛЮС рассказав БОРИСЯВИЧУСУ о том, что он является командиром бандотряда “Ванагай”, сказал, что он приехал просить, чтобы епископ оказал помощь в деле снабжения питанием его банды. Выслушав КУБИЛЮСА, БОРИСЯВИЧУС сочувственно отнесся к нему и обещал организовать сбор продуктов через своих подчиненных ксендзов. БОРИСЯВИЧУС условился с КУБИЛЮСОМ, чтобы он через несколько дней приехал обратно с целью узнать о результатах принятых мер по вопросу сбора продуктов питания для банды. В отношении меня БОРИСЯВИЧУС сказал, чтобы я обратно не вернулся в банду, а остался у него с целью, чтобы поехать к его подчиненному ксендзу ГУСТАЙТИСУ. После этих разговоров КУБИЛЮС обратно поехал в банду, а я остался у БОРИСЯВИЧУСА, к которому вскоре пришел ГУСТАЙТИС. Последний по просьбе БОРИСЯВИЧУСА взял меня к себе в мест. Пашиле.

„ŠARŪNU“, kuriam smulkiai papasakojau apie save. Po dienos ar dviejų į štabą atvyko KUBILIUS ir PETKUS. KUBILIUI aš taip pat papasakojau apie save.

Kubiliaus štabe, maždaug 1945 m. kovo 6 ar 7 d., aš įsigijau fiktyvų asmens liudijimą. Štabe aš mačiau radijo siųstuvą, su kuriuo rytais KUBILIUS ir JAZDAUSKAS išeidavo iš štabo, tačiau kur, nežinau, greičiausiai perduoti žinių savo vadovybei užsienyje. Būnant štabe, JAZDAUSKAS manęs paprašė, kad supažindinčiau jį su Telšių vyskupijos vyskupu, t. y. su kaltinamuoju BORISEVIČIUMI, su kuriuo jis norėjo susitarti dėl materialinės paramos gaujai. Aš sutikau ir, atrodo, 1945 m. vasario 28 d. mes su JAZDAUSKU nuvykome į Telšius, pas BORISEVICIŲ.

Iš pradžių pas BORISEVIČIŲ užėjau aš vienas ir pasakiau, kad su juo nori pasikalbėti vienas iš banditų vadų JAZDAUSKAS - „ŠARŪNAS“. BORISEVIČIUS sutiko priimti JAZDAUSKĄ, kuris vėliau atėjo pas BORISEVIČIŲ ir susipažinęs man girdint išdėstė savo prašymą dėl materialinės pagalbos jų gaujai ir dėl galimybės jam kur nors apsigyventi. BORISEVIČIUS konkretaus atsakymo nedavė, tačiau pažadėjo apgyvendinti JAZDAUSKĄ pas vieną iš jam pavaldžių klebonų ir organizuoti jų gaujai materialinę pagalbą. BORISEVIČIUS taip pat pažadėjo susitarti su kuriuo nors iš savo klebonų ir apgyvendinti pas juos mane. Po pokalbio BORISEVIČIUS mane ir JAZDAUSKĄ pavaišino pusryčiais. Be to, man asmeniškai davė gabalą kiaulienos kumpio, svėrusį apie 3 kg. Tada mes grįžome į gaujos štabą.

Analogišką susitikimą su BORISEVIČIUMI aš suorganizavau ir KUBILIUI. Tai buvo 1945 m. kovo 6 ar 7 d. [...]. KUBILIUS papasakojo BORISEVIČIUI, kad jis yra „Vanagų“ gaujos vadas ir atvyko prašyti, kad vyskupas padėtų jo gaujai maisto produktais. Išklausęs KUBILIŲ, BORISEVIČIUS, atjausdamas jį, pažadėjo organizuoti maisto produktų rinkimą per jam pavaldžius kunigus. BORISEVIČIUS su KUBILIUM susitarė, kad šis po kelių dienų vėl atvyktų sužinoti, kaip sekėsi organizuoti maisto produktų rinkimą gaujai. Man BORISEVIČIUS sakė nebegrįžti į gaują, o pasilikti pas jį, iš kur aš turėjau vykti gyventi pas jam pavaldų kunigą GUSTAITĮ. Po šių pokalbių KUBILIUS vėl išvyko į gaują, o aš pasilikau pas BORISEVICIŲ. Netrukus atėjo GUSTAITIS, kuris, prašomas BORISEVIČIAUS, sutiko mane priimti ir mes išvykome pas jį į Pašilės miestelį, Raseinių apskrityje. Ten aš slapsčiausi apie mėnesį. Vėliau GUSTAITIS buvo perkeltas į Kaltinėnus, Tauragės apskrityje. Ten aš pas jį slapsčiausi iki 1945 m. rugsėjo pabaigos, o po to iki 1946 m sausio 17 d. aš gyvenau pas GUSTATĮ nelegaliai Viešvėnuose, Telšių apskrityje.


Расейняйского уезда, где я и скрывался примерно один месяц, а затем ГУСТАЙТИС был переведен в мест. Калтиненай, Таурагского уезда, где я у него скрывался до конца сентября 1945 года, после чего до 17 января 1946 года я проживал у ГУСТАЙТИСА на нелегальном положении в мест. Вешвенай, Тельшайского уезда.

Вопрос обвин. МИСЯВИЧУСУ: При каких обстоятельствах и через кого установили связь немецкие парашутисты с немецкими разведорганами?

Ответ обвин. МИСЯВИЧУСА: В день моего приезда в дер. Пашиле или же на следующий день в дом ГУСТАЙТИСА пришли трое немецких парашутистов, которые мне и ГУСТАЙТИСУ рассказали о том, что где то они надкнулись на засаду военнослужащих Красной армии и в результате вооруженного столкновения они оставили свой радиопередатчик, поэтому не имеют возможности сообщить на сторону немцев о случившемся. Выслушав этих парашутистов и зная о том, что в штабе КУБИЛЮСА имеется радиопередатчик, я сказал парашутистам, что возможность связаться с нужным им немецким руководством имеется. Я обещал помочь им по этому вопросу. Вскоре они ушли, куда именно, не помню.

Приблизительно через неделю в дом ГУСТАЙТИСА зашла одна девушка (лет 16-17, фамилии ее не знаю), которая передала мне записку для передачи ГУСТАИТИСУ, которого в то время в доме не было. Записку прислали вышеуказанные парашутисты, это была радиограмма, которую нужно было передать их руководящему органу. Радиограмма была написана коротко на литовском языке, в ней сообщалось о том, что какой то КАРПИНСКИС оказался предателем и предупреждалось о необходимости прекращения связи по шифру “ВИТАВТАС”. Одновременно в ней были какие то условные шифровые записи. Эту радиограмму я читал вместе с ГУСТАЙТИСОМ после его прибытия домой.

Я знал, что КУБИЛЮС вскоре должен был посетить БОРИСЯВИЧУСА, поэтому направил последнему радиограмму вместе со своей запиской, в которой просил БОРИСЯВИЧУСА, чтобы он эту радиограмму передал КУБИЛЮСУ. Радиограмму с моей запиской ГУСТАЙТИС направил с общей почтой со своим человеком. Примерно в первой половине апреля 1945 года ГУСТАЙТИС выезжал в гор. Тельшай, откуда от БОРИСЯВИЧУСА привез две записки, эти записки писал “БАЛИС”. Одна из них была адресована мне, в ней сообщалось, что радиограмма передана по назначению. Во второй записке “БАЛИС” писал парашутистам тоже самое, что и мне, одновременно в ней были

Klausimas kalt. MISEVIČIUI: Kokiomis aplinkybėmis ir per ką vokiečių parašiutininkai užmezgė ryšį su vokiečių žvalgybos organais?

Kalt. MISEVIČIAUS atsakymas: Tą pačią ar kitą dieną po to, kai aš atvykau į Pašilę, pas GUSTAITĮ atėjo trys vokiečių parašiutininkai, kurie man ir GUSTAIČIUI papasakojo, kad jie pateko į Raudonosios armijos karių pasalą ir ginkluoto susirėmimo metu paliko savo radijo siųstuvą, todėl negali pranešti vokiečiams apie tai, kas įvyko. Išklausęs šiuos parašiutininkus ir žinodamas, kad KUBILIAUS štabe yra radijo siųstuvas, aš pasakiau parašiutininkams, jog galimybė susiekti su jiems reikiama vokiečių vadovybe yra, ir pažadėjau padėti. Netrukus jie išėjo, tačiau kur, neprisimenu.

Maždaug po savaitės pas GUSTAITĮ užėjo mergina (16-17 metų, pavardės nežinau). Ji man perdavė raštelį, adresuotą GUSTAIČIUI, kurio tuo metu namie nebuvo. Raštelį atsiuntė minėti parašiutininkai. Tai buvo radiograma, kurią reikėjo perduoti jų vadovybei. Radiograma buvo trumpa, parašyta lietuvių kalba. Joje pranešama, kad kažkoks KARPINSKIS, pasirodė, esąs išdavikas ir perspėjama, kad reikia nutraukti ryšį pagal šifrą „VYTAUTAS". Be to, čia buvo kažkokių sutartinių ženklų. Radiogramą skaitėme kartu su GUSTAIČIU, šiam grįžus namo.

Aš žinojau, kad KUBILIUS turi greit atvykti pas BORISEVIČIŲ, todėl pasiunčiau jam radiogramą kartu su savo rašteliu, kur prašiau BORISEVIČIŲ perduoti radiogramą KUBILIUI. Radiogramą ir raštelį su kitu paštu nuvežė kažkoks GUSTAIČIO pažįstamas. 1945 m. balandžio pradžioje GUSTAITIS buvo nuvažiavęs į Telšius, kur BORISEVIČIUS jam perdavė du raštelius nuo „BALIO". Vienas iš jų buvo adresuotas man, jame buvo pranešama, kad radiograma perduota pagal paskirtį, o antrajame „BALYS" rašė parašiutininkams tą patį, ką ir man, be to, ten buvo kažkokie šifruoti užrašai ir parašas „VAIŠVILA". Manau, kad tai buvo antras „BALIO" slapyvardis.


еще какие то шифровые записи. Под текстом записок имелась подпись “ВАЙШВИЛА”, предполагаю, что эта была вторая кличка “БАЛИСА”.

Вопрос обвин. БОРИСЯВИЧУСУ: Вы слышали показания обвиняемого МИСЯВИЧУСА о Ваших связях с бандглаварями ЕЗДАУСКАС-”ШАРУНАС” и КУБИЛЮС-”БАЛИС”?

Ответ обвин. БОРИСЯВИЧУСА: Показания обвиняемого МИСЯВИЧУСА в основном я подтверждаю. Моя связь с бандформированиями после освобождения Красной армией города Тельшай и прилегающих к нему районов заключалась в том, что я имел несколько встреч с руководителями бандформирования ЕЗДАУСКАС-”ШАРУНАС” и КУБИЛЮС-”БАЛИС’\ В феврале 1945 года в Тельшайскую курию ко мне зашел сидящий передо мной обвиняемый МИСЯВИЧУС и рассказал мне, как он был задержан НКВД откуда после проверки документов он был освобожден, а затем якобы его вновь органы Советской власти стали разыскивать, в связи с чем он и стал скрываться, сперва в дер. Пакутувенай Тельшайского уезда, а затем в банде КУБИЛЮСА. При этом МИСЯВИЧУС просил меня помочь ему укрыться. Я обещал ему помочь и порекомендовал обратится к настоятелю Пашиляйского прихода, ксендзу ГУСТАИТИСУ, давая ему адрес ГУСТАЙТИСА и обещал переговорить по этому вопросу с ГУСТАИТИСОМ, что мною и было сделано. Во время посещения ко мне МИСЯВИЧУСА и ЕЗДАУСКАСА я с ними беседовал только по вопросам оказания их банде материальной помощи и оказания МИСЯВИЧУСУ содействия в укрывательстве от органов Советской власти. Кажется, при первой встрече с МИСЯВИЧУСОМ и ЕЗДАУСКАСОМ я передал последнему для нужд банды около 20-25 кг капченного мяса, полученного мною еще до прихода Красной армии от настоятеля Леплаукяйского прихода КЛОВАСА и от настоятеля УМБРАСАСА. После переговоров я угостил ЕЗДАУСКАСА и МИСЯВИЧУСА завтраком, а потом они ушли от меня. [...]

Через несколько дней после первого посещения ЕЗДАУСКАС вновь зашел ко мне и сообщил, что он получил от настоятеля Тиркшляйского прихода ксендза КЕЛА продукты для банды, сколько именно не говорил. Больше у меня с ЕЗДАУСКАСОМ во время этой встречи никаких разговоров не было ввиду того, что у меня было много посетителей. В третий и последний раз я с ЕЗДАУСКАСОМ встречался примерно в апреле 1945 года, когда он пришел ко мне и сообщил о том, что якобы все участники его банды арестованы и он остался один, поэтому он просил меня, чтобы я дал ему место понаморя и справку о том, что он является понаморем, которую он мог бы представить в военкомат для

Klausimas kaltin. BORISEVIČIUI: Jus girdėjote kaltinamojo MISEVIČIAUS parodymus apie Jūsų ryšius su banditų vadeivomis JAZDAUS-KU-,,ŠARŪNU" ir KUBILIUMI-,,BALIU“?

Kaltin. BORISEVIČIAUS atsakymas: MISEVIČIAUS parodymus iš esmės galiu patvirtinti. Mano ryšiai su banditų formuotėmis po to, kai Raudonoji armija išvadavo Telšius ir apylinkes, pasireiškė tuo, kad aš keletą kartų buvau susitikęs su banditų formuočių vadais JAZDAUSKU-„ŠARŪNU” ir KUBILIUMI-„BALIU”. 1945 m. vasario mėnesį į Telšių kuriją užėjo prieš mane sėdintis kaltinamasis MISEVIČIUS ir papasakojo man, kaip jį sulaikė NKVD. Patikrinus dokumentus, jis buvo paleistas, tačiau po to esą jo vėl ėmė ieškoti Tarybų valdžios organai. Todėl jis pradėjęs slapstytis, iš pradžių Pakutuvėnų kaime, Telšių apskrityje, vėliau KUBILIAUS gaujoje. Be to, MISEVIČIUS paprašė, kad padėčiau jam toliau slapstytis. Aš pažadėjau jam padėti ir pasiūliau kreiptis į Pašilės parapijos kleboną GUSTAITĮ, daviau jam GUSTAIČIO adresą ir pažadėjau pats pasikalbėti šiuo klausimu su GUSTAIČIU, ką vėliau ir padariau. MISEVIČIAUS ir JAZDAUSKO apsilankymo pas mane metu mes kalbėjomės tik apie materialinę pagalbą jų gaujai ir kaip padėti MISEVIČIUI toliau slapstytis nuo Tarybų valdžios organų. Atrodo, per pirmą susitikimą aš JAZDAUSKUI daviau 20-25 kg rūkytos mėsos, kurią buvau gavęs dar prieš Raudonosios armijos atėjimą iš Lieplaukės parapijos klebono KLOVO ir klebono UMBRASO. Po pokalbių pavaišinau JAZDAUSKĄ ir MISEVIČIŲ pusryčiais ir jie išėjo.[...]

Po kelių dienų po pirmo apsilankymo JAZDAUSKAS vėl užėjo pas mane ir pranešė, kad iš Tirkšlių parapijos klebono kunigo KIELOS jis gavo produktų gaujai, tačiau kiek, nesakė. Daugiau šio susitikimo metu mes su JAZDAUSKU apie nieką nesikalbėjome, nes pas mane buvo daug lankytojų. Trečią ir paskutinį kartą su JAZDAUSKU buvau susitikęs maždaug

1945 m. balandžio mėnesį. Jis atėjo pas mane ir pranešė, kad visi jo gaujos dalyviai suimti, jis likęs vienas. Prašė įdarbinti jį zakristijonu ir išrašyti pažymą apie tai, kurią jis galėtų pristatyti į karinį komisariatą, kad būtų atleistas nuo šaukimo į armiją. Į tai JAZDAUSKUI atsakiau, kad aš skiriu tik


освобождения от призыва в армию. Я сказал ЕЗДАУСКАСУ. что я назначаю только ксендзов, а понаморей назначают настоятели приходов, поэтому назначить его понаморем не могу. Зная, что место понаморя у настоятеля Леплаукского прихода, ксендза НАШЛЕНАС свободно, я предложил ЕЗДАУСКАСУ обратится к НАШЛЕНАС. Впоследствии я вызвал НАШЛЕНАСА к себе в курию и поговорил с ним о ЕЗДАУСКАС, кторого он обещал принять к себе понамарем.

Через несколько дней после первой моей встречи с ЕЗДАУСКАСОМ и МИСЯВИЧУСОМ, последний вновь приехал ко мне в курию с незнакомым мне человеком, окзавшемся КУБИЛЮС, и представил его как руководителя банды, в которой он скрывался. КУБИЛЮС обратился ко мне с просьбой оказать их банде помощь продуктами. Ввиду того, что в то время у меня в курии было много посетителей, каких либо подробных разговоров между мною и КУБИЛЮСОМ по этому вопросу не было, мы условились, чтобы он ко мне зашел вторично. Через несколько дней после этого КУБИЛЮС зашел ко мне и вновь просил в части оказания материальной помощи его банде.Одновременно рассказал о международных событиях. Как мне помнится, КУБИЛЮС говорил, что после окончания войны начнется новая война между Сов. Союзом, Англией и Америкой. В части помощи продуктами я сказал КУБИЛЮСУ, что постараюсь подумать, однако впоследствии по этому вопросу практически ничего не сделал.

Вопрос обвин. БОРИСЯВИЧУС: Чем обяснить, что Вы неоднократно встречаясь с бандруководителями ЕЗДАУСКАСОМ и КУБИЛЮСОМ, давали им обещания оказать банде материальную помощь, однако, как Вы показываете, якобы практически никакой помощи им не оказывали?

Ответ обвин. БОРИСЯВИЧУСА: Действительно я неоднократно встречался с ЕЗДАУСКАСОМ и КУБИЛЮСОМ, однако особой практической помощи не оказывал. Во первых, за неимением времени заниматся этим вопросом, а одновременно опасался за себя, чтобы не компрометироваться перед Советскими органами. Поэтому при одной из встреч я порекомендовал ЕЗДАУСКАСУ, чтобы он по вопросу сбора продуктов для банды обратился прямо к моим подчиненным ксендзам.

Вопрос обвин. БОРИСЯВИЧУС: А что Вы скажете по вопросу Вашей связи с немецкими парашутистами?

kunigus, o zakristijonus skiria parapijų klebonai, todėl paskirti jo zakristijonu negaliu. Žinodamas, kad Lieplaukės parapijos klebonas kunigas NAŠLĖNAS neturi zakristijono, aš pasiūliau JAZDAUSKUI kreiptis į jį. Vėliau aš pasikviečiau NAŠLĖNĄ į kuriją ir pasitariau dėl JAZDAUSKO, kurį NAŠLĖNAS pažadėjo priimti pas save zakristijonu.

Praėjus kelioms dienoms po pirmojo JAZDAUSKO ir MISEVIČIAUS apsilankymo pas mane, MISEVIČIUS vėl atvažiavo pas mane į kuriją su man nepažįstamu žmogumi KUBILIUMI, kurį pristatė kaip gaujos, kurioje jis slapstosi, vadą. KUBILIUS prašė padėti jų gaujoms maisto produktais. Kadangi tuo metu kurijoje buvo daug lankytojų, išsamiau apie tai mes su KUBILIUMI nepasikalbėjome, o susitarėme, kad jis ateis kitą kartą. Po kelių dienų KUBILIUS užėjo pas mane ir vėl prašė materialinės pagalbos savo gaujai. Taip pat jis papasakojo apie tarptautinius įvykius. Kiek prisimenu, KUBILIUS teigė, kad, pasibaigus karui su Vokietija, kils naujas karas tarp Sovietų Sąjungos, Anglijos ir Amerikos. Aš pasakiau KUBILIUI, kad dėl pagalbos maisto produktais aš pagalvosiu, tačiau praktiškai šiuo klausimu vėliau nieko nepadariau.

Klausimas kalt. BORISEVIČIUI: Kaip paaiškinti tai, kad Jūs ne vieną kartą buvote susitikęs su banditų vadais JAZDAUSKU ir KUBILIUMI, žadėjote gaujai materialinę pagalbą, tačiau, kaip Jūs teigiate, praktiškai tokios pagalbos jiems neteikėte?

Kalt. BORISEVIČIAUS atsakymas: Iš tikrųjų aš ne kartą buvau susitikęs su JAZDAUSKU ir KUBILIUMI, tačiau jokios ypatingos praktinės pagalbos nesuteikiau. Pirma, dėl to, kad tam neturėjau laiko, o be to, bijojau susikompromituoti prieš Tarybų valdžios organus. Dėl to vieno susitikimo metu aš rekomendavau JAZDAUSKUI dėl maisto produktų gaujai kreiptis tiesiai į man pavaldžius kunigus.

Klausimas kalt. BORISEVIČIUI: O ką Jūs galite pasakyti apie savo ryšius su vokiečių parašiutininkais?


Ответ обвин. БОРИСЯВИЧУСА: Через несколько дней после прихода КУБИЛЮСА и МИСЯВИЧУСА, от последнего я получил записку, в которой он писал, чтобы я письмо, которое он прислал вместе с запиской, передал КУБИЛЮСУ. Содержание письма на имя КУБИЛЮСА я не знал, так как его не читал, и не знал, что это была радиограмма немецких парашутистов, как это мне стало известно в ходе следствия. Когда КУБИЛЮС вторично пришел ко мне, я передал ему указанное письмо и от него в тот же день получил две ответные записки, которых он просил отправить МИСЯВИЧУСУ. Впоследствии эти записки я отправил с ГУСТАЙТИСОМ, который приехал ко мне по служебным делам. Хочу отметить, что содержания этих записок КУБИЛЮСА я так же не знал, так как их не читал.

Протокол очной ставки записан с наших слов верно, нам прочитан в слух на понятном для нас русском языке, в чем и рассписиваемся.

Очную ставку провел ст. следователь следотдела МГБ ЛССР
капитан СААКЯН

Kalt. BORISEVIČIAUS atsakymas: Praėjus kelioms dienoms po KUBILIAUS ir MISEVIČIAUS apsilankymo, iš pastarojo aš gavau raštelį, kuriame jis rašė, kad laišką, kurį jis atsiuntė kartu su rašteliu, perduočiau KUBILIUI. Laiško, adresuoto KUBILIUI, turinio aš nežinojau, nes jo neskaičiau, taip pat nežinojau, kad tai vokiečių parašiutininkų radiograma. Tai sužinojau tardymo metu. Kai KUBILIUS atėjo pas mane antrą kartą, aš jam perdaviau minėtą laišką ir tą pačią dieną iš jo gavau du atsakomuosius raštelius, kuriuos jis prašė pasiųsti MISEVIČIUI. Vėliau aš šiuos raštelius pasiunčiau per GUSTAITĮ, kuris buvo atvykęs į kuriją tarnybiniais reikalais. Noriu pažymėti, kad šių KUBILIAUS raštelių turinio taip pat nežinau, nes jų neskaičiau.

Akistatos protokolas surašytas pagal mūsų žodžius teisingai, perskaitytas mums garsiai, suprantama rusų kalba, dėl to ir pasirašome. (Vysk. V.BORISEVIČIAUS ir E.MISEVIČIAUS parašai)

Akistatą vedė LTSR MGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas kapitonas
SAAKIANAS (parašas)


ПРОТОКОЛ ОЧНОЙ СТАВКИ

между обвин. БОРИСЯВИЧУС Винцентас с. Аугустинаса и ГУСТАЙТИС Пранас с. Симонаса

от 7-го июня 1946 года, гор. Вильнюс Очн. ставка начата в 10 ч. 40 м., окончена в 15 ч. 20 м.

Ввиду незнания русского языка обвиняемым ГУСТАЙТИСОМ очная ставка производится через переводчика ВЕНСКАЙТИСА, который об ответвенности за неправильность перевода предупрежден по ст. 95 УК РСФСР.

После взаимного опознания обвиняемые БОРИСЯВИЧУС и ГУСТАЙТИС заявили, что они друг друга знают хорошо с 1929 года, взаимоотношения между ними нормальны, личных счетов не имеют.

Вопрос обв. ГУСТАЙТИСУ: На предидущих допросах Вы давали показания о Вашей связи с немецкими парашутистами. Расскажите об обстоятельствах, при которых эти парашутисты установили связь с немецкими разведорганами.

Ответ обвин. ГУСТАЙТИСА: Примерно в конце февраля 1945 года по просьбе жительницы дер. Каркленай, Кражяйской волости, ШИЛАУС-КЕНЕ, я поехал к ним на исповедь к больному. После исповеди ШИЛАУСКЕНЕ меня попросила в отдельную комнату. Когда я зашел туда увидел одного незнакомого молодого человека лет 20-25. который обратился ко мне, при этом назвав себя РАМБЕРГАС, и стал рассказывать о том, что он является немецким парашутистом, переброшенным из Германии на парашутах в числе других разведчиков с заданием организовать отряды ЛЛА для ведения борьбы против Советской власти.

Этот РАМБЕРГАС рассказал о том, что у него имеется еще два товарища кроме того, он сказал, что в момент высадки на парашутах наткнулись на засаду военнослужащих Красной армии и в результате вооруженного столкновения потеряли радиопередатчик, который имели с собой. Как говорил РАМБЕРГАС, за неимением радиопередатчика они не имееют возможности связаться с немецким разведорганом, которым они были переброшены. По окончании разговоров РАМБЕРГАС просил меня, чтобы я им порекомендовал надежное место для укрытия от органов Советской власти. Я согласился принять их к себе домой и создать условия для укрытия. На следующий день с наступлением темноты РАМБЕРГАС

AKISTATOS PROTOKOLAS

Tarp kalt. Vincento BORISEVIČIAUS, Augustino s., ir Prano GUSTAIČIO, Simono s.

1946 m. birželio 7 d., Vilnius Akistata pradėta 10 val. 40 min., baigta 15 val. 20 min.

Kadangi kaltinamasis GUSTAITIS nemoka rusų kalbos, akistata vykdoma per vertėją VENSKAITĮ, kuris perspėtas dėl atsakomybės už neteisingą vertimą pagal RTFSR BK 95 str.

Po abipusio atpažinimo kaltinamieji BORISEVIČIUS ir GUSTAITIS pareiškė, kad jie vienas kitą gerai pažįsta nuo 1929 m., jų tarpusavio santykiai normalūs, asmeninių sąskaitų neturi.

Klausimas kalt. GUSTAIČIUI: Ankstesnių tardymų metu Jūs pasakojote apie savo ryšius su vokiečių parašiutininkais. Papasakokite, kokiomis aplinkybėmis šie parašiutininkai užmezgė ryšį su vokiečių žvalgybos organais.

Kalt. GUSTAIČIO atsakymas: Maždaug 1945 m. vasario pabaigoje, Kražių valsčiaus Karklėnų kaimo gyventojos ŠILAUSKIENĖS paprašytas, aš nuvykau išklausyti ligonio išpažinties. Po išpažinties ŠILAUSKIENĖ mane pakvietė į atskirą kambarį. Įėjęs pamačiau nepažįstamą 20-25 metų jaunuolį. Jis prisistatė RAMBERGO44 pavarde ir papasakojo, kad jis yra vokiečių parašiutininkas, nuleistas parašiutu iš Vokietijos kartu su kitais žvalgybininkais organizuoti čia LLA būrius kovai prieš Tarybų valdžią.

RAMBERGAS papasakojo, kad su juo yra dar du draugai ir kad nusileidžiant parašiutais jie pateko į Raudonosios armijos karių pasalą ir ginkluoto susirėmimo metu pametė radijo siųstuvą, kurį turėjo. Neturėdami siųstuvo, sakė RAMBERGAS, jie negali susisiekti su vokiečių žvalgybos organu, kuris juos čia nuleido. Pasibaigus pokalbiui, RAMBERGAS paprašė, kad aš rekomenduočiau patikimą vietą, kur jie galėtų pasislėpti nuo Tarybų valdžios

44 Zenonas Rombergas-„Zero“ - LLA narys. 1944 m. rugpjūtį-1945 m. sausį mokėsi vokiečių žvalgybos mokykloje Rytų Prūsijoje. 1945 m. sausio 20 d. kartu su dar trimis bendražygiais nusileido Tauragės apylinkėse. 1945 m. vasario 9 d., eidami pas Tryškių vlsč. Mis-tiškių kaimo gyventoją V.Karpinskį, jie pateko į NKVD pasalą ir susirėmimo metu neteko dokumentų bei radijo siųstuvo. MGB jį suėmė 1946 m. gegužės 14 d. Originale rašoma Rambergas.

 


со своими товарищами зашли ко мне домой, ночевали у меня, а на следующий день я договорился со своим знакомым жителем дер. Даргишкяй, Расейнского уезда, ВАЙГАУСКАСОМ Петрасом, чтобы он принял этих парашутистов и создал условия для их укрытия. ВАЙГАУСКАС согласился принять их, таким образом они перешли к нему, где и жили около двух месяцев.

Примерно 8-го или 10-го марта 1945 года находясь в городе Тельшай, куда я ездил к епископу - сидящему передо мной обвиняемому БОРИСЯВИЧУСУ, я увидел своего знакомого МИСЯВИЧУСА, который сказал, что он скрывается от органов Советской власти, как немецкий пособник - бывший бургомистр. МИСЯВИЧУС говорил, что он до этого был в банде КУБИЛЮСА, где он приобрел себе фиктивный документ. После этих разговоров я по просьбе БОРИСЯВИЧУСА и самого МИСЯВИЧУСА согласился взять последнего к себе домой. Таким образом МИСЯВИЧУС проживал у меня на нелегальном положении до момента моего ареста, т. е. до 17 января 1946 года (МИСЯВИЧУС тоже был арестован вместе со мной).

Необходимо отметить, что когда МИСЯВИЧУС проживал у меня, я ему рассказывал об этих парашутистах. 12-13 марта 1945 года я поехал в мест. Кражай, а когда через 6-7 дней вернулся. МИСЯВИЧУС рассказал мне о том, что приходили вышеуказанные парашугисты, которые интересовались, каким образом можно установить связь с заграницей, т. е. с ихним руководящим разведорганом. Как говорил МИСЯВИЧУС, он обещал парашугистам оказать помощь в деле установления связи с немецким разведорганом через бандглаваря КУБИЛЮС-”БАЛИС”, который имел радиопередатчик ( об этом мне говорил сам МИСЯВИЧУС). Примерно 18-20 марта 1945 года, дочь ВАЙГАУСКАС А Валерия принесла ко мне домой радиограмму этих парашутистов, которые просили меня и МИСЯВИЧУСА, чтобы мы эту радиограмму передали по назначению. Радиограмма была написана коротко на литовском языке, в ней сообщалось о том, что какой то КАРПИНСКИС оказался агентом НКВД и предупреждалось о необходимости прекращения связи с ним. Одновременно в ней были какие то условные шифровые записи. Эту радиограмму вместе со своей запиской МИСЯВИЧУС через несколько дней после получения направил в гор. Тельшай, к обвин. БОРИСЯВИЧУСУ, для передачи КУБИЛЮСУ. Об этом рассказал мне сам МИСЯВИЧУС, когда я вернулся домой из мест. Калтиненай, куда вскоре я должен был переехать на постоянное жительство.

МИСЯВИЧУС сказал, что радиограмму он направил с крестьянином Дервинскасом, который возил картошку в гор. Тельшай для нужд духовной семинарии. 9-10 апреля 1945 года я по служебным делам должен был ехать organų. Aš sutikau juos priimti pas save ir sudaryti sąlygas slapstytis. Kitą dieną temstant RAMBERGAS su dviem savo draugais atėjo pas mane ir čia pernakvojo, o kitą rytą aš susitariau su savo pažįstamu Petru VAIGAUSKU iš Dargiškių kaimo, Raseinių apskrityje, kad jis priimtų šiuos parašiutininkus pas save ir sudarytų sąlygas jiems slapstytis. Taip jie susipažino ir persikėlė pas jį, kur gyveno apie du mėnesius.

1945 m. maždaug kovo 8 ar 10 d. atvykęs į Telšius pas vyskupą- sėdintį prieš mane kaltinamąjį BORISEVICIŲ, aš sutikau savo pažįstamą MISEVIČIŲ, kuris sakė, kad slapstosi nuo Tarybų valdžios organų, kaip vokiečių bendrininkas - burmistras. MISEVIČIUS papasakojo, kad iki tol jis buvo KUBILIAUS gaujoje, kur įsigijo fiktyvų dokumentą. BORISEVIČIAUS ir paties MISEVIČIAUS prašomas, aš sutikau priimti pas save MISEVIČIŲ. Taip MISEVIČIUS nelegaliai gyveno pas mane iki 1946 m. sausio 17 d., kai mes abu kartu buvome suimti.

Būtina pažymėti tai, kad MISEVIČIUI gyvenant pas mane aš jam papasakojau apie tuos parašiutininkus. 1945 m. kovo 12 aš buvau išvykęs į Kražius. Man po 6 ar 7 dienų grįžus, MISEVIČIUS papasakojo, kad buvo atėję minėtieji parašiutininkai ir domėjosi, kaip būtų galima užmegzti ryšį su užsieniu, t. y. su jiems vadovaujančiu žvalgybos organu. Pasak MISEVIČIAUS, jis jiems pažadėjo padėti susisiekti su vokiečių žvalgybos organu per gaujos vadeivą KUBILIŲ-„BALį“, kuris turėjo radijo siųstuvą (tai man sakė pats MISEVIČIUS). Apie kovo 18-20 d. VA1GAUSKO duktė Valerija VAIGAUSKAITĖ atnešė man šių parašiutininkų radiogramą, kurią jie prašė mane ir MISEVIČIŲ perduoti pagal paskirtį. Radiograma buvo trumpa, parašyta lietuvių kalba, joje pranešama, kad kažkoks KARPINSKIS, pasirodė, esąs NKVD agentas, todėl būtina su juo nutraukti ryšius. Taip pat joje buvo sąlyginiai šifruoti įrašai. Šią radiogramą su savo rašteliu MISEVIČIUS po kelių dienų pasiuntė į Telšius kaltinamajam BORISEVIČIUI, kad perduotų KUBILIUI. Tai man papasakojo pats MISEVIČIUS, kai aš grįžau iš Kaltinėnų, kur greitai turėjau persikelti nuolat gyventi.

MISEVIČIUS sakė, kad radiogramą jis pasiuntė per ūkininką DERVINSKĄ, kuris vežė bulves Telšių kunigų seminarijai. 1945 m. balandžio 9-10 d. turėjau nuvažiuoti tarnybiniais reikalais į Telšius. Prieš man išvyks-


в гор. Тельшай. Перед выездом МИСЯВИЧУС просил меня, чтобы я у БОРИСЯВИЧУСА поинтересовался в части указанной радиограммы. Когда я навестил БОРИСЯВИЧУСА, последний мне рассказал, что записку МИСЯВИЧУСА вместе с радиограммой парашутистов получил и передал КУБИЛЮСУ, который был у него и оставил две ответные записки. БОРИСЯВИЧУС передал мне эти оставленные КУБИЛЮСОМ записки (они были открыты - без конверта). Одна из них была адресована МИСЯВИЧУСУ, в ней сообщалось о том, что радиограмма будет передана по назначению. Вторая была адресована парашутистам. в ней сообщалось то же самое, кроме того, в ней были еще какие то шифровые записи. Под текгом записок имелась подпись “ВАЙШВИЛА”. По прибытию домой я одну записку передал МИСЯВИЧУСУ, а другую сам лично отнес домой ВАЙТАУСКАСУ и у него передал парашутисту РАМБЕРГУ.

Вопрос обвин. ГУСТАЙТИСУ: Какое указание Вы получили от БОРИСЯВИЧУСА в части сбора продуктов питания для нужд банд?

ОТВЕТ: По данному вопросу я от БОРИСЯВИЧУСА никакого конкретного указания не получал. Однако при получении от БОРИСЯВИЧУСА выше указанных записок он сказал мне, что “партизанам” плохо живется. На это относясь сочувственно, я спросил, чем же им можно помочь. БОРИСЯВИЧУС на это ответил, что по возможности им можно помочь продуктами питания из своих личных средств, так как будет очень опасно, если организовать специальный сбор. Других разговоров по этому вопросу между нами не было. Я лично бандитам продуктов питания никогда не давал.

Вопрос обвин. БОРИСЯВИЧУС: Вы слышали показания обв. ГУСТАЙТИСА о Ваших связях с бандглаварем КУБИЛЮС и немецкими парашутистами. Вы подтверждаете эти показания?

ОТВЕТ: Показания обв. ГУСТАЙТИСА о моих связях с бандглаварем КУБИЛЮС и немецкими парашутистами я слышал хорошо и в основном их подтверждаю.

Обв. ГУСТАЙТИС правильно показывает о том, что примерно в 20 числах 1945 года я от МИСЯВИЧУСА получил две записки, которые привез один крестьянин (фамилии его не знаю, он для нашей духовной семинарии привозил картошку). Эти записки были в открытом виде, т. е. без конверта и заклейки. Одна записка МИСЯВИЧУСОМ была адресована мне, в ней он просил, чтобы я передал вторую записку (“посылочку”, как он ее назвал) КУБИЛЮСУ. Хочу отметить, что содержания второй

tant MISEVIČIUS paprašė paklausti BORISEVIČIŲ, koks tos radiogramos likimas. BORISEVIČIUS man papasakojo, kad MISEVIČIAUS raštelį ir parašiutininkų radiogramąjis gavo ir perdavė KUBILIUI, kuris paliko du atsakomuosius raštelius. Šiuos KUBILIAUS paliktus raštelius BORISEVIČIUS perdavė man (jie nebuvo įdėti į voką). Vienas iš jų buvo adresuotas MISEVIČIUI, jame buvo pranešama, kad radiograma bus perduota pagal paskirtį; o antras - parašiutininkams, jame taip pat informuojama apie radiogramos išsiuntimą, be to, ten buvo šifruotų įrašų. Abu raštelius pasirašė „VAIŠVILA". Parvykęs namo vieną raštelį atidaviau MISEVIČIUI, o kitą pats nunešiau VAIGAUSKUI namo ir ten perdaviau parašiutininkui RAMBERGUI.

Klausimas kalt. GUSTAIČIUI: Kokie buvo BORISEVIČIAUS nurodymai Jums dėl maisto produktų rinkimo?

ATSAKYMAS: Jokio konkretaus nurodymo šiuo klausimu iš BORISEVIČIAUS aš negavau. Tačiau kai BORISEVIČIUS man perdavė minėtus raštelius, jis sakė, kad „partizanams” labai sunku. Apgailestaudamas dėl to, aš paklausiau, kuo jiems būtų galima padėti. BORISEVIČIUS atsakė, kad būtų galima duoti maisto produktų už savo asmenines lėšas, nes daryti specialią rinkliavą labai pavojinga. Daugiau šiuo klausimu mes nekalbėjome. Aš pats banditams maisto produktų niekada nedaviau.

Klausimas kalt. BORISEVIČIUI: Jūs girdėjote kaltinamojo GUSTAIČIO parodymus apie Jūsų ryšius su banditų vadeiva KUBILIUMI ir vokiečių parašiutininkais. Ar Jūs patvirtinate šiuos parodymus?

ATSAKYMAS: Kalt. GUSTAIČIO parodymus apie mano ryšius su banditų vadeiva KUBILIUMI ir vokiečių parašiutininkais gerai girdėjau ir iš esmės juos galiu patvirtinti.

Kalt. GUSTAITIS teisingai teigia, kad 1945 m. maždaug kovo pabaigoje per vieną ūkininką (jo pavardės nežinau, jis atvežė bulves mūsų kunigų seminarijai) aš iš MISEVIČIAUS gavau du raštelius. Jie nebuvo užklijuoti ir įdėti į voką. Vienas MISEVIČIAUS raštelis buvo adresuotas man, jame jis prašė, kad antrą raštelį “siuntinėlį”, kaip jie jį įvardijo, aš perduočiau KUBILIUI. Noriu pažymėti, kad antro raštelio, adresuoto KUBILIUI, turinio aš nežinau, nes jo neskaičiau. Kartoju, nors jis nebuvo


записки, которая была адресована КУБИЛЮСУ, я не знаю, так как я ее не читал. Повторяю, несмотря на то, что она была открыта, в ней я читал только адрес, т. е. кличку КУБИЛЮС А. После получения этих записок, примерно в начале апреля 1945 года ко мне пришел КУБИЛЮС, которому я и передал упомянутую записку и от него получил две ответные записки: одна на имя МИСЯВИЧУСА, а какой был адрес на другой, я сейчас не помню. При передаче этих записок КУБИЛЮС устно просил, чтобы эти записки я направил МИСЯВИЧУСУ.

Вопрос обвин. БОРИСЯВИЧУС: О чем говорилось в записках, которые Вы получили от КУБИЛЮСА для передачи МИСЯВИЧУСУ?

ОТВЕТ: Я должен сказать, что их содержания я тоже не знаю, так как я их не читал, несмотря на то, что они были в открытом виде и примерно три-четыре дня лежали в ящике моего личного стола и я их видел ежедневно.

Вопрос обвин. БОРИСЯВИЧУС: Записки, которые Вы получили от КУБИЛЮСА, отправили по адресу?

ОТВЕТ: Правилно говорит обв. ГУСТАЙТИС, что полученные мною от КУБИЛЮСА записки я отправил МИСЯВИЧУСУ через него. Правильно говорит ГУСТАЙТИС и о том, что я о бандитах (“лесники”, как мы их называли) ему рассказал с сочувствием, указывая о том, что из своих личных средств необходимо выделить определенную долю для нужд последних. При этом я также подчеркнул, чтобы он эти средства не собирал из местных жителей. Об этом я предупредил ГУСТАЙТИСА потому, чтобы он не допустил неосторожность и не скомпрометировал бы себя перед органами Советской власти.

Считаю необходимым отметить, что МИСЯВИЧУС приютился у ГУСТАЙТИСА по моей просьбе, об этом я имел с ГУСТАЙТИСОМ специальный разговор. Я просил, чтобы он приютил у себя МИСЯВИЧУСА, зная о том, что последний скрывается от органов Советской власти.

įdėtas į voką, aš perskaičiau tik adresą, t. y. KUBILIAUS slapyvardį. Maždaug 1945 m. balandžio pradžioje atėjus KUBILIUI aš perdaviau šį raštelį, o iš jo gavau du atsakomuosius raštelius: vieną MISEVIČIUI, o kito adresato dabar neprisimenu. Perduodamas KUBILIUS prašė šiuos raštelius pasiųsti MISEVIČIUI.

Klausimas kalt. BORISEVIČIUI: Kas buvo rašoma rašteliuose, kuriuos Jūs gavote iš KUBILIAUS ir turėjote perduoti MISEVIČIUI?

ATSAKYMAS: Šių raštelių turinio aš taip pat nežinau, nes jų neskaičiau, nepaisant to, kad jie nebuvo įdėti į voką ir gulėjo 3-4 dienas mano stalo stalčiuje ir aš juos kasdien matydavau.

Klausimas kalt. BORISEVIČIUI: Ar iš KUBILIAUS gautus raštelius Jūs perdavėte adresatui?

ATSAKYMAS: Kalt. GUSTAITIS teisingai pasakė, kad iš KUBILIAUS gautus raštelius aš atidaviau jam, kad pasiųstų MISEVIČIUI. GUSTAITIS taip pat teisingai teigia, kad apie banditus („miškinius", kaip mes juos vadindavome) aš jam pasakojau su užuojauta ir nurodžiau, kad dalį savo asmeninių lėšų reikia skirti jiems. Aš pabrėžiau, kad negalima pinigų tam rinkti iš gyventojų. Dėl to GUSTAITĮ aš įspėjau, kad jis būtų atsargus ir nesusikompromituotų prieš Tarybų valdžios organus.

Manau, būtina pažymėti, kad GUSTAITIS priglaudė MISEVIČIŲ mano prašomas. Apie tai aš su GUSTAIČIU specialiai kalbėjau ir prašiau priglausti MISEVIČIŲ, žinodamas, kad pastarasis slapstosi nuo Tarybų valdžios organų.


Протокол очной ставки записан с наших слов правильно, мне прочитан в слух, с переводом на понятный для меня родной -литовский язык, в чем и расписываюсь. Подпись обв. ГУСТАЙТИСА.

Протокол очной ставки записан с наших слов правильно, мне прочитан в слух, на понятном для меня русском языке, в чем и рассписиваюсь. Подпись обв. БОРИСЯВИЧУСА.

Очную ставку провел ст. следователь следотдела МГБ ЛССР
капитан СААКЯН

Переводчик - мл. лейтенант ВЕНСКАЙТИС

Akistatos protokolas surašytas pagal mūsų žodžius teisingai, perskaitytas man išverčiant į man suprantamą gimtąją lietuvių kalbą, dėl to ir pasirašau. (P.GUSTAIČIO parašas)

Akistatos protokolas surašytas pagal mūsų žodžius teisingai, perskaitytas man suprantama rusų kalba, dėl to ir pasirašau. (Vysk. BORISEVIČIAUS parašas)

Akistatą vedė LTSR MGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas -
kapitonas SAAKIANAS (parašas)

Vertėjas - jaun. leitenantas VENSKAITIS (parašas)


“Утверждаю”

Начальник след, отдела МГБ ЛССР
Подполковник РОЗАУСКАС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(о дополнительном предявлении обвинения)

1946 года июня 10 дня    гор. Вильнюс

Я, ст. следователь следотдела МГБ ЛССР, капитан СААКЯН, рассмотрев следственное дело № 6580 по обвинению БОРИСЯВИЧУСА Винцентаса сын Августинаса в совершении преступлений, предусмотренных ст. 17-58-1а и 58-10 ч.2 УК РСФСР,-

НАШЕЛ:

19 февраля 1946 года БОРИСЯВИЧУСУ предявлено обвинение по ст. 17-58-1а и 58-10 ч.2 УК РСФСР в том, что он будучи враждебно настроен по отношению Советской власти, в 1940-1941 году, после присоединения Литвы к Советскому Союзу выступал среди верующих с проповедями антисоветского содержания, хранил у себя на квартире и в костеле антисоветскую литературу.

В феврале-марте 1945 года, вступив в связь с руководителями бандформирований ЛЛА в Тельшайском уезде КУБИЛЮС и ЕЗДАУСКАС, лично и через подчиненных ему ксендзов оказывал бандам ЛЛА материальную помощь продуктами. В ходе следствия также установлено, что по антисоветской работе БОРИСЯВИЧУС был связан с участниками подпольной антисоветской группы МИСЯВИЧУС и ГУСТАЙТИС, вместе с которыми помогал немецким парашутистам в установлении радио связи с германскими разведывательными органами.

В 1946 году в течении длительного времени укрывал у подчиненных ему ксендзов ГУСТАЙТИСА и НАШЛЕНАС, скрывающихся от органов советской власти, руководителя банд ЛЛА ЕЗДАУСКАС и немецкого пособника - участника нацподполья МИСЯВИЧУСА.

Руководствуясь ст. 128 и 129 УПК РСФСР, -

„Tvirtinu"
LTSR MGB Tardymo skyriaus viršininkas
papulkininkis ROZAUSKAS (parašas)

NUTARIMAS
(dėl papildomo kaltinimo pareiškimo)

1946 m. birželio 10 d.    Vilnius

Aš, LTSR MGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas kapitonas SAAKIANAS, peržiūrėjęs Vincento BORISEVIČIAUS, Augustino s.. kaltinamo padarius nusikaltimą, numatytą pagal RTFSR BK 17-58-la ir 58-10 2 d. str., tardymo byląNr. 6580,

NUSTAČIAU:

1946 m. vasario 19 d. BORISEVIČIUI pareikštas kaltinimas pagal RTFSR BK 17-58-la ir 58-10 2 d. str. dėl to, kad jis, būdamas priešiškai nusistatęs Tarybų valdžios atžvilgiu, 1940-1941 m., po Lietuvos prisijungimo prie Tarybų Sąjungos, sakė tikintiesiems antitarybinio turinio pamokslus, laikė savo bute ir bažnyčioje antitarybinę literatūrą.

1945    m. vasario-kovo mėnesį, užmezgęs ryšius su LLA banditų formuočių vadovais Telšių apskrityje KUBILIUMI ir JAZDAUSKU, pats ir per pavaldžius kunigus teikė LLA gaujoms materialinę pagalbą maisto produktais. Tardymo metu taip pat nustatyta, kad BORISEVIČIUS antitarybinį darbą dirbo glaudžiai bendradarbiaudamas su pogrindinės antitarybinės grupės nariais MISEVIČIUMI ir GUSTAIČIU, kartu su jais vokiečių parašiutininkams padėjo užmegzti radijo ryšį su vokiečių žvalgybos organais.

1946    m. ilgą laiką pas jam pavaldžius kunigus GUSTAITĮ ir NAŠLĖNĄ slėpė besislapstančius nuo Tarybų valdžios organų LLA gaujų vadovą JAZDAUSKĄ ir vokiečių pagalbininką - nacionalinio pogrindžio dalyvį MISEVIČIŲ.

Vadovaudamasis RTFSR BPK 128 ir 129 str.,-


ПОСТАНОВИЛ:

В дополнение к ранее предявленному обвинению привлечь БОРИСЯВИЧУСА Винцентаса сын Августинаса в качестве обвиняемого по ст. 58-11 УК РСФСР.

Копию настоящего постановления направить Военному прокурору войск МВД Литовской ССР.

Ст. следователь следотдела МГБ ЛССР
капитан СААКЯН

“Согласен”: нач. от-я следотдела МГБ ЛССР
капитан ЛЕОНОВ

NUTARIAU:

Papildant anksčiau pateiktą kaltinimą patraukti Vincentą BORISEVIČIŲ, Augustino s., kaip kaltinamąjį pagal RTFSR BK 58-11 str.

Šio nutarimo kopiją pasiųsti Lietuvos TSR MVD kariuomenės Karo prokurorui.

LTSR MGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas
kapitonas SAAKIANAS (parašas)

Sutinku: LTSR MGB Tardymo skyriaus poskyrio viršininkas
kapitonas LEONOVAS (parašas)


ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Обвиняемого БОРИСЯВИЧУС Винцентас с. Аугустинаса
от 11 июня 1946 года

Допрос начат в 17 ч. 10 м.

Допрос окончен в 24 ч.

ВОПРОС: Вы читали постановление о предявлении Вам дополнительного обвинения по ст. 58-11 УК РСФСР, т. е. о том, что Вы по своей антисоветской работе были связаны с руководителями бандформирования КУБИЛЮС и ЕЗДАУСКАС, а так же с участниками националистического подполья МИСЯВИЧУС и ГУСТАЙТИС, вместе с которыми были в преступных связях с немецкими парашутистами.

Вам понятно сущность предявленного обвинения и признаете ли Вы себя виновным в этом?

ОТВЕТ: Обвинение понятно, виновным себя в предявленном мне обвинении по ст. 58-11 УК РСФСР признаю полностью. Одновременно хочу рассказать следущее. Кроме той антисоветской деятельности, которую я проводил до момента моего ареста, о чем я показал подробно на предидущих допросах, в данный момент не отрицаю, что я был связан с бандглаварями КУБИЛЮС и ЕЗДАУСКАС, которые неоднократно встречались со мной с целью, чтобы я оказал их банде материальную помощь в деле снабжения продуктами питания.

Кроме того я поддерживал преступную связь с МИСЯВИЧУС и ГУСТАЙТИС. [...] Примерно в конце февраля 1945 года в Тельшайскую курию ко мне зашел мой старый хороший знакомый МИСЯВИЧУС вместе с главарем банды ЕЗДАУСКАС. В беседе со мной МИСЯВИЧУС говорил, что он как бывший бургомистр и немецкий пособник скрывается от органов Советской власти. Как говорил МИСЯВИЧУС, до момента прибытия ко мне, он был в банде вышеуказанного ЕЗДАУСКАС, где себе приобрел фиктивный документ. При этом МИСЯВИЧУС просил меня помочь ему укрыться от органов Советской власти. Я обещал ему помочь в этом деле и порекомендовал обратиться к настоятелю Пашильского прихода ГУСТАЙТИСУ, давая ему адрес последнего и обещав поговорить по этому вопросу с ГУСТАЙТИСОМ, что мною и было сделано. Во время этой встречи через МИСЯВИЧУСА я познакомился с ЕЗДАУСКАС, который просил меня, чтобы я оказал их банде помощь продуктами питания. Относясь с глубоким сочувствием для нужд банд, я передал ЕЗДАУСКАСУ 20-25 кг капченного мяса. После этих переговоров я угостил МИСЯВИЧУСА и ЕЗДАУСКАС завтраком и они ушли к себе в банду.

Kaltinamojo Vincento BORISEVIČIAUS, Augustino s.

TARDYMO PROTOKOLAS

1946 m. birželio 11 d.

Tardymas pradėtas 17 val. 10 min.

Tardymas baigtas 24 val.

KLAUSIMAS: Jūs perskaitėte nutarimą dėl pareiškimo papildomo kaltinimo Jums pagal RTFSR BK 58-11 str., t. y. dėl to, kad Jūs dirbdamas antitarybinį darbą bendradarbiavote su banditų formuotės vadovais KUBILIUMI ir JAZDAUSKU bei nacionalistinio pogrindžio dalyviais MISEVIČIUMI ir GUSTAIČIU, visi kartu Jūs palaikėte nusikalstamus ryšius su vokiečių parašiutininkais.

Ar Jūs supratote pareikšto kaltinimo esmę ir ar prisipažįstate kaltas dėl to?

ATSAKYMAS: Kaltinimą supratau, kaltas dėl pareikšto kaltinimo pagal RTFSR BK 58-11 str. visiškai prisipažįstu. Kartu noriu papasakoti, kad, be tos antitarybinės veiklos, kurią aš vykdžiau iki suėmimo ir apie kurią aš išsamiai pasakojau ankstesnių tardymų metu, šiuo metu neneigiu, kad palaikiau ryšius su gaujų vadeivomis KUBILIUMI ir JAZDAUSKU, kurie ne kartą buvo susitikę su manimi tartis dėl materialinės pagalbos jų gaujai apsirūpinti maisto produktais.

Be to, palaikiau nusikalstamus ryšius su MISEVIČIUMI ir GUSTAIČIU. [...] Maždaug 1945 m. vasario pabaigoje pas mane į Telšių kuriją užėjo mano senas geras pažįstamas MISEVIČIUS kartu su gaujos vadeiva JAZDAUSKU. Pokalbio metu MISEVIČIUS papasakojo, kad jis, kaip buvęs burmistras ir vokiečių bendrininkas, slapstosi nuo Tarybų valdžios organų. Pasak MISEVIČIAUS, iki tol jis buvo minėto JAZDAUSKO gaujoje, kur įsigijo fiktyvų dokumentą. Jis prašė mane padėti jam slapstytis nuo Tarybų valdžios organų. Aš pažadėjau jam padėti ir pasiūliau šiuo klausimu pakalbėti su Pašilės parapijos klebonu GUSTAIČIU, daviau pastarojo adresą ir pažadėjau pats pasikalbėti su GUSTAIČIU. Tatai vėliau ir padariau. Šio susitikimo metu MISEVIČIUS mane supažindino su JAZDAUSKU, kuris mane paprašė padėti jų gaujai maisto produktais. Gerai suprasdamas gaujų reikmes, aš JAZDAUSKUI daviau 20-25 kg rūkytos mėsos. Po to pavaišinau MISEVIČIŲ ir JAZDAUSKĄ pusryčiais ir jie išėjo į savo gaują.


Через несколько дней ЕЗДАУСКАС вновь зашел ко мне и сообщил о том, что он получил от настоятеля Тиркшляйского прихода, ксендза КЕЛА продукты для банд, но сколько именно, не говорил. Одновременно ЕЗДАУСКАС просил меня, чтобы я дал указание своим подчиненным ксендзам для сбора продуктов. С целью, чтобы не выдать себя и не скомпрометироваться перед органами Советской власти, я посоветовал ЕЗДАУСКАСУ, чтобы он сам лично обратился по данному вопросу к моим подчиненным ксендзам.

В третий и последний раз я с ЕЗДАУСКАС встречался примерно в апреле 1945 года, когда он пришел ко мне и сообщил о том, что якобы все участники его банды арестованы и он остался один, поэтому он просил меня, чтобы я дал ему место понаморя и справку о том, что он является понаморем, которую он мог бы представить в военкомат для освобождения от призыва в армию. Зная, что место понаморя у настоятеля Леплаукского прихода ксендза НАШЛЕНАС свободно, я предложил ЕЗДАУСКАСУ обратится к НАШЛЕНАС. Впоследствии я вызвал НАШЛЕНАСа к себе в курию и поговорил с ним о ЕЗДАУСКАС, которого он принял к себе понамарем. Когда переговорил с НАШЛЕНАСОМ о ЕЗДАУСКАС, на имя последнего на русском языке я написал справку в военкомат. Эту справку писал потому, что сам НАШЛЕНАС не знал русского языка. Указанную справку НАШЛЕНАС заверил своей подписью и печатью. Таким образом по моей инициативе ЕЗДАУСКАС, как главарь банды, длительное время скрывался у НАШЛЕНАСа.

С главарем банды КУБИЛЮС я познакомился примерно в первых числах марта 1945 года, когда он приходил ко мне вместе с МИСЯВИЧУСОМ. Познакомившись, КУБИЛЮС обратился ко мне с просьбой оказать их банде помощь продуктами. Ввиду того, что в то время у меня в курии было много посетителей, с целью соблюдения конспирации, я не стал на эту тему разговаривать с КУБИЛЮС. но договорились, чтобы он вторично пришел ко мне. После чего КУБИЛЮС ушел, а МИСЯВИЧУС остался. Согласно предварительной догово-рености с ГУСТАЙТИСОМ, последний в день прибытия ко мне КУБИЛЮСА, пришел в курию и взял к себе домой МИСЯВИЧУСА. Таким образом по моему содействию МИСЯВИЧУС стал скрываться от органов Советской власти у ГУСТАЙТИСА до момента их ареста.

Через несколько дней после посещения КУБИЛЮС и МИСЯВИЧУС, от последнего я получил две записки, это было примерно 20 марта 1945 года. Как я показал на предидущих допросах, эти записки были в открытом виде, т. е. без конверта и заклейки. В первой, адресованной мне, записке МИСЯВИЧУС просил, чтобы вторую записку (“посылочку”, как он ее называл) я передал КУБИЛЮСУ. Содержание этой посылки я не знаю, так

Po kelių dienų JAZDAUSKAS vėl užėjo pas mane ir pranešė, kad iš Tirkšlių parapijos klebono kunigo KIELOS jis gavo produktų gaujai, tačiau kiek, nesakė. JAZDAUSKAS taip pat prašė, kad aš duočiau nurodymą savo kunigams dėl maisto produktų rinkimo. Nenorėdamas išsiduoti ir susikompromituoti prieš Tarybų valdžios organus, aš patariau JAZDAUSKUI pačiam kreiptis į man pavaldžius kunigus šiuo klausimu.

Trečią ir paskutinį kartą su JAZDAUSKU buvau susitikęs maždaug 1945 m. balandžio mėnesį. Jis atėjo pas mane ir pranešė, kad visi jo gaujos dalyviai suimti, jis likęs vienas. Prašė įdarbinti jį zakristijonu ir išrašyti apie tai pažymą, kurią jis galėtų pristatyti į karinį komisariatą, kad būtų atleistas nuo šaukimo į armiją. Žinodamas, kad Lieplaukės klebonas kunigas NAŠLĖNAS neturi zakristijono, aš pasiūliau JAZDAUSKUI kreiptis į jį. Vėliau aš pasikviečiau NAŠLĖNĄ į kuriją ir pasitariau dėl JAZDAUSKO, kurį NAŠLĖNAS priėmė zakristijonu. Kai su NAŠLĖNU susitariau dėl JAZDAUSKO, parašiau JAZDAUSKUI rusų kalba pažymą pristatyti į karinį komisariatą. Pažymą rašiau aš, nes NAŠLĖNAS nemokėjo rusų kalbos, jis patvirtino pažymą savo parašu ir antspaudu. Taip gaujos vadeiva JAZDAUSKAS mano iniciatyva ilgą laiką slapstėsi pas NAŠLĖNĄ.

Su gaujos vadeiva KUBILIUMI aš susipažinau maždaug 1945 m. kovo pradžioje, kai jis buvo atėjęs pas mane kartu su MISEVIČIUMI. KUBILIUS taip pat prašė padėti jų gaujai maisto produktais. Kadangi tuo metu kurijoje buvo daug lankytojų, laikydamasis konspiracijos, aš apie tai nieko nekalbėjau su KUBILIUMI, o susitariau, kad jis ateis kitą kartą. Po to KUBILIUS išėjo, o MISEVIČIUS liko. Pagal išankstinį susitarimą tą pačią dieną atvyko GUSTAITIS ir pasiėmė MISEVIČIŲ. Tokiu būdu mano tarpininkavimu MISEVIČIUS ėmė slapstytis nuo Tarybų valdžios organų pas GUSTAITĮ iki jų suėmimo.

Praėjus kelioms dienoms po KUBILIAUS ir MISEVIČIAUS apsilankymo, apie kovo 20 d., iš MISEVIČIAUS aš gavau du raštelius. Kaip minėjau ankstesnėse apklausose, šie rašteliai nebuvo įdėti į voką ir užklijuoti. Vienas raštelis buvo adresuotas man. Jame MISEVIČIUS prašė, kad antrą raštelį („siuntinėlį“, kaip jis įvardijo) aš perduočiau KUBILIUI. Šio raštelio


как ее не читал. Я ее передал КУБИЛЮСУ, когда он зашел ко мне в второй раз, это было примерно в начале апреля 1945 года. После вручения этих записок КУБИЛЮСУ, я от последнего получил две ответные записки, одна была на имя МИСЯВИЧУСА, а какой адрес был на другой, не помню. КУБИЛЮС просил, чтобы обе эти записки я направил МИСЯВИЧУСУ. Содержание этих ответных записок я тоже не знаю, так как их не читал. Поэтому я и не знал, что ‘"посылочка”, которую мне прислал МИСЯВИЧУС это была радиограмма немецких парашутистов, которую я передал КУБИЛЮСУ (Об этой радиограмме мне стало известно в ходе следствия из показаний обвиняемых МИСЯВИЧУС и ГУСТАЙТИС).

ВОПРОС: Вы даете не искренние показания. Как же Вы могли не знать содержания указанной “посылочки” и тех двух записок КУБИЛЮСА, если они открыто длительное время находились у Вас?

ОТВЕТ: По данному вопросу другого ответа я не имею, кроме выше изложенного. Действительно я имел возможность и мог бы узнать содержание этой “посылочки” и ответных записок КУБИЛЮСА, так как они открыто продолжительное время лежали в ящике моего личного стола. Но никакого любопытства я не проявил для того, чтобы читать эту “посылочку” и записки КУБИЛЮСА.

ВОПРОС: А когда Вам стало известно, что МИСЯВИЧУС и ГУСТАЙТИС являются участниками националистического подполья?

ОТВЕТ: Я вообще не знал, что МИСЯВИЧУС и ГУСТАЙТИС являются участниками националистического подполья, как Вы их называете. МИСЯВИЧУСА я знал как немецкого пособника, бывшего бургомистра, который скрывался от органов Советской власти и впоследствии примкнул к банде КУБИЛЮСА. ГУСТАЙТИСА я знаю как укрывателя МИСЯВИЧУСА, а КУБИЛЮС и ЕЗДАУСКАС я знал как главарей банды, с которыми я установил связь через МИСЯВИЧУСА. Я не отрицаю, что между КУБИЛЮС, ЕЗДАУСКАС, МИСЯВИЧУС, ГУСТАЙТИС и мною была организованная антисоветская связь, о чем я подробно показал выше.

Протокол допроса записан с моих слов верно, мне прочитан в слух на понятном для меня русском языке, в чем и рассписываюсь (подпись БОРИСЯВИЧУСА).

Допросил: Ст. следователь следотдела МГБ ЛССР
капитан СААКЯН

turinio aš nežinau, nes, jo neperskaitęs, atidaviau KUBILIUI, kai pastarasis užėjo pas mane antrą kartą, tai buvo maždaug 1945 m. balandžio pradžioje. Įteikęs raštelį KUBILIUI, aš gavau iš jo du atsakomuosius raštelius: vieną adresuotą MISEVIČIUI, o kam buvo adresuotas antras, neprisimenu. KUBILIUS prašė abu raštelius pasiųsti MISEVIČIUI. Šių atsakomųjų raštelių turinio aš taip pat nežinau, nes jų neskaičiau. Todėl aš ir nežinojau, kad „siuntinėlis41, kurį man atsiuntė MISEVIČIUS, buvo vokiečių parašiutininkų radiograma, kurią aš perdaviau KUBILIUI. (Apie šią radiogramą aš sužinojau tardymo metu, iš kaltinamųjų MISEVIČIAUS ir GUSTAIČIO parodymų.)

KLAUSIMAS: Jūsų parodymai nėra teisingi. Kaipgi Jūs galėjote nežinoti „siuntinėlio" ir tų dviejų KUBILIAUS raštelių turinio, jeigu jie nebuvo įdėti į voką ir ilgą laiką buvo pas Jus?

ATSAKYMAS: Aš neturiu ką atsakyti į šį klausimą be to, ką jau sakiau. Iš tikrųjų aš turėjau galimybę ir galėjau sužinoti šio „siuntinėlio” ir KUBILIAUS atsakomųjų raštelių turinį, nes jie ilgą laiką buvo mano asmeninio stalo stalčiuje. Tačiau nebuvau toks smalsus ir neskaičiau to „siuntinėlio” ir KUBILIAUS raštelių.

KLAUSIMAS: Kada Jūs sužinojote, kad MISEVIČIUS ir GUSTAITIS yra nacionalistinio pogrindžio dalyviai?

ATSAKYMAS: Aš apskritai nežinojau, kad MISEVIČIUS ir GUSTAITIS yra nacionalistinio pogrindžio dalyviai, kaip Jūs juos vadinate. Žinojau, kad MISEVIČIUS buvo vokiečių bendrininkas, buvęs burmistras, kuris slapstėsi nuo Tarybų valdžios organų ir vėliau prisidėjo prie KUBILIAUS gaujos. Žinojau, kad GUSTAITIS slepia MISEVIČIŲ, o KUBILIUS ir JAZDAUSKAS yra gaujos vadeivos, su kuriais aš susipažinau per MISEVIČIŲ. Aš neneigiu, kad tarp KUBILIAUS, JAZDAUSKO, MISEVIČIAUS, GUSTAIČIO ir manęs buvo organizuoti antitarybinio pobūdžio ryšiai, apie ką aš išsamiai esu pasakojęs anksčiau.

Tardymo protokolas pagal mano žodžius surašytas teisingai, perskaitytas man suprantama rusų kalba; jį ir pasirašau. (Vysk. A.BORISEVIČIAUS parašas)

Tardė: LTSR MGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas
kapitonas SAAKIANAS (parašas)


“Утверждаю”

Зам нач следотдела МГБ ЛССР полковник Козлов 17 июня 1946 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(о приобщении вещественных доказателств)

1946 года июня 17 дня    г. Вильнюс

Я, ст. следователь следотдела МГБ ЛССР капитан СААКЯН, рассмотрев материалы следственного дела № 6499 по обвинению БОРИСЯВИЧУСА Винцентаса сына Августинаса, МИСЯВИЧУСА Эдуардаса сына Стасиса и др.,

НАШЕЛ:

8 июля 1943 года обвин. БОРИСЯВИЧУС написал и выпустил в массовом тираже обращение к верующим и духовенству, содержащее клевету на совесткий строй в духе фашистской пропаганды. Это обращение в количестве 130 экземпляров разослал подчиненным ксендзам Тельшайской епархии, предложив прочесть верующим вместо проповеди.

Один экземпляр этого обращения на литовском языкеимеется в следственном деле по обвин. БОРИСЯВИЧУСА.

При аресте у обвин. МИСЯВИЧУСА изято фиктивное удостоверение личности № 377 на имя МИНЕЙКА Евгениус сын Стасиса, по которому он скрывался.

Вышеупомянутые документы уличают БОРИСЯВИЧУСА и МИСЯВИЧУСА в проводимой ими антисоветской работе, поэтому руководствуясь ст. 66 и 67 УПК РСФСР,-

„Tvirtinu"
LTSR MGB Tardymo skyriaus virš. pav.
pulkininkas KOZLOVAS (parašas)

1946 m. birželio 17 d.

NUTARIMAS (dėl daiktinių įrodymų prijungimo prie bylos)

1946 m. birželio 17 d.    Vilnius

Aš, LTSR MGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas kapitonas SAAKIANAS, peržiūrėjęs Vincento BORISEVIČIAUS, Augustino s., Eduardo MISEVIČIAUS, Stasio s., ir kt. tardymo bylos Nr. 6499 kaltinamąją medžiagą,

NUSTAČIAU:

1943 m. liepos 8 d. kalt. BORISEVIČIUS parašė ir išleido masiniu tiražu ganytojišką laišką kunigams ir tikintiesiems, kuriame fašistinės propagandos dvasia šmeižiama tarybinė santvarka. Šį laišką padauginęs 130 egz. tiražu išsiuntinėjo jam pavaldiems Telšių vyskupijos kunigams, kad jie jį perskaitytų tikintiesiems vietoj pamokslo.

Vienas šio laiško egzempliorius lietuvių kalba yra tarp kalt. BORISEVIČIAUS tardymo bylos dokumentų45.

Suimant MISEVIČIŲ, iš jo buvo konfiskuotas fiktyvus asmens liudijimas Nr. 377 - Eugenijaus MINEIKOS, Stasio s., vardu, su kuriuo jis slapstėsi.

Minėti dokumentai yra BORISEVIČIAUS ir MISEVIČIAUS antitarybinės veiklos įrodymas, todėl pagal RTFSR BPK 66 ir 67 str.,

45 Byloje šio laiško nerasta. Žr. šio leidinio 2 priedą, p. 763-769.


ПОСТАНОВИЛ:

Переводы вышеперечисленных документов с литовского на русский язык приобщить к следственному делу № 6499 в качестве вещественных доказательств.

Справка: подлинник обращения выпущенный БОРИСЯВИЧУСОМ на литовском языке хранится во 2-ом отделе МГБ Лит. ССР

Ст. следователь следотдела МГБ ЛССР
капитан СААКЯН

“Согласен”: Начальник отд-я след, отдела МГБ ЛССР
капитан ЛЕОНОВ

NUTARIAU:

Minėtų dokumentų vertimus iš lietuvių į rusų kalbą prijungti prie tardymo bylos Nr.6499 kaip daiktinius įrodymus.

Pastaba: BORISEVIČIAUS ganytojiško laiško originalas lietuvių kalba yra LTSR MGB 2-ajame skyriuje.

LTSR MGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas
kapitonas SAAKIANAS (parašas)

Sutinku: LTSR MGB Tardymo skyriaus poskyrio viršininkas kapitonas LEONOVAS (parašas)


 “Утверждаю”
Начальник следотдела МГБ ЛССР
подполковник РОЗАУСКАС
17 июня 1946 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(о выделении материалов в отдельное производство)

1946 года июня 17 дня    г. Вильнюс

Я, ст. следователь следотдела МГБ ЛССР капитан СААКЯН, рассмотрев материалы следственного дела № 6499 по обвинению БОРИСЯВИЧУСА Винцентаса сына Августинаса [...] в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 58-1-а и 58-11 УК РСФСР, -

НАШЕЛ:

По показаниям обвиняемых БОРИСЯВИЧУС, МИСЯВИЧУС и других, как участники антисоветского националистического подполья прохдят:

1.    ОЛБШАУСКАС Иозас

2.    ПОШКУС или ПОЧУС

3.    ПЕТКУС Генрих

4.    ЕЗДАУСКАС - „ШАРУНАС”

5.    ЛОКИС Степонас

6.    КАДЖАЛИС Антанас (фамилия не точно)

7.    ВИРКЕТИС Алоизас

8.    ШАРКАУСКАС Валерионас

9.    ВАЙГАУСКАС Пятрас

10.    ВАЙГАУСКАЙТЕ Валерия.

Учитывая, что следствие по делу БОРИСЯВИЧУС [...] окончено, а местонахождение выше перечисленных участников нац. подполья неизвестно,

„Tvirtinu"

LTSR MGB Tardymo skyriaus viršininkas
papulkininkis ROZAUSKAS (parašas)
1946 m. birželio 17 d.

NUTARIMAS
(dėl dokumentų išskyrimo į atskirą bylą)

1946 m. birželio 17 d.    Vilnius

Aš, LTSR MGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas kapitonas SAAKIANAS, peržiūrėjęs Vincento BORISEVIČIAUS, Augustino s., ir kt., kaltinamų padarius nusikaltimus, numatytus RTFSR BK 58-la ir 58-11 str., tardymo bylą Nr. 6499,

NUSTAČIAU:

Pagal kaltinamųjų BORISEVIČIAUS, MISEVIČIAUS ir kitų parodymus, antitarybiniam nacionalistiniam pogrindžiui priklauso:

1.

Juozas OLŠAUSKAS;

2.

POŠKUS arba POCIUS;

3.

Henrikas PETKUS;

4.

JAZDAUSKAS-„ŠARUNAS“;

5.

Steponas LOKYS;

6.

Antanas KADŽALIS [pavardė netiksli];

7.

Aloyzas VIRKIETIS;

8.

Valerijonas ŠARKAUSKAS;

9.

Petras VAIGAUSKAS;

10.

Valerija VAIGAUSKAITĖ.

Atsižvelgdamas į tai, kad BORISEVIČIAUS [...] bylos tyrimas baigtas,

o išvardytų nac. pogrindžio dalyvių buvimo vieta nežinoma,


ПОСТАНОВИЛ:

Следственные материалы в отношении ОЛЬШАУСКАС, ПОШКУС или ПОЧУС, ПЕТКУС, ЕЗДАУСКАС-„ШАРУНАС”, ЛОКИС, КАДЖАЛИС, ВИРКЕТИС, ШАРКАУСКАС, ВАЙГАУСКАС, ВАЙГАУСКАЙТЕ из след, дела № 6499 выделить в отдельное производство для их розыска и привлечения к уголовной ответственности.

Ст. следователь следотдела МГБ ЛССР
капитан СААКЯН

“Согласен”: Начальник отд-я след, отдела МГБ ЛССР
капитан ЛЕОНОВ

NUTARIAU:

Tyrimo duomenis apie OLŠAUSKO, POŠKAUS arba POCIAUS, PETKAUS, JAZDAUSKO-„ŠARŪNO“, LOKIO, KADŽALIO, VIRKIEČIO, ŠARKAUSKO, VAIGAUSKO, VAIGAUSKAITĖS veiklą iš tardymo bylos Nr. 6499 išskirti į atskirą bylą, siekiant minėtus asmenis surasti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

LTSR MGB tardymo skyriaus vyr. tardytojas
kapitonas SAAKIANAS (parašas)

Sutinku: LTSR MGB Tardymo skyriaus poskyrio viršininkas
kapitonas LEONOVAS (parašas)


ПРОТОКОЛ
об окончании следствия

1946 г. июня 18 дня. Я, ст. следователь Следотдела МГБ ЛССР капитан СААКЯН, рассмотрев материалы следственного дела № 6499 по обвинению БОРИСЯВИЧУСА Винцентаса сына Августинаса в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 17-58-la, 58-10 ч.2 и 58-11 УК РСФСР, найдя, что дело следствием окончено, а добытые данные достаточны для предания суду, руководствуясь ст. 206 УПК РСФСР, обявил об этом обвиняемому, предявил для ознакомления все производство по делу и спросил, желает ли обвиняемый чем либо дополнить следствие.

Обвиняемый БОРИСЯВИЧУС, ознакомившись с материалами следственного дела, заявил, что дополнить следствие ничем не имеет. Ходатайств по делу не предявляет.

Ст. следователь следотдела МГБ ЛССР
капитан СААКЯН

В предявлении материалов следствия принимал участие
пом. Военного Прокурора БВО -
подполковник юстиции ТУГОВ

СПРАВКА

Дана сан. частью в\т МГБ ЛССР на БОРИСЯВИЧУС Винцентас в том, что он прошел мед. осмотр.

При осмотре оказалось: хроническое заболевание сердца. К физическому труду годен.

Фелдшер мл. лейтенант Шестель

20 мая 1946 г.

Tardymo pabaigos
PROTOKOLAS

1946 m. birželio 18 d. Aš, LTSR MGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas kapitonas SAAK1ANAS, peržiūrėjau Vincento BORISEVIČIAUS, Augustino s., kaltinamo padarius nusikaltimus, numatytus pagal RTFSR BK 17-58-la ir 58-10 2 d. ir 58-11 str., tardymo bylą Nr. 6499.

Nutaręs, kad parengtinis tardymas baigtas, o gautųjų duomenų pakanka, kad bylą būtų galima pateikti teismui, pagal RTFSR BPK 206 str. pranešiau apie tai kaltinamajam BORISEVIČIUI, pateikiau susipažinimui visą bylos medžiagą ir paklausiau, ar kaltinamasis nori ką nors pridėti.

Kaltinamasis BORISEVIČIUS, susipažinęs su tardymo bylos dokumentais, pareiškė, kad neturi ką pridėti. Skundų dėl bylos tyrimo neturi.

(Vysk. V. BORISEVIČIAUS parašas)

LTSR MGB tardymo skyriaus vyr. tardytojas
kapitonas SAAKIANAS (parašas)

Supažindinant su bylos tyrimo medžiaga dalyvavo
Pabaltijo karinės apygardos karo prokuroro padėjėjas
justicijos papulkininkis TUGOVAS (parašas)

PAŽYMA

Išduota LTSR MGB vidaus kalėjimo sanitarinės dalies Vincentui BORISEVIČIUI, Augustino s., kad jam atliktas medicininis patikrinimas.

Patikrinimo metu buvo nustatyta lėtinė širdies liga. Gali dirbti fizinį darbą.

Felč. jaun. leit. ŠESTEL (parašas)

1946 m. gegužės 20 d.


“Утверждаю”

Зам. министра госбезопасности ЛССР полковник ЛЕОНОВ

8 июля 1946 года

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (По следственному делу № 6499)

По обвинению:

1.    БОРИСЯВИЧУС Винцентас с. Августинаса в совершении преступлений, предусмотренных ст. 17-58-1а, 58-10 ч.2 и 58-11 УК РСФСР.

2.    МИСЯВИЧУС Едуардас с. Стасиса

3.    ГУСТАЙТИС Пранас с. Симонаса

4.    ВАЛИЦКАЙТЕ Валерия д. Стасиса в совершении преступлений, предусмотренных ст. 58-1а и 58-11 УК РСФСР.

5.    КАУШИС Пранас с. Ионаса в совершении преступлений, предусмотренных ст. 17-58-1аи 58-11 УК РСФСР.

В январе-мае 1946 года МГБ ЛССР за антисоветскую работу арестованы и привлечены к уголовной ответственности по настоящему делу: БОРИСЯВИЧУС Винцентас с. Августинаса, МИСЯВИЧУС Едуардас с. Стасиса, ГУСТАЙТИС Пранас с. Симонаса, ВАЛИЦКАЙТЕ Валерия д. Стасиса и КАУШИС Пранас с. Ионаса.

Произведенным по делу расследованием установлено, что в 1944-1946 г. в Телыиайском и прилегающих к нему уездах Литовской ССР имели место многочисленные проявления вооруженных бандформирований литовско-немецких буржуазных националистов. Активную помощь бандам в борьбе против Советской власти в этих уездах оказывало католическое духовенство Тельшайской епархии во главе с привлеченным по настоящему делу епископом БОРИСЯВИЧУС.

За участие в подпольных антисоветских организациях и за преступную связь с вооруженными бандами в 1945-1946 г. арестовано и предано суду более 10 подчиненных БОРИСЯВИЧУСУ ксендзов. Кроме того, до 20 ксендзов его епархии, принимавших участие в антисоветской работе националистического подполья, перешли на нелегальное положение и скрываются от органов Советской власти.

БОРИСЯВИЧУС со времени восстонавления Советской власти в Литве в 1940 году до ареста в своих писменных обращениях, публичных

 

„Tvirtinu"

LTSR Valstybės saugumo
ministro pavaduotojas
pulkininkas LEONOVAS (parašas)

1946 m. liepos 8 d.

KALTINAMOJI IŠVADA
(Pagal tardymo bylą nr. 6499)

Kaltinamiesiems:

1.    Vincentui BORISEVIČIUI, Augustino s., padarius nusikaltimus, numatytus RTFSR BK 17-58-la, 58-10 2 d. ir 58-11 str.;

2.    Eduardui MISEVIČIUI, Stasio s.

3.    Pranui GUSTAIČIUI, Simono s.

4.    Valerijai VALICKAITEI, Stasio d., padarius nusikaltimus, numatytus RTFSR BK 58-la ir 58-11 str.;

5.    Pranui KAUŠIUI, Jono s., padarius nusikaltimus, numatytus RTFSR BK 17-58-la ir 58-11 str.

1946 m. sausio-gegužės mėnesiais LTSR MGB už antitarybinę veiklą suėmė ir kaltinamaisiais pagal šią bylą pripažino Vincentą BORISEVIČIŲ, Augustino s., Eduardą MISEVIČIŲ, Stasio s., Praną GUSTAITĮ, Simono s., Valeriją VALICKAITĘ, Stasio d., ir Praną KAUŠĮ, Jono s.

Bylos tyrimo metu nustatyta, kad 1944-1946 m. Lietuvos TSR Telšių ir gretimose apskrityse aktyviai reiškėsi lietuvių-vokiečių buržuazinių nacionalistų ginkluoti banditų junginiai. Gaujoms, kovojančioms prieš Tarybų valdžią, aktyvią paramą šiose apskrityse teikė Telšių vyskupijos katalikų dvasininkija, kuriai vadovavo šioje byloje kaltinamas vyskupas BORISE-VIČIUS.

Dėl dalyvavimo pogrindinėse antitarybinėse organizacijose ir nusikalstamų ryšių su ginkluotomis gaujomis palaikymą 1945-1946 m. buvo suimti ir teisiami daugiau nei 10 BORISEVIČIUI pavaldžių kunigų. Be to, apie 20 jo vyskupijos kunigų, dalyvavusių nacionalistinio pogrindžio antitarybinėje veikloje, gyvena nelegaliai ir slapstosi nuo Tarybų valdžios organų.

BORISEVIČIUS nuo Tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 1940 m. iki suėmimo dienos savo rašytiniuose kreipimuose, viešose kalbose ir pokal-


выступлениях и беседах призывал ксендзов и население своей епархии к активной борьбе с Советским строем. В 1945 году поддерживал личную связь с руководителями бандформирования “Жемайчу легионас” КУБИЛЮС (осужден) и ЕЗДАУСКАС (скрывается), организовал материальную помощь их бандам (л. д. 15-88, 90-97, 112-151, 153 -166, 181-196, 198-213,264-289,319-320).

Привлеченные по настоящему делу МИСЯВИЧУС и ГУСТАЙТИС были связаны с БОРИСЯВИЧУС по антисоветской работе и вместе с ним помогали вражеским разведчикам в устоновлении радиосвязи с немецкими разведорганами. В марте 1945 года МИСЯВИЧУС связал БОРИСЯВИЧУСА с бандруководителями КУБИЛЮС и ЕЗДАУСКАС (л. д. 43-77, 85-88, 90-97, 125-151, 153-166, 181-213, 264-289).

Обвиняемые ВАЛИЦКАИТЕ и КАУШИС доставляли ГУСТАЙТИСУ и МИСЯВИЧУСУ выпускаемые в бандах антисоветские листовки. Кроме того, ВАЛИЦКАИТЕ в своей квартире организовала встречу ГУСТАЙТИСУ с участником нацподполья Шаркаускас (л. д. 190-196, 198-213,226-237,239-242,253-258, 260-263,287-289).

В отношении преступной деятельности каждого из обвиняемых установлено:

1. БОРИСЯВИЧУС Винцентас, будучи епископом Тельшайской епархии, в которую входят Телыиайский, Шауляйский, Таурагский и Кретингский уезды, в 1940-41 г., обьезжая епархию, выступал с проповедями антисоветского содержания. Хранил в своей квартире и в костеле антисоветскую литературу (л. д. 26-42, 319).

В 1943 году БОРИСЯВИЧУС издал написанное им в духе фашистской пропаганды обращение к верующим и духовенству, содержащее клевету на советский строй и угрозы по адресу населения, сочувствующего Советской власти. Эго обращение, отпечатанное типографическим способом в количестве 130 екземпляров, БОРИСЯВИЧУС направил во все приходы своей епархии, предложив ксендзам прочитать верующим вместо проповеди (л. д. 26-42).

В феврале 1945 года БОРИСЯВИЧУС через своего знакомого МИСЯВИЧУС установил антисоветскую связь с бандформированиями и в своем доме неоднократно встречался с руководителями “Жемайчу легиона” КУБИЛЮС и ЕЗДАУСКАС по вопросу оказания их бандам материальной помощи и приобретения фиктивных документов. Передавал ЕЗДАУСКАСУ продукты питания для банд и рекомендовал обратится за материальной помощью к подчиненным ксендзам КЕЛА (находится на нелегальном положении) и НАШЛЕНАС, которые в дальнейшем поставляли а банды продукты питания (л. д. 43-77, 87-88,90-97,129-151, 153-166.264—283).

biuose ragino savo vyskupijos kunigus ir gyventojus aktyviai kovoti prieš Tarybų valdžią. 1945 m. užmezgė asmeninius ryšius su banditų formuotės „Žemaičių legionas" vadais KUBILIUMI (nuteistas) ir JAZDAUSKU (slapstosi), organizavo materialinę pagalbą jų gaujoms (b. 1. 15-88, 90-97, 112-151, 153-166, 181-196, 198-213, 264-289, 319-320).

Šioje byloje kaltinami MISEVIČIUS ir GUSTAITIS kartu su BORISEVIČIUMI dirbo antitarybinį darbą ir padėjo priešo žvalgams užmegzti radijo ryšį su vokiečių žvalgybos organais. 1945 m. kovo mėnesį MISEVIČIUS supažindino BORISEVICIŲ su banditų vadais KUBILIUMI ir JAZDAUSKU (b. 1. 43-77, 85-88, 90-97, 125-151, 153-166, 181-213, 264-289).

Kaltinamieji VALICKAITĖ ir KAUŠYS atnešdavo GUSTAIČIUI ir MISEVIČIUI banditų leidžiamų antitarybinių lapelių. Be to, VALICKAITĖ savo bute suorganizavo GUSTAIČIO susitikimą su nac. pogrindžio dalyviu ŠARKAUSKU (b. I. 190-196, 198-213, 226-237, 239-242, 253-258, 260-263, 287-289).

Nustatyti tokie kiekvieno kaltinamojo nusikalstamos veiklos faktai:

1. Vincentas BORISEVIČIUS, būdamas Telšių vyskupijos, į kurią įeina Telšių, Šiaulių, Tauragės ir Kretingos apskritys, vyskupu, 1940-1941 m., važinėdamas po vyskupiją, sakė antitarybinio turinio pamokslus. Laikė savo bute ir bažnyčioje antitarybinę literatūrą.

1943 m. BORISEVIČIUS parašė Telšių vyskupijos kunigams ir tikintiesiems kreipimąsi [ganytojišką laišką], kuriame fašistinės propagandos dvasia šmeižė tarybinę santvarką ir gąsdino gyventojus, palankius Tarybų valdžiai. Šį kreipimąsi padauginęs 130 egz. tiražu, BORISEVIČIUS išsiuntinėjo savo vyskupijos parapijoms, pasiūlęs kunigams perskaityti jį tikintiesiems vietoj pamokslo (b. 1. 26-42).

1945 m. vasario mėnesį BORISEVIČIUS per savo pažįstamą MISEVIČIŲ užmezgė antitarybinio pobūdžio ryšius su banditų formuotėmis ir savo namuose Telšiuose ne kartą buvo susitikęs su „Žemaičių legiono" vadais KUBILIUMI ir JAZDAUSKU, su kuriais aptarė materialinės pagalbos jų gaujoms ir fiktyvių dokumentų įsigijimo klausimus. Davė JAZDAUSKUI maisto gaujoms ir rekomendavo dėl materialinės paramos kreiptis į jam pavaldžius kunigus KIELĄ (slapstosi) ir NAŠLĖNĄ, kurie vėliau tiekė gaujoms maisto produktus (b. 1. 43-77, 87-88, 90-97, 129-151, 153-166, 264-283).


Весной 1945 года БОРИСЯВИЧУС направил для нелегального проживания к ксендзу ГУСТАЙТИС, скрывающегося от органов Советской власти МИСЯВИЧУСА. В апреле того же года снабдил фиктивными документами бандглаваря ЕЗДАУСКАС и устроил его понаморем к подчиненному ксендзу НАШЛЕНАС (л. д. 43-77, 87-88, 90-97. 128-135, 138-151, 198-213,264-283).

В марте 1945 года через МИСЯВИЧУСА и ГУСТАЙТИС БОРИСЯВИЧУС получил радиограмму немецких парашутистов, скрывавшихся у ГУСТАЙТИСА и передал ее главарю банды КУБИЛЮС для сообщения немецким разведорганам (л. д. 62-63, 69-70, 90-97, 153-154. 158-166, 184—189, 198-200,264-283). [...]

БОРИСЯВИЧУС виновным себя признал (л. д. 85-88), изобличается показаниями обвиняемых: МИСЯВИЧУС (л. д. 114-151, 153-166), ГУСТАЙТИС (л. д. 271-280, КУБИЛЮС (л. д. 93-95) и Шертвитис (л. д. 96-97); очными ставками с обвиняемыми: МИСЯВИЧУС (л. д. 264-270), ГУСТАЙТИС (л. д. 271-280) и вещественными доказательствами (л. д. 319). [...]

На основании изложенного БОРИСЯВИЧУС Винцентас с. Августинаса обвиняется в том, что:

был участником антисоветской литовской националистической группы, поддерживал связь с руководителями бандформирований, оказывал материальную помощь бандам. Выступал среди верующих с проповедями антисоветского содержания. Выпустил обращение к верующим и духовенству, содержащее клевету на Советский строй. Хранил в своей квартире и в костеле антисоветскую литературу,

т. е. в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 17-58-1а, 58-10 ч.2 и 58-11 УК РСФСР. [...]

Предлогаю:

Руководствуясь ст. 207 и 208 УПК РСФСР, следственное дело №6499 по обв. БОРИСЯВИЧУСА и др. направить Военному прокурору войск МВД ЛССР для передачи по подсудности.

Ст. следователь следотдела МГБ ЛССР
капитан СААКЯН

Начальник отд-я след, отдела МГБ ЛССР
капитан ЛЕОНОВ

“Согласен”: Начальник следотдела МГБ ЛССР
подполковник РОЗАУСКАС

1945 m. pavasarį BORISEVIČIUS įtaisė pas kunigą GUSTAITĮ nelegaliai gyventi besislapstantį nuo Tarybų valdžios organų MISEVIČIŲ. Tų pačių metų balandžio mėnesį išdavė fiktyvų dokumentą banditų vadeivai JAZDAUSKUI ir įtaisė jį zakristijonu pas jam pavaldų kunigą NAŠLĖNĄ (b. 1. 43-77, 87-88, 90-97, 128-135, 138-151, 198-213, 264-283).

1945 m. kovo mėnesį per MISEVIČIŲ ir GUSTAITĮ BORISEVIČIUS gavo vokiečių parašiutininkų, besislapsčiusių pas GUSTAITĮ, radiogramą ir perdavė ją gaujos vadeivai KUBILIUI, kuris per siųstuvą ją perdavė vokiečių žvalgybos organams (b. 1. 62-63, 69-70, 90-97, 153-154, 158-166, 184-189, 198-200, 264-283). [...].

BORISEVIČIUS kaltas prisipažino (b. 1. 85-88), be to, jo kaltė įrodyta remiantis kaltinamųjų MISEVIČIAUS (b. 1. 1 14-151, 153-166), GUSTAIČIO (b. I. 271-280), KUBILIAUS (b. 1. 93-95) ir ŠERTVYČIO (b.l. 96-97) parodymais; akistatomis su kaltinamaisiais MISEVIČIUMI (b. 1. 264—270), GUSTAIČIU (b. 1. 271-280) bei daiktiniais įrodymais (b. 1. 339). [...]

Remiantis tuo, kas išdėstyta, Vincentas BORISEVIČIUS, Augustino s., kaltinamas tuo, kad:

buvo lietuvių antitarybinės nacionalistinės grupės dalyvis, palaikė ryšius su banditų formuočių vadovais, teikė materialinę paramą gaujoms. Sakė tikintiesiems antitarybinio turinio pamokslus, parašė kreipimąsi kunigams ir tikintiesiems, kur šmeižė tarybinę santvarką. Savo bute ir bažnyčioje laikė antitarybinę literatūrą,

t. y. padare nusikaltimus, numatytus RTFSR BK 17-58-la, 58-10 2 d. ir 58-

11 str. [...]

Siūlyčiau:

pagal RTFSR BPK 207 ir 208 str. kaltinamųjų BORISEVIČIAUS ir kt. tardymo bylą nr. 6499 perduoti LTSR MVD Karo prokurorui, kad būtų perduota teismui.

LTSR MGB tardymo skyriaus vyr. tardytojas
kapitonas SAAKIANAS (parašas)

LTSR MGB tardymo skyriaus poskyrio viršininkas
kapitonas LEONOVAS (parašas)

“Sutinku”: LTSR MGB tardymo skyriaus viršininkas
papulkininkis ROZAUSKAS (parašas)


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1946 года августа 6 дня, г. Вильнюс.

Военный Трибунал войск МВД ЛССР в составе председательствующего: майора юстиции АФОНИНА членов: капитанов юстиции ЮРИКОВА и ФЕДОРОВА, при секретаре сержанте ВАРКИНЕ,

с участием пом. прокурора войск МВД ЛССР подполковника юстиции ТУГОВА, рассмотрев в подготовительном заседании дело по обвинению,—

1.    БОРИСЯВИЧУС Винцентас с. Августинаса в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 17-58-1а, 58-10 ч.2 и

58-11 УК РСФСР,

2.    МИСЯВИЧУС Едуардас с. Стасиса,

3.    ГУСТАЙТИС Пранас с. Симонаса,

4.    ВАЛИЦКАЙТЕ Валерия д. Стасиса в совершении преступлений, пре дусмотренных ст. ст. 58-1а и 58-11 УК РСФСР,

5.    КАУШИС Пранас с. Ионаса в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 17-58-1а и 58-11 УК РСФСР.

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.    Дело принять к своему производству и обвинительное заключение утвердить.

2.    БОРИСЯВИЧУС предать суду по ст. ст. 17-58-1а, 58-10 ч.2 и 58-11 УК РСФСР; МИСЯВИЧУС, ГУСТАЙТИС и ВАЛИЦКАЙТЕ по ст.

: ст. 58-1а и 58-11 УК РСФСР; КАУШИС по ст. ст. 17-58-1а и 58-11 УК РСФСР.

3.    Дело слушать в закрытом судебном заседании без участия обвинения и защиты и без вызова в суд свидетелей.

4.    Меру пресечения - содержание под стражей, в отношении обвиняемых оставить без изменения.

NUTARTIS

1946 m. rugpjūčio 6 d., Vilnius.

Lietuvos TSR MVD kariuomenės Karo tribunolas, kurį sudaro pirmininkas - justicijos majoras AFONINAS, nariai - justicijos kapitonai JURIKOVAS ir FIODOROVAS, sekretorius - seržantas VARKINAS;

dalyvaujant Lietuvos TSR MVD kariuomenės Karo prokuroro padėjėjui, justicijos papulkininkiui TUGOVUI, parengiamajame posėdyje išnagrinėjo bylą, kurioje kaltinami, -

1.    Vincentas BORISEVIČILTS, Augustino s., padaręs nusikaltimus, numatytus RTFSR BK 17-58-la ir 58-10 2 d. ir 58-11 str.;

2.    Eduardas MISEVIČIUS, Stasio s.,

3.    Pranas GUSTAITIS, Simono s.,

4.    Valerija VALICKAITĖ, Stasio d., padarę nusikaltimus, numatytus RTFSR BK 58-la ir 58-11 str.;

5.    Pranas KAUŠYS, Jono s., padaręs nusikaltimus, numatytus RTFSR BK 17-58-la ir 58-11 str.

NUTARĖ:

1.    Priimti bylą nagrinėti ir patvirtinti kaltinamajai išvadai.

2.    BORISEVICIŲ teisti pagal RTFSR BK 17-58-la, 58-10 2 d.ir 58-11 str.; MISEVIČIŲ, GUSTAITĮ ir VALICKAITĘ pagal RTFSR BK 58-la ir 58-11 str.; KAUŠĮ pagal RTFSR BK 17-58-la ir 58-11 str.

3.    Bylą nagrinėti uždarame teismo posėdyje, nedalyvaujant kaltintojams ir gynybai, be liudytojų.

4.    Kardomąją priemonę - suėmimą kaltinamiesiems palikti nepakeistą.

(Parašai)


ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

1946 года августа 28 дня, г. Вильнюс.

Военный Трибунал войск МВД ЛССР

в закрытом судебном заседании, в помещении Военного Трибунала, в составе: председательствующего - подполковника юстиции ХАЛЯВИНА; членов - капитана РУГЕНИС, старшины КРИНКО; при секретаре - ПОНАМАРЕВОЙ;

с участием сторон: адвокатов КОЛЕВЗОН и ЗАЛЕЦКАС, при переводчике БУРОКАС, который предупрежден за неправильный перевод по ст. 95 УК РСФСР.

Рассматривал дело по обвинению,-

БОРИСЯВИЧУС Винцентас с. Августинаса в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 17-58-1 а, 58-10 ч.2 и 58-11 УК РСФСР; МИСЯВИЧУС Едуардас с. Стасиса, ГУСТАЙТИС Пранас с. Симонаса, ВАЛИЦКАЙТЕ Валерия д. Стасиса в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 58-1а и 58-11 УК РСФСР; КАУШИС Пранас с. Ионаса в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 17-58-1а и 58-11 УК РСФСР.

Председательствующий в 13 час. 15 мин. открыв судебное заседание, обявил, какое дело подлежит рассмотрению Трибунала.

Секретарь доложил, что вызваны в суд обвиняемые доставлены под конвоем и находится в зале на скамье подсудимых. Свидетели по делу не вызывались.

Председательствующий разяснил ст. 272, 277, 278 УПК РСФСР и спросил обвиняемых, какие они имеют ходатайства, заявляют ли отвод составу суда и понятны ли им их права в суде.

На вопрос пред-щего подсудимый БОРИСЯВИЧУС ответил:

-    Права в суде мне ясны, отвод составу суда не заявляю, но ходатайствую о допуске по моему делу защиты - адвоката.

На вопрос пред-щего подсудимые МИСЯВИЧУС, ГУСТАЙТИС, ВАЛИЦКАЙТЕ и КАУШИС каждый в отдельности ответили:

-    Права в суде нам ясны, отвод составу суда не заявляем, но ходатайствуем о допуске по нашему делу зашиты - адвоката.

ВТ совещаясь на месте определил ходатайства подсудимых удовлетворить, допустить по их делу адвокатов: для защиты БОРИСЯВИЧУСА адвоката ЗАЛЕЦКАС, а для защиты МИСЯВИЧУС, ГУСТАЙТИС, ВАЛИЦКАЙТЕ и КАУШИС адвоката КОЛЕВЗОН.

Пред-щий спрашивает адвокатов, какие они имеют ходатайства.

TEISMO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

1946 m. rugpjūčio 28 d., Vilnius.

Lietuvos TSR MVD Karo Tribunolas,

kurį sudaro:

pirmininkaujantysis - justicijos papulkininkis CHALIAVINAS, nariai - kapitonas RUGIENIS, viršila KRINKO, sekretorė PONAMARIOVA, uždarame teismo posėdyje. Karo Tribunolo patalpose, dalyvaujant advokatams KOLEVZONUI ir ZALECKUI bei vertėjui BUROKUI, kuris įspėtas dėl atsakomybės už neteisingą vertimą pagal RTFSR BK 95 str., nagrinėjo bylą. kurioje kaltinami:

Vincentas BORISEVIČIUS. Augustino s., padaręs nusikaltimus, numatytus RTFSR BK 17-58-la ir 58-10 2 d. ir 58-11 str.; Eduardas MISEVIČIUS, Stasio s. Pranas GUSTAITIS, Simono s., Valerija VALICKAITĖ, Stasio d., padarę nusikaltimus, numatytus RTFSR BK 58-la ir 58-11 str.; Pranas KAUŠYS. Jono s., padaręs nusikaltimus, numatytus RTFSR BK 17-58-la ir 58-11 str.

13 ..val 1 5 min pirmininkanjantysis pradėjo teismo posėdį, pristatydamas bylą. kurią turi išnagrinėti Tribunolas.

Sekretorius pranešė, kad kaltinamieji pristatyti į teismo salę su sargyba ir sėdi kaltinamųjų suole. Liudytojai nedalyvauja.

Pirmininkaujantysis paaiškino kaltinamiesiems RTFSR BPK 272, 277, 278 str. ir paklausė, kokių jie turi prašymų, ar nereikalauja pakeisti teisėjų ir ar aiškios jiems jų teisės teisme.

Į pirmininkaujančiojo klausimą kaltinamasis BORISEVIČIUS atsakė:

-    Teisės teismo metu man aiškios, teisėjų nušalinti nereikalauju, tačiau prašau leisti dalyvauti-gynėjui - advokatui.

Į tą patį pirmininko klausimą kaltinamieji MISEVIČIUS, GUSTAITIS, VALICKAITĖ ir KAUŠYS kiekvienas atskirai atsakė:

-    Teisės teismo metu mums aiškios, teisėjų nušalinti nereikalaujame, prašome leisti dalyvauti gynėjui - advokatui.

Karo Tribunolas, pasitaręs vietoje, nusprendė patenkinti teisiamųjų prašymus ir leisti BORISEVIČIŲ ginti advokatui ZALECKUI, o MISEVIČIŲ, GUSTAITĮ, VALICKAITĘ ir KAUŠį - advokatui KOLEVZONUI.

Pirmininkaujantysis paklausė, kokių prašymų turi advokatai.


Адвокат ЗАЛЕЦКАС: ходатайствую о допуске по делу БОРИСЯВИЧУСА свидетельницы, которая показывает, что БОРИСЯВИЧУС в период немецкой оккупации скрывал русских военнопленных. Кроме того, ходатайствую о приобщении к делу справки от врачей г. Тельшай, что подсудимый БОРИСЯВИЧУС в период немецкой оккупации оказывал соответствующую помощь советским гражданам еврейской национальности.

Адвокат КОЛЕВЗОН ходатайств не имеет.

ВТ совещаясь на месте определил ходатайства адвоката ЗАЛЕЦКАС удовлетворить, допустить свидетельницу Медецкене и приобщить данную справку к делу.

Судебное следствие:

Пред-щий огласил обвинительное заключение, разяснил подсудимым сущность предявленного им обвинения и спросил, понятно ли им обвинительное заключение, признают ли они себя виновными и желают ли дать показания в суде.

Подсудимый БОРИСЯВИЧУС:

Обвинение мне понятно, виновным себя признаю в том, что написал послание верующим антисоветского содержания, имел две книги антисоветского содержания, кроме того имел несколько встреч с бандитами. В остальном предявленном мне обвинении виновным себя не признаю. [...]

Показания подсудимого БОРИСЯВИЧУС

...До 1943 года я работал помощником епископа Тельшайской католической епархии СТАУГАЙТИСа. После его смерти до дня ареста работал епископом Тельшайской католической епархии.

Мое програмное выступление было опубликовано 19 марта 1944 года, оно имело исключительно религиозный характер. Моя враждебная к Советскому Союзу деятельность в период немецкой оккупации Литвы' заключалась в том, что я 8 июля 1943 года обратился к священнослужителям и верующим Тельшайской епархии с резко враждебным Советскому Союзу посланием, в котором резко критиковал с враждебных Советскому Союзу позиций действия органов Советской власти после присоединения Литвы к Советскому Союзу. Пытаясь восстановить верующих против коммунистов и Советской власти, я утверждал, что Советская конституция якобы существует только на бумаге и не осуществляется практически, порочил основоположников марксистко-ленинской теории. Я также высказывал

Advokatas ZALECKAS: prašau leisti dalyvauti teismo posėdyje liudytojai E. MEDECKIENEI, kuri duoda parodymus, jog BORISEVIČIUS vokiečių okupacijos metais slėpė rusų karo belaisvius. Be to, prašau pridėti prie bylos Telšių gydytojų pažymą, rodančią, kad teisiamasis BORISEVI-ČIUS vokiečių okupacijos metais teikė atitinkamą pagalbą žydų tautybės tarybiniams piliečiams.

Advokatas KOLEVZONAS. prašymų neturi.

Karo Tribunolas, pasitaręs vietoje, nusprendė patenkinti advokato ZA-LECKO prašymą: išklausyti liudytoją E. Medeckienę ir pridėti prie bylos minėtą pažymą.

Teisminis bylos nagrinėjimas:

Pirmininkaujantysis perskaitė kaltinamąją išvadą, paaiškino teisiamiesiems pateikto jiems kaltinimo esmę ir paklausė, ar jie suprato kaltinimą, ar prisipažįsta kalti ir ar nori duoti parodymus teismui.

Teisiamasis BORISEVIČIUS:

Kaltinimą supratau, prisipažįstu kaltas dėl to. kad parašiau tikintiesiems antitarybinio turinio ganytojiška laišką, turėjau dvi antitarybinio turinio knygas, be to. buvau susitikęs su banditais. Dėl kitų man pateiktų kaltinimų kaltas neprisipažįstu. [...]

Kaltinamojo BORISEVIČIAUS parodymai

Iki 1943 m. aš buvau Telšių vyskupijos vyskupo STAUGAIČIO pagalbininku. O po jo mirties iki suėmimo - šios vyskupijos ordinaru.

Mano programinė kalba buvo publikuota 1944 m. kovo 19 d., ji buvo grynai religinio pobūdžio. Mano priešiška Tarybų Sąjungai veikla pasireiškė tuo, kad aš 1943 m. liepos 8 d. parašiau Telšių vyskupijos kunigams ir tikintiesiems griežtai antitarybinį ganytojiška laišką, kur griežtai kritikavau Tarybų Sąjungą. Jame aš aštriai kritikavau Tarybų valdžios organų veiklą, prijungus Lietuvą prie Tarybų Sąjungos. Siekdamas tikinčiuosius nuteikti prieš Tarybų valdžią ir komunistus, aš tvirtinau, kad tarybinė konstitucija egzistuojanti tik popieriuje, o praktiškai nevykdoma, juodinau marksizmo-leninizmo teoretikus. Sakiau, kad lietuvių tautai teko nelaimė iškęsti bolševikinę „vergovę", ir džiaugiausi, kad Dievo malone Lietuva išsivadavo nuo


мысль, что литовская нация имела несчастье пережить большевисткое "рабство”, и высказывал радость, что “жалость бога освободила Литву от красного большевизма”. Эго послание было отпечатано типографическим способом в 130 екземплярах и разослано по всем приходам Тельшайской епархии.

На вопрос пред-щего БОРИСЯВИЧУС ответил:

Считая, что Литва должна быть самостоятельным государством, я бы предпочитал, чтобы этого не было, тем более, что правящая в Советском Союзе коммунистическая партия пропагандирует материалистическое мировозрение и отрицательно относится к религии, а я являюсь идеалистом.

В своей библиотеке вместе со всеми книгами я хранил две книги антисоветского содержания, так как для философства нужны книги разного содержания.

Моя связь с бандитами после освобождения Красной армией города Тельшай и прилегающих к нему районов заключалась только в том, что я имел несколько встреч с МИСЯВИЧУС, ЕЗДАУСКАС и КУБИЛЮС. Даты не помню, в феврале 1945 года в Тельшайскую курию ко мне зашел МИСЯВИЧУС, с которым я до этого очень долго, может около года не встречался. Он рассказал мне, что живет на нелегальном положении, скрываясь в бандах и просил меня помочь ему укрыться. Я обещал ему помочь и порекомендовал обратится к настоятелю Пашиляйского прихода, ксендзу ГУСТАЙТИС.У, давая ему адрес ГУСТАЙТИСА и обещал переговорить по этому вопросу с ГУСТАЙТИСОМ. Последнего я знал как хорошего человека, могущего взять на свое иждивение другого нуждающегося в этом.

Во время моей беседы с МИСЯВИЧУСОМ в курию пришел ЕЗДАУСКАС, который [...] стал просить оказать бандитам помощь продуктами питания, и сказал, что если им помощь не будет оказана, то они будут вынуждены грабить население. Я, не хотя себя компрометировать оказывая помощь бандитам продуктами питания, ответил, что снабжение будет проходить не через меня, * а непосредственно через моих подчиненных ксендзов. После этого я их пригласил к себе на обед. Когда они ушли, я написал ГУСТАЙТИСУ письмо, чтобы он приехал ко мне в курию. Когда он приехал, я обратился к нему с просьбой приютить у себя МИСЯВИЧУСА, что он обещал сделать, и после этого МИСЯВИЧУС жил у ГУСТАЙТИСА до дня ареста.

raudonojo bolševizmo. Šis laiškas buvo išspausdintas 130 egzempliorių ir išsiuntinėtas visoms Telšių vyskupijos parapijoms.

Atsakydamas į pirmininkaujančiojo klausimą BORISEVIČIUS sakė: Mano nuomone. Lietuva turėtų būti nepriklausoma valstybė, todėl aš būčiau buvęs patenkintas, jei to nebūtų atsitikę, juo labiau kad valdanti Tarvbų Sąjungoje komunistų partija propaguoja materialistinę pasaulėžiūrą ir nepakenčia religijos, o aš esu idealistas.

Savo bibliotekoje drauge su kitomis knygomis aš turėjau ir dvi antitarybinio turinio knygas, nes filosofavimui reikia įvairaus turinio knygų.

Mano ryšiai su banditais po to, kai Raudonoji armija išvadavo Telšius ir miesto apylinkes, pasireiškė tik tuo, kad aš keletą kartų buvau susitikęs su MISEVIČIUMI, JAZDAUSKU ir KUBILIUMI. 1945 m. gal vasario pabaigoje pas mane į Telšių kuriją užėjo MISEVIČIUS, kurio buvau nematęs labai seniai, turbūt apie metus. Pokalbio metu MISEVIČIUS papasakojo, kad jis gyvena nelegaliai gaujose ir prašė mane padėti jam toliau slapstytis. Aš pažadėjau jam padėti ir pasiūliau šiuo klausimu pakalbėti su Pašilės parapijos klebonu GUSTAIČIU, daviau pastarojo adresą ir pažadėjau pats pasikalbėti su GUSTAIČIU. GUSTAITI aš pažinojau kaip gerą žmogų, galintį padėti bėdos ištiktiems.

Besikalbant su MISEVIČIUMI, į kuriją užėjo JAZDAUSKAS, kuris paprašė padėti banditams maisto produktais ir pridūrė, kad jeigu tokios pagalbos nebus sulaukta, jie bus priversti plėšti gyventojus. Nenorėdamas susikompromituoti teikdamas banditams maisto produktų, aš atsakiau, kad padėsime apsirūpinti maisto produktais, tik ne per mane, o tiesiogiai per man pavaldžius kunigus. Paskui aš juos pakviečiau pietų. Kai šie išėjo, aš parašiau laišką GUSTAIČIUI, kuriame kviečiau atvykti į kuriją. Pastarajam atvykus, paprašiau jį priimti pas save MISEVIČIŲ, ką jis pažadėjo padaryti. MISEVIČIUS gyveno pas GUSTAITĮ, kol buvo suimtas.


На вопрос пред-щего БОРИСЯВИЧУС ответил:

МИСЯВИЧУС рассказал мне, что он скрывается в бандах, но в чем заключается его участие в деятельности банд он не говорил.

Через несколько дней после первого посещения ЕЗДАУСКАС вновь зашел ко мне и сообщил, что он получил от настоятеля Тиркшляйского  прихода ксендза KEЛA и настоятеля Жемайчу' Калварийского прихода продукты для банды.

В третий раз я с ЕЗДАУСКАС встречался примерно в апреле 1945 года, когда он пришел ко мне и сообщил о том, что якобы все участники его банды арестованы и ему нужна справка для освобождения от воинской службы, которую требует военкомат. Он просил меня место понаморя и справку о том, что он является понаморем. Я сказал ЕЗДАУСКАСУ, что я назначаю только ксендзов, а понаморей назначают настоятели приходов, и предложил ему обратится к настоятелю Леплауке кого прихода, ксендзу НАШЛЕНАС.

Через несколько дней после первой моей встречи с ЕЗДАУСКАСОМ и МИСЯВИЧУСОМ, последний вновь приехал ко мне в курию с незнакомым мне человеком, окзавшемся КУБИЛЮС. В процесе разговора КУБИЛЮС обратился ко мне с просьбой помочь бандитам организовать помощь продуктами питания. Я обещал ему помочь, так как как духовное лицо отказать ему не мог. тем более, что МИСЯВИЧУС является моим близким другом. После этого они ушли и никаких конкретных разговоров о практической деятельности банды у нас не было.

После посещения меня МИСЯВИЧУСОМ и КУБИЛЮСОМ я получил от МИСЯВИЧУСА письмо, которое он прислал с одним крестьянином и просил передать его КУБИЛЮСУ. Когда КУБИЛЮС зашел ко мне вторично, я передал ему это письмо, и больше между мной и КУБИЛЮСОМ никакой связи не было. Содержание этого письма мне не известно, так как я его не читал, а КУБИЛЮС мне о нем ничего не рассказывал. Содержание этого письма я узнал позднее, будучи на следствии. МИСЯВИЧУСА я знаю как хорошего человека, бандита я в нем не видел.

На вопрос адвоката БОРИСЯВИЧУС ответил:

В период немецкой оккупации я выступал в своих проповедях против убийств граждан еврейской национальности, этим самым нарушал законы немецкой власти.

О МИСЯВИЧУСе я знал, что он находится в банде, но о его практической деятельности мне стало известно позднее.[...]

Atsakydamas į pirmininkaujančiojo klausimą BORISEVIČIUS sakė:

MISEVIČIUS pasakojo, kad jis slapstosi gaujose, tačiau kokia jo veikla gaujose, nesakė.

Po kelių dienų po pirmojo apsilankymo JAZDAUSKAS vėl užėjo pas mane ir pranešė, kad jis gavo produktų gaujoms iš Tirkšlių parapijos kunigo KIELOS ir Žemaičių Kal varijos parapijos klebono.

Trečią kartą su JAZDAUSKU buvau susitikęs gal 1945 m. balandžio mėnesį. Jis atėjo pas mane ir pranešė, kad visi jo būrio dalyviai esą suimti ir jam reikia į karinį komisariatą pristatyti pažymą, kad būtų atleistas nuo karinės tarnybos. Jis prašė įdarbinti jį zakristijonu ir išrašyti pažymą, kad jis yra zakristijonas. Atsakiau JAZDAUSKUI, kad aš skiriu tik kunigus, o zakristijonus pasirenka patys klebonai ir pasiūliau jam kreiptis į Lieplaukės parapijos kleboną NAŠLĖNĄ.

Praėjus kelioms dienoms po mano pirmojo susitikimo su MISEVIČIUMI ir JAZDAUSKU, MISEVIČIUS vėl atėjo pas mane su nepažįstamu man žmogumi, kuris, kaip vėliau paaiškėjo, buvo KUBILIUS. Pastarasis taip pat prašė padėti banditams maisto produktais ir aš jam pažadėjau pagalbą, nes būdamas dvasininku jam atsakyti negalėjau, be to, MISEVIČIUS buvo mano artimas draugas. Tada jie išėjo ir jokios kalbos apie gaujų praktinę veiklą nebuvo.

Po šio KUBILIAUS ir MISEVIČIAUS apsilankymo, iš MISEVIČIAUS per vieną ūkininką aš gavau laišką, kurį jis prašė perduoti KUBILIUI. Kai šis vėl užėjo pas mane, aš jam atidaviau šį laišką ir daugiau jokių ryšių tarp mūsų nebuvo. Šio laiško turinio aš nežinau, nes jo neskaičiau, o KUBILIUS man apie tai nepasakojo. Šio laiško turinį aš sužinojau vėliau, per tardymą. MISEVIČIŲ aš pažįstu kaip gerą žmogų, mano nuomone, jis ne banditas.

Į advokato klausimą BORISEVIČIUS atsakė:

Vokiečiu okupacijos metais savo pamoksluose aš pasisakiau prieš žydų tautybės piliečių žudymą taip pažeisdamas vokiečių valdžios įstatymus

Kad MISEVIČIUS priklauso gaujoms, aš žinojau, tačiau apie jo praktinę veiklą sužinojau vėliau. [...]

[Toliau pateikiami kitų teisiamųjų parodymai apie savo veiklą. - Sud. past.]


Вызывается свидетельница МЕДЕЦКЕНЕ Евгения.

Из подсудимых знаю БОРИСЯВИЧУСА с 1935 года, взаимоотношения нормальные. В период сметоно-фашистской власти меня вместе с моей семьей, как русских, притесняли литовцы, детей в школы не принимали учиться. Но епископ БОРИСЯВИЧУС устроил моих детей в школу, кроме того, материально помогал мне в воспитании моих детей, которых у меня было четверо.

В период немецкой оккупации ко мне в дом однажды зашли бойцы Красной армии, попавшие в окружение, и рассказывали, что заходили к епископу БОРИСЯВИЧУСУ, который хорошо их принял и снабдил продуктами питания.

Пред-щий спрашивает подсудимых, чем они желают дополнить судебное следствие.

Подсудимый БОРИСЯВИЧУС в дополнение сказал: я хочу подчеркнуть то, что мое возвание к верующим не выражало классовой борьбы, а носило духовно-религиозный характер. [...]

Судебное следствие обявлено законченым. Пред-щий предоставляет слово адвокатам. [...]

Адвокат ЗАЛЕЦКАС сказал:

Состав преступлений, по которым обвиняется подсудимый БОРИСЯВИЧУС, судебным следствием считаю доказанным, но прошу учесть, что мой подзащитный нашел откровенное признание в суде. Кроме того, он оказывал всяческую помощь свидетелнице МЕДЕЦКЕНЕ, а так же гражданам еврейской национальности в период немецкой оккупации. Поэтому прошу ВТ учесть это и выносить не столь суровый приговор.

Пред-щий предоставляет подсудимым последнее слово.

Подсудимый БОРИСЯВИЧУС в последнее слово ничего не сказал. [...]

В 15 часов 55 минут пред-щий обявил судебное заседание закрытым.

Kviečiama liudytoja Eugenija MEDECKIENĖ.

Iš teisiamųjų nuo 1935 m. pažįstu BORISEVICIŲ, mūsų tarpusavio santykiai normalūs. Smetonos fašistinio režimo metais mane ir mano šeimą. kaip rusus, persekiojo, mūsų nekentė lietuviai, vaiku nepriėmė mokytis į mokyklas. Tačiau vyskupas BORISEVIČIUS pasirūpino, kad mano vaikai būtų priimti į mokyklą, be to, materialiai padėjo, kad aš galėčiau leisti į mokslus savo vaikus, kurių turėjau keturis.


Vokiečių okupacijos metais pas mane kartą užėjo Raudonosios armijos kariai, patekę į apsuptį, ir pasakojo, kad jie buvo pas vyskupą BORISEVIČIŲ. kuris juos gerai priėmęs ir pamaitinęs.

Pirmininkaujantysis klausia, kuo teisiamieji norėtų papildyti teisminį nagrinėjimą.

BORISEVIČIUS atsakė: noriu pabrėžti, kad mano ganytojiškame laiške tikintiesiems nebuvo reiškiama klasinė kova. Tai buvo dvasinio-religinio turinio laiškas. [...]

Teisminis nagrinėjimas skelbiamas baigtas. Pirmininkaujantysis suteikia žodį advokatams. [...]

Advokatas ZALECKAS:

Manau, kad mano ginamo teisiamojo BORISEVIČIAUS kaltė teismo metu buvo įrodyta, tačiau prašau atsižvelgti į tai, kad mano ginamasis BORISEVIČIUS teismui atvirai prisipažino. Be to. vokiečiu okupacijos metais visokeriopai padėjo liudytojai MEDECKIENEI ir žydu tautybės piliečiams. Todėl prašau Karo Tribunolą priimti ne itin griežta nuosprendi.

Pirmininkaujantysis suteikia teisiamiesiems paskutinį žodį.

Paskutinio žodžio teisiamasis BORISEVIČIUS atsisakė. [...]

1-5 val 55 min. pirmininkaujantysis paskelbė teismo posėdžio pabaigą.


[Письменное свидетельство]

Мы, нижеподписавшиеся врачи: Блатас Мауша-Аронас, Блатене Ми-риям и Капланас Довидас, проживающие в гор. Тельшай, подтверждаем нижеследующее:

1.    После уничтожения еврейского “гетто” в г. Тельшай епископ БОРИСЯВИЧУС приютил и скрывал успевших бежать еврейских женщин.

2.    Епископ БОРИСЯВИЧУС оказывал поддержку евреям, которые скрывались в деревнях и у священников приходов Тельшайского

уезда.

3.    Епископ БОРИСЯВИЧУС способствовал в июле 1944 г. освобождению из Тельшайской тюрмы нашей четырехлетней дочери и тем спас ее от смерти.

9 августа 1946 г.

[Raštiškas liudijimas]

Mes, žemiau pasirašę gydytojai: Blatas Mauša Aronas, Blatienė Miri-jam ir Kaplanas Dovydas, gyvenantys Telšiuose, liudijame:

1.    Po tor kai Telšiuose buvo sunaikintas žydu getas, Telšių vyskupas Borisevičius priglaudė ir slėpė pabėgusias žydų moteris.

2.    Telšių vyskupas Borisevičius rėmė žydus, kurie slapstėsi Telšių apskritie kaimuose ir pas kai kuriuos parapijų kunigus.

3.    Telšių vyskupas Borisevičius 1944 m. liepos mėn. padėjo išlaisvinti iš Telšių kalėjimo mūsų 4 metų dukterį ir taip ją išgelbėjo nuo mirties..

(Parašai)

1946 m. rugpjūčio 9 d.


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИТСИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

1946 года августа 28 дня, г. Вильнюс.

Военный Трибунал войск МВД ЛССР в закрытом судебном заседании, в помещении Военного Трибунала, в составе: председательствующего - подполковника юстиции ХАЛЯВИНА; членов - капитана РУГЕНИС, старшины КРИНКО; при секретаре - ПОНАМАРЕВОЙ;

с участием адвокатов КОЛЕВЗОН и ЗАЛЕЦКАС. при переводчике БУРОКАС,

рассматривал дело по обвинению:

БОРИСЯВИЧУС Винцентас с. Августинаса в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 17-58-1а, 58-10 ч.2 и 58-11 УК РСФСР; МИСЯВИЧУС Едуардас с. Стасиса, ГУСТАЙТИС Пранас с. Симонаса, ВАЛИЦКАЙТЕ Валерия д. Стасиса в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 58-1а и 58-11 УК РСФСР; КАУШИС Пранас с. Ионаса в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 17-58-1а и 58-11 УК РСФСР.

Данными предварительного и судебного следствия установлено:

В 1944-1946 годах в Тельшайском и прилегающих к нему уездах ЛССР были организованы вооруженные бандитские формирования литовско-немецких буржуазных националистов, которые возглавлялись католическим духовенством Тельшайской епархии во главе с епископом БОРИСЯВИЧУС. Руководители бандформирования в своей работе имели тесную связь с немецкими парашутистами, которые в свою очередь путем радиосвязи получали указания по бандформированию от немецких разведывательных органов с немецкой територии.

БОРИСЯВИЧУС Винцентас, будучи епископом Тельшайской епархии, в которую входят Тельшайский, Шауляйский, Таурагский и Кретингский уезды, в 1940—41 г. выступал с проповедями антисоветского содержания. Хранил в своей квартире и в костеле антисоветскую литературу.

В 1943 году БОРИСЯВИЧУС написал обращение к верующим и духовенству, в котором путем использования религиозных предрасудков возводил клевету на советский строй и угрозы по адресу населения, сочувствующего Советской власти. Это обращение им

NUOSPRENDIS

TARYBŲ SOCIALISTINIŲ RESPUBLIKŲ SĄJUNGOS VARDU

1946 m. rugpjūčio 28 d., Vilnius.

Lietuvos TSR MVD kariuomenės Karo Tribunolas, kurį sudaro pirmininkaujantysis - justicijos papulkininkis CHALIAVINAS, nariai - kapitonas RUGIENIS ir viršila KRINKO, sekretorė - PONAM ARIОVA,

uždarame teismo posėdyje, dalyvaujant advokatams KOLEVZONUI ir ZALECKUI bei vertėjui BUROKUI,

nagrinėjo bylą, kurioje kaltinami:

Vincentas BORISEVIČIUS, Augustino s., padaręs nusikaltimus, numatytus RTFSR BK 17-58-la ir 58-10 2 d. ir 58-11 str.; Eduardas MISEVIČIUS, Stasio s., Pranas GUSTAITIS, Simono s.,Valerija VALICKAITĖ, Stasio d., padarę nusikaltimus, numatytus RTFSR BK 58-la ir 58-11 str.; Pranas KAUŠYS, Jono s., padaręs nusikaltimus, numatytus RTFSR BK 17-58-la ir 58-11 str.

Parengtinio tardymo ir teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatyta:

1944-1946 m. Telšių ir gretimose apskrityse buvo sukurti lietuvių-vokiečių buržuazinių nacionalistų ginkluotos banditų formuotės, kurioms vadovavo Telšių vyskupijos katalikų dvasininkija su vyskupu BORISEVIČIUMI priešakyje. Banditų formuočių vadovai buvo glaudžiai susiję su vokiečių parašiutininkais, kurie savo ruožtu per radijo ryšį gaudavo nurodymus banditų formuotėms iš vokiečių žvalgybos organų, buvusių Vokietijos teritorijoje.

Vincentas BORISEVIČIUS, būdamas Telšių vyskupijos, į kurią įeina Telšių, Šiaulių, Tauragės ir Kretingos apskritys, vyskupu, 1940-1941 m. sakė antitarybinio turinio pamokslus, laikė savo bute ir bažnyčioje antitarybinę literatūrą.

1943 m. BORISEVIČIUS parašė kreipimąsi kunigams ir tikintiesiems, kur, propaguodamas religinius prietarus, šmeižė tarybinę santvarką ir gąsdino gyventojus, palankius Tarybų valdžiai. Šį laišką padauginęs 130 egz.


было отпечатанно в 130 екземплярах и разослано во все приходы епархии, предложив ксендзам прочитать верующим вместо проповеди.

В 1945 году БОРИСЯВИЧУС неоднократно встречался с руководителями “Жемайчу легиона” КУБИЛЮС и ЕЗДАУСКАС, при этом проводил с ними совещания по вопросам бандформирования: оказания бандам материальной помощи, приобретения фиктивных документов и проведения антисоветской агитации среди верующих. БОРИСЯВИЧУС через главаря банды ЕЗДАУСКАСА оказывал бандитам материальную помощь продуктами питания и дал установку, чтобы бандиты за материальной помощью обращались пепосредственно к его подчиненным ксендзам КЕЛА и НАШЛЕНАС.

Весной 1945 года БОРИСЯВИЧУС устроил двух бандитов - МИСЯВИЧУСА и ЕЗДАУСКАСА, для нелегального проживания: МИСЯВИЧУСА к ксендзу ГУСТАЙТИС, ЕЗДАУСКАСА к ксендзу НАШЛЕНАС, при этом ЕЗДАУСКАСА снабдил фиктивным документом.

В марте 1945 года БОРИСЯВИЧУС получил радиограмму немецких парашутистов, скрывавшихся у ГУСТАЙТИСА и передал ее главарю банды КУБИЛЮС для сообщения немецким разведорганам. [...]

На основании изложенного ВТ признал виновным БОРИСЯВИЧУСА по ст. ст. 17-58-la, 58-10 ч.2 и 58-11 УК РСФСР [...]

ВТ войск МВД ЛССР, руководствуясь ст. 319 и 320 УПК РСФСР,-

Приговорил:

БОРИСЯВИЧУС Винцентас с. Августинаса,

по совокупности им совершенных преступлений по ст. 5 8-1а УК РСФСР подвергнуть к высшей мере наказания - расстрелять. Конфисковать все лично ему принадлежащее имущество.

Приговор может быть обжалован в Военную колегию Верховного суда СССР через 72 часа с момента вручения копии приговора осужденным. [...] tiražu, išsiuntinėjo Telšių vyskupijos parapijų kunigams, kad jie jį perskaitytų tikintiesiems vietoj pamokslo.

1945 m. BORISEVIČIUS ne kartą buvo susitikęs su „Žemaičių legiono“ vadovais KUBILIUMI ir JAZDAUSKU, su kuriais aptarė svarbius banditų formuočių klausimus: teikimo materialinės pagalbos banditams, fiktyvių dokumentų įsigijimo ir antitarybinės agitacijos. BORISEVIČIUS pats per gaujos vadeivą JAZDAUSKĄ davė banditams maisto ir rekomendavo dėl materialinės paramos kreiptis betarpiškai į jam pavaldžius kunigus KIELĄ ir NAŠLĖNĄ.

1945 m. pavasarį BORISEVIČIUS padėjo pasislėpti nuo Tarybų valdžios organų dviem banditams: MISEVIČIŲ įtaisė pas kunigą GUSTAITĮ, o JAZDAUSKĄ pas kunigą NAŠLĖNĄ, be to, pastarajam išdavė fiktyvų dokumentą.

1945 m. kovo mėnesį BORISEVIČIUS gavo vokiečių parašiutininkų, kurie slapstėsi pas GUSTAITĮ, radiogramą ir perdavė ją gaujos vadeivai KUBILIUI, kad šis praneštų vokiečių žvalgybos organams. [...]

Atsižvelgdamas į išdėstytus faktus. Karo Tribunolas pripažino, kad BORISEVIČIUS kaltas pagal RTFSR BK 17-58-la ir 58-10 2 d. ir 58-11 str.: [...]

Lietuvos TSR MVD Karo Tribunolas, vadovaudamasis RTFSR BPK 319 ir 320 str. bei BK 49 str.,

Nusprendė:

Vincentą BORISEVIČIŲ, Augustino s.,

sujungiant visus ij padarytus nusikaltimus, pagal RTFSR BK 58-1 a str. nubausti aukščiausia bausme - sušaudyti. Konfiskuoti visą jo asmeninį turtą.

Nuosprendis gali būti apskųstas TSRS Aukščiausiojo teismo Karinei kolegijai per 72 valandas po to. kai nuteistajam bus įteikta nuosprendžio

kopija. [...]


Военная Колегия    Срочно

Верховного суда СССР

Совершенно секретно


Начальнику отдела “А” МГБ СССР

25 октября 1946 г. №3/5-6631   Копии: Главному Военному
прокурору вооруженных сил СССР
Председателю Военного трибунала
войск МВД Литовской ССР

Приговор Военного трибунала войск МВД Литовской ССР от 28 августа 1946 года в отношении осужденных к ВМН:

1.    БОРИСЯВИЧУС Винцентас с. Августинаса по ст. ст. 17-58-la, 58-10 ч. 2 и 58-11 УК РСФСР;

2.    МИСЯВИЧУС Едуардас с. Стасиса и

3.    ГУСТАЙТИС Пранас с. Симонаса по ст. ст. 58-1а и 58- 11 УК РСФСР;

утвержден всеми инстанциями. Прошу Вашего распоряжения об установлении местонахождения совершеннолетних членов семьи изменика Родины и их репрессировании.

Для сведения сообщаю, что сегодня мною дано указание Председателю Военного трибунала войск МВД Литовской ССР о немедленном исполнении указанного приговора.

Председатель Военной колегии Верхсуда СССР
генерал-полковник юстиции В. УЛЬРИХ

TSRS Aukščiausiojo teisino         Skubiai          Visiškai slaptai

Karinė Kolegija

TSRS MGB „A“ skyriaus viršininkui

1946 m. spalio 25 d.    Kopijos: TSRS Ginkluotųjų pajėgų

Nr. 3/5-6631    Vyriausiajam karo prokurorui

LTSR MVD kariuomenės Karo tribunolo pirmininkui

Visos instancijos patvirtino Lietuvos TSR MVD kariuomenės Karo tribunolo 1946 m. rugpjūčio 28 d. nuosprendį nuteisti aukščiausiąja bausme:

1.    Vincentą BORISEVIČIŲ, Augustino s., padariusį nusikaltimus pagal RTFSR BK 17-58-la, 58-10 2 d. ir 58-11 str.;

2.    Eduardą MISEVIČIŲ, Stasio s., ir

3.    Praną GUSTAITĮ, Simono s., padariusius nusikaltimus pagal RTFSR BK 58-1 a ir 58-11 str.

Prašau duoti potvarkį, kad būtų nustatyta suaugusių Tėvynės išdavikų šeimų narių buvimo vieta ir kad jie būtų represuoti.

Taip pat pranešu, kad šiandien daviau nurodymą LTSR MVD kariuomenės Karo tribunolo pirmininkui, kad nuosprendis nedelsiant būtų įvykdytas.

TSRS Aukščiausiojo teismo Karinės kolegijos pirmininkas justicijos generolas pulkininkas V. ULRICHAS (parašas)

LTSR Prokurorui BARAUSKUI
Nuorašas: LTSR Valstybės saugumo komiteto viršininkui EISMUNTUI

Kybartų parapijos tikintieji

PAREIŠKIMAS

Mes, žemiau pasirašiusieji, prašome peržiūrėti buvusio Telšių vyskupo Vincento BORISEVIČIAUS bylą. Vyskupas buvo suimtas 1946 m. ir sušaudytas 1947 m. Reikalaujame jį reabilituoti, viešai paskelbiant susidorojimo aplinkybes.

1989 m. balandžio mėn. Iš viso pasirašiusiųjų- 335

[Ant šio pareiškimo yra rezoliucija:

Atsižvelgti tiriant bylą! -Sud. past.]


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении производства по вновь
открывшимся обстоятельствам по
архивному уголовному делу
в отношении БОРИСЯВИЧУСА В. А. и других

15 мая 1989 г.

Прокурор отдела по надзору за следствием в органах госбезопасности прокуратуры Литовской ССР, государственный советник юстиции 3-го класса А. КИРИЕНКО, рассмотрев материалы архивного уголовного дела № 39419/3 в отношении БОРИСЯВИЧУСА В. А. и других,

установил:

Военным трибуналом войск НКВД Литовской ССР 28 августа 1946 г. по ст. 17-58-1а, 58-10 ч. 2 и 58-11 УК РСФСР (в редакции 1926 г.) были осуждены БОРИСЯВИЧУС В. А., МИСЯВИЧУС Э. С. и др.

Как видно из материалов дела, суд вынес приговор не располагая важными для разрешения дела обстоятельствами (данные, характеризующие бандформирования, их деятельность, кто такие парашутисты), которые имели существенное значение для дела.

С учетом изложенного, а также принимая во внимание колективное обращение группы граждан на неправосудность приговора и руководствуясь ст. 433 и 435 УПК Литовской ССР;

постановил:

По архивному уголовному делу № 39419/3 возбудить производство по вновь открывшимся обстоятельствам. Раследование поручить следственному отделу КГБ Литовской ССР.

Прокурор отдела по надзору за следствием
в органах госбезопасности государственный советник юстиции
3-го класса А. КИРИЕНКО

NUTARIMAS

dėl naujai atsiradusių aplinkybių
pagal V. A. BORISEVIČIAUS ir kitų
archyvinę baudžiamąją bylą ištyrimo

1989 m. gegužės 15 d.

Aš, Lietuvos TSR prokuratūros Valstybės saugumo organų tiriamų bylų priežiūros skyriaus prokuroras, 3-ios klasės justicijos patarėjas A. KIRIJENKA, peržiūrėjęs V. A. BORISEVIČIAUS ir kitų archyvinę baudžiamąją bylą Nr. 39419/3,

nustačiau:

Lietuvos TSR NKVD kariuomenės Karo tribunolas 1946 m. rugpjūčio 28 d. pagal RTFSR BK (1926 m. redakcija) 17-58-la, 58-10 2 d. ir 58-11 str. nuteisė V. BORISEVIČIŲ, E. MISEVIČIŲ ir kt.

Iš bylos dokumentų matyti, kad teismas priėmė nuosprendį, neišsiaiškinęs esminę reikšmę bylai turėjusių aplinkybių (duomenų, apibūdinančių banditų formuotes, jų veiklą, kas tokie buvo parašiutininkai).

Atsižvelgdamas į tai bei kolektyvinį grupės piliečių kreipimąsi dėl nuosprendžio neteisėtumo, vadovaudamasis Lietuvos TSR BPK 433,435 str.

nutariau:

Inicijuoti naujai atsiradusių aplinkybių pagal archyvinę baudžiamąją bylą Nr. 39419/3 ištyrimą. Tyrimą pavesti Lietuvos TSR KGB Tardymo skyriui.

Valstybės saugumo organų tiriamų bylų
priežiūros skyriaus prokuroras
3-ios klasės justicijos patarėjas A. KIRIJENKA (parašas)


ПРОКУРАТУРА ЛИТОВСКОЙ ССР

15 мая 1989 г.

№ 13/3996-89

Председателю Комитета госбезопасности
Литовской ССР генерал-майору

Э. Эйсмунтасу

Направляется архивное уголовное дело № 39419/3 на БОРИСЯВИЧУСА В. А. и других и постановление о возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам.

Как видно из материалов дела, обвинение основано на признании осужденных, других каких либо доказательств, обьективно подтверждающих вину, в деле нет.

По делу необходимо:

-    выяснить личность и судьбу упоминаемого в показаниях осужденного БОРИСЯВИЧУСА ЕЗДАУСКАСА и при возможности допросить, либо составить справку о его деятельности и связях с осужденным;

-    выяснить личности ПОЛОНСКИСа, НАШЛЕНАСа, КУБИЛЮСА, КЕЛА и допросить их об обстоятельствах связи с осужденными БОРИСЯВИЧУС, МИСЯВИЧУС, ГУСТАЙТИС, по этим же вопросам допросить (после установления) Генриха ПЕТКУСА, ПОШКУСА и ОЛЬШАУСКАСА;

-    приобщить к делу подробную справку о банде “Ванагай”;

-    по уголовным делам и архивным материалам органов госбезопасности тех лет на участников банд из отряда “Ванагай” и штаба ЛЛА проверить нет ли данных о связях с ними лиц, осужденных по настоящему делу.

По окончании расследования дело прошу возвратить в прокуратуру.

Прокурор Литовской ССР
государственный советник юстиции
3-го класса В. БАРАУСКАС

LIETUVOS TSR PROKURATŪRA

1989 m.gegužės 15 d.

Nr. 13/3996-89

Lietuvos TSR KGB pirmininkui
generolui majorui E. EISMUNTUI

Siunčiame V. BORISEVIČIAUS ir kitų archyvinę baudžiamąją bylą Nr. 39419/3 ir nutarimą dėl naujai atsiradusių aplinkybių ištyrimo.

Kaip matyti iš bylos dokumentų, kaltinimai nuteistiesiems pagrįsti tik jų pačių prisipažinimu, jokių kitų įrodymų, kurie objektyviai pagrįstų jų kaltę, byloje nėra.

Todėl reikia:

-    nustatyti V. BORISEVIČIAUS parodymuose minimo JAZDAUSKO asmenybę bei likimą, ir esant galimybei jį apklausti arba parašyti pažymą apie jo veiklą ir ryšius su nuteistuoju V. BORISEVIČIUMI;

-    nustatyti POLONSKIO, NAŠLĖNO, KUBILIAUS, KIELOS asmenybes ir apklausti juos apie jų ryšius su nuteistaisiais BORISEVIČIUMI, MISEVIČIUMI ir GUSTAIČIU, dėl tų pačių klausimų apklausti Henriką PETKŲ, POŠKŲ ir OLŠAUSKĄ;

-    pridėti prie bylos išsamią pažymą apie „Vanagų“ gaują;

-    patikrinti baudžiamąsias bylas ir kitus archyvinius to meto Valstybės saugumo organų dokumentus apie „Vanagų“ būrio ir LLA štabo dalyvius ir išsiaiškinti, ar nėra duomenų apie nuteistųjų pagal šią bylą ryšius su jais.

Baigus tyrimą, bylą prašom grąžinti prokuratūrai.

Lietuvos TSR prokuroras
3-ios klasės justicijos patarėjas
V.BARAUSKAS (parašas)


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству

г. Вильнюс    24 мая 1989 года

Старший следователь следственного отдела КГБ Литовской ССР, капитан юстиции ПАШКАУСКАС, рассмотрев материалы архивного уголовного дела № 39419/3,

установил:

28 августа 1946 года приговором Военного трибунала войск НКВД Литовской ССР. по ст. 17-58-1а, 58-10 ч. 2 и 58-11 УК РСФСР были осуждены БОРИСЯВИЧУС В. А., МИСЯВИЧУС Э. С. и другие.

15 мая 1989 года прокурором отдела по надзору за следствием в органах госбезопасности Литовской ССР возбуждено производство по вновь открывшимся обстоятельствам. Производство расследования этих обстоятельств поручено мне. Руководствуясь требованиями ст. 147 УПК Литовской ССР,

постановил:

Принять архивно уголовное дело № 39419/3 к своему производству и начать расследование вновь открывшихся обстоятельств.

Старший следователь Следственного
отдела КГБ Литовской ССР
капитан юстиции А. ПАШКАУСКАС

NUTARIMAS
(dėl baudžiamosios bylos tyrimo paėmimo savo žinion)

Vilnius,    1989 m. gegužės 24 d.

Aš, Lietuvos TSR KGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas justicijos kapitonas PAŠKAUSKAS, peržiūrėjęs archyvinę baudžiamąją bylą Nr. 39419/3,

nustačiau:

Lietuvos TSR NKVD kariuomenės Karo tribunolas 1946 m. rugpjūčio 28 d. pagal RTFSR BK 17-58-la, 58-10 2 d. ir 58-11 str. nuteisė V. BORISEVIČIŲ, E. MISEVIČIŲ ir kitus.

1989 m. gegužės 15 d. Lietuvos TSR Valstybės saugumo organų tiriamų bylų priežiūros skyriaus prokuroras inicijavo naujai atsiradusių aplinkybių tyrimą. Šių aplinkybių tyrimas pavestas man. Vadovaudamasis Lietuvos TSR BPK 147 str. reikalavimais,

nutariau:

Paimti archyvinę baudžiamąją bylą Nr. 39419/3 savo žinion ir pradėti naujai atsiradusių aplinkybių tyrimą.

Lietuvos TSR KGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas
justicijos kapitonas A.PAŠKAUSKAS (parašas)


Протокол осмотра г. Вильнюс    26 июля 1989 года

Старший следователь следственного отдела КГБ Литовской ССР капитан юстиции ПАШКАУСКАС, в служебном кабинете № 179, в порядке ст. 199 и 200 УПК Литовской ССР, в присутствии понятых:

1.    ОБРАЗЦОВОЙ Тамары, проживающей в гор. Вильнюс, ул. Гелвону 17-22;

2.    ШАЛКОВСКОЙ Ирины, проживающей в гор. Вильнюс, ул. Жирмуну 23-65;

в связи с производством по вновь открывшимся обстоятельствам по архивному уголовному делу № 39419/3 в отношении БОРИСЯВИЧУСА В. А. и других, произвел осмотр архивного уголовного дела № 2831/3 на ГРАУСЛИСА И. П. и АРЛАУСКАСА А. О. [...]

Осмотром установлено:

Архивное уголовное дело № 2831/3 на ГРАУСЛИСА И. П. и АРЛАУСКАСА А. О. состоит из одного тома на 116 листах. Дело начато 31.10.1945 года, окончено 27.11.1945 года.

31 октября 1945 года Тельшайским УО НКГБ Литовской ССР был арестован ГРАУСЛИС Изидорюс с. Пятраса, 1922 года рождения, уроженец дер. Палущю, Тельшайского уезда, литовец, безпартийный, гражданин СССР, холост, со средним образованием, до ареста работавший учителем начальной школы дер. Стирбайчай, Кретингского уезда, проживавший там же.

12 ноября 1945 года по этому же делу был арестован АРЛАУСКАС Альфонсас с. Оны, 1921 года рождения, уроженец местечка Картена, Кретингского уезда, литовец, безпартийный, гражданин СССР, холост, до ареста работавший учителем начальной школы дер. Гаудучай, Кретингского уезда, проживавший там же.

27 ноября 1945 года ГРАУСЛИСУ И. П. и АРЛАУСКАСУ А. О. было предъявлено обвинение по ст. 58-1 а и 58-11 УК РСФСР в том, что они в начале мая 1945 года добровольно вступили в члены вооруженной националистической подпольной организации ЛЛА и 15 мая 1945 года перешли на нелегальное положение и укрывались в районе Плателяйских лесов. Приняв присягу они изучали военное дело. Затем они получили оружие и принимали участие в террористических актах против представителей советской власти в составе вооруженного отряда ЛЛА, при которых был убит председатель сельского совета и один боец

Apžiūros protokolas

Vilnius    1989 m. liepos 26 d.

Lietuvos TSR KGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas justicijos kapitonas PAŠKAUSKAS tarnybiniame kabinete Nr. 179 Lietuvos TSR BPK 199 ir 200 str. numatyta tvarka, dalyvaujant kviestiniams:

1.    Tamarai OBRAZCOVAI, gyv. Vilniuje, Gelvonų g. 17-22;

2.    Irinai ŠALKOVSKAJAI, gyv. Vilniuje, Žirmūnų g. 23-65;

vykdydamas tyrimą dėl naujai atsiradusių aplinkybių pagal archyvinę baudžiamąją bylą Nr. 39419/3, apžiūrėjo archyvinę baudžiamąją bylą Nr. 2831/3, pagal kurią buvo nuteisti I. P. GRAUSLYS ir A. O. ARLAUSKAS. [...]

Apžiūros metu nustatyta:

Archyvinę baudžiamąją bylą Nr. 2831/3, pagal kurią buvo nuteisti I. P. GRAUSLYS ir A. O. ARLAUSKAS, sudaro 116 lapų vienas tomas. Byla pradėta 1945 10 31, baigta 1945 11 27.

1945 m. spalio 31 d. Lietuvos TSR NKGB Telšių apskrities skyrius suėmė Izidorių GRAUSLĮ, Petro s., gim. 1922 m. Palūščių k., Telšių apskrityje, lietuvį, nepartinį, TSRS pilietį, nevedusį, turėjusį vidurinį išsilavinimą prieš suimant dirbusį pradinės mokyklos mokytoju Stirbaičių k., Kretingos apskr., gyvenusį ten pat.

1945 m. lapkričio 12 d. pagal tą pačią bylą buvo suimtas Alfonsas ARLAUSKAS, Onos s., gim. 1921 m. Kartenos mstl., Kretingos apskr., lietuvis, nepartinis, TSRS pilietis, nevedęs, prieš suimant dirbęs pradinės mokyklos mokytoju Gaudučių k. Kretingos apskr., gyvenęs ten pat.

1945 m. lapkričio 27 d. I.GRAUSLIUI ir A. ARLAUSKUI buvo pateikti kaltinimai pagal RTFSR BK 58-la ir 58-11 str. dėl to, kad jie 1945 m. gegužės pradžioje savanoriškai įstojo į ginkluotą pogrindinę nacionalistinę organizaciją LLA ir tų pačių metų gegužės 15 d. perėjo į nelegalią padėtį, slapstėsi Platelių miškuose. Davę priesaiką, jie mokėsi karo dalykų. Po to jie gavo ginklus ir kaip ginkluoto LLA būrio nariai dalyvavo teroro aktuose prieš tarybų valdžios atstovus; jų metu buvo nužudytas kaimo tarybos


народной защиты, а другой был ранен. Кроме того, ГРАУСЛИС и АРЛАУСКАС систематически ходили грабить местное население в Тельшайском уезде, у которых отбирали продукты питания.

Постановлением от 26 ноября 1945 года из дела были выделены материалы для розыска других участников вооруженной националистической организации ЛЛА, действовавшей на територии Тельшай-ского уезда, на которых не было достаточных установочных данных или не было известно их место нахождение.

В архивном уголовном деле № 2831/3 каких либо данных о причастности БОРИСЯВИЧУСА Винцентаса с. Августинаса, бывшего епископа Тельшайской епархии, к участникам вооруженной националистической организации ЛЛА, действовавшей на територии Тельшайского уезда, не имеется.

Осмотр производился при дневном освещении с 9 до 18 часов с перерывом на обед с 13 до 14 часов. Протокол прочитан. Замечаний и заявлений по поводу производства осмотра и составления протокола не имеется.

Старший следователь Следственного
отдела КГБ Литовской ССР
капитан юстиции А. ПАШКАУСКАС

pirmininkas ir liaudies gynėjas, dar vienas liaudies gynėjas sužeistas. Be to, GRAUSLYS ir ARLAUSKAS sistemingai plėšikavo pas Telšių apskrities gyventojus, atiminėjo iš jų maisto produktus.

1945 m. lapkričio 26 d. priimtu nutarimu iš bylos buvo išskirti dokumentai paieškai kitų ginkluotos pogrindinės nacionalistinės organizacijos LLA dalyvių, veikusių Telšių apskrities teritorijoje, kurių tapatybei ar tiksliai buvimo vietai nustatyti neužteko duomenų.

Archyvinėje baudžiamojoje byloje Nr. 2831/3 jokių duomenų apie Vincento BORISEVIČIAUS, Augustino s., buvusio Telšių vyskupijos vyskupo, ryšius su ginkluotos pogrindinės nacionalistinės organizacijos LLA dalyviais, veikusiais Telšių apskrities teritorijoje, nėra.

Apžiūra vyko dienos šviesoje, nuo 9 iki 18 val. su pertrauka nuo 13 iki

14 val. Apžiūros protokolas perskaitytas, pastabų dėl apžiūros eigos ir protokolo sudarymo nepateikta.

Lietuvos TSR KGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas

justicijos kapitonas A.PAŠKAUSKAS (parašas)


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о продлении срока производства по вновь
открывшимся обстоятельствам

гор. Вильнюс    14 июля 1989 года

Старший следователь следственного отдела КГБ Литовской ССР капитан юстиции ПАШКАУСКАС, рассмотрев уголовное дело № 39419/3 и материалы производства вновь открывшихся обстоятельств,-

установил:

Военным трибуналом войск НКВД Литовской ССР 28 августа 1946 года приговором по ст. 17-58-la, 58-10 ч. 2 и 58-11 УК РСФСР за участие в антисоветской литовской националистической группе, поддержание связи с руководителями бандформирований, оказывание им материальной помощи и за выступления среди верующих с проповедями антисоветского содержания, были осуждены БОРИСЯВИЧУС В. А., МИСЯВИЧУС Э. С. и другие.

15 мая 1989 года постановлением прокуратуры Литовской ССР по данному делу возбуждено производство по вновь открывшимся обстоятельствам, расследование которых поручено следственному отделу Комитета госбезопасности Литовской ССР.

В процессе расследования вновь открывшихся обстоятельств были осмотрены архивные материалы КГБ Литовской ССР и архивные уголовные дела на участников вооруженного националистического отряда “Ванагай”, действовавших в 1945-1946 годах. Установить лиц, могущих дать конкретные показания по вновь открывшимся обстоятельствам до настоящего времени не представилось возможным. Имеющийся собранный материал по вновь открывшимся обстоятельствам не позволяет принять достаточно объективного решения в вопросе о виновности осужденного БОРИСЯВИЧУСА В. А.

В настоящее время необходимо продолжить осмотр архивных материалов КГБ Литовской ССР, архивных уголовных дел на участников вооруженного националистического отряда “Ванагай”, могущих дать свидетельские показания по вновь открывшимся обстоятельствам.

Срок производства вновь открывшихся обстоятельств истекает 15 июля 1989 года. Руководствуясь требованиеями ст. 150 УПК Литовской ССР,-

NUTARIMAS
(dėl naujų aplinkybių tyrimo termino pratęsimo)

Vilnius    1989 m. liepos 14 d.

Aš, Lietuvos TSR KGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas justicijos kapitonas PAŠKAUSKAS, peržiūrėjęs baudžiamąją bylą Nr. 39419/3 ir naujai atsiradusių aplinkybių tyrimo dokumentus,

nustačiau:

LTSR NKVD kariuomenės Karo tribunolas 1946 m. rugpjūčio 28 d. pagal RTFSR BK 17-58-la, 58-10 2 d. ir 58-11 str. už dalyvavimą lietuvių nacionalistinėje antitarybinėje grupėje, ryšių su banditų formuočių vadovais palaikymą materialinę pagalbą jiems ir antitarybinius pamokslus tikintiesiems nuteisė V. BORISEVICIŲ, E. MISEVIČIŲ ir kitus.

1989 m. gegužės 15 d. Lietuvos TSR prokuratūros nutarimu inicijuotas naujai atsiradusių aplinkybių pagal šią bylą tyrimas, kurį įpareigotas atlikti Lietuvos TSR Valstybės saugumo tardymo skyrius.

Tiriant naujai atsiradusias aplinkybes buvo peržiūrėti Lietuvos TSR KGB archyviniai dokumentai ir ginkluoto nacionalistinio būrio „Vanagai" dalyvių, veikusių 1945-1946 m., archyvinės baudžiamosios bylos. Iki šiol nepavyko nustatyti asmenų, kurie galėtų duoti konkrečius parodymus dėl naujai atsiradusių aplinkybių. Surinkti duomenys apie naujai atsiradusias aplinkybes neleidžia priimti pakankamai objektyvaus sprendimo dėl nuteistojo V. BORISEVIČIAUS kaltumo.

Šiuo metu reikia toliau tęsti Lietuvos TSR KGB archyvinių dokumentų, ginkluoto nacionalistinio būrio „Vanagai” dalyvių archyvinių baudžiamųjų bylų tyrimą siekiant nustatyti asmenis, kurie galėtų duoti parodymus dėl naujai atsiradusių aplinkybių.

Naujai atsiradusių aplinkybių tyrimo laikas baigiasi 1989 m. liepos

15 d. Vadovaudamasis Lietuvos TSR BPK 150 str. nustatyta tvarka,


постановил:

Ходатайствовать перед Прокурором Литовской ССР о продолжении срока производства по вновь открывшимся обстоятельствам в архивном уголовном деле № 39419/3 на два месяца, то есть до 15 сентября 1989 года.

Ст. следователь Следственного отдела КГБ
Литовской ССР капитан юстиции ПАШКАУСКАС

nutariau:

Prašyti Lietuvos TSR prokurorą pratęsti naujai atsiradusių aplinkybių pagal archyvinę baudžiamąją bylą Nr. 39419/3 tyrimo terminą dviem mėnesiais, t. y. iki 1989 m. rugsėjo 15 d.

Lietuvos TSR KGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas
justicijos kapitonas PAŠKAUSKAS (parašas)


ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

r. Вильнюс    25 августа 1989 года

Старший следователь следственного отдела КГБ Литовской ССР капитан юстиции ПАШКАУСКАС, в служебном кабинете № 179, в порядке ст. 199 и 200 УПК Литовской ССР, в присутствии понятых:

1.    ОБРАЗЦОВОЙ Тамары, проживающей в гор. Вильнюс, ул.

Гелвону 17-22;

2.    ШАЛКОВСКОЙ Ирины, проживающей в гор. Вильнюс, ул.

Жирмуну 23-65;

в связи с производством по вновь открывшимся обстоятельствам по архивному уголовному делу № 39419/3 в отношении БОРИСЯВИЧУСА В. А. и других, произвел осмотр архивного уголовного дела №36141/3 на ЯЗДАУСКАСА Шарунаса с. Стасиса. [...]

Осмотром установлено:

Архивное уголовное дело № 36141/3 на ЯЗДАУСКАСА Шарунаса

с. Стасиса состоит из одного тома на 201 листе. Дело начато 24.11.1947 года, окончено 23.02.1948 года.

24 ноября 1947 года МГБ Литовской ССР был арестован: ЯЗДАУСКАС Шарунас с. Стасиса, 1922 года рождения, уроженец г. Каунас, гражданини СССР, безпартийный, окончивший 6 классов гимназии, холост, ранее не судим. До ареста проживал нелегально по фиктивным документам на имя ЯКУБАУСКАСА Степонаса с. Леоно, 1917 года рождения.

9 декабря 1947 года ЯЗДАУСКАСУ было предьявлено обвинение по ст. 58-1а, 58-8 и 58-11 УК РСФСР в том, что он в декабре 1942 года вступил в существовавшую в гор. Вильнюс литовскую националистическую антисоветскую организацию ЛЛА и до 1944 года участвовал в работе нелегальной типографии этой организации.

Летом 1944 года вместе с другими главарями ЛЛА участвовал в организации в Кретингском уезде вооруженных банд отрядов, готовившихся к активной борьбе в тылу Советской Армии. Тогда же установил связь с агентами немецких разведывательных органов и был ими завербован в немецкую разведывательную школу, в которой обучался до октября 1944 года. В октябре 1944 года, будучи переброшен в Литовскую ССР вместе с

APŽIŪROS PROTOKOLAS

Vilnius    1989 m. rugpjūčio 25 d.

Lietuvos TSR KGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas justicijos kapitonas PAŠKAUSKAS, tarnybiniame kabinete Nr. 179 Lietuvos TSR BPK numatyta tvarka, dalyvaujant kviestiniams:

1.    Tamarai OBRAZCOVAI, gyv. Vilniuje, Gelvonų g. 17-22;

2.    Irinai ŠALKOVSKAJA1, gyv. Vilniuje, Žirmūnų g. 23-65;

vykdydamas tyrimą dėl naujai atsiradusių aplinkybių pagal archyvinę baudžiamąją bylą Nr. 39419/3, apžiūrėjo archyvinę baudžiamąją bylą Nr. 36141/3, pagal kurią buvo nuteistas Šarūnas JAZDAUSKAS, Stasio s.

Apžiūros metu nustatyta:

Archyvinę baudžiamąją bylą nr. 36141/3, pagal kurią buvo nuteistas Š. JAZDAUSKAS, sudaro 201 lapas viename tome. Byla pradėta 1947 11

24, baigta 1948 02 23.

1947 m. lapkričio 24 d. Lietuvos TSR MGB suėmė: Šarūną JAZDAUSKĄ, Stasio s., gim. 1922 m. Kaune, TSRS pilietį, lietuvį, nepartinį, baigusį 6 gimnazijos klases, nevedusį, anksčiau neteistą. Prieš suimamas jis turėjo fiktyvius dokumentus Stepono JAKUBAUSKO, Leono s., gim. 1917 m., vardu.

1947 m. gruodžio 9 d. Š. JAZDAUSKUI buvo pateiktas kaltinimas pagal RTFSR BK 58-la, 58-8 ir 58-11 str. dėl to, kad jis 1942 m. gruodžio mėnesį įstojo į Vilniuje veikusią lietuvių nacionalistinę antitarybinę organizaciją LLA ir iki 1944 m. dirbo šios organizacijos nelegalioje spaustuvėje.

1944 m. vasarą drauge su kitais LLA vadeivomis dalyvavo kuriant Kretingos apskrityje ginkluotus banditų būrius aktyviai kovai Tarybinės armijos užnugaryje. Tuomet užmezgė ryšius su vokiečių žvalgybos organų agentais, kurie jį užverbavo į vokiečių žvalgybos mokyklą kur jis mokėsi iki 1944 m. spalio mėnesio. 1944 m. spalio mėnesį su grupe kitų vokiečių žvalgybos agentų nuleistas į Lietuvos TSR teritoriją. Tarybinės armijos už-


группой других агентов немецкой разведки, проводил в тылу Советской армии разведывательную работу и участвовал в передаче собранных сведений в немецкие разведывательные органы по радио.

Одновременно установил связь с бандформированиями ЛЛА и проводил работу по объединению разрозненных банд в бандповс-танческую организацию. Летом 1945 года возглавлял банд группу, действовавшую в Плателяйских лесах, Тельшайского уезда. Осенью 1945 года участвовал в создании бандповстанчиской организации “Жемай-тийский легион” и был членом штаба этой организации.

В сентябре 1946 года был назначен командиром бандбригады “Шатрия” и исполнял эти обязанности до апреля 1947 года, после чего был вновь введен в состав штаба “ Жемайтийского округа”, в которм исполнял обязанности, в начале начальника хозяйственного отдела и отдела пропаганды, а в последствии заместителя главаря “Жемайтийского округа”. Будучи участником бандформирований и членом штаба “Жемайтийского округа”, организовал ряд террористических актов против местных жителей, лояльно настроенных к Советской власти. [...]

Постановлением Особого Совещания МГБ СССР от 8 апреля 1948 года ЯЗДАУСКАС Шарунас с. Стасиса за участие в контрреволюционной националистической банде и террористическую деятельность был заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на 25 лет.

В архивном уголовном деле №36141/3 на ЯЗДАУСКАСА Ш. имеются обширные сведения о деятельности вооруженной организации ЛЛА и ее участниках, действовавших в жемайтийском регионе Литовской ССР. Однако сведений, указывающих на принадлежность, непосредственное участие в вооруженной националистической организации ЛЛА или участие в совершении каких либо актов насилия осужденных по архивному уголовному делу № 39419/3 БОРИСЯВИЧУСА Винцентаса с. Августинаса, и других в материалах архивного уголовного дела не имеется.

Осмотр производился при дневном освещении с 9 до 18 часов с перерывом на обед с 13 до 14 часов. Протокол прочитан, замечаний и заявлений по поводу производства осмотра и составления протокола не имеется.

Ст. следователь Следственного отдела КГБ
Литовской ССР капитан юстиции ПАШКАУСКАС

nugaryje dirbo žvalgybos darbą, o surinktas žinias siųsdavo vokiečių žvalgybos organams per radiją.

Tuo pat metu užmezgė ryšius su LLA banditų formuotėmis ir bandė suvienyti išsisklaidžiusias gaujas į vieningą sukilėlių gaujų organizaciją.

1945 m. vasarą vadovavo banditų grupei, veikusiai Telšių apskrities Platelių miškuose. 1945 m. rudenį dalyvavo kuriant sukilėlių gaujų „Žemaičių legioną" ir tapo šios organizacijos štabo nariu.

1946 m. rugsėjo mėnesį buvo paskirtas „Šatrijos" banditų brigados vadu ir šias pareigas ėjo iki 1947 m. balandžio mėnesio, kai vėl buvo perkeltas dirbti į „Žemaičių apygardos11 štabą kur iš pradžių ėjo ūkio ir propagandos skyrių viršininko pareigas, o vėliau tapo „Žemaičių apygardos" vado pavaduotoju. Būdamas banditų formuočių dalyviu ir „Žemaičių apygardos" štabo nariu, suorganizavo keletą teroristinių aktų prieš vietos gyventojus, lojaliai nusiteikusius Tarybų valdžios atžvilgiu.[...]

1948 m. balandžio 8 d. TSRS MGB Ypatingojo pasitarimo nutarimu Š. JAZDAUSKAS už dalyvavimą kontrrevoliucinėje nacionalistinėje gaujoje ir teroristinę veiklą 25 metams buvo įkalintas Pataisos darbų lageryje.

Š. JAZDAUSKO archyvinėje baudžiamojoje byloje Nr. 36141/3 yra daug duomenų apie ginkluotos organizacijos LLA veiklą ir jos dalyvius, veikusius Lietuvos TSR Žemaitijoje. Tačiau duomenų apie pagal archyvinę baudžiamąją bylą Nr. 39419/3 nuteistų V. BORISEVIČIAUS ir kitų tiesioginį priklausymą ginkluotai nacionalistinei organizacijai LLA ar dalyvavimą teroro aktuose šioje byloje nėra.

Apžiūra vyko dienos šviesoje, nuo 9 iki 18 val. su pertrauka nuo 13 iki 14 val. Apžiūros protokolas perskaitytas, pastabų dėl apžiūros eigos ir protokolo surašymo nepateikta.

Lietuvos TSR KGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas
justicijos kapitonas A.PAŠKAUSKAS (parašas)


ОБЗОРНАЯ СПРАВКА
(по организации “Летувос лайсвес армия (ЛЛА) Ванагай”)

Подпольная националистическая вооруженная организация “ЛЛА Ванагай” была создана в конце 1943 года и действовала на всей територии Литвы.

Вся подпольная организация именовалась Летувос Лайсвес армия, а ее вооруженные силы, т. е. действующий сектор этой организации (взвода, роты, батальоны) именовались Ванагай. “ЛЛА Ванагай” имела следующее организационное построение:

а)    центральный штаб ЛЛА, который возглавлял подпольную работу на всей територии Литвы, размещался в г. Каунасе;

б)    окружной штаб, который обединял несколько уездов;

в)    уездной штаб;

г)    в волостях каждого уезда формировались отделения, взвода, роты, батальоны, число которых было неограничено, в зависимости от числа членов организации “ЛЛА Ванагай”.

Каждый штаб состоял из следующих отделов:

а)    связи;

б)    пропаганды (выпускалась газета “И лайсве”);

в)    разведки;

г)    хозяйственный;

д)    диверсионно-террористическая группа.

Подразделения Ванагай строились по территориальному признаку, по месту жительства участников “ЛЛА Ванагай”. Командный состав “Ванагай” с целью конспирации имели клички, позже клички присваивались всем участникам “Ванагай”. Структурные подразделения “Ванагай” имели зашифрованные наименования.

Тельшайский уездной штаб именовался “Вовяре” и подчинялся окружному штабу “Сакалас”. Окружной штаб “Сакалас” дислоцировался в гор. Шяуляй и в него входили Тельшайский, Шяуляйский, Мажейкяс-кий и Кретингский уезды.

“ЛЛА Ванагай” ставила перед собой цель восстановления независимой буржуазно-демократической Литвы для чего направляли свою деятельность по уничтожению лиц литовской национальности, которые поступали на службу в НКВД, органы советской власти, вели активную агитацию на срыв проводимой мобилизации в Красную Армию и хозяйственных и политических мероприятий. Терроризировали и убивали местных жителей, которых считали неблагонадежными по отношению к организации ЛЛА . На вооружении имели винтовки разных систем, автоматы, ручные и станковые пулеметы, фанаты и т. д.

APŽVALGINĖ PAŽYMA
(apie organizaciją „Lietuvos laisvės armija Vanagai")

Ginkluota pogrindžio nacionalistinė organizacija „LLA Vanagai" įkurta 1943 metų pabaigoje ir veikė visoje Lietuvos teritorijoje.

Visa pogrindžio organizacija vadinosi Lietuvos Laisvės Armija, o jos ginkluotos pajėgos, t. y. veikiantis organizacijos sektorius (būriai, kuopos, batalionai) buvo vadinamos „Vanagais”.

„LLA Vanagų" organizacinė struktūra buvo tokia:

a)    LLA centrinis štabas, kuris vadovavo pogrindžio veiklai visoje Lietuvos teritorijoje, buvo įsikūręs Kaune;

b)    apygardos štabas, jungęs keletą apskričių;

c)    apskrities štabas;

d)    kiekvienos apskrities valsčiuose buvo formuojami skyriai, būriai, kuopos ir batalionai, kurių skaičius nebuvo ribotas, priklausomai nuo to, kiek buvo „LLA Vanagų" narių.

„LLA Vanagų" štabuose buvo tokie skyriai:

a)    ryšių;

b)    propagandos (leido laikraštį „Į laisvę");

c)    žvalgybos;

d)    ūkio;

e)    diversinė-teroristinė grupė.

„Vanagų" padaliniai buvo organizuojami teritoriniu principu, pagal „LLA Vanagų" dalyvių gyvenamąją vietą. „Vanagų" vadovybė konspiracijos tikslu turėjo slapyvardžius, vėliau slapyvardžius gavo visi „Vanagų" dalyviai. Struktūriniai „Vanagų” padaliniai taip pat turėjo šifruotus pavadinimus.

Telšių apskrities štabas „Voverė" buvo pavaldus apygardos štabui „Sakalas", kuris buvo dislokuotas Šiauliuose. Šiai apygardai priklausė Telšių, Šiaulių, Mažeikių ir Kretingos apskritys.

„LLA Vanagų" tikslas buvo nepriklausomos buržuazinės-demokratinės Lietuvos atkūrimas. Dėl to veikla buvo sukoncentruota į žudymą lietuvių, kurie tarnavo NKVD ir tarybų valdžios organuose, taip pat agituoti prieš mobilizaciją į Raudonąją armiją ir ūkines bei politines priemones. Jie terorizavo ir žudė nepatikimus LLA, jų požiūriu, vietos gyventojus. „Vanagai" buvo ginkluoti įvairių sistemų šautuvais, automatais, rankiniais ir sunkiaisiais kulkosvaidžiais, granatomis ir kt.


Каких либо обобщенных исчерпывающих списков участников организации “ЛЛА Ванагай”, действовавших в 1944-1945 годах на територии Тельшайского уезда, в осмотренных архивных оперативных материалах Тельшайского УО НКВД Литовской ССР за 1944-1945 г. не имеется.

В осмотренных архивных оперативных делах Тельшайского УО НКВД Литовской ССР за 1944-1945 г. сведений о том, что осужденные по архивному уголовному делу №39419/3 БОРИСЯВИЧУС В. А. и другие имели какую либо преступную связь или были бы участниками подпольной вооруженной организации “ЛЛА Ванагай” не имеется.

Архивные дела осмотрел и справку составил:

Ст. следователь следственного отдела КГБ Литовской ССР
капитан юстиции ПАШКАУСКАС

Вильнюс, 30 августа 1989 года

    Išsamių apibendrinančių „LLA Vanagų“ organizacijos dalyvių, 1944- 1945 m. veikusių Telšių apskrityje, sąrašų peržiūrėtose Lietuvos TSR NKVD Telšių apskrities skyriaus 1944-1945 m. archyvinėse operatyvinės veiklos bylose nėra.

Peržiūrėtose Lietuvos TSR NKVD Telšių apskrities skyriaus 1944- 1945 m. archyvinėse operatyvinės veiklos bylose duomenų apie tai, kad nuteistieji pagal archyvinę baudžiamąją bylą Nr. 39419/3 Vincentas BORISEVIČIUS, Augustino s., ir kiti palaikė kokius nors nusikalstamus ryšius ar buvo ginkluotos pogrindžio organizacijos „LLA Vanagai“ dalyviai, nėra.

Archyvines bylas peržiūrėjo ir pažymą surašė:

LTSR KGB Tardymo skyriaus vyr. tardytojas
justicijos kapitonas A. PAŠKAUSKAS (parašas)

Vilnius, 1989 m. rugpjūčio 30 d.


DOKUMENTAI BYLOJE LIETUVIŲ KALBA

LIUDYTOJO APKLAUSOS PROTOKOLAS46

Vilnius    1989 m. rugsėjo 6 d.

Apklausa pradėta 12 val. 10 min., baigta 14 val. 20 min.

Aš, Lietuvos TSR valstybės saugumo komiteto tardymo skyriaus vyr. tardytojas justicijos kapitonas A.PAŠKAUSKAS, liudytojo bute apklausiau liudytoją:

Šarūną JAZDAUSKĄ, Stasio s., gim. 1922 m. Kaune, TSRS pilietį, lietuvį, nepartinį, turintį vidurinį išsilavinimą vedusį, 1948 m. balandžio 8

d. TSRS VSM Ypatingojo pasitarimo nuteistą 25 metų laisvės atėmimo bausme pagal RTFSR BK 58 str. 1 a dalį, pensininką gyvenantį Vilniuje, Architektų g. 178-61, apklausiamą byloje dėl V. BORISEVIČIAUS ir kitų naujai atsiradusių aplinkybių.

KLAUSIMAS: Ar Jūs pažinojote buvusį Telšių vyskupą Vincentą BORISEVIČIŲ ir ką galite papasakoti apie jo politinę ar pogrindinę veiklą 1943— 1945 metais?

ATSAKYMAS: Taip, aš pažinojau buvusį Telšių vyskupą Vincentą BORISEVIČIŲ. Draugai mes nebuvome, esu su juo susitikęs ir kalbėjęs 2-3 kartus 1945 m. pavasarį. Žinau, kad V. BORISEVICIŲ 1945 m. pabaigoje suėmė tarybiniai teisėtvarkos organai, tačiau konkrečiai už ką suėmė, paaiškinti negaliu.

Aš pats 1948 m. buvau nuteistas pagal RTFSR BK 58 str. 1 a dalį, t. y. už pogrindinę veiklą „Lietuvos laisvės armijos” organizacijoje, kurioje aš buvau organizacinio skyriaus viršininko pavaduotoju. [...]

1944 m. pabaigoje, atsitraukiant vokiečių armijai iš Lietuvos, buvo lietuvių, kurie nenorėjo tarnauti Raudonojoje armijoje ir slapstėsi miškuose. Į mišką taip pat ėjo tie lietuviai, kurie dėl savo veiklos vokiečių okupuotoje Lietuvoje bijojo tarybinių teisėtvarkos organų. Iš šių žmonių 1944-1945 m. ir buvo kuriama “Lietuvos laisvės armija”, kurios veikloje aš ir dalyvavau. Aš atlikau organizacines funkcijas, tačiau jokioje teroristinėje veikloje asmeniškai nedalyvavau. Tam, kad LLA funkcionuotų, reikėjo maisto. Kad LLA nariai ieškodami maisto neužsiimtų plėšikavimu, aš, kaip organizacinio skyriaus viršininko pavaduotojas, ėmiausi spręsti šį klausimą. 1945 m. pavasarį kažkas iš LLA narių pasiūlė dėl maisto kreiptis ne tik į pasiturinčius žmones, bet ir į kunigus. Tokiu klausimu LLA kreipėsi į daugelį Lietuvos kunigų. Su vienais susitardavo draugiškai, kai ką prigąsdindavo ir taip iš jų gaudavo šiek tiek maisto. Maisto klausimu teko kreiptis ir į buvusį Telšių vyskupą V. BORISEVIČIŲ. Kaip jau minėjau, aš su juo buvau susitikęs du ar tris kartus 1945 m. pavasarį. Pirmą kartą, kai mes su juo susitikome, aš gana kategorišku tonu paprašiau sušelpti maistu. Neslėpiau nuo BORISEVIČIAUS, kad tas maistas reikalingas LLA nariams. Pirmą kartą, kiek prisimenu, jis man nieko nedavė, o antrą kartą perdavė keletą kilogramų lašinių. Iš trumpo pokalbio su vyskupu BORISEVIČIUM aš supratau, kad jis gana lojalus tarybų valdžiai, gal todėl su juo nenorėjau daugiau susitikti. Be to, jis man atvirai pasakė, kad šiais apsilankymais aš jį kompromituoju. Aš supratau, kad jis nenori užsiimti politika, nori būti neutralus. Jeigu BORISEVIČIUS būtų buvęs LLA nariu, tai aš būčiau būtinai žinojęs pagal savo užimamas pareigas šioje organizacijoje. Jokioje pogrindinėje veikloje buvęs Telšių vyskupas V. BORISEVIČIUS nedalyvavo. Apie tai, kad aš 1944 m. mokiausi vokiečių žvalgybos mokykloje ir tų pačių metų rudenį buvau išmestas su parašiutu į Lietuvą, BORISEVIČIUS nežinojo. Aš jam apie tai nieko nepasakojau, nebent jis atsitiktinai iš ko nors apie tai girdėjo.

KLAUSIMAS: Kartu su V. BORISEVIČIUM, kaip pogrindinės organizacijos LLA nariai, buvo nuteisti MISEVIČIUS, GUSTAITIS, VALICKAITĖ ir KAUŠYS. Ką Jūs galite paaiškinti apie minėtus žmones?

ATSAKYMAS: Aš galiu tik pakartoti, kad vyskupas V. BORISEVIČIUS LLA nepriklausė, maistas šiai organizacijai iš jo buvo išreikalautas. Minėtų žmonių: MISEVIČIAUS, GUSTAIČIO, VALICKAITĖS ir KAUŠIO aš nepažinojau, už kąjie buvo nuteisti, nežinau, tačiau LLA nariais jie taip pat nebuvo.

Protokolą skaičiau, surašytas teisingai, papildymų neturiu.

(Š.JAZDAUSKO parašas)

Apklausė: vyr. tardytojas A. PAŠKAUSKAS (parašas)

46 Šio ir toliau pateikiamų bylos dokumentų originalai parengti lietuvių kalba. Publikuojant jų kalba netaisyta.


 

Lietuvos TSR Prokuratūra     Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo
1989 10 10                            teisminei baudžiamųjų bylų kolegijai

PRIEŽIŪRINIS PROTESTAS

dėl archyvinės baudžiamosios

bylos Nr. 6499, pagal kurią V. BORISEVIČIUS

ir kiti nuteisti pagal RTFSR BK 58-la str.

Lietuvos TSR VRLK Karo tribunolo 1946 m. rugpjučio 28 d. nuosprendžiu V. BORISEVIČIUS, E. MISEVIČIUS ir P. GUSTAITIS buvo nuteisti pagal RTFSR BK 58-la str. mirties bausme, P. KAUŠYS - 3 metams laisvės atėmimo, V. VALICKAITĖ pagal 58-10 ir 58-12 str. nuteista 6 metams laisvės atėmimo.

Šis Karo tribunolo nuosprendis yra nepagrįstas, todėl neteisėtas ir turi būti panaikintas, o baudžiamoji byla nutraukta dėl šių motyvų.

Telšių vyskupijos vyskupas V. BORISEVIČIUS nuteistas už tai, kad 1944-1946 m. Telšių vyskupijai priklausiusiose parapijose pats skleidė ir platino per bažnyčias antitarybinio pobūdžio žinias, palaikė ryšius su pasipriešinimo dalyviais, šelpė juos maisto produktais. [...]

Bylos duomenimis nustatyta, kad Telšių vyskupas V. BORISEVIČIUS per pamokslus, taip pat laiškuose parapijos kunigams aiškino, kad prie tarybų valdžios žmonės negali pasinaudoti savo teisėmis, daug žmonių pasodinta į kalėjimus, tačiau nei jis pats neragino, nei kitų nekurstė nuversti, pakirsti ar susilpninti esamą santvarką ar padaryti atskirus nusikaltimus.

Su ginkluotų formuočių vadovybe susitiko dėl to, kad iš parapijos žmonių girdėjo, kad jie yra užpuldinėjami. Susitikimo metu, kas patvirtinama ir bylos medžiaga, V. BORISEVIČIUS liepė ginkluotų formuočių kovotojams to nedaryti ir sutiko šelpti juos maistu. Įrodymų apie V. BORISEVIČIAUS dalyvavimą planuojant kokias nors ginkluotas operacijas ar vado-vavimą joms nesurinkta. [...]

Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos TSR BPK 422 str., prašau:

1.    Lietuvos TSR VRLK Karo tribunolo 1946 m. rugpjūčio 28 d. nuosprendį, kuriuo Vincentas BORISEVIČIUS, Eduardas MISEVIČIUS ir Pranas GUSTAITIS nuteisti pagal RTFSR BK 58-1 a str., P. KAUŠYS -pagal 58-10 str., о V. VALICKAITĖ pagal 58-10 ir 58-12 str., panaikinti ir baudžiamąją bylą jų atžvilgiu nutraukti, nesant jų veikloje nusikaltimo sudėties.

2.    Protesto nagrinėjimo rezultatus prašau pranešti vyskupo V. BORISEVIČIAUS reabilitavimo visuomeniniam komitetui per Gintarą ŠIDLAUSKĄ, gyv. Telšiuose, Vilniaus g. 38-39.

Lietuvos TSR prokuroras
3-ios klasės valstybinis
justicijos patarėjas V. BARAUSKAS (parašas)


NUTARTIS

Vilnius    1989 m. lapkričio 10 d.

Lietuvos TSR aukščiausiojo teismo teisminė baudžiamųjų bylų kolegija, susidedanti iš pirmininkaujančiojo J. BURNEIKIO, narių A. JANKAUSKO ir A. SIRVYDŽIO, dalyvaujant prokurorui A. KIRIJENKAI, viešame teisiamajame posėdyje priežiūros tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Lietuvos TSR prokuroro priežiūrinį protestą dėl Lietuvos TSR VRLK karinio tribunolo 1946 m. rugpjūčio 28 d. nuosprendžio, kuriuo

Vincentas BORISEVIČIUS, Augustino, gim. 1887 m.,

Eduardas MISEVIČIUS, Stasio, gim. 1883 m.

Pranas GUSTAITIS, Simono, gim. 1910 m.,

pagal galiojusio Lietuvos TSR teritorijoje RTFSR BK 58-1 a str.

nuteisti aukščiausiąja bausme - sušaudymu,

Valerija VALICKAITĖ, Stasio, gim. 1894,

pagal to paties BK 58-10 ir 58-12 str. nuteista 6 metams laisvės

atėmimo,

Pranas KAUŠYS, Jono, gim. 1910 m.,

pagal minėto BK 58-10 str. - 3 metams laisvės atėmimo.

V. BORISEVIČIUS nuteistas už tai, kad, būdamas Telšių vyskupijos vyskupu, 1940-1941 m. sakė tikintiesiems antitarybinius pamokslus. Namuose ir bažnyčioje saugojo antitarybinio turinio literatūrą. 1943 m. išleido kreipimąsi į dvasininkiją ir tikinčiuosius, kuriame šmeižė tarybinę santvarką, išsakė grasinimus asmenims, pritariantiems tarybinei santvarkai. 1944-1946 m. vadovavo ginkluotai opozicijai „Žemaičių legionas“. Rėmė ją materialiai ir įsakė tai daryti Telšių vyskupijos kunigams. Ginkluotos opozicijos dalyvius aprūpindavo fiktyviais dokumentais. Šios opozicijos dalyvius E. MISEVIČIŲ ir JAZDAUSKĄ nelegaliai apgyvendino pas kunigą P. GUSTAITI. 1945 m. kovo mėnesį padėjo vokiečių parašiutistams perduoti radiogramą į Vokietiją. [...]

Lietuvos TSR prokuroras priežiūriniu protestu prašo panaikinti Lietuvos TSR VRLK kariuomenės Karo tribunolo 1946 m. rugpjūčio 28 d. nuosprendį, o baudžiamąją bylą jų atžvilgiu nutraukti, nesant jų veikloje nusikaltimo sudėties.

Teisminė baudžiamųjų bylų kolegija, išklausiusi teismo nario pranešimą ir prokurorą, prašiusį patenkinti protestą, nustatė:

Karo tribunolo nuosprendis neteisėtas ir nepagrįstas. Pagal Lietuvos TSR teritorijoje galiojusio RTFSR 1926 m. baudžiamojo kodekso 58-la str. tėvynės išdavimas - tai TSRS piliečių veiksmai, kuriais kenkiama TSRS

karinei galiai, jos valstybinei nepriklausomybei ar jos teritorijos neliečiamybei, kaip antai: šnipinėjimas, karinės ar valstybinės paslapties išdavimas, perėjimas į priešo pusę.

Karo tribunolo išvados, kad V. BORISEVIČIUS vadovavo ginkluotai opozicijai, rėmė ją materialiai ir vertė tai daryti Telšių vyskupijos kunigus, slėpė ginkluotos opozicijos dalyvius, aprūpino juos fiktyviais dokumentais, padėjo fašistinės Vokietijos parašiutininkams užmegzti ryšį sujos armija, neatitinka faktinių bylos aplinkybių, nes jų nepatvirtina byloje esantys įrodymai.

Kita V. BORISEVIČIAUS veika, kaip antai: antitarybinių pamokslų sakymas, tokio pat turinio kreipimosi į dvasininkiją ir tikinčiuosius išleidimas bei antitarybinės literatūros laikymas, negali būti pripažinta nusikalstama, ir štai dėl ko.

V. BORISEVIČIAUS pamokslų, kreipimosi į dvasininkiją ir tikinčiuosius tekstų bei kitos literatūros, karinio tribunolo pripažintos antitarybine, byloje nėra. Todėl negalima teigti, kad juose buvo išsakyti tarybinę valstybę ir visuomeninę santvarką žeminantys šmeižikiški prasimanymai.

Pagal V. BORISEVIČIAUS parodymus matyti, kad jo pamoksluose, kreipimesi į dvasininkiją ir tikinčiuosius bei PETRUIČIO ir DOVYDĖNO atsiminimų knygose buvo kalbama apie TSRS Konstitucijos deklaratyvų pobūdį, tikinčiųjų teisių ir laisvių suvaržymą, dvasininkijos persekiojimą masinius suėmimus, trėmimus, nekaltų žmonių žudynes bei kitas piktadarybes, įvykdytas Lietuvoje 1940-1941 metais. Tokiu būdu juose buvo išsakytas dabar visuotinai pripažintas faktas - tautos genocido vykdymas. Tiesos sakymas negali būti pripažintas nusikalstamu. [...]

Kadangi bylos įrodymais nenustatyta, kad V. BORISEVIČIUS, E. MISEVIČIUS ir P. GUSTAITIS kenkė TSRS karinei galiai, jos valstybinei nepriklausomybei ar teritorijos neliečiamybei, о V. VALICKAITĖ ir P. KAUSYS varė antitarybinę propagandą ir agitaciją veikose, dėl kurių jie pripažinti kaltais, nėra nusikaltimų, numatytų Lietuvos TSR galiojusio RTFSR BK 58-la, 58-10 ir 58-12 str., sudėties, todėl priežiūrinis protestas tenkintinas, o baudžiamoji byla nutrauktina.

Teisminė baudžiamųjų bylų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos TSR BPK 5 str. 2 p. ir 425 str. 2 p., n u t a r ė:

Lietuvos TSR prokuroro priežiūrinį protestą patenkinti, Lietuvos TSR VRLK kariuomenės karinio tribunolo 1946 m. rugpjūčio 28 d. nuosprendį panaikinti, baudžiamąją bylą prieš Vincentą BORISEVICIŲ, Eduardą MISEVIČIŲ, Praną GUSTAITĮ, Valeriją VALICKAITĘ ir Praną KAUŠĮ nutraukti, nesant jų veikoje nusikaltimo sudėties.

(Kolegijos narių parašai)


Gerbiamas Vyskupe,

Lietuvos TSR VSK

1989 12 29 Nr. V-1402


Telšių Vyskupui ir Klaipėdos prelaturos apaštaliniam administratoriui J. E. Vyskupui A. VAIČIUI


Atsakydami į Jūsų š. m. lapkričio 24 d. raštą Nr. 1072, pranešame, kad vyskupo Vincento BORISEVIČIAUS baudžiamojoje byloje, saugomoje LTSR VSK archyve, jo mirties data niekur neminima.

LTSR VRM Informacinio centro duomenimis, mirties bausmė V. BORISEVIČIUI buvo įvykdyta 1946 m. lapkričio 18 dieną.

Apie jo palaidojimo vietą žinių nėra.

Komiteto pirmininkas E. EISMUNTAS (parašas)

Lietuvos TSR VSK    Vilniaus Arkikatedros Bazilikos
1989 03 20                 vikarui kun. J. BORUTAI

Atsakydami į Jūsų š. m. vasario 12 d. pareiškimą, pranešame, kad vyskupas V. BORISEVIČIUS nuo suėmimo dienos (1946 m. vasario 5 d.) buvo laikomas LTSR VSM vidaus kalėjime, iš kur sekančią dieną po nuosprendžio paskelbimo, t. y. 1946 m. rugpjūčio 29 d., buvo perkeltas į LTSR VRM kalėjimą Nr.l Vilniuje.

Kalinio asmens bylos, kurioje galėjo būti papildomų žinių apie vyskupo V. BORISEVIČIAUS kalinimą iki 1946 m. lapkričio 18 d., kuomet buvo įvykdyta mirties bausmė, nei Saugumo komitete, nei Vidaus reikalų ministerijoje nerasta.

Deja, nepavyko surasti ir dokumentų, liudijančių apie mirties nuosprendžio V. BORISEVIČIUI įvykdymo ir palaidojimo vietą.

Komiteto pirmininkas R. MARCINKUS (parašas)


 

VYSKUPAS TEOFILIUS MATULIONIS SOVIETINIAME TEISME

“Утверждаю”                                            Арест санкционирую

Зам. министра госбезопасности         Воен. прокурор в/МВД Литовск. ССР
Подполковник ЛЕОНОВ
                    Подполковник юстиции
1946 г. декабря 12
                                     ГРИМОВИЧ 1946 г. декабря 11

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(на арест)

гор. Вильнюс, 1946 г. декабря 11 дня

Я, начальник 1 отделения отдела “О” МГБ Лит. ССР капитан ЧЕЧУРОВ

Рассмотрев поступившие материалы о преступной деятельности МАТУЛИОНИС Теофилий Юрьевич, 1873 года рождения, уроженец хутор Кударишки, Укмергского уезда, ЛССР, литовец, гр-н СССР, б/парт., имеет среднее духовное образование, служит епископом Кайшедорской епархии, проживает гор. Кайшедорис Лит. ССР.

НАШЕЛ:

МАТУЛИОНИС враждебно настроен к существующему в Литве советскому строю. В прошлом на протяжении ряда лет находясь в Ленинграде по заданию Ватикана вел разведывательную работу, был связан с литовским послом в СССР БАЛТРУШАЙТИСОМ, одновременно поддерживал связь с антибольшевисткой лигой в Варшаве.

Как один из активных агентов Ватикана был тайно посвящен в епископы апостольским нунцием, нелегально проживавшим в Советском Союзе. 1929 году МАТУЛИОНИС эа антисоветскую деятельность был арестован и осужден.

Находясь в заключении МАТУЛИОНИС из числа заключенных создал антисоветскую групу и продолжал руководить из лагерей нелегальными антисоветскими трупами существовавшими на територии СССР.

В 1933 году МАТУЛИОНИС будучи обмененным на политзаключенных возвратившись в Литву развернул антисоветскую клеветническую компанию против Советского Союза. Организовал реакционные силы на поддержку фашисткого Сметоновского режима.

„Tvirtinu”                                            Areštą sankcionuoju

Valstybės saugumo ministro pav.         LTSR MVD Karo prokuroras
Papulkininkis LEONOVAS (parašas)         Justicijos papulkininkis
1946 m. gruodžio 12 d.                        GRIMOVIČIUS (parašas)
                                                             1946 m. gruodžio 11 d.

 

NUTARIMAS

(areštui)

Vilnius, 1946 m. gruodžio 11 d.

Aš, LTSR MGB „0“ skyriaus 1-ojo poskyrio47 viršininkas kapitonas ČEČIUROVAS

Peržiūrėjęs gautą medžiagą apie nusikalstamą veiklą: MATULIONIO Teofiliaus, Jurijaus48 s., g. 1873 m. Kudariškių k., Ukmergės aps.49, LTSR, lietuvio, TSRS piliečio, nepartinio, turinčio vidurinį dvasinį išsilavinimą, Kaišiadorių vyskupijos vyskupo, gyvenančio Kaišiadoryse, LTSR.

NUSTAČIAU:

MATULIONIS yra priešiškai nusiteikęs Lietuvoje egzistuojančios Tarybų valdžios atžvilgiu. Praeityje, keletą metų gyvendamas Leningrade, Vatikano pavedimu dirbo žvalgybinį darbą, palaikė ryšį su Lietuvos pasiuntiniu TSRS BALTRUŠAIČIU50, kartu palaikė ryšį su antibolševikine lyga Varšuvoje.

Kaip vienas iš aktyvių Vatikano agentų apaštalinio nuncijaus, nelegaliai gyvenusio Tarybų Sąjungoje, buvo slapta įšventintas į vyskupus. 1929 metais MATULIONIS už antitarybinę veiklą buvo suimtas ir nuteistas.

Būdamas nelaisvėje, MATULIONIS iš kalinių sudarė antitarybinę grupę ir iš lagerių toliau vadovavo antitarybinėms grupėms, veikusioms TSRS teritorijoje.

1933 m., pasikeitus politiniais kaliniais, MATULIONIS, grįžęs į Lietuvą, pradėjo antitarybinę šmeižikišką kampaniją. Telkė reakcingas jėgas palaikyti fašistiniam Smetonos režimui Lietuvoje.

47  Šis MGB padalinys 1946-1949 m. kontroliavo Katalikų Bažnyčios veiklą.

48  Tikrasis vysk. T.Matulionio tėvo vardas - Jurgis, o MGB dokumentuose tėvavardis rašomas - Jurjevič.

49  Klaida, turėtų būti Utenos aps.

50  Jurgis Baltrušaitis (1873-1944) - poetas, Lietuvos pasiuntinys Sovietų Sąjungoje 1920-1939 metais.

 


В период немецкой окупации являсь руководителем Кайшедорской епархии давал подчиненному ему духовенству указания о проведении антисоветской работы, издавал с этой целью специальные циркуляры и послания. Активно пособничал немецким окупантам.

После освобождения Литовской ССР от немецких захватчиков МАТУЛИОНИС активизировал свою антисоветскую деятельность, вдохновляя духовенство и верующих на борьбу с Совесткой властью.

Используя свой духовный сан МАТУЛИОНИС распостранял антисоветские слухи “о скором падении Совесткой власти в Литве”. Поддерживает связь с бандформированиями представляет убежище бандитам в своей резиденции.

Антисоветская деятельность МАТУЛИОНИС подтверждается имеющимися в МГБ ЛССР материалами.

ПОСТАНОВИЛ:

МАТУЛИОНИС Теофилия Юрьевича проживаещего гор. Кайшедорис Лит. ССР. подвергнуть аресту и обыску.

Начальник 1 отд. отдела “О” МГБ Лит. ССР
капитан ЧЕЧУРОВ

“Согласны” Начальник отдела “О” МГБ Лит. ССР
подполковник ШЛЯПНИКОВ

Начальник след, отдела МГБ Лит. ССР
подполковник СОЛОЙД

Vokiečių okupacijos metais, būdamas Kaišiadorių vyskupijos vadovu, davė jam pavaldžiai dvasininkijai nurodymus aktyviai dirbti antitarybinį darbą, tuo tikslu leido specialius cirkuliarus ir ganytojiškus laiškus. Aktyviai talkininkavo vokiečiams okupantams.

Lietuvą išvadavus iš vokiškųjų grobikų, MATULIONIS suaktyvino savo antitarybinę veiklą, įkvėpdamas dvasininkiją ir tikinčiuosius kovai prieš Tarybų valdžią.

Išnaudodamas savo kaip dvasininko statusą MATULIONIS skleidė antitarybinius provokacinius gandus „apie greitą Tarybų valdžios žlugimą Lietuvoje". Palaiko ryšius su banditų formuotėmis, savo rezidencijoje teikia prieglobstį banditams.

Antitarybinę MATULIONIO veiklą patvirtina esantys LTSR MGB dokumentai.

NUTARIAU:

MATULIONĮ Teofilių, Jurijaus s., gyvenantį Kaišiadoryse, Lietuvos TSR, suimti ir padaryti pas jį kratą.

LTSR MGB „0“ skyriaus 1-ojo posk. viršininkas
kapitonas ČEČIUROVAS (parašas)

„Sutinkame" LTSR MGB „O" skyriaus viršininkas
    papulkininkis ŠLIAPNIKOVAS (parašas)

LTSR MGB tard. skyriaus viršininkas
    papulkininkis SOLOIDAS (parašas)


“Утверждаю”                                        Арест санкционирую

Зам. министра госбезопасности    Воен. прокурор в/МВД Литовск. ССР
Подполковник ЛЕОНОВ                Подполковник юстиции ГРИМОВИЧ
1946 г. декабря 12                                       1946 г. декабря 11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(об избрании меры пресечения) гор. Вильнюс, 1946 г. декабря 11 дня

Я, начальник 1 отделения отдела “О” МГБ Лит. ССР капитан ЧЕЧУРОВ

Рассмотрев поступившие материалы о преступной деятельности:

МАТУЛИОНИС Теофилий Юрьевич, 1873 года рождения, уроженец хутор Кударишки, Укмергского уезда, ЛССР, литовец, гр-н СССР, б/парт., имеет среднее духовное образование, холост, служит епископом Кайшедорской епархии, проживает гор. Кайшедорис Лит. ССР.

НАШЕЛ:

МАТУЛИОНИС Т.Ю. подозревается в преступлениях, предусмотренных 5 8-Га ст. УК РСФСР, принимая во внимание, что МАТУЛИОНИС находясь на свободе может скрыться от суда И следствия и руководствуясь ст. 145 и 158 УПК РСФСР

ПОСТАНОВИЛ:

Мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда МАТУЛИОНИС Теофилия Юрьевича избрать содержание под стражей, о чем в порядке ст. 146 УПК РСФСР обьявить арестовнному и взять рассписку в настоящем постановлении.

В соответствии ст. 160 УПК РСФСР, коПИЮ постановления направить Прокурору и начальнику тюрьмы для приобщения к личному тюремному делу.

Нач. 1 отд. отдела “О” МГБ Лит. ССР
капитан ЧЕЧУРОВ

“Согласны” Начальник отдела “О” МГБ Лит. ССР
подполковник ШЛЯПНИКОВ

Начальник след, отдела МГБ Лит. ССР
подполковник СОЛОЙД

Настоящее постановление мне обявленно 1946 г. декабря 18 дня

„Tvirtinu"                                                LTSR MVD Karo prokuroras
 Valstybės saugumo ministro pav.      Justicijos papulkininkis GRIMOVIČIUS
papulkininkis LEONOVAS (parašas)      (parašas)
1946 m. gruodžio 12 d.                        1946 m. gruodžio 11 d.

 

NUTARIMAS
(dėl kardomosios priemonės parinkimo)

Vilnius 1946 m. gruodžio 11 d.

Aš, LTSR MGB „0“ skyriaus 1-ojo poskyrio viršininkas kapitonas ČEČIUROVAS

Peržiūrėjęs medžiagą apie nusikalstamą veiklą:

Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s., g. 1873 m. Kudariškių k., Ukmergės aps., LTSR, lietuvio, TSRS piliečio, nepartinio, turinčio vidurinį dvasinį išsilavinimą, nevedusio, Kaišiadorių vyskupijos vyskupo, gyvenančio Kaišiadoryse, LTSR.

NUSTAČIAU:

MATULIONIS T. J. įtariamas nusikaltimais, numatytais RTFSR BK 58-1-a str., atsižvelgiant į tai, kad MATULIONIS būdamas laisvėje gali pasislėpti nuo tardymo ir teismo, ir vadovaudamasis RTFSR BPK 145 ir 158 str.

NUTARIAU:

Kardomąja priemone, kad Teofilius MATULIONIS, Jurijaus S., nepasišalintų nuo tardymo ir teismo, parinkti suėmimą, apie ką pagal RTFSR BPK 146 str. pranešti suimtajam ir paimti iš jo parašą.

Pagal RTFSR BPK 160 str. nutarimo nuorašą pasiųsti Prokurorui ir kalėjimo viršininkui prie kalinio asmens bylos.

LTSR MGB „0“ skyriaus 1-ojo posk. virš.
kapitonas ČEČIUROVAS (parašas)

„Sutinkame" LTSR MGB „0“ skyriaus viršininkas
papulkininkis ŠLIAPNIKOVAS (parašas)

LTSR MGB tard. skyriaus viršininkas
 papulkininkis SOLOIDAS (parašas)

Su šiuo nutarimu esu supažindintas 1946 m. gruodžio 18 dieną (vysk. T. MATULIONIO parašas)


ОРДЕР № 489

1946 г. декабря 16 дня

Выдан сотр. отд. “О” капитану Государств. Безопасности ЧЕЧУРОВУ

на производство: ареста и обыска

МАТУЛИОНИС Теофилия Юрьевича адрес: г. Кайшядорис

Зам. начальника Гос. Безопасн. ЛССР

Ордер на арест мне обявлен 1946. 12. 18

ORDERIS Nr.489
 
1946 m. gruodžio 16 d.

Išduota Valstybės Saugumo „O“ sk. bendr. kapitonui ČEČIUROVUI Daryti kratą ir suimti:

Teofilių MATULIONĮ, Jurijaus s.,

adresas: Kaišiadorys

LTSR valstybės saugumo ministro pav.
(parašas)

Su orderiu suimti susipažinau 1946. XII. 18 (Vysk. T. MATULIONIO parašas)


Анкета арестованого

1. Фамилия, имя и отчество.

МАТУЛИОНИС Теофший Юрьевич

2. Год и место рождения.

1873 года, хутор Кударишки, Утенского уезда, Лит.ССР

3. Постоянное место житеьства до ареста (подробный адрес).

гор. Кайшедорис, Лит. ССР

4. Професия и специаьность.

Католический епископ

5. Последнее место работы или род занятия до ареста.

епископ Кайшедорской епархии

6. Национальность.

Литовец

7. Гражданство (при отсутсвии паспорта указать, какой документ удостоверяет гражданство или записано со слов).

СССР, паспорт дан на обмен

8. Партийность.

б/партийный

9. Образование общее и специальное(подчеркнуть и указать, что закончил).

среднее духовное

в 1900 г. окончил духовную семинарию в Петербурге

10. Социалвное и политическое прошлое.

из крестьян (родители брали землю в аренду от 20 до 25 га

11. Судимость (состоял под судом и следствием, где, когда, за что, приговор).

В 1930 году по ст. 58-6, 58-10 ч.2, 58-12, 121 и 122 УК РСФСР колегией ОГПУ осужден на 10 лет ИГЛ

12. Участие в отечественной войне(где, когда, в кагестве кого).

не участвовал

13. Был ли на оккупировнной территории противником (указать: где, когда, что делал).

гор. Кайшедорис и гор. Каунас Литовской ССР - ксендз, епископ Кайшедорской епархии

Suimtojo anketa

1. Pavardė, vardas, tėvo vardas. MA TULIONIS Teofilius, Jurijaus s._

2. Gimimo metai, vieta.

1873 m., Kudariškių km., Utenos apskritis, Lietuvos TSR

3. Pastovi gyvenamoji vieta iki suėmimo (tikslus adresas).

Kaišiadorys, Lietuvos TSR

4. Profesija ir specialybė.

Katalikų vyskupas

5. Paskutinė darbo vieta ar užsiėmimo pobūdis iki suėmimo.

Kaišiadorių vyskupijos vyskupas

6. Tautybė.

lietuvis

7.Pilietybė (nesant paso, nurodyti, koks dokumentas patvirtina pilietybę)..

TSRS, pasas atiduotas pakeisti

8. Partiškumas.

nepartinis

9. Išsilavinimas bendras ir specialusis.

vidurinis dvasinis,

1910 m. baigė kunigų seminariją Peterburge

10. Socialinė ir politinė praeitis.

kilęs iš valstiečių (tėvai nuomojo 20-25 ha žemės)

11. Teistumas (ar buvo tardytas ir teistas, kur, kada, dėl ko, nuosprendis).

1930 metais pagal RTFSR BK 58-b, 58-10 2 d., 58-12, 121 ir 122 strp. OGPU kolegijos nuteistas 10 metų PDS5

12. Dalyvavimas Tėvynės kare (kur, kada, kuo).

nedalyvavo

13. Ar buvo priešo okupuotoje teritorijoje (nurodyti: kur, kada, ką veikė).

Kaišiadorys ir Kaunas, Lietuvos TSR -kunigas, Kaišiadorių vyskupijos vyskupas

5 Pataisos darbų stovykla.


14. СОСТАВ СЕМЬИ

Степень родства

Фамилия, имя, отчество, год и место рождения

Место жительства, работы и должность

Отец

МАТУЛИОНИС Юрий Мартынович

умер в 1910 году

Мать

Матулионене Она Гавриловна

умерла в 1878 году

Жена(муж)

холост

Дети

не имеет

Братья, сестры

Матулионис Иозас 1875 г.

г. Каунас

Матулионис Юргис 52 г.

г. Каунас

Матулионис Антанас 50 г.

г. Каунас

Матулионис Еронимас

г. Каунас

Матулионис Пранас

в Америке

Шейдукене Грасильда

не известно

Баронене Альжбета

г. Каунас

15. СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ

1.    Рост: высокий (171 -180 см), очень высокий (свыше 180 см),низкий (155-164 см), очень низкий (до 155 см), средний (165-170 см)
2.    
Фигура: толстая, полная, средняя, худощявая, тонкая.
3.    
Плечи: приподнятые, опущенные, горизонталвные.
4.    
Шея: короткая, длинная, заметен зоб, выступает кадык.
5.    
Цвет волос: белокурые, светлорусые,темнорусые, черные, рыжые, с проседью седые.
6.    
Цвет глаз: голубые, серые, зеленоватые,  светлокарие, карие, черные.
7.    Лицо: круглое,
овальное, прямоугльное,
треугольное, пирамидальное, ромбовидное.
8.    Лоб:
высокий, низкий, прямой,  скошенный, выступающий.

9.    Брови: прямые, дугообразные, извилистые, широкие, узкие, сросшиеся.
10.    
Нос: малый, большой-толстый, тонкий, широкий. Спинка носа: вогнутая, прямая, выпуклая с горбинкой. Основание носа: приподнятое, горизонтальное, опущенное.

11.    Рот: малый, большой. Углы рота: опущенны, приподняты.

12.    Губы: тонкие, толстые, отвисание нижней губы, приподнятость верхней,
13.
Подбородок: скошенный, прямой, выступающий, раздвоенный, с ямкой, с поперечной бороздой,
14. Уши: малые, большые-овальные, треугольные, квадратные, круглые, Оттопыренность ушей: верхняя, нижняя, общая.    Мочка уха: сросшаяся, отдельная   наклонная, угловатая, овальная.

 

  Особые приметы: (физические недостатки: увечья, наросты, бородавки, лишние пальцы, шрамы, плешивость, ассиметрия лица, разноцветность глаз и другие) - не имеет.

Прочие особенности и привычки: не установление)

Когда арестован : 18 декавря 1946 г. ордер № 489

Основание ареста: санкция Военного прокурора войск МВД Лит. ССР от 14/12 1948 г.
Кем зачислен : Следственный отдел МГБ Лит. ССР

Анкета заполнена: в здании МГБ Лит. ССР, город Вильнюс
Кем: Зам. нач. 3 Отделения След, отдела МГБ ЛССР старшый лейтинант
ГОЛИЦЫН

 

 

14. ŠEIMOS SUDĖTIS

Giminystės laips

Pavardė, vardas, tėvo vardas, gimimo

Gyvenamoji ir darbo

nis

metai ir vieta

vieta, pareigos

Tėvas

MATULIONIS Jurijus, Martyno s.

mirė 1910 metais

Motina

Matulionienė Ona, Gavrilo d.

mirė 1878 metais

Žmona (vyras)

nevedęs

Vaikai

neturi

Broliai, seserys

Matulionis Juozas 1875 m.

Kaunas

Matulionis Jurgis 52 m.

Kaunas

Matulionis Antanas 50 m.

Kaunas

Matulionis Jeronimas

Kaunas

Matulionis Pranas

Amerikoje

Šeidukienė Grasilda

nežinoma

Baronienė Alžbieta

Kaunas

15. ŽODINIS PORTRETAS

1.    Ūgis: aukštas (171-180 cm), labai            9. Antakiai: tiesūs, išlinkę, banguoti;
aukštas (per 180 cm), žemas (155-164 cm),        
platūs, siauri, suaugę.
labai žemas (iki 155 cm), vidutinis (165-          10.
Nosis: maža, didelė, stora, plona,
170 cm).                                                            plati. Nosies viršutinė dalis: įlinkus;
2.    
Figūra: storas, pilnas, vidutinė,                tiesi, iškilusi su ranteliu. Nosies pagrindas:
    liekna, liesas.                                             pakilęs,
horizontalus, nuleistas.

3.    Pečiai: pakelti, nuleisti, horizontalūs.       11. Burna: maža, didelė. Burnos kampai:
4.    
Kaklas: trumpas, ilgas, matomas gūžys,                    pakilę, nusileidę.
    iškilus Adomo obuolys.                            12.
Lūpos: plonos, storos, apatinė lūpa
5.
Plaukų    spalva: blondinas, šviesūs, tamsūs,     atvėpusi, viršutinė pakilusi.
juodi, rausvi, pražilę,
žili.                                13. Pasmakrė: nusklembta, tiesi, išsikišusi,
6.  
Akių spalva: mėlynos, pilkos, žalsvos,       dviguba, su duobute, su skersiniu grioveliu,
šviesiai rudos, rudos, juodos.                    14.
Ausys: mažos, didelės, ovalinės, trikampės,
7. 
Veidas: apvalus, ovalinis, keturkampis,      kvadratinės, apskritos. Ausų atsikišimas: viršuje,
   trikampis, piramidinis, rombo pavidalo.     apačioje, bendras. Ausies spenelis: suaugęs
, atskiras,
8.    
Kakta: aukšta, žema, tiesi, nusklembta,      nuožulnus, kampuotas, ovalus, iškili.

Ypatingi požymiai: (fiziniai trūkumai, sužalojimai, ataugos, karpos, nereikalingi pirštai, randai, nuplikimas, veido asimetrija, skirtingos spalvos akys, tatuiruotės ir kiti) - neturi

Kitos ypatybės ir įpročiai: nenustatyti

Kada suimtas: 1946 m. gruodžio 18 d., orderis Nr. 489

Suėmimo pagrindas: 1948 XII 14 MVD Karo prokuroro sankcija

Kieno įskaitoje: Lietuvos TSR MGB Tardymo skyrius

Anketa užpildyta: Lietuvos TSR MGB pastate Vilniuje

Kas [užpildė]: LTSR MGB Tardymo sk. 3-iojo poskyrio virš. pav. vyresnysis
leitenantas GOLICYNAS (parašas)


ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Заседания Коллегии ОГПУ /судебное/ от 13 сентября 1930 г.

СЛУШАЛИ:

14. Дело № 102235 по. обв. гр. ПРЖЕРЕМБЕЛЬ Станислава Болеславовича по ст. 58/6, 58/10 и 122 ст. УК, МАТУЛИОНИС Теофиля Юрьевича по ст. 58/6, 58/10 ч.2, 58/12, 121 и 122 ст. УК, ЮРЕВИЧ Болеслава Казимировича, ЧЕВАН Михаила Казимировича, РОДОВИЧ Михаила Станиславовича по. ст. 17-58/6 и 58/14 УК.

/Дело рассм. в пор. пост. През. ЦИК СССР от 9/6-27 г./

ПОСТАНОВИЛИ:

1.    РОДОВИЧ Михаила Станиславовича - Расстрелять

2.    ПРЖЕРЕМБЛБ Станислава Болеславовича

3.    МАТУЛИОНИС Теофиль Юрьевича

4.    ЮРЕВИЧ Болеслава Казимировича

5.    ЧЕКАН Михаила Казимировича - заключить в конц лагерь сроком на десять лет, считая срок: МАТУЛИОНИС с 24/11 29 г., остальным с 9/10 29г.

Имущество у всех конфисковать Дело сдать в архив.

Секретарь коллегии ОГПУ (подпись неразборчива)

(Печать)

Копия верна: Зам. нач. 3-го отделения
следчасти МГБ ЛССР
ст. лейтенант ГОЛИЦЫН

Справка

Подлинник настоящего протокола находится в архивном
следственном деле №590614 по обвинению МАТУЛИОНИС и других.
Ст. лейтенант ГОЛИЦЫН

IŠRAŠAS IŠ PROTOKOLO

OGPU51 Kolegijos 1930 m. rugsėjo 13 d. (teismo) posėdžio

SVARSTYTA:                                NUTARTA:

14. Byla Nr. 102235 pil. PRŽE-        1. RODOVIČIŲMichailą, Stanislavos. -
REMBELIO Stanislavo, Boleslo-       
Sušaudyti
vo s., pagal BK 58/6,58/10 ir 122 str.,    2. PRŽEREMBELĮ Stanislavą, Bole-

MATULIONIO Teofiliaus,
Juri-            slovo s.
jaus s., pagal BK 58/6, 58/10 2 d.,    3.
MATULIONĮ Teofilių, Jurijaus s.
58/12, 121 ir 122 str.                      4. JUREVIČIŲ Boleslovą, Kazimiero
JUREVIČIAUS Boleslovo, Kaži-     s.
miero s.                                        5. ČEKANĄ Michailą Kazimiero s. -
ČEKANO Michailo, Kazimiero s.    uždaryti į koncentracijos stovyklą
RODOVIČIAUS Michailo, Stanis-    10 m., bausmės pradžią skaičiuojant:
lavo s.    MATULIONIUI                 nuo 29. Х1.24, ki-
pagal BK 17-58/6 ir 58/14 str.            tiems nuo 29. X. 9.
(Byla perž. pagal TSRS CVK Prez.    
Visu turtą konfiskuoti.
1927. 6. 9. nut.)                                Bylą perduoti į archyvą.

OGPU kolegijos sekretorius
(parašas neįskaitomas)

(Spaudas)

Kopija tikra: LSTR MGB Tardymo dalies 1-ojo
skyriaus 3-iojo poskyrio virš. pav.
vyr. leitenantas GOLICYNAS (parašas)

Pažyma

Šio protokolo originalas yra archyvinėje MATULIONIO ir kt. tardymo
byloje Nr. 590614.

Vyr. leitenantas GOLICYNAS (parašas)

51 Ob’edinennoe gosudarstvennoe političeskoe upravlenie (rus.) - Jungtinė valstybinė politinė valdyba


ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Заседания Коллегии ОГПУ (судебное) от 27 мая 1933 г.

СЛУШАЛИ:
104. Пересмотр дела № 2733 гр.
ДЕЙНИС Викентия Викентьевича,

МАТУЛИОНИС Теофиль Юрьевича,

МЕЛЬНИКОВА Антона Томашевича ПАНКЕВИЧ Станиславы Станиславовны, ХОМИЧ Павла Семеновича ТЫСОВСКОГО Казимира Андреевича- по ст. 58/10,11 УК ДЕЙНИС Викентий Викентьевич приг. пост.
Ком. ОГПУ от13.8.28 г. к заключению в конц. лагерь сроком на семь лет; МАТУЛИОНИС Теофилия Юрьевича приг. пост. Ком. ОГПУ от 13.9.30 г. к заключению в конц. лагерь сроком на десять лет; ПАНКЕВИЧ Станислава Станиславовна приг. пост. Ком. ОГПУ от 3.1.29 г. к заключению в конц. лагерь сроком на десять лет; ХОМИЧ Павел Семенович приг. пост. Тр. ПП ЛВО от 22.6.27 г. к заключению в конц. лагерь сроком на десять лет.
ПОСТАНОВИЛИ:
ДЕЙНИС Викентия Викентьевича,
МАТУЛИОНИС Теофиля Юрьевича, ПАНКЕВИЧ Станиславу Станиславовны
ХОМИЧ Павла Семеновича перевести в штрафизолятор сроком на один год. МЕЛЬНИКОВА Антона Томашевича,
ТЫСОВСКОГО Казимира Андреевича заключить в исправлагерь сроком на три года, считая с 21.11.32 года.

 

СЕКРЕТАРЬ КОЛЛЕГИИ ОГПУ
(подпись неразборчива).

Копия верна: Зам. нач. 3-го отделения
следчасти МГБ ЛССР
Ст. лейтенант ГОЛИЦЫН

Справка

Подлинник настоящего протокола находится в арфивном
следственном деле №590614 по обвинению МАТУЛИОНИС и других.
Ст. лейтенант ГОЛИЦЫН

IŠRAŠAS IŠ PROTOKOLO OGPU
Kolegijos 1933 m. gegužės 13 d. (teismo) posėdžio

SVARSTYTA:
104. Peržiūrėta byla Nr. 2733 pil. DEINIO Vikentijaus, Vikentijaus s.52, MATULIONIO Teofiliaus, Jurijaus s.,
MELNIKOVO Antono, Tomašo s.,
PANKEVIČ Stanislavos, Stanislavo d.,
CHOMIČIAUS Pavelo, Semiono s.,
TYSOVSKIO Kazimiro, Andriejaus s., kaltinamų pagal BK 58/10,11. DEINYS Vikentijus, Vikentijaus s., OGPU Kom.1928.8.13 nut. nuteistas įkalinti koncentracijos stovykloje septyneriems metams;
MATULIONIS Teofilius, Jurijaus s., OGPU Kom. 1930.9.30 nut. nuteistas įkalinti koncentracijos stovykloje dešimčiai metų;
PANKEVIČ Stanislava, Stanislavo d., OGPU Kom. 1929.1.3 nut. nuteista įkalinti koncentracijos stovykloje dešimčiai metų; CHOMIČIUS Pavelas, Semiono s., LVO PP Tribunolo53 1927. 6.22 nut. įkalinti koncentracijos stovykloje dešimčiai metų.
NUTARTA:
DEINĮ Vikentijų, Vikentijaus s.,
MATULIONĮ Teofilių, Jurijaus s.,
PANKEVIČ Stanislavą, Stanislavo d.,
CHOMIČIŲ Pavelą, Semiono s., perkelti į bausmės izoliatorių vieneriems metams.
MELNIKOVĄ Antoną, Tomašo s.,
TYSOVSKĮ Kazimirą, Andriejaus s., įkalinti pataisos darbų stovykloje trejiems metams, skaičiuojant nuo 1932. 11.21.

 

 

OGPU KOLEGIJOS SEKRETORIUS
(parašas neįskaitomas)

Kopija tikra: LTSR MGB Tardymo dalies 1-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio virš. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (parašas)

Pažyma

Šio protokolo orginalas yra archyvinėje MATULIONIO ir kt. tardymo byloje Nr. 590614.

Vyr. leitenantas GOLICYNAS (parašas)

52  Turi būti - Vincentas Dainys, kunigavo Leningrade, 1928 m. bolševikų nuteistas 7 m. kalėjimo, 1933 m. kartu su vysk. T. Matulioniu buvo iškeistas į politnius kalinius ir grįžo į Lietuvą.

53  Pogranpolk Leningradskogo Vojennogo okruga (rus.) - Leningrado karinės apygardos pasienio pulkas.


Протокол обыска

Кайшедорис    1946 года декабря 18 дня

Мы, зам. нач. Кайшедорского УО МГБ ЛССР майор ЛЕОНЧЕНКО, нач. след, от-я Кайшедорского УО МГБ ЛССР майор КИСЕЛЕВ, в присутствии хозяйки курии НОРВИЛАЙТЕ Пранцишки и зам. пред. Кайшедорского У исполкома КУКУШКИНА, сего числа произвели обыск в квартире арестованного МАТУЛИОНИС Теофилия Юрьевича, проживавшего по адресу: г. Кайшедорис, дом курии.

При обыске было обнаружено и отобрано:

1.    Денег совзнаками в сумме 12 117 руб.;

2.    Облигации военного займа серии № 066424-26, 673177 на сумму 1 800 руб.;

3.    Карманные часы белого метала “Хронометр”, исправные;

4.    Ключ желтого метала в футляре;

5.    Медаль ПИЮса 11-го желтого метала;

6.  Карманные часы белого метала;

7.    Рюмок белого метала (4);

8.    Пакетов вскрытых в тонкой позолоченной бумаге (2);

9.    Коробка желтого метала с крестом;

10.    Медаль желтого метала;

11.    Факсимилие МАТУЛИОНИСА;

12.    Типогафский оттиск религиозной печати;

13.    Бинокль в коженной чехле;

14.    Пишущая машинка в футляре;

15.    Автоматических пишущих ручек с перьями желтого метала (2);

16.    Старых монет белого метала в количестве 160 штук;

17.    Диплом МАТУЛИОНИСА на литовском языке;

18.    Ложка желтого метала;

19.    Коробок белого метала (3);

20.    Подставка (стакан) белого метала;

21.    Альбомов с фотокарточками (7);

22.    Сверток разной переписки, открытых писем, записных книжек (без счета).

Жалоб со стороны хозяйки курии НОРВИЛАЙТЕ на неправильность обыска и исчезновения предметов не занесенных в протокол не поступало.

Копию описи получила (НОРВИЛАЙТЕ)

Kratos protokolas

Kaišiadorys    1946 m. gruodžio 18 d.

Mes, LTSR MGB Kaišiadorių skyriaus virš. pav. majoras LEONČEN-KA, LTSR MGB Kaišiadorių tardymo dalies viršininkas majoras KISE-LIOVAS, dalyvaujant kurijos šeimininkei Pranciškai NORVILAITEI ir Kaišiadorių vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojui KUKUŠKINUI, atlikome kratą areštuoto Teofiliaus MATULIONIO, gyvenusio kurijos patalpose, bute.

Kratos metu rasta ir paimta:

1.    Pinigų tarybiniais banknotais 12 117 rublių;

2.    Karo paskolos obligacijų, serijos Nr. 066424, 066425, 066426, 673177 1800 rublių sumai;

3.    Balto metalo kišeninis laikrodis „Chronometr“, veikiantis;

4.    Geltono metalo raktas futliare;

5.    Geltono metalo Pijaus XI medalis;

6.    Balto metalo kišeninis laikrodis;

7.    Balto metalo taurelės (4);

8.    Atplėšti plono paauksuoto popieriaus vokai (2);

9.    Geltono metalo dėžutė su kryžiumi;

10.    Geltono metalo medalis;

11.    MATULIONIO faksimilė;

12.    Religinio antspaudo tipografinis atspaudas;

13.    Binoklis odiniame futliare;

14.    Spausdinimo mašinėlė futliare;

15.    Automatiniai rašikliai su geltono metalo plunksnomis (2);

16.    160 vienetų senų balto metalo monetų;

17.    Matulionio diplomas lietuvių kalba;

18.    Geltono metalo šaukštas;

19.    Geltono metalo dėžutės (3);

20.    Balto metalo stiklinės padėklas;

21.    Albumai su fotografijomis (7);

22.    Ryšulys įvairių susirašinėjimo dokumentų, užrašų knygelių.

Kurijos šeimininkė NORVILAITĖ nepareiškė jokių nusiskundimų dėl kratos tvarkos ir dingusių, neįrašytų į protokolą daiktų.

Kratą vykdžiusiųjų ir kviestinių parašai

Protokolo kopiją gavau (P. NORVILAITĖS parašas)


Akt

1946 года декабря 19 дня

Мы, нижеподписавшиеся сотрудники Кайшедорского УО МГБ майор КИСЕЛЕВ, капитаны СУХАРЕВ и КАТАЕВ, сего числа в присутствии хозяйки курии МАСЮНАЙТЕ Агота произвели изъятие сейфа канцелярии арестованного МАТУЛИОНИСА Т. Ю.

Денги немецкой бумажной валюты - 1 103 марки.

Из комнаты канцелярии изъяли:

1.    Телефонный настольный апарат- 1 (один);

2.    Чековых книжек на литовском языке - 2 (две шт.);

3.    Разная переписка и фотографии;

4.    Старые литовские денги в литах - (40 лит 10 центов).

Все вышеуказанное изъято и доставлено в Кайшедорский УО МГБ.

Aktas

1946 m. gruodžio 19 d.

Mes, žemiau pasirašiusieji MGB Kaišiadorių apskrities skyriaus darbuotojai, majoras KISELIOVAS, kapitonai SUCHAREVAS ir KATAJE-VAS, dalyvaujant Kaišiadorių kurijos šeimininkei Agotai MISIŪNAITEI, apžiūrėjome areštuoto T.MATULIONIO kanceliarijos seifą. [Paėmėme] pinigų vokiška valiuta - 1103 markes.

Iš kambario-kanceliarijos paimta:

1.    Telefono aparatas - 1 (vienas).;

2.    Čekių knygelės lietuvių kalba - 2 (du vnt.);

3.    Įvairūs susirašinėjimo dokumentai ir fotografijos;

4.    Seni lietuviški pinigai litais-40 litų 10 centų.

Visi išvardyti daiktai buvo atvežti į MGB Kaišiadorių aps. skyrių.

(parašai)


Akt

1946 года декабря 20 дня

Мы, сотрудники Кайшедорского УО МГБ ЛССР майор КИСЕЛЕВ и мл. лейтенант ВЛАСОВ, в присутствии понятой хозяйки курии МИСЮНАИТЕ Аготы сего числа вскрыли опечатанные комнаты архива и кладовой с целью изьятия документов и предметов.

Изьято следущее:

1.    Кино лент три катушки, из них две узких;

2.    Ротатор металический;

3.    Коммутатор;

4.    Телефонных апаратов (7);

5.    Крышек от бабины киноапарата;

6.    Аккумулятор;

7.    Ротатор деревянный;

8.    Мешок с разной перепиской и фотокарточками (без счета);

9.    Мешок с фотокарточками, альбомами и вскрытыми письмами на литовском и немецком языках (без счета);

10.    Книг на русском языке (сочинение Ленина и других писателей, политическая литература) - 30 книг;

11.    Пишущих машинок (2);

12.    Красок для ротатора - 4 тюбика (половина израсходована);

13.    Вашков к ротатору (1).

Указанные предметы согласно указания подполковника ШЛЯПНИКОВА взяты для доставления в МГБ ЛССР.

О чем и составлен настоящий акт.

Aktas

1946 m. gruodžio 20 d.

Mes, LTSR MGB Kaišiadorių apskrities skyriaus darbuotojai majoras KISELIOVAS ir jaunesn. leitenantas VLASOVAS, dalyvaujant kurijos šeimininkei Agotai MISIŪNAITEI, atidarėme užantspauduotas archyvo ir sandėlio patalpas, kad paimtume dokumentus ir daiktus:

Paimta:

1.    Kino juostos - trys ritės, dvi iš jų siauros;

2.    Metalinis rotatorius;

3.    Komutatorius;

4.    Telefono aparatai - (7);

5.    Dangtelis nuo kino aparato ritės;

6.    Akumuliatorius;

7.    Medinis rotatorius;

8.    Maišas su įvairiais dokumentais ir fotografijomis;

9.    Maišas su fotografijomis, albumais ir laiškais lietuvių ir vokiečių kalbomis;

10.    Knygos rusų kalba (Lenino raštai, kita politinė literatūra) - 30 knygų;

11.    Spausdinimo mašinėlės - (2).-

12.    Dažai rotatoriui - 4 tūtelės (pusė išnaudota);

13.    Vaškuotė rotatoriui.

Išvardyti daiktai paimti LTSR MGB papulkininkio ŠLIAPNIKOVO nurodymu perduoti LTSR MGB.

Apie tai ir surašytas šis aktas.

(parašai)


Akt

1946 года декабря 28 дня

Мы, нижеподписавшиеся сотрудники МГБ ЛССР майоры ЛЕОНЧЕНКО и КИСЕЛЕВ, лейтенанты МИХЕЕВ и МАШИНИСТОВ, согласно распоряжения МГБ ЛССР в присутствии секретаря Кайшедорской курии ксендза БАЛБНИС Миколас, закрестиона САБАЛЯУСКАС Ионас и монахини МИСЮНАЙТЕ вскрыли опечатанную в подвале курии комнату, где хранилось зерно с целью передачи его в фонд государства.

Изьято и передано на ссыпной пункт:

Пшеницы в количестве 290 кг;

Ржи в количестве 551 кг;

Ячменя в количестве 200 кг.

Зерно сдано по квитанциям № 924982-83, 584161. Получено денег за сданное зерно в сумме 469 руб.

В чем и составлен настоящий акт.

Aktas

1946 m. gruodžio 28 d.

Mes, žemiau pasirašiusieji LTSR MGB darbuotojai majorai LEONČENKA ir KISELIOVAS, leitenantai MICHEJEVAS ir MAŠINISTOVAS, vykdydami LSSR MGB nurodymą, dalyvaujant Kaišiadorių kurijos atstovams: kurijos sekretoriui kunigui Mykolui BALNIUI ir vienuolei Agotai MISIŪNAITEI, zakristijonui Jonui SABALIAUSKUI, atidarėme užantspauduotą patalpą kurijos rūsyje, kur buvo laikomi grūdai, kad perduotume juos į valstybės fondą.

Paimta ir perduota į grūdų priėmimo punktą:

Kviečių - 290 kg;

Rugių-551 kg;

Miežių - 200 kg.

Grūdų pristatymo kvitų numeriai: 924982-83, 584161. Už pristatytus grūdus gauta 469 rubliai.

Apie tai ir surašytas šis aktas.

(parašai)


Akt

1946 года декабря 30 дня

Мы, сотрудники МГБ ЛССР подполковник КРАСИНЕЦ, майор КИСЕЛЕВ, лейтенанты МИХЕЕВ и МАШИНИСТОВ, в присутствии представителей Кайшедорской курии: секретаря курии ксендза БАЛЬНИС Миколас, закрестиона САБАЛЯУСКАС Ионас сего числа произвели вскрытие опечатанных комнат арестованного МАТУЛИОНИС Теофилий с целью изьять личнопринадлежащей МАТУЛИОНИС переписки и разной антисоветской литературы, в результате чего обнаружено и изьято:

Разной переписки в пяти конвертах Записных книжек - 12;

Антисоветской литературы семь брошюр:

1)    Погромщики России

2)    В защиту веры

3)    Карманное богословие

4)    Религиозная полемика с коммунизмом

5)    Об основных заблуждениях штундизма

6)    Православие и католичество

7)?

В чем и составлен настоящий акт.

Aktas

1946 m. gruodžio 30 d.

Mes, LTSR MGB darbuotojai papulkininkis KRASINECAS, majoras KISELIOVAS, leitenantai MICHEJEVAS ir MAŠINISTOVAS, dalyvaujant Kaišiadorių kurijos atstovams: kurijos sekretoriui kunigui Mykolui BALNIUI ir zakristijonui Jonui SABALIAUSKUI, atidarėme užantspauduotus areštuoto Teofiliaus MATULIONIO kambarius, norėdami paimti MATULIONIO asmeninio susirašinėjimo dokumentus ir antitarybinę literatūrą. Rasta ir paimta:

Įvairių susirašinėjimo dokumentų penkiuose vokuose;

Užrašų knygelių - 12;

Antitarybinės literatūros - septynios brošiūros:

1)    Rusijos pogromininkai

2)    Tikėjimo gynimas

3)    Kišeninė teologija

4)    Religijos ir komunizmo polemika

5)    Apie pagrindinius štundizmo paklydimus

6)    Stačiatikybė ir katalikybė

7)?

Apie tai ir surašytas šis aktas.

(parašai)


Akt

1946 года декабря 30 дня

Мы, сотрудники МГБ ЛССР подполковник КРАСИНЕЦ, майор КИСЕЛЕВ, лейтенанты МИХЕЕВ и МАШИНИСТОВ, в присутствии представителей Кайшедорской курии: секретаря курии ксендза БАЛЬ-НИС Миколас, закрестиона САБАЛЯУСКАС Ионас вскрыли ранее опечатанную канцелярию курии с целью изьять переписки епархии и антисоветской литературы, в результате чего обнаружено и изьято:

Разной переписки по приходам епархии в количестве 131 папка; Библия Русской православной церкви - три книги;

Разной антисоветской литературы 50 брошюр.

В чем и составлен настоящий акт.

Aktas

1946 m. gruodžio 30 d.

Mes, MGB darbuotojai: papulkininkis KRASINECAS, majoras KISELIOVAS, leitenantai MICHEJEVAS ir MAŠINISTOVAS, dalyvaujant Kaišiadorių kurijos atstovams: kurijos sekretoriui kunigui Mykolui BALNIUI ir zakristijonui Jonui SABALIAUSKUI, atidarėme užantspauduotą kurijos kanceliariją, norėdami paimti vyskupijos susirašinėjimo dokumentus ir antitarybinę literatūrą. Rasta ir paimta:

Įvairių susirašinėjimo su vyskupijos parapijomis dokumentų- 131 aplankas.

Biblija rusų kalba - 3 knygos;

Įvairi antitarybinė literatūra - 50 brošiūrų.

Apie tai ir surašytas šis aktas.

(parašai)


Akt

1946 года декабря 30 дня    г. Кайшедорис

Мы, нижеподписавшиеся начальник УО Кайшедорского МГБ ЛССР подполковник КРАСИНЕЦ, нач. след, отделения Кайшедорского У О МГБ ЛССР майор КИСЕЛЕВ, сотрудники Министерства Госбезопасности ЛССР лейтенанты МИХЕЕВ и МАШИНИСТОВ, в присутствии секретаря курии ксендза БАЛЬНИС Миколас, закрестиона САБАЛЯУСКАС Ионас произвели опись имущества лично принадлежащего арестованному епископу МАТУЛИОНИС и внесли следущее:

1.    Полотенцев разных - 36 шт.

2.    Простыней разных - 17 шт.

3.    Скатертей разных - 11 шт.

4.    Кольсон разных - 10 шт.

5.    Нательных мужских рубашек - 13 шт.

6.    Пуховое одеяло

7.    Ночных мужских халатов б\употребления - 2 шт.

8.    Сутанов малинового цвета - 2 шт.

9.    Пальто летнее черное

10.    Брюки мужские черные

11.    Суганов черных - 5 шт.

12.    Пальто черное демисезонное

13.    Сутан брезентовый черного цвета

14.    Накидок малинового цвета к сутану - 4 шт.

15.    Холст отрезами - 22 метра

16.    Шляп разных - 3 шт.

17.    Наволочек разных - 16 шт.

18.    Воротнички разные - 44 шт.

19.    Жилет черный

20.    Чулки малиновые - 1 пара

21.    Манжеты мужские разные - 15 шт.

22.    Накидки на подушки - 10 шт.

23.    Каракулевая шапка черная

24.    Холст в кусках - 25 метров

25.    Зонт черный

26.    Чихол на одеяло

27.    Подушка

28.    Покрывало на постель - 2 шт.

29.    Дорожки на стол разные - 4 шт.

Aktas

1946 m. gruodžio 30 d.    Kaišiadorys

Mes, žemiau pasirašiusieji, LTSR MGB Kaišiadorių apskrities skyriaus viršininkas papulkininkis KRASINECAS, LTSR MGB Kaišiadorių apskrities skyriaus tardymo dalies viršininkas majoras KISELIOVAS, LTSR MGB centrinio aparato darbuotojai leitenantai MICHEJEVAS ir MAŠINISTOVAS, dalyvaujant Kaišiadorių kurijos sekretoriui kunigui Mykolui BALNIUI, zakristijonui Jonui SABALIAUSKUI, sudarėme areštuotam vyskupui Teofiliui MATULIONIUI asmeniškai priklausiusio turto sąrašą, į kurį įtraukėme:

1.    Įvairūs rankšluosčiai - 36 vnt.

2.    Paklodės - 17 vnt.

3.    Staltiesės - 11 vnt.

4.    Apatinės kelnės - 10 vnt.

5.    Vyriški marškiniai - 13 vnt.

6.    Vilnonis pledas - 1 vnt.

7.    Vyriški naktiniai chalatai (nenaudoti) - 2 vnt.

8.    Avietinės spalvos sutanos - 2 vnt.

9.    Juodas vasarinis paltas - 1 vnt.

10.    Juodos vyriškos kelnės - 1 vnt.

11.    Juodos sutanos - 5 vnt.

12.    Juodas demisezoninis paltas -1 vnt.

13.    Juoda brezentinė sutana - 1 vnt.

14.    Avietinės spalvos pelerinos sutanai - 4 vnt.

15.    Drobė atraižomis - 22 metrai

16.    Įvairios kepurės - 3 vnt.

17.    Įvairūs užvalkalai - 16 vnt.

18.    Įvairios apykaklės - 44 vnt.

19.    Juoda liemenė - 1 vnt.

20.    Avietinės spalvos kojinės - 1 pora

21.    Įvairūs vyriški rankogaliai - 15 vnt.

22.    Pagalvių užvalkalai - 10 vnt.

23.    Juoda karakulinė kepurė - 1 vnt.

24.    Drobė gabalais - 25 metrai

25.    Juodas skėtis - 1 vnt.

26.    Antklodės užvalkalai - 1 vnt.

27.    Pagalvė - 1 vnt.

28.    Lovatiesės - 2 vnt.

29.    Takeliai stalui - 4 vnt.


30.    Салфетки разные — 18 шт.

31.    Носовых платков - 8 шт.

32.    Носков разных - 5 пар

33.    Маленькие салфетки на стол - 10 шт.

34.    Красная шапка

35.    Вязанная дорожка на стол

36.    Гетры малинового цвета

37.    Чулки малинового цвета

38.    Майка белая вязанная

39.    Носки мужские коричневого цвета

40.    Жилет вязанный черный

41.    Поясов к сутану малинового цвета - 2 шт.

42.    Салфетка белая

43.    Сапоги хромовые мужские б\употребления

44.    Галоши мужские б\употребления

45.    Полуботинки черные б\употребления

46.    Шавровые ботинки мужские б\употребления

47.    Ночные туфли коричневые б\употребления

48.    Ночные туфли шерстяные б\употребления

49.    Стол канцелярский со стеклом

50.    Чемоданы - 2 шт.

51.    Библиотека (журналы, газеты, книги) - без счета

52.    Очки в оправе из желтого метала в футляре

53.    Очки темного цвета в оправе белого метала в футляре

54.    Очки прозрачного стекла в оправе белого метала

55.    Очки прозрачного стекла в оправе зеленого цвета

56.    Чаша с крышкой желтого метала именная на имя Матулиониса в футляре.

Выше описанные вещи находятся в отдельной комнате опечатаной сургучной печатью Кайшедорского УО МГБ ЛССР и сданы в закрытой опечатанной комнате четвертого этажа Кайшедорской курии секретарю последней священнику Бальнис под сохранную расписку. В чем и составлен настоящий акт.

30.    Įvairios servetėlės - 18 vnt.

31.    Nosinės - 8 vnt.

32.    Puskojinės - 5 poros

33.    Stalo servetėlės - 10 vnt.

34.    Raudona kepurė - i vnt.

35.    Megztas takelis ant stalo - 1 vnt.

36.    Avietinės spalvos getrai - 1 vnt.

37.    Kojinės - 1 pora

38.    Megzti balti marškiniai - 1 vnt.

39.    Rudos spalvos vyriškos puskojinės - 1 pora

40.    Juoda megzta liemenė - 1 vnt.

41.    Avietinės spalvos juostos sutanai - 2 vnt.

42.    Balta servetėlė - 1 vnt.

43.    Vyriški chrominiai batai ( nenešioti) - 1 pora

44.    Vyriški kaliošai (nenešioti) - 1 pora

45.    Juodi pusbačiai - 1 pora

46.    Vyriški batai (nenešioti) - 1 pora

47.    Rudos šlepetės (nenešiotos) - 1 pora

48.    Vilnonės šlepetės (nenešiotos) - 1 pora

49.    Kanceliarinis stalas su sienele - 1 vnt.

50.    Lagaminas - 1 vnt.

51.    Biblioteka (žurnalai, laikraščiai, knygos)

52.    Akiniai su geltono metalo rėmeliais futliare - 1 vnt.

53.    Tamsaus stiklo akiniai su baltais rėmeliais futliare - 1 vnt.

54.    Skaidraus stiklo akiniai su baltais rėmeliais - 1 vnt.

55.    Skaidraus stiklo akiniai su žaliais rėmeliais - 1 vnt.

56.    Vardinė taurė su geltono metalo dangčiu - 1 vnt.

Visi išvardyti daiktai yra atskirame kambaryje, užantspauduotame LTSR MGB Kaišiadorių apskrities skyriaus antspaudu, ir palikti saugoti Kaišiadorių kurijos uždarame užantspauduotame ketvirto aukšto kambaryje kurijos sekretoriui dvasininkui BALNIUI. Apie tai ir surašytas šis aktas.

(parašai)


Сохранная расписка

г. Кайшедорис    1946 года декабря 30 дня

Мы, нижеподписавшиеся секретарь курии ксендз БАЛЬНИС Миколас и закрестион САБАЛЯУСКАС Ионас, даем настоящую расписку в том, что мы принимаем на себя обязательство хранить описанное имущество, которое принадлежит арестованным МАТУЛИОНИСУ Теофилису и ЛАБУКАСУ Иозасу, закрытое в опечатанной комнате Кайшедорской курии сургучной печатью Кайшедорского УО МГБ ЛССР. Обязуемся хранить и никому не давать без разрешения органов МГБ ЛССР, в чем и расписываемся.

Расписка

Я, МАТУЛИОНИС Теофилюс даю настоящую расписку в том, что мною получены мне принадлежащие следущее вещи от гражданина КАУБАСА:

1.    Одеяло шерстяное цветное;

2.    Маленькая подушка с 2 наволочками;

3.    Носки белые трикотажные;

4.    Мыльница с куском мыла;

5.    Полотенце;

6.    Носовых платков - три;

7.    Рубах домашнего полотна - три;

8.    Кольсон - две пары;

9.    Рубаха нательная вместе с кольсонами (комбинзон).

1946 г. декабря 23 дня

Įsipareigojimas saugoti turtą

Kaišiadorys    1946 m. gruodžio 30 d.

Mes, žemiau pasirašiusieji, kurijos sekretorius kunigas Mykolas BALNYS ir zakristijonas Jonas SABALIAUSKAS, šiuo įsipareigojame saugoti aprašytą turtą, priklausantį areštuotiems Teofiliui MATULIONIUI ir Juozui LABUKUI54, esantį užantspauduotame LTSR MGB Kaišiadorių apskrities skyriaus antspaudu kurijos kambaryje. Įsipareigojame saugoti ir niekam neatiduoti be LTSR MGB organų leidimo. Dėl to ir pasirašome.

(parašai)

Gavimo raštelis

Aš, Teofilius MATULIONIS, šiuo patvirtinu, kad iš piliečio KAUBO gavau šiuos man priklausančius daiktus:

1.    Vilnonę spalvotą antklodę;

2.    Mažą pagalvėlę su 2 užvalkalais;

3.    Trikotažines baltas puskojines;

4.    Muilinę su gabaliuku muilo;

5.    Rankšluostį;

6.    Nosines-tris;

7.    Naminio audinio marškinius - trejus;

8.    Apatines kelnes - dvi poras;

9.    Apatinius marškinius drauge su apatinėmis kelnėmis (kombinezoną).

1946 m. gruodžio 23 d.    T. MATULIONIS (parašas)

54 J. Matulaitis-Labukas (1894-1979)- tuo metu Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras. 1946-1955 m. kalėjo lageryje. Nuo 1965 m. - vyskupas, Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos valdytojas.


Akt

1947 года мая 22 дня    гор. Вильнюс

Я, заместитель начальника 3-го отделения 1-го отдела следчастио МГБ ЛССР, старшый лейтенант ГОЛИЦЫН, рассмотрев следственное дело №8709 по обвинению МАТУЛИОНИС Теофилия Юрьевича в преступлениях предусмотренных ст. ст. 17-58-la, 58-10 ч.2 и 58-11 УК РСФСР,

Нашел:

При аресте у МАТУЛИОНИС изьята всевозможная переписка, церковные документы, антисоветская литература, блокноты с записями и другие бумаги. В связи с окончанием следствия по делу,

Постановил:

Всю изъятую у МАТУЛИОНИС переписку, церковные документы, антисоветскую литературу, блокноты с записями и другие бумаги передать для далнейшей проверки и хранения в отдел “О” МГБ ЛССР.

Зам. нач. 3-го отделения 1-го отдела следчасти МГБ ЛССР
ст. лейтенант ГОЛИЦЫН

Aktas

1947 m. gegužės 22 d.    Vilnius

Aš, LTSR MGB Tardymo dalies 1-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio viršininko pavaduotojas vyr. leitenantas GOLICYNAS, peržiūrėjęs Teofiliaus MATULIONIO, kaltinamo pagal RTFSR BK 17-58-la, 58-10 2 d. ir 58-11 str. tardymo bylą nr. 8709,

Nustačiau:

Areštuojant MATULIONĮ buvo konfiskuota daug susirašinėjimo dokumentų, antitarybinės literatūros, bloknotų su užrašais ir kitokių dokumentų. Pasibaigus bylos tyrimui,

Nutariau:

Visus iš MATULIONIO konfiskuotus susirašinėjimo dokumentus, antitarybinę literatūrą, bloknotus su užrašais ir kitus dokumentus perduoti į Lietuvos TSR MGB „0“ skyrių tolesniam tyrimui ir saugojimui.

LTSR MGB Tardymo dalies 1-ojo skyriaus 3-iojo poskyrio viršininko
pavaduotojas vyr. leitenantas GOLICYNAS

(parašas)


ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

1946 года, декабря 19 дня.    г. Вилвнюс.

Я, заместитель начальника. 3-го отделения следственного отдела МГБ ЛССР, старшый лейтенант ГОЛИЦЫН, допросил арестованного:

МАТУЛИОНИС Теофилия Юрьевича, 1873 рождения, уроженца хутора Кудоришкис, Алунтской волости, Утенского уезда, Литовской ССР, из крестьян/отец брал землю в аренду/ литовца, гр-на СССР, б/п., образование среднее духовное, окончил в 1900 году духовную семинар ию в гор. Петербурге, судимого в 1930 году за антисоветскую и шпионскую деятельность к 10-ти годам ИТЛ, до ареста епископ Кайшедорской епархии в Лит. ССР, проживал в гор. Кайшедорис.

ВОПРОС: Владеете ли вы русским языком и можете ли давать на нем ваши показания?

ОТВЕТ: Русским языком владею хорошо и могу на нем даватв свои показания.

ВОПРОС: Сообщите ваши биографические данные.

ОТВЕТ: Я родился в 1873 году в хуторе Кудоришкис, Алунтской волости, Утенского уезда, Литовской ССР, в семье крестьянина, бравшего землю в аренду/от 20 до 30 гектар/.

В 1891 году окончил пять классов реального училища в гор. Двинске и в 1892 году поступил в Петербургскую духовную семинарию, которую окончил в 1900 году и был посвящен в ксендзы. В 1901 году служил викарием в костеле мест. Варкляны, Рижского уезда /Латвия/, а с 1902 по 1910 год настоятелем костела в мест. Быково того же уезда. В 1910 году окружным судом в гор. Режиц был осужден к одному году заключения в монастырь за окрещение ребенка смешаного брака матери католички и отца православного. Наказание отбывал в гор. Петрограде (Ленинграде) в монастыре при костеле “Святой Екатерины”. Приговор суда мною выл обжалован, в резултате наказание мне было снижено до 6-ти месяцев, после отбытия срока наказания был назначен викарием костела “Святой Екатерины”, где прослужил до 1919 года. Затем до 1923 года служил настоятелем костела “Сердца Спасителя” в гор. Ленинграде.

TARDYMO PROTOKOLAS

1946 m. gruodžio 19 d.    Vilnius

Aš, LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio viršininko pavaduotojas vyresnysis leitenantas GOLICYNAS, apklausiau suimtąjį:

MATULIONĮ Teofilių, Jurijaus s., g. 1873 m. Kudariškių k., Aluntos valsčiuje, Utenos aps.,

Lietuvos TSR, valstiečių šeimoje (tėvas nuomojo žemę), lietuvį, TSRS pilietį, nepartinį, išsilavinimas - vidurinis dvasinis, 1900 m. baigęs dvasinę seminariją Peterburge, 1930 m. teistą už antitarybinę veiklą ir špionažą 10 m. kalėti PDS, iki suėmimo- Kaišiadorių vyskupijos vyskupas, gyveno Kaišiadoryse.

KLAUSIMAS: Ar mokate rusų kalbą ir galite ja duoti savo parodymus? ATSAKYMAS: Rusų kalbą moku gerai ir galiu ja duoti savo parodymus.

KLAUSIMAS: Pateikite savo biografinius duomenis.

ATSAKYMAS: Aš gimiau 1873 metais Lietuvos TSR, Utenos apskrities, Aluntos valsčiaus Kudariškių kaime, valstiečio šeimoje (jis nuomojo žemę 20-30 ha).

1891 m. baigiau penkias realinės mokyklos klases Dvinske ir 1892 m. įstojau į Peterburgo dvasinę seminariją, kurią baigiau 1900 m. ir buvau pašventintas kunigu. 1901 m. buvau vikaras Varklianų mstl., Rygos apskrityje (Latvija), o nuo 1902 iki 1910 metų - klebonas Bykove, toje pačioje apskrityje. 1910 m. Režicų (Rezeknės. - A. S.) miesto apylinkės teismas nuteisė mane vieneriems metams uždaryti į vienuolyną už vaiko iš mišrios santuokos tarp motinos katalikės ir tėvo stačiatikio pakrikštijimą. Bausmę atlikau Petrograde (Leningrade), vienuolyne prie Šv. Kotrynos bažnyčios. Teismo nuosprendį aš apskundžiau, dėl ko bausmė man buvo sumažinta iki šešių mėnesių. Po bausmės atlikimo buvau paskirtas Šv. Kotrynos bažnyčios vikaru ir ėjau šias pareigas iki 1919 m. Po to iki 1923 m. buvau Išganytojo Širdies bažnyčios Leningrade klebonu.


B 1923 году был арестован органами ОГПУ за сопротивление при изятии ценностей из костела “Сердца Спасителя” и за неподписание договора по аренде костела и был осужден к трем годам тюремного заключения, наказание отбывал в Сокольнической тюрме гор. Москвы. Из под стражы был освобожден досрочно.

С 1925 по 1929 год обратно служил настоятелем костела “Сердца Спасителя”. В начале февраля 1923 года епископом Ленинградского апостольского викариата МАЛЕЦКИМ Анатолием с ведома Папы Римского /ПИЙ XI/ был тайно посвящен в епископы, открыто сан епископа в Ленинграде неносил.

В ноябре 1929 года я был арестован органами ОГПУ за антисоветскую и шпионскую деятельность и осужден к 10-ти годам ИТЛ, для отбытия наказания был направлен в Соловецкие лагеря. Что конкретно было установленно следствием по моему делу, не помню, но помню, что меня оьвиняли в шпионаже в пользу Франции, Польши и Литвы. Виновным я себя в предявленном мне обвинении не признал, поскольку антисоветской и шпионской деятельности не проводил. Находясь в Соловках, в 1933 году был снова судим и присужден к одному году штрафного лагеря. За что меня осудили не знаю. В октябре 1933 года в составе групы заключенных из 16-ти человек я был изменен на политических заключенных, находящихся в Литве, и в этом же году прибыл в Литву. До весны 1934 года я отдыхал, проживая в городе Каунас, а затем выехал в Рим, где пробыл около месяца. Во время нахождения в Риме был на аудиенции у Папы Римского /ПИИ XI/, которая длилась не более 15-20 минут. Папа Римский меня благословил и подарил на память медальион с его портретом.

Вернувшись из Рима в г. Каунас, осенью 1934 года по приглашению литовцев, проживающих в Америке, я выехал в Северную Америку, где проживал до весны 1936 года в разных городах: Чикаго, Нью-Йорке и других, служил в католических костелах в качестве епископа - гостя. Возвращаясь из Америки в Литву, проездом заезжал в гор. Гелиояне /Египет/ и в Палестину - “Святая Земля”, а также посетил город Рим, где имел вторую аудиенцию у Папы Римского, продолжавшуюся не более 15 минут.

1923 metais OGPU mane suėmė dėl pasipriešinimo vertybių nusavinimui55 iš Jėzaus Širdies bažnyčios ir dėl to, kad nepasirašiau sutarties dėl bažnyčios nuomos, ir nuteisė mane trejiems metams kalėjimo. Bausmę atlikau Sokolnikų kalėjime Maskvoje. Iš kalėjimo buvau paleistas anksčiau laiko.

Nuo 1925 iki 1929 metu vėl buvau Jėzaus Širdies bažnyčios klebonu. 1923 metų vasario pradžioje11 Leningrado apaštalinio vikariato vyskupas Anatolijus MALECKIS56, su popiežiaus (PIJAUS XI) pritarimu, slapta pašventino mane vyskupu, atvirai vyskupo titulo Leningrade aš nenaudojau.

1929 m. lapkričio mėnesį OGPU organų aš buvau suimtas už antitarybinę veiklą ir špionažą ir nuteistas 10 m. PDS, bausmę atlikti buvau pasiųstas į Solovkų salų stovyklas. Kas konkrečiai mano byloje buvo nustatyta, aš nepamenu, tik pamenu, kad mane kaltino špionažu Prancūzijai, Lenkijai ir Lietuvai. Kaltas pagal man pateiktą kaltinimą aš neprisipažinau, nes antitarybine veikla ir špionažu neužsiėmiau. Būnant Solovkuose, 1933 m. mane vėl teisė ir paskyrė vienerius metus bausmės stovykloje. Už ką mane nuteisė, nežinau. 1933 m. spalio mėnesį, kartu su kitais 16 kalinių aš buvau iškeistas į politinius kalinius, buvusius Lietuvoje, ir tais pačiais metais grįžau į Lietuvą. Iki 1934 m. pavasario aš ilsėjausi gyvendamas Kaune, o po to išvykau į Romą, kur išbuvau apie mėnesį. Būdamas Romoje buvau audiencijoje pas popiežių (PIJŲ XI), kuri truko ne ilgiau, kaip 15-20 minučių. Popiežius mane palaimino ir atminimui padovanojo medalioną su savo portretu.

Grįžęs iš Romos į Kauną, 1934 m. rudenį lietuvių, gyvenančių Amerikoje, kvietimu aš išvykau į Šiaurės Ameriką, kur gyvenau iki 1936 m. pavasario įvairiuose miestuose: Čikagoje, Niujorke ir kituose, atlikau apeigas katalikų bažnyčiose kaip vyskupas svečias. Grįždamas iš Amerikos į Lietuvą, užvažiavau į Helijono miestą (Egiptas) ir į Palestiną- Šventąją Žemę, taip pat aplankiau Romą, kur buvau antroje audiencijoje pas popiežių, trukusioje ne ilgiau, kaip 15 minučių.

55 Vykdytas pagal sovietų valdžios 1922 m. vasario 26 d. dekretą, įsakiusį rekvizuoti vertingus daiktus (taip pat ir šventus) iš visų religinių konfesijų maldos namų. Tai buvo gelbėjimosi nuo 1921 m. šalį ištikusio bado priemonė. Pasipriešinimas bažnytinių vertybių nusavinimui panaudotas ir kaip pretekstas represijoms prieš dvasininkiją. T. Matulionis buvo teisiamas kartu su Mogiliovo arkivyskupu J. Cieplaku ir dar 13 kitų katalikų kunigų.

11 Iš tikrųjų T. Matulionis vyskupu buvo pašventintas 1929 m.

56 Vysk. A. Maleckis (1861-1935) - lenkas, slapta pašventintas vyskupu popiežiaus pasiuntinio vysk. D’Herbigny, kuris 1925-1926 m. lankėsi Sovietų Sąjungoje. 1930 m. sovietų valdžios represuotas, o 1934 m. deportuotas į Lenkiją.

 


Весной 1936 года вернулся в Литву, гор. Каунас и был назначен ректором костела “Святого Николая”. С мая 1940 года и до установления Советской власти в Литве, по назначению митрополита СКВИРЕЦКИС исполнял оьязанности главного капелана Литовской армии, а затем обратно был ректором костела “ Святого Николая”. В апреле 1943 года Папой Римским был назначен епископом католической Кайшедорской епархии; после смерти епископа КУКТА и на этом посту служил до дня моего ареста.

ВОПРОС: С какого времени вы стали открыто носить сан епископа?

ОТВЕТ: С конца 1933 года, т. е. с момента моего возвращения в Литву.

ВОПРОС: За какие заслуги вы были посвящены в епископы?

ОТВЕТ: До посвящения в епископы я был рядовым ксендзом и никаких заслуг не имел. Я полагаю, что мое посвящение в епископы было связано с весвма ограниченым выбором ксендзов католиков, находящихся в Ленинграде, способных носить сан епископа.

ВОПРОС: А разве не за особые заслуги перед Ватиканом вы были посвящены в епископы?

ОТВЕТ: Еще раз повторяю, особых заслуг перед Ватиканом я не имел.

ВОПРОС: В каких политических партиях и организациях вы

состояли?

ОТВЕТ: В политических партиях и организациях я никогда не состоял.

ВОПРОС: У нас имеется данные, что вы, вернувшись в 1933 году в Литву развернули антисоветскую клеветническую кампанию против Советского Союза.

ОТВЕТ: Я это отрицаю. Мне вспоминается, что в 1933 году, зимой, или начале 1934 года один из кореспондентов Рижской антисоветской газеты поместил статью о моем пребывании в Советском Союзе, явно клеветнического характера, но я этого кореспондента совершенно не знаю и интервью ему никакого не давал. Название газеты, в которой была помещена эта статья, я сейчас не помню. Лично сам я эту статью не читал, об этом мне стало известно со слов моих знакомых.

ВОПРОС: А, разве на всевозможных собраниях вы не выступали с клеветническими речами против Советского Союза?

1936 m. pavasarį grįžau į Lietuvą, į Kauną, ir buvau paskirtas Šv. Mikalojaus bažnyčios rektoriumi. Nuo 1940 m. gegužės iki Tarybų valdžios įvedimo Lietuvoje arkivyskupo metropolito SKVIRECKO skyrimu ėjau vyriausiojo Lietuvos kariuomenės kapeliono pareigas, o po to vėl buvau Šv. Mikalojaus bažnyčios rektoriumi. 1943 m. balandžio mėn., po vyskupo KUKTOS mirties, popiežiaus buvau paskirtas Kaišiadorių vyskupijos vyskupu ir šiame poste buvau iki suėmimo.

KLAUSIMAS: Nuo kada jūs atvirai pradėjoti naudotis vyskupo titulu?

ATSAKYMAS: Nuo 1933 m. pabaigos, t. y. nuo tada, kai grįžau į Lietuvą.

KLAUSIMAS: Už kokius nuopelnus jūs buvote pašventintas vyskupu?

ATSAKYMAS: Iki pašventinimo vyskupu aš buvau eiliniu kunigu ir jokių nuopelnų neturėjau. Aš manau, kad mano pašventinimas buvo susijęs su labai ribotu buvusių Leningrade katalikų kunigų, kurie galėtų turėti vyskupo titulą, pasirinkimu.

KLAUSIMAS: O argi jūs buvote pašventintas vyskupu ne už ypatingus nuopelnus Vatikanui?

ATSAKYMAS: Dar kartą kartoju, jokių nuopelnų Vatikanui neturėjau.

KLAUSIMAS: Kokioms politinėms partijoms ar organizacijoms jūs priklausėte?

ATSAKYMAS: Politinėms partijoms ir organizacijoms aš niekada nepriklausiau.

KLAUSIMAS: Mes turime duomenų, kad grįžęs į Lietuvą jūs pradėjote antitarybinę šmeižikišką kampaniją prieš Tarybų Sąjungą.

ATSAKYMAS: Aš tai neigiu. Aš pamenu, kad 1933 m. žiemą ar 1934 m. pradžioje vienas korespondentas iš Rygos antitarybiniame laikraštyje paskelbė straipsnį apie mano gyvenimą Tarybų Sąjungoje, aiškiai šmeižikiško pobūdžio, tačiau to korespondento aš nepažįstu ir jokio interviu jam nedaviau. Laikraščio pavadinimo, kuriame buvo skelbtas šis straipsnis, aš dabar nepamenu. Aš šio straipsnio pats neskaičiau, apie tai man pasakojo pažįstami.

KLAUSIMAS: O argi įvairiuose susirinkimuose jūs nesakėte Tarybų Sąjungą šmeižiančių kalbų?


ОТВЕТ: Возможно, что я, когда либо и выступал с воспоминаниями о пребывании в Советском Союзе, но насколько помню, я клевету в адрес Советского Союза при этом не высказывал.

Протокол с моих слов записан верно, лично мною прочитан, в чем и расписываюсь.

Допросил: зам. нач. 3-го отделения следотдела
МГБ ЛССР, ст. лейтенант ГОЛИЦЫН

ATSAKYMAS: Gali būti, kad aš kada nors dalijausi prisiminimais apie buvimą Tarybų Sąjungoje, bet kiek pamenu, Tarybų Sąjungos nešmeižiau.

Protokolas pagal mano žodžius surašytas teisingai, asmeniškai jį perskaičiau ir pasirašau.

(vysk. T.MATULIONIO parašas)

Tardė: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
virš. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(parašas)


ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Арестованного МАТУЛИОНИС Теофилия Юрьевича

гор. Вильнюс    от 27 декабря 1946 года.

Допрос начат в 11 часов. Допрос окончен в 17 часов.

ВОПРОС: Нам известно, что вы до дня ареста в течении нескольких лет активно вели антисоветскую работу, поддерживали связь с антисоветским националистическим подпольем в Литве и помогали этому подполью.

ОТВЕТ: Я никогда антисоветской работы не вел, с подпольем связи не имел и ему не помогал.

ВОПРОС: Это не верно: мы имеем документы, подтверждающие Вашу антисоветскую деятельность.

ОТВЕТ: Наоборот, я был заинтересован в искоренении националистического подполья в Литве и его вооруженных банд.

ВОПРОС: Что же Вы делали для этого?

ОТВЕТ: Ничего, кроме изложения христианских истин веры и морали. ВОПРОС: В вашем распоряжении разве не было других средств? ОТВЕТ: Не было.

ВОПРОС: Некоторые епископы написали воззвания, осуждающие бандитизм, а некоторые ксендзы обявляли в костелах, чтобы родственники воздействовали на бандитов и вернули их к мирной жизни. Почему Вы не сделали этого?

ОТВЕТ: Конечно, против бандитизма можно было сделать что нибудь еще, но я этого не делал. Главным мотивом к этому послужило то, что я не был уверен в том, что легализовавшиеся бандиты будут оставленны безнаказанно органами Советской власти за совершенные ими преступления, а поэтому я не хотел брать на себя моральную ответственность перед участниками бандформирований, их семьями и близкими родственниками.

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,

TARDYMO PROTOKOLAS

Vilnius    1946 m. gruodžio 27 d.

Tardymas pradėtas 11 valandą. Tardymas baigtas 17 valandą.

KLAUSIMAS: Mums yra žinoma, kad jūs iki suėmimo dienos keletą metų aktyviai dirbote antitarybinį darbą palaikėte ryšius su antitarybiniu nacionalistiniu pogrindžiu Lietuvoje ir padėjote šiam pogrindžiui.

ATSAKYMAS: Aš niekada antitarybinio darbo nedirbau, ryšių su pogrindžiu nepalaikiau ir jam nepadėjau.

KLAUSIMAS: Netiesa, mes turime dokumentų, patvirtinančių jūsų antitarybinę veiklą.

ATSAKYMAS: Atvirkščiai, aš buvau suinteresuotas nacionalistinio pogrindžio Lietuvoje ir jo ginkluotų gaujų likvidavimu.

KLAUSIMAS: Ką gi Jūs dėl to padarėte?

ATSAKYMAS: Nieko, išskyrus krikščioniškų tikėjimo ir moralės tiesų išdėstymą. KLAUSIMAS: Ar Jūs neturėjote kitokių priemonių?

ATSAKYMAS: Ne.

KLAUSIMAS: Kai kurie vyskupai parašė atsišaukimus, smerkiančius banditizmą o kai kurie kunigai bažnyčiose ragino, kad giminaičiai paveiktų banditus ir grąžintų juos į taikų gyvenimą. Kodėl Jūs to nedarėte?

ATSAKYMAS: Žinoma, prieš banditizmą buvo galima padaryti dar ką nors, bet aš to nedariau. Pagrindinis motyvas buvo tas, kad aš nebuvau tikras, jog legalizavęsi banditai Tarybų valdžios nebus nubausti už jų padarytus nusikaltimus, ir dėl to aš nenorėjau imtis moralinės atsakomybės banditų formuočių nariams, jų šeimoms ir artimiems giminaičiams.


Кроме того, я считал, что возвания осуждающие бандитизм и обявления в костеле о воздействии родственников на бандитов не являются действенным и радикальным средством в искоренении бандитизма, поскольку от проведения этих средств у участников бандформирований складывается мнение, что духовенство это делает не по своей инициативе, а по принуждению и нажиму со стороны органов Советской власти.

ВОПРОС: С ваших слов выходит, что вы сами ничего не сделали для искоренения бандитизма в Литве и, очевидно, дали установки ксендзам вашей епархии о том, чтобы они не использовали имеющихся в их распоряжении средства в борбе против бандитизма.

ОТВЕТ: Я давал ксендзам Кайшедорской епархии в письменной и устной форме указания, о том, чтобы они не вмешивались в разрешение политических вопросов и не использовали костел в качестве трибуны в проведении тех или инных мероприятий Советской властью.

Специальных указаний о том, чтобы ксендзы устранились от проведения работы по искоренению бандитизма в Литве, я не давал, но и не давал установки, чтобы ксендзы занимались этим вопросом.

Я считаю более радикальным средством в борбе с бандитизмом, со стороны духовенства, есть изложение христианских истин и морали.

ВОПРОС: Нам известно, что значительная часть ксендзов, управляемой Вами Кайшедорской епархии, не использует имеющиеся у них средства против бандитизма, только потому, что Вы им запрещали делать это.

ОТВЕТ: Я только предупреждал подчиненных мне ксендзов о не вмешательстве в политические вопросы и, чтобы они не использовали костел в качестве трибуны в проведении мероприятий Советской власти.

Если ксендзы Кайшедорской епархии не использовали всех имеющихся у них средств против бандитизма, то я полагаю, что они также как и я не хотели брать моральной ответственности перед бандитами, их семьями и родственниками, а также из-за боязни мести со стороны антисоветского подполья.

ВОПРОС: Вы не заинтересованны в искоренении бандитизма в Литве, потому, что являетесь ярым ненавистником Советской власти.

ОТВЕТ: Я это отрицаю.

Be to, aš maniau, kad atsišaukimai, smerkiantys banditizmą, ir raginimai bažnyčiose dėl to, kad giminaičiai paveiktų banditus, nėra veiksminga ir radikali priemonė likviduojant banditizmą, nes banditų formuočių dalyvių nuomone, dvasininkija tai daro ne savo iniciatyva, o dėl Tarybų valdžios organų spaudimo.

KLAUSIMAS: Jūsų žodžiai rodo, kad Jūs pats nieko nepadarėte dėl banditizmo išnaikinimo Lietuvoje, ir, matyt, davėte Jūsų vyskupijos kunigams nurodymus, kad jie nenaudotų turimų priemonių prieš banditizmą.

ATSAKYMAS: Kaišiadorių vyskupijos kunigams aš daviau nurodymus raštu ir žodžiu, kad jie nesikištų į politinių klausimų sprendimą ir nenaudotų bažnyčios kaip vienų ar kitų Tarybų valdžios priemonių tribūnos.

Specialių nurodymų, kad kunigai vengtų dėti pastangų likviduojant banditizmą Lietuvoje, aš nedaviau, bet nedaviau ir nurodymo užsiimti tokia veikla.

Mano nuomone, žymiai radikalesnė priemonė, kovojant su banditizmu, kurią gali panaudoti kunigai, yra krikščioniškų tiesų ir moralės dėstymas.

KLAUSIMAS: Mums žinoma, kad didelė dalis Jūsų valdomos Kaišiadorių vyskupijos kunigų nepanaudoja turimų priemonių prieš banditizmą tik todėl, kad Jūs tai daryti jiems uždraudėte.

ATSAKYMAS: Aš tik perspėjau man pavaldžius kunigus nesikišti į politinių klausimų sprendimą ir kad jie nenaudotų bažnyčios kaip Tarybų valdžios priemonių tribūnos.

Jei Kaišiadorių vyskupijos kunigai neišnaudojo visų turimų priemonių prieš banditizmą tai aš manau, kad jie, kaip ir aš, nenorėjo imtis moralinės atsakomybės prieš banditus, jų šeimas ir gimines, taip pat bijodami antitarybinio pogrindžio keršto.

KLAUSIMAS: Jūs nesuinteresuotas banditizmo likvidavimu Lietuvoje dėl to, kad esate aršus Tarybų valdžios priešas.

ATSAKYMAS: Aš tai neigiu.


ВОПРОС: Вы не только сами проводили антисоветскую работу, но и давали указания своему подчиненному духовенству о проведении антисоветской работы.

ОТВЕТ: Антисоветской работы мною не проводилось и, следовательно я не мог давать указаний подчиненному мне духовенству о проведении антисоветской работы.

ВОПРОС: Вам зачитывается выдержка из написанного Вами 12-го июля 1943 года циркуляра ксендзам:

“Наша родина, наша нация также затронута трудностями жестокой войны и пережили жестокие годы большевисткой окупации, с тюрмами НКВДистов, мучениями, убийствами, кроме того несколько десятков тысяч наших сынов и дочерей выселены в далекую Сибирь, только за то, что они были хорошими католиками, или сердечно любили свой край, свою родину. Большевики нас уничтожали не только физически, но и морально. Большевики будучи безбожниками, пытались и нашу нацию сделать безбожной, уничтожить в Литве костел... В это трудное время в первую очередь Вам, дорогие ксендзы, костел поручил оглашать науку христа, чтобы не повторился снова 1940 год с тюрмами, мучениями, убийствами и выселениями...”

В приведенной выдержке ясно выражен Ваше враждебное отношение к советской власти. Вы согласны с этим?

ОТВЕТ: Я признаю, что в 1943 году мною написанном циркуляре ксендзам, изложил свои враждебные взгляды по отношению к Советской власти, но это я написал под свежим впечатлением событий 1940-1941 годов, когда органы Советской власти вывезли из Литвы значительную часть литовцев.

ВОПРОС: Из Литвы были вывезены не просто литовцы, а лица проводящие антисоветскую работу.

ОТВЕТ: У меня сложилось впечатление, что органы Советской власти вывезли из Литвы большое количество литовцев не относящихся к числу антисоветских элементов.

ВОПРОС: Вы признаете, что этим написанным Вами циркуляром, вы давали установку ксендзам о проведении антисоветской работы?

ОТВЕТ: Названный циркуляр я написал в 1943 году, когда Советской власти уже не существовало, а е, востановление было неясным.

KLAUSIMAS: Jus ne tik pats dirbote antitarybinį darbą, bet ir davėte Jums pavaldiems dvasininkams nurodymus dėl antitarybinio darbo vykdymo.

ATSAKYMAS: Antitarybinio darbo aš nedirbau, todėl negalėjau duoti nurodymų dirbti tokį darbą man pavaldiems dvasininkams.

KLAUSIMAS: Jums skaitoma ištrauka iš Jūsų 1943 m. liepos 12 d. cirkuliaro kunigams:

„Mūsų tėvynę, mūsų tautą taip pat palietė žiauraus karo sunkumai, mes išgyvenome žiaurius bolševikų okupacijos laikus su enkavedistų kalėjimais, kankinimais, žudymais, be to, keletas tūkstančių mūsų sūnų ir dukrų ištremta į tolimą Sibirą tik dėl to, kad jie buvo geri katalikai arba mylėjo savo kraštą ir tėvynę. Bolševikai mus naikino ne tik fiziškai, bet ir morališkai. Bolševikai, būdami bedieviai, mėgino ir mūsų tautą padaryti bedievę, sunaikinti Lietuvoje bažnyčią... Šiuo sunkiu metu būtent Jums, kunigai, bažnyčia pavedė skelbti Kristaus mokslą kad vėl nepasikartotų 1940 metai su kalėjimais, kankinimais, žudynėmis ir trėmimais..." Šioje ištraukoje aiškiai matyti Jūsų priešiškas nusistatymas Tarybų valdžios atžvilgiu. Ar Jūs su tuo sutinkate?

ATSAKYMAS: Aš pripažįstu, kad 1943 m. parašytame cirkuliare kunigams išdėsčiau priešiškas Tarybų valdžiai mintis, bet aš tai parašiau veikiamas 1940-1941 metų įvykių įspūdžių, kai Tarybų valdžios organai išvežė iš Lietuvos didelę dalį lietuvių.

KLAUSIMAS: Iš Lietuvos buvo išvežti ne apskritai lietuviai, bet asmenys, dirbę antitarybinį darbą.

ATSAKYMAS: Aš susidariau nuomonę, kad Tarybų valdžios organai iš Lietuvos išvežė didelę dalį lietuvių, nepriklausiusių antitarybiniams elementams.

KLAUSIMAS: Ar Jūs pripažįstate, kad šiame cirkuliare Jūs davėte nurodymą kunigams dėl antitarybinio darbo?

ATSAKYMAS: Minėtą cirkuliarą aš parašiau 1943 metais, kai Tarybų valdžios jau nebebuvo, jos atkūrimo galimybės buvo neaiškios.


По существу этот циркуляр действительно был установкой на проведение ксендзами антисоветской работы, но я этой цели при написании циркуляра не преследовал. После изгнания немцев из Литвы ксендзы этим циркуляром не пользовались.

ВОПРОС: Какую же цель Вы преследовали написанием антисоветского циркуляра для ксендзов?

ОТВЕТ: Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, но должен заметить, что цели борьбы с Советской властью при написаниии циркуляра мною не преследовалось.

ВОПРОС: В 1943-1944 годах Вы написали ряд антисоветских посланий к верущим епархии, в которых Вы призывали их на борьбу с Советской власти, а оккупационный фашисткий режим в Литве считали свободой. Какая цель была выпуска этих воззваний? Против кого они были направлены?

ОТВЕТ: Послания были направлены против советских чиновников из литовцев, чтобы они жили по христиански.

ВОПРОС: Известно, что никаких “советских чиновников” в 1943 году в Литве не было, так как она была оккупирована немцами. Ваши послания направлены против Советской власти или как Вы писали, против большевизма, коммунизма.

ОТВЕТ: Признаю, что мои послания к верующим были направлены против большевизма, против Советской власти, против литовцев, сочувствующих Советской власти, коммунистов. Причиной, побудившей меня написать эти послания, было мое несогласие с политикой Советской власти в религиозном вопросе, я считал, что Советская власть допускала гонения на религию, а поэтому я и предостерегал верущих к тому, чтобы они молилисв за то, чтобы снова не повторился 1940 год, когда Литва вошла в состав Советского Союза.

ВОПРОС: Ваши антисоветские послания ксендзы, управляемой Вами Кайшедорской епархии, должны были в обязательном порядке зачитывать перед верующими в костеле?

ОТВЕТ: Все мои послания были обязательны для ксендзов епархии, и они их зачитывали верующим в костеле.

ВОПРОС: Вы признаете, что ксендзы выполняя Ваши указания проводили антисоветскую работу и использовали для этой цели амвон костела?

Iš esmės šis cirkuliaras iš tikrųjų buvo akstinas kunigams dirbti antitarybinį darbą, tačiau aš tokio tikslo rašydamas cirkuliarą neturėjau. Po vokiečių išvarymo iš Lietuvos kunigai šiuo cirkuliaru nesinaudojo.

KLAUSIMAS: Kokį gi tikslą Jūs turėjote rašydamas antitarybinį cirkuliarą kunigams?

ATSAKYMAS: Man sunku atsakyti į šį klausimą tačiau turiu pažymėti, kad, rašydamas šį cirkuliarą kovos su Tarybų valdžia tikslų aš neturėjau.

KLAUSIMAS: 1943-1944 m. Jūs parašėte ne vieną [ganytojišką] laišką vyskupijos tikintiesiems, kuriuose kvietėte juos į kovą prieš Tarybų valdžią o okupacinį fašistinį režimą Lietuvoje laikėte laisve. Koks buvo šių kreipimųsi tikslas? Prieš ką jie buvo nukreipti?

ATSAKYMAS: Laiškai buvo skirti tarybiniams valdininkams iš lietuvių tarpo, kad jie gyventų krikščioniškai.

KLAUSIMAS: Žinoma, kad 1943 metais Lietuvoje nebuvo jokių „tarybinių valdininkų", nes ji buvo okupuota vokiečių. Jūsų raštai buvo nukreipti prieš Tarybų valdžią arba, kaip Jūs rašėte, prieš bolševizmą komunizmą.

ATSAKYMAS: Pripažįstu, kad mano laiškai tikintiesiems buvo prieš bolševizmą prieš Tarybų valdžią prieš lietuvius, prijaučiančius Tarybų valdžiai, komunistus. Priežastis, paskatinusi mane parašyti šiuos kreipimusis, buvo mano nepritarimas Tarybų valdžios politikai religiniu klausimu, mano nuomone, Tarybų valdžia persekiojo religiją todėl aš ir raginau tikinčiuosius melstis už tai, kad nebepasikartotų 1940 metai, kai Lietuva įėjo į Tarybų Sąjungos sudėtį.

KLAUSIMAS: Ar Jūsų antitarybinius laiškus Jūsų valdomos Kaišiadorių vyskupijos kunigai turėjo būtinai perskaityti tikintiesiems bažnyčiose?

ATSAKYMAS: Visi mano laiškai buvo privalomi vyskupijos kunigams, ir jie juos perskaitydavo tikintiesiems bažnyčiose.

KLAUSIMAS: Ar Jūs pripažįstate, kad kunigai, vykdydami Jūsų nurodymus, dirbo antitarybinį darbą ir tuo tikslu naudojo sakyklas?


ОТВЕТ: Безусловно, признаю, что ксендзы, управляемой мною епархии, доводя до верущих написанные мною эти послания, проводили тем самым антисоветскую работу, с использованием костела, но это было во время немецкой окупации Литвы, когда Советской власти в Литве не существовало и я не был уверен, что Советская власть снова будет установлена в Литве, а если Советская власть все же в Литву возвратится, то я хотел, чтобы верущие литовцы строго соблюдали и держались религии, чтобы не поддавались антирелигиозной пропаганде, проводимой большевиками и организациями созданными ими.

ВОПРОС: В начале допроса Вы показали о том, что после изгнания немцев из Литвы, Вы запретили подчиненым Вам ксендзам вмешиваться в разрешение политических вопросов и не использовать костел при проведении мероприятий Советской власти, чтобы они в костеле не делали никаких обявлений, способствующих проведению мероприятий Советской власти, в частности в вопросе искоренения бандитизма в Литве.

Почему же во время немецкой окупации Литвы Вы разрешали ксендзам выступать с антисоветскими политическими проповедями в костеле и давали указания об этом?

ОТВЕТ: Это мною делалось чисто из религиозных побуждений, чтобы религию в Литве не постигла такая же участь, как в Советской Росии, чтобы не допустить безбожия в Литве.

ВОПРОС: Вы являетесь сторонником поражения Советской власти, а потому и проводили антисоветскую работу сами и привлекали к этому подчиненных Вам ксендзов.

ОТВЕТ: Я не являюсь сторонником поражения Советской власти а только противником политики Советской власти в разрешении религиозного вопроса.

Кроме того, что мною во время немецкой окупации Литвы написано ряд антисоветских посланий к верущим, я ничего против Советской власти не сделал и ксендзов мне подчиненных к проведению антисоветской работы не привлекал, за исключением того факта, что они зачитывали верующим в костеле мои послания по содержанию антисоветские. После изгнания немцев из Литвы я в политику вообще не вмешивался.

Протокол с моих слов записан верно, лично
мною прочитан, в чем и расписываюсь.

Допросил: зам. нач. 3-го отделения следотдела
МГБ ЛССР, ст. лейтенант ГОЛИЦЫН

ATSAKYMAS: Žinoma, aš pripažįstu, kad mano valdomos vyskupijos kunigai, supažindindami tikinčiuosius su šiais laiškais, drauge dirbo antitarybinį darbą panaudodami bažnyčią tačiau tai buvo vokiečių okupacijos metais, kai Tarybų valdžia Lietuvoje neegzistavo ir aš nebuvau tikras, kad ji vėl bus atkurta, o jeigu Tarybų valdžia vis dėlto būtų grįžusi Į Lietuvą aš norėjau, kad tikintys lietuviai griežtai laikytųsi religijos, nepasiduotų bolševikų ir jų sukurtų organizacijų vykdomai antireliginei propagandai.

KLAUSIMAS: Tardymo pradžioje Jūs teigėte, kad po vokiečių išvijimo iš Lietuvos uždraudėte Jums pavaldiems kunigams kištis į politinių klausimų sprendimą ir nenaudoti bažnyčios vienų ar kitų Tarybų valdžios priemonių vykdymui, kad jie bažnyčiose neskaitytų jokių skelbimų, padedančių įgyvendinti Tarybų valdžios politiką, konkrečiai banditizmo likvidavimo klausimu.

Kodėl tuomet vokiečių okupacijos metu Lietuvos TSR Jūs leidote kunigams sakyti antitarybinius politinius pamokslus ir davėte nurodymus tai daryti?

ATSAKYMAS: Tai aš dariau grynai religiniais sumetimais, kad Lietuvoje religijos neištiktų toks pat likimas kaip Tarybų Rusijoje, kad Lietuvoje neįsigalėtų bedievybė.

KLAUSIMAS: Jūs esate Tarybų valdžios pralaimėjimo šalininkas, todėl ir dirbote antitarybinį darbą pats ir raginote tai daryti Jums pavaldžius kunigus.

ATSAKYMAS: Aš nesu Tarybų valdžios pralaimėjimo šalininkas, o tik nepritariu jos politikai religiniu klausimu.

Be to, kad aš vokiečių okupacijos metais parašiau kelis antitarybinius laiškus tikintiesiems, aš nieko daugiau prieš Tarybų valdžią nedariau ir man pavaldžių kunigų neraginau to daryti, išskyrus tai, kad jie skaitė tikintiesiems mano antitarybinio turinio laiškus. Po vokiečių išvijimo iš Lietuvos aš į politiką iš viso nebesikišau.

Protokolas pagal mano žodžius surašytas teisingai,
asmeniškai jį perskaičiau ir pasirašau.

(Vysk. T.MATULIONIO parašas)

Tardė: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
virš. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(parašas)


ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Арестованного МАТУЛИОНИС Теофилия Юрьевича

гор. Вильнюс    от 27 декабря 1946 года.

Допрос начат в 11 часов. Допрос окончен в 17 часов.

ВОПРОС: Нам известно, что вы в течении нескольких лет активно вели антисоветскую работу, поддерживали связь с антисоветским националистическим подпольем в Литве и помогали этому подполью. ОТВЕТ: Я антисоветской работы не вел, с подпольем связи не имел и ему не помогал.

ВОПРОС: Это не верно: мы имеем документы, подтверждающие Вашу антисоветскую деятельность.

ОТВЕТ: Наоборот, я был сторонником искоренения вооруженных банд, действующих на территории Литвы.

ВОПРОС: Что же Вы сделали для этого?

ОТВЕТ: Ничего, кроме изложения христианских истин веры и морали. ВОПРОС: В вашем распоряжении разве не было других средств? ОТВЕТ: Я считаю, что не было.

ВОПРОС: Некоторые епископы написали воззвания, осуждающие бандитизм, а некоторые ксендзы обявляли в костелах, чтобы родственники воздействовали на бандитов и вернули их к мирной жизни. Почему Вы не сделали этого?

ОТВЕТ: Главным мотивом к этому послужило то, что я не был уверен в том, что легализовавшиеся бандиты будут оставленны безнаказанно органами Советской власти за совершенные ими преступления, а поэтому я не хотел брать на себя моральную ответственность перед участниками бандформирований, их семьями и близкими родственниками.

Кроме того, я считал, что возвания осуждающие бандитизм и обявления в костеле о воздействии родственников на бандитов не являются действенным и радикальным средством в искоренении бандитизма, поскольку от проведения этих средств у участников бандформирований складывается мнение, что духовенство это делает не по своей инициативе, а по принуждению со стороны органов Советской власти.

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,

TARDYMO PROTOKOLAS57

Vilnius    1946 m. gruodžio 27 d.

Tardymas pradėtas 11 valandą. Tardymas baigtas 17 valandą.

KLAUSIMAS: Mums yra žinoma, kad jūs keletą metų aktyviai dirbote antitarybinį darbą palaikėte ryšius su antitarybiniu nacionalistiniu pogrindžiu Lietuvoje ir padėjote šiam pogrindžiui.

ATSAKYMAS: Aš antitarybinio darbo nedirbau, ryšių su pogrindžiu nepalaikiau ir jam nepadėjau.

KLAUSIMAS: Tai netiesa, mes turime dokumentų, patvirtinančių Jūsų antitarybinę veiklą.

ATSAKYMAS: Atvirkščiai, aš buvau ginkluotų gaujų, veikiančių Lietuvos teritorijoje, likvidavimo šalininkas.

KLAUSIMAS: Ką Jūs dėl to padarėte?

ATSAKYMAS: Nieko, išskyrus krikščioniškų tikėjimo ir moralės tiesų išdėstymą. KLAUSIMAS: Ar jūs neturėjote kitokių priemonių?

ATSAKYMAS: Ne.

KLAUSIMAS: Kai kurie vyskupai parašė atsišaukimus, smerkiančius banditizmą o kai kurie kunigai bažnyčiose ragino, kad giminaičiai paveiktų banditus ir grąžintų juos į taikų gyvenimą. Kodėl Jūs to nedarėte?

ATSAKYMAS: Pagrindinis motyvas buvo tas, kad aš nebuvau tikras, jog legalizavęsi banditai Tarybų valdžios nebus nubausti už jų padarytus nusikaltimus, ir dėl to nenorėjau imtis moralinės atsakomybės banditų formuočių nariams, jų šeimoms ir artimiems giminaičiams.

Be to, aš maniau, kad atsišaukimai, smerkiantys banditizmą ir raginimai bažnyčiose dėl to, kad giminaičiai paveiktų banditus, nėra veiksminga ir radikali priemonė likviduojant banditizmą nes banditų formuočių dalyvių nuomone, dvasininkija tai daro ne savo iniciatyva, o dėl Tarybų valdžios organų spaudimo.

57 Šio tardymo metu buvo surašyti du protokolai, tarp jų yra kai kurių skirtumų.


ВОПРОС: Следовательно Вы сами ничего не сделали для искоренения бандитизма в Литве и, очевидно, дали установки ксендзам вашей епархии о том, чтобы они не использовали имеющихся в их распоряжении средства в борбе против бандитизма.

ОТВЕТ: Я давал ксендзам Кайшедорской епархии в писменной и устной форме, о том, чтобы они не вмешивались в разрешение политических вопросов и не использовали костел в качестве трибуны в проведении тех или инных политических и хозяйственных мероприятий Советской властью.

Специальных указаний о том, чтобы ксендзы устранились от проведения работы по искоренению бандитизма в Литве, я не давал, но и не давал установки, чтобы они занимались этим вопросом.

ВОПРОС: Нам известно, что значительная часть ксендзов, управляемой Вами Кайшедорской епархии, не использует имеющиеся у них средства против бандитизма, только потому, что Вы им запрещали делать это.

ОТВЕТ: Я только предупреждал подчиненных мне ксендзов о не вмешательстве в политические вопросы и, чтобы они не использовали костел в качестве трибуны в проведении мероприятий Советской власти.

ВОПРОС: Почему же Вы запрещали подчиненным вам ксендзам зачитывать в костелах послания, направленные к искоренению бандитизма.

ОТВЕТ: Насколько помню, ко мне обращались один или два ксендзы за разрешением прочесть в костелах верующим послания архиепископа РЕЙНИС и прелата ЯКУБАУСКАС, призывающие участников бандформироваий вернуться к мирной жизни, но я им не разрешил этого делать. Если ко мне обращалось и большее количество ксендзов за разрешением по этому вопросу, то я также бы запретил им делать это, потому, что пасторские послания с амвона в костелах читаются только своего, свой епархии епископа, или послания подписанные епископами всей Литвы.

ВОПРОС: Какими другими мотивами Вы руководствовались при этом?

ОТВЕТ: Кроме того, как я уже показал выше, что отрицательно относился ко всякого рода возваниям осуждающим бандитизм со стороны духовенства, другими мотивами я при этом не руководствовался.

KLAUSIMAS: Vadinasi, Jūs pats nieko nepadarėte dėl banditizmo išnaikinimo Lietuvoje ir, matyt, davėte Jūsų vyskupijos kunigams nurodymus, kad jie nenaudotų turimų priemonių prieš banditizmą.

ATSAKYMAS: Kaišiadorių vyskupijos kunigams aš daviau nurodymus raštu ir žodžiu, kad jie nesikištų į politinių klausimų sprendimą ir nenaudotų bažnyčios kaip vienų ar kitų Tarybų valdžios priemonių tribūnos.

Specialių nurodymų, kad kunigai vengtų dėti pastangų likviduojant banditizmą Lietuvoje, aš nedaviau, bet nedaviau ir nurodymo, kad jie užsiimtų tuo klausimu.

KLAUSIMAS: Mums žinoma, kad didelė dalis Jūsų valdomos Kaišiadorių vyskupijos kunigų nepanaudoja turimų priemonių prieš banditizmą tik todėl, kad Jūs tai daryti jiems uždraudėte.

ATSAKYMAS: Aš tik perspėjau man pavaldžius kunigus dėl nesikišimo į politinių klausimų sprendimą ir kad jie nenaudotų bažnyčios kaip Tarybų valdžios priemonių tribūnos.

KLAUSIMAS: Kodėl gi Jūs draudėte kunigams skaityti bažnyčiose laiškus, kurie būtų padėję likviduoti banditizmą?

ATSAKYMAS: Kiek atsimenu, į mane kreipėsi vienas ar du kunigai, prašydami leidimo perskaityti bažnyčioje tikintiesiems arkivyskupo REINIO ir prelato JOKUBAUSKO laiškus, kvietusius banditinių formuočių dalyvius grįžti įtaikų gyvenimą tačiau aš to neleidau daryti.

Jeigu į mane būtų kreipęsi ir daugiau kunigų dėl leidimo šiuo klausimu, aš taip pat būčiau neleidęs to daryti, nes bažnyčiose skaitomi tik savo vyskupijos vyskupo arba visų Lietuvos vyskupų pasirašyti pastoraciniai laiškai.

KLAUSIMAS: Kokių motyvų tai darydamas Jūs dar turėjote?

ATSAKYMAS: Išskyrus tai, kad, kaip jau parodžiau anksčiau, aš neigiamai vertinu visokius dvasininkų atsišaukimus, smerkiančius banditizmą kitokių motyvų aš neturėjau.


ВОПРОС: Вы не заинтересованны в искоренении бандитизма в Литве, потому, что являетесь ярым ненавистником Советской власти.

ОТВЕТ: Я это отрицаю.

ВОПРОС: Вы не только сами проводили антисоветскую работу, но и давали указания своему подчиненному духовенству о проведении антисоветской работы.

ОТВЕТ: Антисоветской работы мною не проводилось и, следовательно я не мог давать указаний подчиненному мне духовенству о проведении антисоветской работы.

ВОПРОС: Вам зачитывается выдержка из написанного Вами 12-го июля 1943 года циркуляра ксендзам:

“Большевики нас уничтожали не только физически, но и морально... и т. д.”

В приведенной выдержке ясно выражен Ваше враждебное отношение к советской власти. Вы согласны с этим?

ОТВЕТ: Я признаю, что в 1943 году мною написанном циркуляре ксендзам, изложил свои враждебные взгляды по отношению к Советской власти, но это я написал под свежим впечатлением событий 1940-1941 годов, когда органы Советской власти вывезли из Литвы значительную часть литовцев.

ВОПРОС: Из Литвы были вывезены лица проводящие антисоветскую работу.

ОТВЕТ: У меня сложилось впечатление, что органы Советской власти вывезли из Литвы и лиц не относящихся к числу антисоветских элементм.

ВОПРОС: В 1943-1944 годах Вы написали ряд антисоветских посланий к верущим, в которых призывали их на борьбу с Советской властью. Какая цель была выпуска этих посланий? Против кого они были направлены?

ОТВЕТ: Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, но должен сказать, что цели борьбы с Советской властью при написании этих посланий мною не преследовалось.

Я признаю, что частично содержание моих посланий к верующим было направлено против большевизма, против Советской власти и против литовцев активно проводивших политику Советской власти в Литве в 1940-1941 годах.

KLAUSIMAS: Jus nesuinteresuotas banditizmo likvidavimu Lietuvoje dėl to, kad esate aršus Tarybų valdžios priešas.

ATSAKYMAS: Aš tai neigiu.

KLAUSIMAS: Jūs ne tik pats dirbote antitarybinį darbą, bet ir davėte Jums pavaldiems kunigams nurodymus dirbti antitarybinį darbą.

ATSAKYMAS: Antitarybinio darbo aš nedirbau, todėl negalėjau duoti nurodymų dirbti tokį darbą man pavaldiems kunigams.

KLAUSIMAS: Jums skaitoma ištrauka iš Jūsų 1943 m. liepos 12 d. cirkuliaro kunigams:

„Bolševikai mus naikino ne tik fiziškai, bet ir morališkai ir t. t.

Šioje ištraukoje aiškiai matyti Jūsų priešiškas nusistatymas Tarybų valdžios atžvilgiu. Ar Jūs su tuo sutinkate?

ATSAKYMAS: Aš pripažįstu, kad 1943 m. parašytame cirkuliare kunigams išdėsčiau priešiškas Tarybų valdžiai mintis, bet aš tai parašiau veikiamas 1940-1941 metų įvykių įspūdžių, kai Tarybų valdžios organai išvežė iš Lietuvos didelę dalį lietuvių.

KLAUSIMAS: Iš Lietuvos buvo išvežti asmenys, dirbę antitarybinį darbą.

ATSAKYMAS: Aš susidariau nuomonę, kad Tarybų valdžios organai išvežė iš Lietuvos ir asmenis, nepriklausiusius antitarybiniams elementams.

KLAUSIMAS: 1943-1944 m. Jūs parašėte ne vieną laišką vyskupijos tikintiesiems, kuriuose kvietėte juos į kovą prieš Tarybų valdžią.

Koks buvo šių laiškų tikslas? Prieš ką jie buvo nukreipti?

ATSAKYMAS: Man sunku atsakyti į šį klausimą tačiau turiu pasakyti, kad, rašydamas šį cirkuliarą kovos su Tarybų valdžia tikslų aš neturėjau.

Aš pripažįstu, kad mano laiškai tikintiesiems iš dalies buvo prieš bolševizmą prieš Tarybų valdžią ir prieš lietuvius, 1940-1941 metais aktyviai vykdžiusius Tarybų valdžios politiką Lietuvoje.


ВОПРОС: Из каких побуждений вы писали пасторские послания с антисоветским содержанием?

ОТВЕТ: Основной причиной, побудившей меня написать эти послания, было мое несогласие с политикой Советской власти в разрешении религиозного вопроса, я считал, что Советская власть допускала гонения на религию, а поэтому я и предостерегал верующих к тому, чтобы они молились за то, чтобы снова не повторился 1940 год, когда Литва вошла в состав Советского Союза.

К этому же побудило оказанное на меня влияние тех разговоров, которые велись среди отдельной части верующих католиков по вопросу карательной политики органов Советской власти в 1940-1941 годах.

ВОПРОС: Ваши антисоветские послания соответствовали Вашим политическим настроениям и взглядам?

ОТВЕТ: В то время, когда я их писал, соответствовали, но это было во время оккупации Литовской ССР немцами, когда Советской власти в Литве не существовало и я не был уверен, что она снова будет восстановлена, а если Советская власть в Литву все же возвратится, то я хотел, что бы верующие литовцы строго держались религии, чтобы не поддавались антирелигиозной пропаганде, проводимой большевиками и организациями ими созданными.

ВОПРОС: Ваши послания должны были в обязательном порядке зачитываться ксендзами верующим?

ОТВЕТ: Да, все мои послания были обязательны для ксендзов епархии, и они их зачитывали верующим в костеле.

ВОПРОС: Следовательно Вы давали установку подчиненному Вам духовенству на проведение антисоветской пропаганды. Вы это признаете?

ОТВЕТ: По существу это так, но написанием посланий с частичным антисоветским содержанием я не преследовал цели проведения среди верующих антисоветской пропаганды, а поэтому я и не хочу признать, что мною давались установки подчиненому духовенству на проведение антисоветской пропаганды.

ВОПРОС: Что же Вы считаете антисоветской пропагандой?

ОТВЕТ: Когда лицо или группа лиц с определенной целью распространяет среди населения клеветнические измышления по адресу Советской власти, призывающие к свержению советской власти.

KLAUSIMAS: Kas paskatino Jus parašyti antitarybinio turinio laiškus?

ATSAKYMAS: Pagrindinė priežastis, paskatinusi mane parašyti šiuos laiškus, buvo mano nepritarimas Tarybų valdžios politikai religiniu klausimu, mano nuomone, Tarybų valdžia persekiojo religiją, todėl aš ir raginau tikinčiuosius melstis už tai, kad nebepasikartotų 1940 metai, kai Lietuva įėjo į Tarybų Sąjungos sudėtį.

Be to, tam mane paskatino atskirų katalikų pokalbių apie Tarybų valdžios organų baudžiamąją politiką 1940-1941 metais įtaka.

KLAUSIMAS: Ar Jūsų antitarybiniai laiškai atitiko Jūsų politinius įsitikinimus ir nuotaikas?

ATSAKYMAS: Tuo metu, kai juos rašiau, atitiko, tačiau tai buvo vokiečių okupacijos metais, kai Tarybų valdžia Lietuvoje neegzistavo ir aš nebuvau tikras, kad ji vėl bus atkurta, o jeigu Tarybų valdžia vis dėlto būtų grįžusi į Lietuvą aš norėjau, kad tikintys lietuviai griežtai laikytųsi religijos, nepasiduotų bolševikų ir jų sukurtų organizacijų vykdomai antireliginei propagandai.

KLAUSIMAS: Ar Jūsų laiškus kunigai turėjo būtinai perskaityti tikintiesiems?

ATSAKYMAS: Taip, visi mano laiškai buvo privalomi vyskupijos kunigams, ir jie juos perskaitydavo tikintiesiems bažnyčiose.

KLAUSIMAS: Vadinasi, Jūs davėte nurodymus Jums pavaldžiai dvasininkijai skleisti antitarybinę propagandą.

Ar Jūs tai pripažįstate?

ATSAKYMAS: Iš dalies pripažįstu, tačiau rašydamas šiek tiek antitarybinio turinio laiškus aš neturėjau tikslo skleisti antitarybinę propagandą tarp tikinčiųjų, todėl ir nenoriu pripažinti, kad aš daviau nurodymus pavaldžiai dvasininkijai vesti antitarybinę propagandą.

KLAUSIMAS: Ką gi Jūs laikote antitarybine propaganda?

ATSAKYMAS: Kai asmuo arba grupė asmenų, turėdami apibrėžtą tikslą skleidžia tarp gyventojų šmeižikiškus prasimanymus prieš Tarybų valdžią raginančius ją nuversti.


ВОПРОС: Ваши послания как раз подходят под это определение.

ОТВЕТ: Со своей стороны я не признаю, что через свои послания проводил антисоветскую пропаганду, поскольку этой цели не имел. Написал я свои послания с антисоветским содержанием по причинам указанным мною выше.

ВОПРОС: В начале допроса Вы показали о том, что после изгнания немцев из Литвы, Вы запретили подчинённым Вам ксендзам вмешиваться в разрешение политических вопросов, чтобы оно не объявляло в костеле о мероприятиях, проводимых Советской властью.

Почему же во время немецкой оккупации Литвы Вы побуждали ксендзов выступать с антисоветскими политическими посланиями в в костелах?

ОТВЕТ: На этот вопрос я уже ответил в своем ответе на предыдущие вопросы. Кроме того я не хотел допустить распространения безбожия в Литве.

ВОПРОС: Во время оккупации Литовской ССР немцами вы призывали верующих молится за тех, кто вел борьбу с советской властью и издавали циркуляры для ксендзов о сборе средств пользу семей вывезенных в отдаленные районы Советского Союза и семей участников бандотрядов. Из каких побуждений Вы делали это?

ОТВЕТ: Это мною делалось из христианских и благотворительных побуждений.

ВОПРОС: Вы являетесь сторонником поражения Советской власти, а потому и проводили антисоветскую работу сами и привлекали к этому подчиненных Вам ксендзов.

ОТВЕТ: Сторонником поражения Советской власти я себя не считаю, а только противником политики Советской власти в религиозном вопросе и карателвной политики.

Кроме того, что во время немецкой оккупации Литвы мною было написано ряд посланий с частичным антисоветским содержанием, я ничего против Советской власти не сделал и подчиненное мне духовенство к антисоветской работе не привлекал, за исключением того факта, что оно зачитывало верующим мои послания антисоветского содержания.

ВОПРОС: Мы располагаем данными, что вы и после изгнания немцев из Литовской ССР активно проводили антисоветскую работу. Признаете это?

KLAUSIMAS: Jūsų laiškai kaip tik ir atitinka šį apibrėžimą.

ATSAKYMAS: Aš nepripažįstu, kad savo laiškais skleidžiau antitarybinę propagandą, nes tokio tikslo neturėjau. Antitarybinio turinio laiškus parašiau dėl anksčiau minėtų priežasčių.

KLAUSIMAS: Tardymo pradžioje Jūs teigėte, kad po vokiečių išvijimo iš Lietuvos uždraudėte Jums pavaldiems kunigams kištis į politinių klausimų sprendimą ir nenaudoti bažnyčios vienų ar kitų Tarybų valdžios priemonių vykdymui.

Kodėl tuomet vokiečių okupacijos metu Lietuvos TSR Jūs leidote kunigams skaityti antitarybinius politinius laiškus?

ATSAKYMAS: Į šį klausimą aš jau atsakiau atsakinėdamas į ankstesnius klausimus. Be to, aš nenorėjau leisti Lietuvoje paplisti bedievybei.

KLAUSIMAS: Vokiečių okupacijos metais Jūs kvietėte tikinčiuosius melstis už tuos, kurie kovojo prieš Tarybų valdžią, ir leidote cirkuliarus kunigams dėl lėšų rinkimo išvežtųjų į tolimuosius Tarybų Sąjungos rajonus ir banditų būrių dalyvių šeimoms. Kas paskatino Jus tai daryti?

ATSAKYMAS: Tam mane skatino krikščioniški ir labdaringi tikslai.

KLAUSIMAS: Jūs esate Tarybų valdžios pralaimėjimo šalininkas, todėl ir dirbote antitarybinį darbą pats ir raginote tai daryti Jums pavaldžius kunigus.

ATSAKYMAS: Aš savęs nelaikau Tarybų valdžios pralaimėjimo šalininku, o tik nepritariu jos politikai religiniu klausimu ir represyvinei politikai.

Be to, kad aš vokiečių okupacijos metais parašiau kelis iš dalies antitarybinio turinio laiškus tikintiesiems, aš nieko daugiau prieš Tarybų valdžią nedariau ir man pavaldžių dvasininkų dirbti antitarybinio darbo neraginau, išskyrus tai, kad jie skaitė tikintiesiems mano antitarybinio turinio laiškus.

KLAUSIMAS: Mes turime duomenų, kad ir po vokiečių išvijimo iš Lietuvos TSR Jūs aktyviai dirbote antitarybinį darbą. Ar pripažįstate tai?


ОТВЕТ: Никакой антисоветской работы после изгнания немцев из Литовской ССР мною не проводилось. Все не ясные вопросы и свое несогласие с теми или инными мероприятиями проводимыми органами Советской власти я старался разрешить официальным путем и обращался по этим вопросам в руководящие органы Советской власти.

Подпольной работой я не занимался и связи с антисоветским подпольем не имел.

Протокол с моих слов записан верно, мною лично
прочитан, в чем и расписываюсь.

Допросил: зам. нач. 3-го отделения следотдела
МГБ ЛССР, ст. лейтенант ГОЛИЦЫН

ATSAKYMAS: Jokio antitarybinio darbo po vokiečių išvijimo iš Lietuvos TSR aš nedirbau. Visus neaiškius klausimus ir savo nesutikimą su vienomis ar kitomis Tarybų valdžios priemonėmis aš stengiausi išspręsti oficialiu būdu, kreipdamasis šiais klausimais į vadovaujančius Tarybų valdžios organus.

Pogrindinio darbo aš nedirbau ir ryšių su pogrindžiu nepalaikiau.

Protokolas pagal mano žodžius surašytas teisingai, asmeniškai jį perskaičiau ir pasirašau.

(Vysk. T.MATULIONIO parašas)

Tardė: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
virš. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(parašas)


ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Арестованного МАТУЛИОНИС Теофилия Юрьевича

гор. Вильнюс    от 28 декабря 1946 года.

Допрос начат в 20 часов.

Допрос окончен в 24 часа.

ВОПРОС: У нас имеются данные, что вы поддерживаете преступную связь с антисоветским подпольем и оказываете этому подполью помощь.

ОТВЕТ: Я это отрицаю.

ВОПРОС: Были ли случаи, когда к вам обращались представители подполья?

ОТВЕТ: Летом 1946 года ко мне обратилься неизвестный для меня мужчина, в возрасте примерно около 40 лет, чтобы я оказал ему материальную помощь. Неизвестный заявил мне, что два года скрывается от органов Советской власти и что связи с этим его семья переживает тяжелое материальное положение. В подтверждение своих слов он достал из кармана пиджака справку, заверенную печатью какого-то учреждения и подписью руководителя о том, что его семья не получает продоволственных карточек и предъявил эту справку мне. Я заподозрил в визите этого человека и в его поведении провокацию по отношению меня и никакой помощи ему не оказал. Что это за человек, откуда он, как его фамилия и где проживает его семья, я не знаю. Немного позднее ко мне в дом пришел молодой гражданин в форме бойца Советской армии, фамилию которого я не помню и попросил меня оказать ему денежную помощь, мотивируя свою просьбу тем, что к нему приехала сестра и они хотят купить корову. Этот боец по национальности литовец.

Проверив у просителя документы и найдя их в полном порядке, я выдал ему 200 рублей и взял от него расписку в получении денег, на которой указал номер его красноармейской книжки. Эта расписка до дня ареста находилась в моей квартире и очевидно изята при производстве обыска. Через некоторое время мне стало известно, что военный, которому я дал 200 рублей с такой же просьбой обращался и к другим ксендзам, но кто действительно этот человек, я не знаю.

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,

T ARDYMO PROTOKOLAS

Vilnius    1946 m. gruodžio 28 d.

Tardymas pradėtas 20 valandą.
Tardymas baigtas 24 valandą.

KLAUSIMAS: Mes turime duomenų, kad jūs palaikote nusikalstamus ryšius su antitarybiniu pogrindžiu ir teikiate jam pagalbą.

ATSAKYMAS: Aš tai neigiu.

KLAUSIMAS: Ar buvo tokių atvejų, kai į jus kreipdavosi pogrindžio atstovai?

ATSAKYMAS: 1946 metų vasarą į mane kreipėsi man nepažįstamas vyras apie 40 metų amžiaus su prašymu padėti jam materialiai. Nepažįstamasis man sakė, kad jis dvejus metus slapstosi nuo Tarybų valdžios organų persekiojimo ir dėl tojo šeima atsidūrė sunkioje materialinėje padėtyje. Savo žodžiams patvirtinti jis išsitraukė iš švarko kišenės pažymą, patvirtintą kažkokios įstaigos antspaudu ir jos vadovo parašu, kad jo šeima negauna maisto kortelių, ir padavė šią pažymą man. Man kilo įtarimas, kad tai provokacija, ir aš jam jokios pagalbos nesuteikiau. Kas tai per žmogus, iš kur, kokia jo pavardė ir kur gyvena jo šeima, aš nežinau. Kiek vėliau pas mane atėjo jaunas pilietis Tarybinės armijos kario uniforma, jo pavardės aš neprisimenu, ir paprašė manęs pinigų, motyvuodamas tuo, kad pas jį atvažiavo sesuo ir jie nori pirkti karvę. Karys buvo lietuvių tautybės.

Patikrinęs prašančiojo dokumentus ir įsitikinęs, kad jie tvarkingi, daviau jam 200 rublių ir paėmiau iš jo raštelį apie pinigų gavimą, kuriame užrašiau jo karinio bilieto numerį. Šis raštelis iki suėmimo buvo mano bute ir turbūt buvo paimtas kratos metu. Po kiek laiko aš sužinojau, kad kariškis, kuriam aš daviau 200 rublių, su tokiu pat prašymu buvo kreipęsis ir į kitus kunigus, bet kas iš tikrųjų buvo tas žmogus, aš nežinau.


Осенью 1946 года за материальной помощью ко мне обращался гражданин лет 25, фамилию его я не знаю, но встречал его примерно в 1939 году в городе Каунас, когда он в качестве чернорабочего принимал участие в ремонте костела “Святого Николая”. Этот гражданин рассказал о себе, что он без суда в 1945 году был органами Советской власти вывезен из Литвы в Воркутлаг, а теперь из лагерей освобожден и нуждается в связи с этим в материальной помощи. В подтверждение он показал мне справку об освобождении из заключения. Названному человеку я дал продуктов питания и денег, количество не помню. Больше об этом человеке я сообщить не могу и где он находится сейчас, я не знаю.

Примерно за неделю до моего ареста ко мне в дом пришла неизвестная женщина и передала мне письмо от какого то незнакомого мне человека, проживающего в г. Каунас. В своем письме он сообщил, что во время войны находился в составе одного из литовских батальонов, восставшего против Советской власти в районе г. Минска и что после изгнания немцев из Литвы он был арестован органами Советской власти и вывезен из Литвы, а в настоящее время освобожден и просит у меня материальной помощи. Этот случай мною был истолкован, как какая то провокация в отношении меня, а поэтому я через свою служанку велел присланное письмо возвратить его подательнице и сказать ей, что этого человека, который мне пишет письмо, я совершенно не знаю и помощи оказать ему не могу. Фамилию женщины, вручившей мне письмо от неизвестного лица, я не знаю и разговоров с ней никаких не вел. Письмо она передала через служанку. Были ли перечисленные мною лица участниками подполья не знаю. Случаев обращения ко мне участников антисоветского подполья о которых я бы знал, что они действительно являются таковыми, я не знаю.

ВОПРОС: Вы говорите неправду и пытаетесь скрыть вашу связь с антисоветским подпольем.

ОТВЕТ: Я показал правду. Связи с антисоветским подпольем у меня не было.

ВОПРОС: Вы не только имели связь с антисоветским подпольем, а даже укрывали в своем доме его участников. Признаете это?

ОТВЕТ: Я это отрицаю. В своем доме участников подполья я не укрывал. Правда, в начале декабря 1946 года органами МГБ была арестована служанка курии КАЖЕМИТЕ Казимира, которая проживала в одном доме со мной. За что она была арестована, мне не известно и была ли она участницей антисоветского подполья, я не знаю, посколько никаких отношений с ней не имел.

1946 metų rudenį materialinės pagalbos iš manęs prašė ir dar vienas 25 metų pilietis, jo pavardės aš nežinau, bet buvau jį sutikęs apie 1939 metus Kaune, kai jis dirbo remontuojant Šv. Mikalojaus bažnyčią. Šis pilietis papasakojo, kad 1945 m. be teismo buvo Tarybų valdžios organų išvežtas iš Lietuvos į Vorkutos stovyklas, o dabar iš ten paleistas ir dėl to jam reikia materialinės pagalbos. Patvirtinimui jis man parodė pažymą apie paleidimą iš įkalinimo vietos. Minėtam žmogui aš daviau maisto produktų ir pinigų kiek, nepamenu. Daugiau apie šį žmogų pranešti negaliu ir kur jis dabar yra, nežinau.

Maždaug prieš savaitę iki suėmimo pas mane buvo atėjusi nepažįstama moteris ir perdavė laišką nuo nepažįstamo žmogaus, gyvenančio Kaune. Savo laiške jis rašė, kad karo metu tarnavo viename iš lietuvių batalionų, kuris kovojo prieš Tarybų valdžią Minsko apylinkėse, ir kad po vokiečių išvijimo iš Lietuvos buvo Tarybų valdžios organų suimtas ir išvežtas iš Lietuvos, šiuo metu paleistas ir prašo mane materialinės pagalbos. Šį atvejį aš supratau kaip provokaciją, todėl liepiau savo šeimininkei grąžinti laišką jį perdavusiai moteriai ir pasakyti jai, kad aš to žmogaus visiškai nepažįstu ir padėti jam negaliu. Moters, perdavusios man laišką iš nepažįstamo asmens, pavardės aš nežinau ir su ja nekalbėjau. Laišką ji perdavė per šeimininkę. Ar buvo mano minėti asmenys pogrindžio dalyviai, aš nežinau. Atvejų, kai į mane būtų kreipęsi antitarybinio pogrindžio dalyviai, apie kuriuos aš būčiau žinojęs, kad jie iš tikrųjų tokie yra, nebuvo.

KLAUSIMAS: Jūs sakote netiesą ir bandote nuslėpti savo ryšius su antitarybiniu pogrindžiu.

ATSAKYMAS: Aš sakiau tiesą. Ryšių su antitarybiniu pogrindžiu aš neturėjau.

KLAUSIMAS: Jūs ne tik turėjote ryšių su antitarybiniu pogrindžiu, bet ir savo namuose slėpėte jo dalyvius. Ar tai pripažįstate?

ATSAKYMAS: Aš tai neigiu. Savo namuose pogrindžio dalyvių neslėpiau. Tiesa, 1946 m. gruodžio pradžioje MGB organų buvo suimta kurijos tarnaitė Kazimiera KAZEMYTĖ58, kuri gyveno viename name su manimi. Dėl ko ji buvo suimta ir ar ji buvo antitarybinio pogrindžio dalyvė, aš nežinau, nes su ja jokių ryšių nepalaikiau.

58 Turėtų būti Kemežytė.


ВОПРОС: В вашем доме проводились сборища разных лиц, во время которых высказывались измышления антисоветского характера и читалась антисоветская литература. Признаете это?

ОТВЕТ: Никаких сборищь в моем доме не проводилось. Иногда ко мне приходили мои знакомые, но антисоветских разговоров при встрече мы не вели и подпольной литературы не читали.

ВОПРОС: А разве Вы лично не читали газет, выпускаемых антисоветским подпольем?

ОТВЕТ: Не помню точно когда это было в 1945 или в 1946 году. Мне раза два приходилось читать газеты или листовки, выпускаемые подпольем.

ВОПРОС: Что это за газеты или листовки, которые вы читали?

ОТВЕТ: Не помню.

ВОПРОС: Не помните или не хотите об этом сказать?

ОТВЕТ: Я этой литературой не интересовалься и совершенно не помню ее названия и от имени кого она подписывалась.

ВОПРОС: От кого вы получали печать, издаваемую подпольем?

ОТВЕТ: Не помню. По всей вероятности мне ее давал кто либо из моих близких знакомых, от других лиц я не принял бы.

ВОПРОС: Вы прекрасно помните от кого получали подпольную печать, так почему же вы не хотите назвать этих лиц?

ОТВЕТ: Я этому факту не придавал никакого значения, а поэтому искренне заявляю, что совершенно не помню, от каких лиц мною получалась подпольная печать.

ВОПРОС: Куда вы девали полученные вами антисоветские листовки и нелегальные газеты после их прочтения?

ОТВЕТ: По всей вероятности я их сжег, а точно и этого не помню. Другим лицам читать их не давал.

Протокол с моих слов записан верно, лично мною прочитан, в чем и расписываюсь.

Допросил: зам. нач. 3-го отделения следотдела МГБ ЛССР, ст. лейтенант ГОЛИЦЫН

KLAUSIMAS: Jūsų namuose vykdavo įvairių asmenų susirinkimai, kurių metu buvo išsakomi antitarybinio pobūdžio prasimanymai ir skaitoma antitarybinė literatūra. Ar tai pripažįstate?

ATSAKYMAS: Jokie susirinkimai mano namuose nevykdavo. Kai kada pas mane ateidavo pažįstami, tačiau antitarybinių pokalbių tarp mūsų nebūdavo ir antitarybinės literatūros mes neskaitėme.

KLAUSIMAS: O argi Jūs asmeniškai neskaitėte laikraščių, leidžiamų antitarybinio pogrindžio.

ATSAKYMAS: Tiksliai nepamenu, kada tai buvo - 1945 ar 1946 metais. Man porą kartų teko skaityti laikraščius ar atsišaukimus, leidžiamus pogrindžio.

KLAUSIMAS: Kas tai buvo per laikraščiai ar atsišaukimai, kuriuos jūs skaitėte? ATSAKYMAS: Neatsimenu.

KLAUSIMAS: Nepamenate ar nenorite apie tai papasakoti?

ATSAKYMAS: Aš šia literatūra nesidomėjau ir visiškai nepamenu jos pavadinimo ir kieno vardu ji buvo leidžiama.

KLAUSIMAS: Iš ko jūs gaudavote spaudą, leidžiamą pogrindžio?

ATSAKYMAS: Nepamenu. Turbūt ją man duodavo kas nors iš mano artimų pažįstamų, iš kitų aš nebūčiau ėmęs.

KLAUSIMAS: Jūs puikiai pamenate, iš ko gaudavote pogrindinę spaudą, tai kodėl gi nenorite įvardyti šių asmenų?

ATSAKYMAS: Aš šiam faktui neteikiau jokios reikšmės, todėl nuoširdžiai pareiškiu, kad nepamenu, iš ko gaudavau pogrindinę spaudą.

KLAUSIMAS: Kur jūs dėdavote gautus antitarybinius atsišaukimus ir nelegalius laikraščius, kai juos perskaitydavote?

ATSAKYMAS: Turbūt ją sudegindavau, o tiksliai ir šito nepamenu. Kitiems jos skaityti neduodavau.

Protokolas pagal mano žodžius surašytas teisingai,
asmeniškai jį perskaičiau ir pasirašau.

(Vysk. T.MATULIONIO parašas)

Tardė: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
virš. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS (parašas)


ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Арестованного МАТУЛИОНИС Теофилия Юрьевича

от 3 января 1947 года.

Допрос начат в 14 часов.
Допрос окончен в 17 часов.

ВОПРОС: У нас имеются данные о том что вы были участником нелегального совещания епископов. Расскажите об этом.

ОТВЕТ: О проведении нелегальных совещаний епископов мне ничего неизвестно.

ВОПРОС: После изгнания немецких окупантов из Литвы проводились совещания епископов Литовской ССР?

ОТВЕТ: Да, проводились. Первое совещание епископов было проведено примерно в сентябре 1944 года в гор. Укмерге и второе в гор. Каунас в марте 1946 года.

ВОПРОС: Расскажите о совещании епископов проведенном в гор. Укмерге.

ОТВЕТ: В сентябре 1944 года я получил из Каунасской курии приглашение прибыть на совещание епископов в гор. Укмерге. Было ли это приглашение устным или писменным сейчас не помню, а так же не помню от чьего имени было оно.

Получив такое приглашение я на лошади приехал в гор. Укмерге. Совещание епископов проводилось в доме настоятеля приходского костела.

ВОПРОС: Кто присутствовал на этом совещании и кому принадлежала инициатива его созыва?

ОТВЕТ: На совещании присутствовали: я. МАТУЛИОНИС, ПАЛТА-РОКАС, епископ Паневежской епархии, архиепископ РЕИНИС, управляющий Вильнюсской епархии, ректор духовной семинарии, фамилию его не помню.

Кто был инициатором созыва этого совещания, не знаю.

ВОПРОС: Не знаете или не хотите об этом сказать?

ОТВЕТ: Не знаю.

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,

TARDYMO PROTOKOLAS

Vilnius    1947 m. sausio 3 d.

Tardymas pradėtas 14 valandą.
Tardymas baigtas 17 valandą.

KLAUSIMAS: Mes turime duomenų, kad jūs dalyvavote nelegaliuose vyskupų pasitarimuose. Papasakokite apie tai.

ATSAKYMAS: Apie nelegalius vyskupų pasitarimus nieko nežinau.

KLAUSIMAS: Ar po vokiečių okupantų išvijimo iš Lietuvos vyko Lietuvos TSR vyskupų pasitarimai?

ATSAKYMAS: Taip, vyko. Pirmasis pasitarimas vyko 1944 metų rugsėjo mėnesį Ukmergėje, o antrasis - Kaune 1946 m. kovo mėnesį.

KLAUSIMAS: Papasakokite apie vyskupų pasitarimą, vykusį Ukmergėje.

ATSAKYMAS: 1944 m. rugsėjo mėnesį aš gavau iš Kauno kurijos kvietimą atvykti į vyskupų pasitarimą Ukmergėje. Ar šis kvietimas buvo perduotas žodžiu ar raštu, šiuo metu nepamenu, taip pat nepamenu, ir kieno vardu jis buvo duotas.

Gavęs tokį kvietimą aš arkliu atvykau į Ukmergę. Vyskupų pasitarimas vyko parapijos bažnyčios klebono name.

KLAUSIMAS: Kas dalyvavo šiame pasitarime ir kas buvojo iniciatorius?

ATSAKYMAS: Pasitarime dalyvavo: aš, MATULIONIS, Panevėžio vyskupijos vyskupas PALTAROKAS, Vilniaus arkivyskupijos valdytojas arkivyskupas REINYS ir Kauno kunigų seminarijos rektorius, jo pavardės nepamenu59.

Kas buvo šio pasitarimo iniciatorius, aš nežinau.

KLAUSIMAS: Nežinote, ar nenorite pasakyti?

ATSAKYMAS: Nežinau.

59 Tai buvo J. Gruodis SJ.


ВОПРОС: Почему на Укмергское совещание были приглашены не все епископы и чем обяснить то обстоятельство, что совещание было собрано в гор. Укмерге, не являющимся каким либо религиозным центром?

ОТВЕТ: Посколько на совещании обсуждался вопрос о Каунасской духовной семинарии, подведомственной Каунасской, Паневежской и Кайшедорской епархии, на совещание сьехались епископы заинтересованные в этом вопросе.

Представитель Вильнюсской епархии РЕИНИС был так же заинтересован работой Каунасской духовной семинарии, так как в это время Вильнюсская духовная семинария прекратила свое существование в виду отсуствия помещения и профессорско-преподавательского состава. Почему совещание было проведено в гор. Укмерге ответить затрудняюсь.

ВОПРОС: Какие вопросы обсуждались на совещании епископов?

ОТВЕТ: Я должен сказать, что к началу совещания мне приехать не удалось. Насколько мне помнится на совещании обсуждались следующие вопросы:

1-    Подбор профессоров и преподователей для Каунасской духовной семинарии;

2-0    введении капеланов в литовских национальных частях Советской армии;

3-0    преподовании религии в школах;

4 - Об увеличении земельного надела для костелов.

ВОПРОС: В каком направлении обсуждались эти вопросы и какие решения были по ним приняты?

ОТВЕТ: По первому вопросу было достигнуто соглашение по кандидатурам профессоров и преподавателей для Каунасской духовной семинарии. По остальным трем вопросам пришли к мнению, чтобы обратится к правительству Литовской ССР с ходатайством о введении капеланов в литовских частях Советской армии, о разрешении преподавания религии в школах и увеличении земельного надела для костелов. Протокол совещания не писался. Все вопросы, подлежащие обсуждению на совещании, до конца не были разобраны, так как местные органы Советской власти не дали нам закончить совещания.

ВОПРОС: Вы говорите, что это совещание было легальным, так почему же вам не разрешили его закончить?

KLAUSIMAS: Kodėl į pasitarimą Ukmergėje buvo pakviesti ne visi vyskupai ir kuo paaiškinti tą aplinkybę, kad pasitarimas vyko Ukmergėje, kuri nėra joks religinis centras?

ATSAKYMAS: Kadangi pasitarime buvo svarstomas Kauno kunigų seminarijos, pavaldžios Kauno, Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupijoms, klausimas, todėl į pasitarimą atvyko tuo suinteresuoti vyskupai.

Vilniaus vyskupijos atstovas REINYS taip pat buvo suinteresuotas Kauno kunigų seminarijos darbu, nes tuo metu Vilniaus kunigų seminarija neveikė dėl patalpų ir dėstytojų trūkumo60. Kodėl pasitarimas vyko Ukmergėje, negaliu pasakyti.

KLAUSIMAS: Kokie klausimai buvo svarstomi vyskupų pasitarime?

ATSAKYMAS: Aš turiu pasakyti, kad į pasitarimo pradžią atvykti man nepavyko. Kiek pamenu, pasitarime buvo svarstomi šie klausimai:

1    - Profesorių ir dėstytojų parinkimas Kauno kunigų seminarijai;

2    - Dėl kapelionų institucijos tautiniuose Tarybinės armijos daliniuose įvedimo;

3    - Dėl tikybos dėstymo mokyklose;

4    - Dėl žemės sklypų bažnyčioms padidinimo.

KLAUSIMAS: Kaip buvo svarstomi šie klausimai ir kokie sprendimai buvo priimti?

ATSAKYMAS: Pirmu klausimu buvo susitarta dėl kandidatų į Kauno seminarijos dėstytojus. Dėl kitų trijų klausimų buvo nuspręsta kreiptis į Lietuvos TSR vyriausybę prašant įsteigti kapelionų instituciją lietuviškuose Tarybinės armijos daliniuose, leisti dėstyti tikybą mokyklose ir padidinti žemės sklypus bažnyčioms. Pasitarimo protokolas nebuvo rašomas. Ne visi klausimai, turėję būti apsvarstyti pasitarime, buvo iki galo išspręsti, nes vietiniai Tarybų valdžios organai neleido mums pabaigti pasitarimo.

KLAUSIMAS: Jūs sakote, kad tas pasitarimas buvo legalus, tai kodėl tuomet nebuvo leista jo pabaigti?

60 Iš tikrųjų Vilniaus kunigų seminarija savo darbą nutraukė 1945 m. kovo mėnesį, negavusi iš sovietų valdžios leidimo tęsti darbą.


ОТВЕТ: Я полагаю, что указанное совещание епископов было прервано только лишь потому, мы не поставили в известность местные органы Советской власти о его созыве, посколько считали это излишним и не думали о том, что для проведения совещания нужно было официальное разрешение.

ВОПРОС: Что Вами практически было проделано по решениям совещания?

ОТВЕТ: Каунасская духовная семинария была укомплектована профессорско-преподавательским составом. В конце 1944 года было подано ходатайство за подписью, насколько мне помнится, всех епископов в правительство Литовской ССР о разрешении введения капеланов в литовских частях Советской армии. На это ходатайство мы ответа не получили.

Вопрос о преподовании религии среди учащихся официально ставился в Совете министров Литовской ССР в феврале 1946 года. Епископам было разрешено преподавать религию при костелах в свободное от занятий время.

ВОПРОС: Вы не все говорите о совещании епископов в гор. Укмерге и скрываете ряд вопросов, обсужденных на нем.

ОТВЕТ: Насколько мне помнится я рассказал все, что мне было известно об Укмергском совещании епископов и характер вопросов на нем обсуждаемых. Кроме указанных мною вопросов на совещании других вопросов не обсуждалось.

Протокол с моих слов записан верно, лично
мною прочитан, в чем и расписываюсь.

Допросил: зам. нач. 3-го отделения следотдела
МГБ ЛССР, ст. лейтенант ГОЛИЦЫН

ATSAKYMAS: Aš manau, kad minėtas vyskupų pasitarimas buvo nutrauktas tik dėl to, kad mes nepranešėme vietiniams Tarybų valdžios organams apie jo sukvietimą, nes nemanėme, jog tam reikalingas oficialus leidimas.

KLAUSIMAS: Ką praktiškai Jūs nuveikėte pagal priimtus sprendimus?

ATSAKYMAS: Kauno kunigų seminarijos dėstytojų sudėtis buvo visiškai sukomplektuota. 1944 m. pabaigoje buvo įteiktas prašymas, pasirašytas, kiek pamenu, visų vyskupų, Lietuvos TSR vyriausybei dėl kapelionų institucijos įsteigimo lietuviškuose Tarybinės armijos daliniuose. Atsakymo į šį prašymą negavome.

Klausimas dėl tikybos dėstymo mokiniams oficialiai buvo keliamas Lietuvos TSR Ministrų Taryboje 1946 metų vasario mėnesį. Vyskupams buvo leista dėstyti religiją mokiniams bažnyčiose po pamokų.

KLAUSIMAS: Jūs ne viską sakote apie vyskupų pasitarimą Ukmergėje ir slepiate kai kuriuos klausimus, svarstytus jame.

ATSAKYMAS: Kiek pamenu, aš papasakojau viską, kas man buvo žinoma apie vyskupų pasitarimą Ukmergėje ir jame svarstytų klausimų pobūdį. Be mano nurodytų, jokie kiti klausimai pasitarime nebuvo svarstyti.

Protokolas pagal mano žodžius surašytas teisingai,
asmeniškai jį perskaičiau ir pasirašau.

(Vysk. T.MATULIONIO parašas)

Tardė: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
virš. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(parašas)


“Утверждаю”

Зам нач след отдела МГБ Лит ССР
Подполковник ЧЕЛНОКОВ

3 января 1947 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(О предъявлении обвинения)

3 января 1947 года    гор. Вильнюс

Я, зам. нач. 3-го отделения следотдела МГБ ЛССР, ст. лейтенант ГОЛИЦЫН, рассмотрев следственный материал по делу № 7809 и приняв во внимание, что МАТУЛИОНИС Теофилий Юрьевич достаточно изобличается в том, что он с 1933 года проводил активную враждебную работу против Советского Союза, организовал реакционные силы на поддержку фашистского Сметоновского режима в Литве.

Во время немецкой окупации Литовской ССР, являясь руководителем Кайшедорской епархии, давал подчиненному ему духовенству указания о проведении антисоветской работы, издавал с этой целью специальные циркуляры и послания, активно пособничал немецким окупантам.

После изгнания немцев из Литвы вел активную пропаганду среди духовенства и верующих, призывая их к борьбе с Советской властью. Используя свой духовный сан епископа распостранял антисоветские провокационные слухи, поддерживал связь с бандформированиями, представлял убежище бандитам в своей резиденции.

ПОСТАНОВИЛ:

Руководствуясь ст. ст. 128 и 129 УПК РСФСР, привлечь МАТУЛИОНИС Теофилия Юрьевича в качестве обвиняемого по ст. ст. 58-1а и 58-10 ч.2 УК, о чем об”явить обвиняеммому под расписку в настоящем постановлении.

КоПИЮ постановления в порядке ст. 146 УПК РСФСР направить прокурору.

Зам. нач. 3-го отделения следотдела МГБ ЛССР ст. лейтенант ГОЛИЦЫН

Настоящее постановление мне объявлено 3 января 1947 г.

подпись обвин.

„Tvirtinu"
LTSR MGB Tardymo sk. virš. pav.
papulkininkis ČELNOKOVAS (parašas)

1947 m. sausio 3 d.

NUTARIMAS
(dėl kaltinimo pateikimo)

1947 m. sausio 3 d.    Vilnius

Aš, LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio virš. pav. vyr. leitenantas GOLYCINAS, peržiūrėjęs bylos Nr.7809 tardymo medžiagą ir nustatęs, kad yra pakankami įrodymų, jog Teofilius MATULIONIS, Jurijaus s. nuo 1933 m. aktyviai dirbo priešišką Tarybų Sąjungai darbą, organizavo reakcingas jėgas palaikyti fašistiniam Smetonos režimui.

Vokiečių okupacijos metais, būdamas Kaišiadorių vyskupijos vadovu, davė nurodymus kunigams dėl antitarybinio darbo, tuo tikslu leido specialius cirkuliarus ir kreipimusis, aktyviai talkininkavo vokiečių okupantams.

Po vokiečių išvijimo iš Lietuvos vedė aktyvią propagandą dvasininkijos ir tikinčiųjų tarpe, kviesdamas juos į kovą prieš Tarybų valdžią. Išnaudodamas savo vyskupo statusą skleidė antitarybinius provokacinius gandus, palaikė ryšius su banditų formuotėmis, slėpė banditus savo rezidencijoje.

NUTARIAU:

Pagal RTFSR BPK 128 ir 129 strp. pareikšti Teofiliui MATULIONIUI, Jurijaus s., kaltinimus pagal BK 58-la ir 58-10 2 d. strp., tai paskelbti kaltinamajam, paimant iš jo parašą, kad su šiuo nutarimu susipažino.

Pagal RTFSR BPK 146 strp. nutarimo kopiją pasiųsti prokurorui.

LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio virš. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS

(parašas)

Su šiuo nutarimu susipažinau 1947 m. sausio 3 d.

(Vysk. T. MATULIONIO parašas)


ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Арестованного МАТУЛИОНИС Теофилия Юрьевича

от 3 января 1947 года.

Допрос начат в Допрос окончен в

ВОПРОС: Вам предявлено обвинение в том, что Вы с 1933 года проводили активную враждебную работу против Советского Союза, организовали реакционные силы на поддержку фашистского Сметоновского режима в Литве.

Во время немецкой окупации Литовской ССР, являясь руководителем Кайшедорской епархии, давали подчиненному духовенству указания о проведении антисоветской работы, издавали с этой целью специальные циркуляры и послания, активно пособничали немецким окупантам.

После изгнания немцев из Литвы вели активную пропаганду среди духовенства и верующих, призывая их к борьбе с Советской властью. Используя свой духовный сан епископа распостраняли антисоветские провокационные слухи, поддерживали связь с бандформированиями, представляли убежище бандитам в своей резиденции, т. е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58-1а и 58-10 ч.2 УК РСФСР.

Признаете ли Вы себя виновным в пред'явленном Вам обвинении?

ОТВЕТ: В пред'явленном мне обвинении по ст. ст. 58-1 а и 58-10 ч.2 УК РСФСР виновным себя признаю в том, что являясь руководителем Кайшедорской епархии во второй половине 1943 года и начале 1944 года написал один циркуляр дляксендзов епархии и два или три пасторских послания к верующим, в которых изложил свои враждебные взгляды по отношению к Советской власти. В написанном мною циркуляре и пасторских посланиях я призывал ксендзов и верующих молится за то, чтобы снова не повторился 1940 год, когда Литва вошла в состав Советского Союза. Установление Советской власти в Литве я считал как окупацию ее болшевиками.

Подробные показания о написании мною этого циркуляра и пасторских посланий я дал на допросе от 27 декабря 1946 года и эти показания подтверждаю.

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,

TARDYMO PROTOKOLAS

1947 m. sausio 3 d.

Tardymas pradėtas
Tardymas baigtas

KLAUSIMAS: Jums pateiktas kaltinimas, kad Jūs nuo 1933 m. aktyviai dirbote priešišką Tarybų Sąjungai darbą, organizavote reakcingas jėgas palaikyti fašistiniam Smetonos režimui.

Vokiečių okupacijos metais Lietuvos TSR, būdamas Kaišiadorių vyskupijos vadovu, davėte nurodymus kunigams dėl antitarybinio darbo, tuo tikslu leidote specialius cirkuliarus ir kreipimusis, aktyviai talkininkavote okupantams.

Po vokiečių išvijimo iš Lietuvos, vedėte aktyvią propagandą tarp dvasininkijos ir tikinčiųjų, kviesdamas juos į kovą prieš Tarybų valdžią. Išnaudodamas savo vyskupo statusą skleidėte antitarybinius provokacinius gandus, palaikėte ryšius su banditų formuotėmis, slėpėte banditus savo rezidencijoje, t. y. dėl nusikaltimų pagal RTFSR BK 58-1 „a“ ir 58-10 2 d. strp.

Ar pripažįstate save kaltą pagal Jums pateiktus kaltinimus?

ATSAKYMAS: Dėl man pateiktų kaltinimų pagal RTFSR BK 58-1 „a“ ir 58-10 2 d. strp. pripažįstu save kaltą tik dėl to, kad, būdamas Kaišiadorių vyskupijos vadovu, 1943 metų antrojoje pusėje ir 1944 metų pradžioje parašiau vieną cirkuliarą kunigams ir du ar tris ganytojiškus laiškus tikintiesiems, kuriuose išdėsčiau savo priešiškas Tarybų valdžiai pažiūras. Cirkuliare ir ganytojiškuose laiškuose aš kviečiau kunigus ir tikinčiuosius melstis už tai, kad nepasikartotų 1940 metai, kai Lietuva įėjo į Tarybų Sąjungos sudėtį. Tarybų valdžios įvedimą Lietuvoje aš vertinau kaip bolševikų okupaciją.

Detalius parodymus apie cirkuliaro ir ganytojiškų laiškų parašymą aš daviau tardymo 1946 metų gruodžio 27 dieną metu ir šiuos parodymus patvirtinu.


Подчиненное мне духовенство доводя до верующих через костел мои пасторские послания антисоветского содержания по существу проводили антисоветскую работу по моему заданию, но я при написании циркуляра и посланий цели борьбы с Советской властью не ставил, поскольку Советской власти в то время в Литве не существовало и я не был уверен, что она снова будет востановлена, а если Советская власть в Литве все же будет восстановлена, то я хотел, чтобы верующие соблюдали и держались религии и не поддавались антирелигиозной пропаганде, проводимой большевиками и организациями ими созданными.

После изгнания немцев из Литвы я давал подчиненному мне духовенству установку, чтобы они не вмешивались в проведение тех или иных мероприятий Советской власти как политических так и хозяйственных. В частности я был против того, чтобы через костел об'являлись всевозможного рода воззвания осуждающие бандитизм в Литве, так как считаю это не радикальным средством в искоренении бандитизма, я считаю более радикальным средством в искоренении бандитизма, со стороны духовенства есть изложение христианских истин и морали.

Я признаю, что два раза читал антисоветскую нелегальную печать, издаваемую националистическим подпольем в Литве, это было в 1945 или же в 1946 году, но от кого эту литературу получал не помню. После прочтения я ее уничтожил и другим лицам читать не давал.

Связи с антисоветским националистическим подпольем я не имел, содействия этому подполью никакого не оказывал и участников подполья в своей резиденции не укрывал. Если органами Советской власти и были арестованы кто либо из участников подполья, проживавших в здании Кайшедорской курии, то я с этими лиуами никакой антисоветской связи не имел. Антисоветских сборищь в моей квартире не проводилось, антисоветских и провакационных слухов я не распостранял.

Протокол с моих слов записан верно, лично
мною прочитан, в чем и расписываюсь.

Допросил: зам. нач. 3-го отделения следотдела
МГБ ЛССР, ст. лейтенант ГОЛИЦЫН

Man pavaldūs dvasininkai, bažnyčiose supažindindami tikinčiuosius su mano antitarybinio turinio ganytojiškais laiškais iš esmės dirbo antitarybinį darbą pagal mano nurodymus, tačiau, rašydamas cirkuliarą ir ganytojiškus laiškus, aš neturėjau tikslo kovoti prieš Tarybų valdžią nes Tarybų valdžia Lietuvoje tuo metu neegzistavo ir aš nebuvau tikras, kad ji vėl bus atkurta, o jeigu Tarybų valdžia vis dėlto Lietuvoje būtų atkurta, aš norėjau, kad tikintys lietuviai laikytųsi religijos, nepasiduotų bolševikų ir jų sukurtų organizacijų vykdomai antireliginei propagandai.

Po vokiečių išvijimo iš Lietuvos aš daviau nurodymą kunigams, kad jie nesiveltų į politiką ir neleistų naudoti bažnyčios Tarybų valdžios politinių ar ekonominių priemonių įgyvendinimo tikslams. Iš dalies aš nepritariau, kad bažnyčiose būtų skelbiami visokie atsišaukimai, smerkiantys banditizmą Lietuvoje, nes, mano nuomone, tai nebuvo radikali priemonė banditizmui likviduoti, radikalesnė priemonė galėjo būti dvasininkų skelbiamos krikščioniškos tiesos ir moralė.

Aš pripažįstu, kad du kartus skaičiau antitarybinę nelegalią spaudą leidžiamą nacionalistinio pogrindžio Lietuvoje, tai buvo 1945 ar 1946 metais, tačiau kas man davė šią literatūrą nepamenu. Perskaitęs aš ją sunaikinau ir kitiems skaityti nedaviau.

Ryšių su antitarybiniu nacionalistiniu pogrindžiu aš neturėjau, jo niekaip nerėmiau ir pogrindžio dalyvių neslėpiau savo rezidencijoje. Jeigu Tarybų valdžios organai ir suėmė ką nors iš pogrindžio dalyvių, gyvenusių Kaišiadorių kurijos patalpose, aš su šiais asmenimis jokių ryšių neturėjau. Antitarybiniai susirinkimai mano bute nevyko, antitarybinių provokacinių gandų aš neskleidžiau.

Protokolas pagal mano žodžius surašytas teisingai,
asmeniškai jį perskaičiau ir pasirašau.

(Vysk. T.MATULIONIO parašas)

Tardė: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
virš. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(parašas)


ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Арестованного МАТУЛИОНИС Теофилия Юрьевича

от 27 января 1947 года.

Допрос начат в 20 часов
Допрос окончен в 24 часа

ВОПРОС: Вы давали подчиненному Вам духовенству указания о сборе средств в пользу лиц репресированных органами Советской власти?

ОТВЕТ: Насколько мне помнится в 1944 году я издал циркуляр для ксендзов Кайшедорской епархии о том, чтобы они провели сбор средств в костелах для оказания помощи семьям политических заключенных и вывезенных в СССР.

ВОПРОС: Вам пред'является циркуляр № 541 от 24 мая 1944 года, подписанный Вами и канцлером КИШКИС. Вы этот уиркуляр издавали?

ОТВЕТ: Да, издавал. Пред'явленный циркуляр № 541 написан мною 24 мая 1944 года и был разослан для исполнения ксендзам подчиненной мне Кайшедорской епархии.

ВОПРОС: Из каких побуждений Вы издали этот циркуляр?

ОТВЕТ: Из побуждений религиозных христианских - помочь пострадавших от Советской власти.

ВОПРОС: Как практически происходило исполнение этого циркуляра?

ОТВЕТ: На этот вопрос я ответиь затрудняюсь, поскльку личного контроля за исполнением данного циркуляра мною не осуществлялось. Ксендзы епархии все собранные...на територии своих приходов.

ВОПРОС: Вами велся учет лиц пострадавших от Советской власти за проведение антисоветской работы?

ОТВЕТ: Такого учета мною не велось. Указаний подчиненному мне духовенству по вопросу учета лиц пострадавших от Советской власти за проведение антисоветской работы я не давал.

ВОПРОС: Какое участие Вы принимали в деятельности Общества взаимной помощи?

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,

TARDYMO PROTOKOLAS

1947 m. sausio 27 d.

Tardymas pradėtas 20 valandą
Tardymas baigtas 24 valandą

KLAUSIMAS: Ar Jūs davėte nurodymus dvasininkams dėl lėšų rinkimo asmenims, represuotiems Tarybų valdžios?

ATSAKYMAS: Kiek pamenu, 1944 metais išleidau cirkuliarą Kaišiadorių vyskupijos kunigams, kad bažnyčiose rinktų lėšas politinių kalinių ir išvežtųjų į TSRS šeimoms.

KLAUSIMAS: Jums pateikiamas 1944 metų gegužės 24 dienos cirkuliaras Nr. 541 su Jūsų ir kanclerio KIŠKIO61 parašu. Ar Jūs šį cirkuliarą išleidote?

ATSAKYMAS: Taip, išleidau. Pateiktą cirkuliarą Nr. 541 aš parašiau 1944 metų gegužės 24 dieną ir išsiunčiau man pavaldžios Kaišiadorių vyskupijos kunigams.

KLAUSIMAS: Kas paskatino Jus išleisti tokį cirkuliarą?

ATSAKYMAS: Religiniai krikščioniški įsitikinimai - padėti nukentėjusiųjų nuo Tarybų valdžios šeimoms.

KLAUSIMAS: Kaip šis cirkuliaras buvo įgyvendinamas praktiškai?

ATSAKYMAS: Į šį klausimą man atsakyti sunku, nes asmeniškai nekontroliavau jo vykdymo. Vyskupijos kunigai visas surinktas ... savo parapijos teritorijoje.

KLAUSIMAS: Ar Jūs sudarinėjote nuo Tarybų valdžios organų dėl antitarybinės veiklos nukentėjusių asmenų sąrašus?

ATSAKYMAS: Tokių sąrašų aš nesudarinėjau. Nurodymų man pavaldiems dvasininkams sudarinėti nuo Tarybų valdžios organų dėl antitarybinės veiklos nukentėjusių asmenų sąrašus nedaviau.

KLAUSIMAS: Kuo pasireiškė Jūsų veikla Tarpusavio pagalbos draugijoje?

61 Prel. S. Kiškis - Kaišiadorių vyskupijos kancleris 1939-1945 m. Sovietų valdžios suimtas ir nuteistas 1945 ir 1957 m.

 


ОТВЕТ: В деятельности Общества взаимной помощи я непосредственного участия не принимал. Характер деятельности этого общества мне полностью не известен. Я допускаю, что циркуляр № 541 о сборе средств в пользу семей политзаключенных и вывезенных в СССР, мною был издан в результате обращения этого общества, но утверждать этого не могу.

ВОПРОС: Кроме циркулярного указания о сборе средств Вы другие указания по этому вопросу давали подчиненному Вам духовенству?

ОТВЕТ: Насколько мне помнится я больше никаких указаний о сборе средств подчиненному мне духовенству не давал.

Протокол с моих слов записан верно, лично
мною прочитан, в чем и расписываюсь.

Допросил: зам. нач. 3-го отделения следотдела
МГБ ЛССР, ст. лейтенант ГОЛИЦЫН

ATSAKYMAS: Tarpusavio pagalbos draugijos veikloje tiesiogiai aš nedalyvavau. Šios draugijos veiklos pobūdis man nėra visiškai žinomas. Gali būti, kad cirkuliarą Nr. 541 dėl lėšų politinių kalinių ir išvežtųjų į TSRS šeimoms rinkimo aš išleidau po šios draugijos kreipimosi, tačiau tiksliai to patvirtinti negaliu.

KLAUSIMAS: Ar be jau minėto cirkuliaro dėl lėšų rinkimo Jūs davėte kokius nors nurodymus Jums pavaldžiai dvasininkijai šiuo klausimu?

ATSAKYMAS: Kiek pamenu, daugiau jokių nurodymų dėl lėšų rinkimo man pavaldžiai dvasininkijai nedaviau.

Protokolas pagal mano žodžius surašytas teisingai,
asmeniškai jį perskaičiau ir pasirašau.

(Vysk. T.MATULIONIO parašas)

Tardė: LTSR MGB Tardymo skyriaus 3-iojo poskyrio
virš. pav. vyr. leitenantas GOLICYNAS
(parašas)


ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Арестованного МАТУЛИОНИС Теофилия Юрьевича

г. Вильнюс    от 28 января 1947 года.

Допрос начат в 10 часов Допрос окончен в 17 часов

ВОПРОС: Вы давали указания подчиненному Вам духовенству об усилении воспитания молодежи в католическом духе?

ОТВЕТ: Я давал указания подчиненному мне духовенству в писменной и устной форме об усилении воспитания детей и молодежи в католическом духе путем преподования законов религии в костеле, не допускать разрушения религии молодежи, вступающей в комсомольские и пионерские организации.

ВОПРОС: Совещания работников Кайшедорской курии по этому вопросу Вы проводили?

ОТВЕТ: Официальных совещаний по вопросу усиления воспитания молодежи в католическом духе мною не проводилось, но обмен мнениями по этому вопросу между работниками Кайшедорской курии был.

ВОПРОС: У нас имеются данные о том, что вы в апреле 1945 года проводили совещание с работниками Кайшедорской курии по вопросу воспитания молодежи в католическом духе. Расскажите об этом совещании.

ОТВЕТ: Насколько мне помниться, в указанное время было проведено не совещание, а простой обмен мнениями по этому вопросу между работниками Кайшедорской курии: генерал викарием ЛАБУКАС, канцлером КИШКИС, викарным ксендзом Кайшедорского кафедрального костела ПЕТКЯВИЧЮС и мною.

ВОПРОС: К какому же выводу вы приходили при обсуждении этого вопроса?

ОТВЕТ: В резултате обмена мнениями по вопросу воспитания молодежи и детей в католическом духе мы приходили к выводу, что католическая церковь строго запрещает детям и молодежи принадлежать к любой антирелигиозной организации, так как такие организации создают опасность для верования и нравственности вырастающего поколения.[...] Поэтому католическая церковь не может согласится с тем, что верующие,

Suimtojo Teofiliaus MATULIONIO, Jurijaus s.,

TARDYMO PROTOKOLAS

Vilnius    1947 m. sausio 28 d.

Tardymas pradėtas 10 valandą.
Tardymas baigtas 17 valandą.

KLAUSIMAS: Ar Jūs davėte nurodymus Jums pavaldiems dvasininkams dėl jaunimo auklėjimo katalikiška dvasia sustiprinimo?

ATSAKYMAS: Aš daviau man pavaldiems dvasininkams nurodymus raštu ir žodžiu dėl vaikų ir jaunimo auklėjimo katalikiška dvasia sustiprinimo, dėstant tikybą bažnyčiose, stengiantis, kad jaunuoliai, stojantys į komjaunimo ir pionierių organizacijas, neprarastų tikėjimo.

KLAUSIMAS: Ar dėl to vyko Kaišiadorių kurijos darbuotojų pasitarimai?

ATSAKYMAS: Oficialių pasitarimų dėl jaunimo auklėjimo katalikiška dvasia sustiprinimo nebuvo, tačiau nuomonėmis tarp Kaišiadorių kurijos darbuotojų tuo klausimu pasikeista buvo.

KLAUSIMAS: Mes turime duomenų, kad 1945 metų balandžio mėnesį buvo Kaišiadorių kurijos darbuotojų pasitarimas dėl jaunimo auklėjimo katalikiška dvasia. Papasakokite apie šį pasitarimą.

ATSAKYMAS: Kiek aš pamenu, nurodytu laiku įvyko ne pasitarimas, o paprastas pasikeitimas nuomonėmis šuo klausimu tarp Kaišiadorių kurijos darbuotojų: generalinio vikaro LABUKO, kanclerio KIŠKIO, Kaišiadorių katedros vikaro PETKEVIČIAUS ir manęs.

KLAUSIMAS: Kokią išvadą padarėte apsvarstę šį klausimą?

ATSAKYMAS: Pasikeitę nuomonėmis dėl vaikų ir jaunimo auklėjimo katalikiška dvasia, mes padarėme išvadą kad katalikų bažnyčia griežtai draudžia vaikams ir jaunuoliams priklausyti bet kokiai antireliginei organizacijai, nes tokios organizacijos kelia grėsmę augančios kartos tikėjimui ir dorai [,..]Todėl katalikų bažnyčia negali sutikti su tuo, kad tikintieji, taip pat tikinčių tėvų vaikai priklausytų tokioms organizacijoms, kurių nariams, be


также дети верующих родителей принадлежали бы к таким организациям, членам которых помимо других обязаностей, поручается вести борьбу с религиозными предрассудками. Исходя из учения католической церкви вина падает на каждого, кто сознатеьно и свободно записывается в антирелигиозные организации, кто разрешает записыватся в антирелигиозные организации находящимся под его попечением лицам и каким либо образом влияет на это.

ВОПРОС: Были ли разногласия между вами при обсуждении этого вопроса?

ОТВЕТ: В процесе обмена мнениями ксендзы КИШКИС и ПЕТКЯВИЧЮС высказались за то, чтобы об'явить в костелах о запрещении католической церкви вступать детям верующих в антирелигиозные организации - комсомол и пионеры, и предупредить родителей, что они несут ответвенность за своих детей, вступающих в комсомол и пионеры.

Я и ЛАБУКАС высказались против такого предложения. Лично я пытался этот вопрос разрешить официальным путем и свои взгляды по этому вопросу изложил в письме на имя Министра просвещения Литовской ССР, которое было мною написано в апреле 1945 года.

В другом об'еме и направлении вопрос о воспитании молодежи в католическом духе мною с подчиненным мне духовенством не обсуждался.

ВОПРОС: Известно, что некоторые подчиненные вам ксендзы открыто выступали в костелах и об'являли, что католическая церковь запрещает детям верующих вступать в комсомольские и пионеские организации, что родители комсомолцев и пионеров несут ответственность перед католической церковью за это и т. д. Вы давали им установку на это.

ОТВЕТ: Мне известно, что с подобными об'явлениями выступали в апреле 1945 года в Кайшедорском кафедральном костеле ксендзы КИШКИС и ПЕТКЯВИЧЮС, но я им своего согласия и разрешения на это не давал, они действовали самостоятельно. КИШКИС и ПЕТКЯВИЧЮС за это их выступление я не осуждал, поскольку они это делали из чисто религиозных побуждений.

ВОПРОС: Откуда Вам это известно?

ОТВЕТ: Я так полагаю, посколько ксендзы КИШКИС и ПЕТКЯВИЧЮС мне известны как идеальные священники, ревностно исполняющие свои религиозные обязанности, но они оба с повышенным темпераментом и не всегда обдумывали все стороны своих действий.

kitų pareigų, privaloma kovoti su religiniais prietarais. Pagal katalikų bažnyčios mokymą nusikalsta kiekvienas, kuris sąmoningai ir laisva valia įsirašo į antireliginę organizaciją kas leidžia įstoti į antireligines organizacijas savo globotiniams arba kokiu nors būdu daro įtaką šia linkme.

KLAUSIMAS: Ar buvo nesutarimų svarstant šį klausimą?

ATSAKYMAS: Diskutuojant, kunigai KIŠKIS ir PETKEVIČIUS pasisakė už tai, kad bažnyčiose būtų paskelbta apie katalikų bažnyčios draudimą tikinčiųjų vaikams stoti į antireligines organizacijas - komjaunimą ir pionierius, o tėvus įspėti, kad jie atsakingi už savo vaikus, stojančius į komjaunimą ir pionierius.

Aš ir LABUKAS pasisakėme prieš tokį pasiūlymą. Asmeniškai aš bandžiau šį klausimą spręsti oficialiu būdu ir savo požiūrį šiuo klausimu išdėsčiau laiške Lietuvos TSR Švietimo ministrui, kurį parašiau 1945 metų balandžio mėnesį.

Kitokiu būdu jaunimo auklėjimo katalikiška dvasia klausimo su man pavaldžiais dvasininkais nesvarsčiau.

KLAUSIMAS: Žinomą kad kai kurie jums pavaldūs kunigai bažnyčiose atvirai skelbė, kad katalikų bažnyčia draudžia tikinčiųjų vaikams stoti į antireligines - komjaunimo ir pionierių organizacijas, kad komjaunuolių ir pionierių tėvai už tai atsakingi bažnyčiai ir t.t. Ar Jūs jiems davėte dėl to nurodymus?

ATSAKYMAS: Aš žinau, kad 1945 metų balandžio mėnesį Kaišiadorių katedroje taip kalbėjo KIŠKIS ir PETKEVIČIUS, tačiau tam aš nedaviau jiems leidimo, jie veikė savarankiškai. KIŠKIUI ir PETKEVIČIUI už tokias kalbas aš nedariau priekaištų, nes jie tai darė vedini tik religinių paskatų.

KLAUSIMAS: Iš kur Jūs tai žinote?

ATSAKYMAS: Aš taip manau, nes pažįstu kunigus KIŠKĮ ir PETKEVIČIŲ kaip idealius dvasininkus, pavyzdingai vykdančius savo religines pareigas, tačiau jie abu karšto temperamento ir dėl to ne visada visapusiškai apsvarstydavo savo veiksmus.


ВОПРОС: В своем писме на имя Министра просвещения Литовской ССР Вы писали, что в некоторых местах отдельные заведущие школ, учителя и комсорги путем ложных обещаний, обманом и даже угрозами записывают детей верущих в комсомол и пионеры. Вы можете привести такие факты?

ОТВЕТ: Лично мне такие факты не известны, о них меня в устной и писменой форме информировали некоторые настоятели приходов, фамилии которых сейчас не помню.

ВОПРОС: Вы проверяли правдоподобность фактов якобы насилственного вовлечении детей в комсомольские и пионерские организации?

ОТВЕТ: Нет, не проверял.