Atiduok Tėvynei, ką privalai!

RŪPINTOJĖLIS

LLKS PARTIZANO maldos ir apmąstymai

Papildytas PRR leidinys

Išleido ŽEMAIČIŲ Apygarda
Būstinė ......1953

Kryžiaus Kelias

Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manęs, nėra manęs vertas.

Kryžiaus ir erškėčių kelią, Viešpatie Kristau, Tu perėjai pirmas.
Perėjai, kaip niekins kitas.
Tavo kūną nuo galvos iki kojų žymi žaizdų raudai.

Žinau, kartus ir kietas tas Tavo kryžiaus kelias.
Bet dėl to, kad jis tavo, mane jis žavi ir traukia.

Esu vaikas tautos, kuri pamėgo Tavo kryžius.
Pamėgo, nes pati yra praėjusi baisų kryžiaus kelią.
Ne kartą atrodė, kad ji puls po savo našta ir nepakils.
Bet tavo kančios stiprinama Ji kėlė.

Kančia neišvengiama ir mano daliai.
Kryžiaus keliu ir man lemta eiti.

Pamokyk mano ir mano tautą, Mokytojau.
Pamokyk sekti Tave kenčiantį.

LIETUVOS HIMNAS

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žemė!
Iš praeities Tavo sūnus
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina,
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvos
Tamsumus pašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse.
Vardan tos Lietuvos.
Vienybė težydi!

PRIESAIKA

Partizano Priesaika
 „Prisiekiu Visagalio Dievo akivaizdoje, kad ištikimai ir sąžiningai vykdysiu Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio nario pareigas, kovosiu dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atstatymo, nesigailėdamas nei savo turto, nei sveikatos, nei gyvybės, tiksliai vykdysiu sąjūdžio įstatus, statutus ir savo viršininkų įsakymus, šventai laikysiu visas man patikėtas paslaptis, niekada su Lietuvos priešais nesitarsiu, jokių žinių jiems neteiksiu ir visa ką tik apie juos sužinosiu, tuoj savo viršininkams pranešiu, saugosiu šalies gerovę ir visur elgsiuos, kaip doram, klusniam ir narsiam laisvės kovotojui elgtis pridera.

Gerai žinau, kad už sąmoningą uždavinių nevykdymą ir paslapties išdavimą man gresia mirties bausmė.

Tepadeda mari Viešpats. Dievas mano darbuose Tėvynei Lietuvai".

Iškilmingas pasižadėjimas

..Iškilmingai pasižadu, kad ištikimai ir sąžiningai vykdysiu Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio nario pareigas, kovosiu dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atstatymo, nesigailėdamas nei savo turto, nei sveikatos, nei gyvybės, tiksliai vykdysiu sąjūdžio įstatus, statutus ir savo viršininkų įsakymus, šventai laikysiu man visas patikėtas paslaptis, niekada su Lietuvos priešais nesitarsiu, jokių žinių jiems neteiksiu ir visa ką tik apie juos sužinosiu, tuojau viršininkams pranešiu; saugosiu šalies gerovę, visada atsidėjęs dirbsiu Tėvynei Lietuvai ir visur elgsiuos, kaip doram, klusniam ir narsiam laisvės kovotojui pridera.

Gerai žinau, kad už sąmoningą uždavinių nevykdymą ir paslapties išdavimą man gresia mirties bausmė.

Tebūnie mano valia stipri -šį pasižadėjimą garbingai ištesėti".

Slapuko priesaika

 „Prisiekiu Visagalio Dievo akivaizdoje, kad ištikimai ir sąžiningai vykdysiu Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio nario pareiga, kovosiu dėl Lietuvos Laisvės ir nepriklausomybės atstatymo, nesigailėdamas nei savo turto, nei sveikatos, nei gyvybės, tiksliai vykdysiu sąjūdžio įstatus, statutus ir savo viršininkų įsakymus, šventai laikysiu visas man patikėtas paslaptis ir visa, ką tik apie Lietuvos priešus sužinosiu, tuojau savo viršininkams pranešiu; saugosiu šalies gerovę ir visur elgsiuos, kaip doram, klusniam ir narsiam laisvės kovotojui elgtis pridera.

Gerai žinau, kad už sąmoningą uždavinių nevykdymą ir paslapties išdavimą man gresia mirties bausmė.

Tepadeda man Viešpats Dievas mano darbuose Tėvynei Lietuvai".

Iškilmingas pasižadėjimas

„Iškilmingai pasižadu, kad ištikimai ir sąžiningai vykdysiu Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio nario pareigas, kovosiu dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atstatymo, nesigailėdamas nei savo turto, nei sveikatos, nei gyvybės, tiksliai vykdysiu sąjūdžio įstatus, statutus ir viršininkų įsakymus, šventai laikysiu visas man patikėtas paslaptis ir visa, ką tik apie Lietuvos priešus sužinosiu, tuojau savo viršininkams pranešiu; saugosiu šalies gerovę, visada atsidėjęs dirbsiu Tėvynei Lietuvai ir visur elgsiuos, kaip doram, klusniam ir narsiam laisvės kovotojui elgtis pridera.

Gerai žinau, kad už sąmoningą uždavinių nevykdymą ir paslapties išdavimą man gresia mirties bausmė.

Tebūnie mano valia stipri ši garbingą pasižadėjimą ištesėti".

Talkininko priesaika

„Prisiekiu Visagalio Dievo akivaizdoje, kad ištikimai ir sąžiningai vykdysiu Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio nario pareigas, visomis išgalėmis kovosiu dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atstatyme, tiksliai vykdysiu, kiek tai man apystovos leis, savo viršininkų įsakymus, šventai laikysiu visas patikėtas man paslaptis ir visa, ką tik apie Lietuvos priešus sužinosiu, tuojau savo viršininkams pranešiu; saugosiu šalies gerovę ir visur elgsiuos, kaip doram, klusniam ir narsiam laisvės kovotojui pridera.

Gerai žinau, kad už paslapties išdavimą man grėstų mirties bausmė.

Tepadeda man Viešpats Dievas mano darbuose Tėvynei Lietuvai".

Iškilmingas pasižadėjimas

„Iškilmingai pasižadu, kad ištikimai ir sąžiningai vykdysiu Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio nario pareigas, visomis išgalėmis kovosiu dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atstatymo, tiksliai vykdysiu, kiek tai man apystovos leis, savo viršininkų įsakymus, šventai laikysiu visas man patikėtas paslaptis ir visa, ką tik apie Lietuvos priešus sužinosiu, tuojau savo viršininkams pranešiu; saugosiu šalies gerovę, visada atsidėjęs dirbsiu Tėvynei Lietuvai ir visur elgsiuos, kaip doram, klusniam ir narsiam laisvės kovotojui elgtis pridera.

Gerai žinau, kad už paslapties išdavimą man gresia mirties bausmė.

Tebūnie mano stipri valia šį pasižadėjimą garbingai ištesėti".

Bendroji malda

Dieve Ramintojau, ateik į neramias, išvargintas mūsų širdis, pripildyk jas savo rimtimi, išsklaidyk abejones ir nekantrumą, pažadink baimę.
Dieve Pašventintojau, pašvęsk mūsų darbą ir nemigo naktis, mūsų viltis ir ilgesius.

Dieve, Didžioji Šviesa, nuskaidrink mūsų jausmus ir mintis, apvalyk mus nuo pikto.

Dieve, mūsų Vienytojau, laikyk mus vienam būry, derink mūsų nuotaikas, lygink mūsų pažiūras, glausk mus vienus su kitais didžiausios meilės ryšiu.

Dieve, Išminties Davėjau, mokyk mus tikro gyvenimo kelio, kurstyk mumyse norą pažinti tiesą, padėk teisingai suprasti vieniems kitus.

Dieve, Tiesos Liudytojau, kad ir mes išpažintume tiesą savo žodžiu ir gyvenimu, išpažintume drąsiai ir be baimės.

Dieve, Valios Stiprintojau, grūdink mūsų dvasines galias, didink mūsų valios ryžtą, ugdyk mumyse norą pamėgti tavo vardą.
Dieve, Meilės Liepsna, kurstyk geriausius mūsų pasiryžimus, skaidrink mūsų papročius.
Amen.

Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį,
Kur mūsų sodybos, kur bočių kapai.
Juk tėviška tavo malonė daug gali.
Mes tavo per amžius Lietuvos vaikai.
Neapleisk, Aukščiausias, mūsų ir brangios Tėvynės.
Maloningas ir galingas per visas gadynes!

Žmogus Tėvynėje tiek gyvas yra, kiek ji jam jo širdyje yra.

Ryto maldos

Tavo garbei, Viešpatie, pavedu šią dieną.
Skiriu ją savo šeimos, brolių partizanų ir mielosios Tėvynės labui.

Su auka ir su gera nuotaika pakelsiu darbo sunkumus.
Su tavimi, Viešpatie, nebus man sunki jokia auka ir nepakeliamas joks bandymas.
Kiekvienu atveju būsiu ramus, kaip rami mano tautos dvasia ir giedras, kaip tautos dangus.

Viešpatie, kuris esi Tiesa, duok man būti teisiam, kurs esi Meilė — būti meiliam, kurs esi Gėris — būti geram.

Iš tavo rankų, Dieve, gaunu savo rytą.
Iš tavo rankų ir Šviesi darbų diena.

Iš tavo rankų man ir laimė mano krito, Ir praeitis, ir dabartis, ir rytdiena.

Ačiū tau, Viešpatie, kad siunti mums ne vien saulės spindulius, nuo kurių mes galėtume virsti tyruma, bet teiki debesų ir lietaus, kad galėtume gaminti vaisių. , (Apr.3,19);

Į KRISTŲ RŪPINTOJĖLĮ

Viešpatie Kristau, kuris mūsų tautos kryžkelėse ir pakelėse Rūpintojėliu rymai, rūpinkis, prašome, ir toliau mūsų likimu.
Padėk mūsų tautai sunkiomis jai valandomis ir neleisk, kad ji, tiek kentėjusi, būtų nepaguosta ir nesuraminta.

Tu susirūpinęs, gerasis Rūpintojėli, kaip ir mes.
Tu užjauti mus ir guodi mus.
Guosime ir mes tave, ir užjausime.
Guosime kantriai pakeldami kančias ir auką.

Per tave, mūsų Rūpintojėli, ir tavo kančią, mes eisime į garbę, kurioje tu su savo ir mūsų Tėvu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

Teisk mane, o Dieve, ir gink mano bylą nuo nešventos giminės, gelbėk nuo neteisaus ir klastingo žmogaus.

(XL II psalmė.)

Iš sutemų, pro pelkes ir girias,
Ateina minios, upėm iriasi
laivai ir valtys...

Tegu, tegu laukus — tūnojimo marias
Prižadins giesmės ir šauksmai:
— Mes norim keltis:

 

Jaunystė sukurta ne džiaugsmui, ne malonumams, — Ji sukurta tik heroizmui.

VAKARO MALDA

Viešpatie, tu valdai dangų ir žemę— laimink mūsų Lietuvą ir į mūsų širdis įdiek Tėvynės meilę.
Duok mums būti narsiems, kad taptume verti savo protėvių.
Leisk mums išsaugoti savo šventą tikėjimą, mūsų tėvų palikimą.
Laimink lietuvius partizanus, kurie kovoja už teisingumą ir savo kiemą.
Duok mums jėgų didžiausiai aukai už savo tautą ir Tėvynę.
Tau, Triasmenis Dieve, pavedu aš save šią naktį.
Apsaugok mane ir mano draugus nuo pavojų.

Pavedu tau, Viešpatie, visus šios dienos savo ir mano tautos vargus, kovas ir laimėjimus, visa tai, kas buvo gero ar bloga.
Koks esu, esu tavo, Viešpatie.
Tu, Visagalis Dieve, padėjai man šiandien kovoje už mano tautą ir Tėvyne, padėk man ir toliau.
Duok, kad rytoj aš būčiau dar ištikimesnis ir tvirtesnis.

Per Jėzų Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Teka nuo amžių srovė krikštolinė,
Neša ji laisvę paties Visagalio.

Viešpatie, stiprink tu mano  Tėvynę,
Vargt ir kentėti neleisk jai be galo.

MALDA UŽ TĖVYNĘ

Dieve, kuris leidai tautas ir įdiegei Joms laisvės troškimą, gražink ir mūsų tėvynei laisvės dienas.
Tegul tie bandymai, kuriuos tu skyrei mūsų šaliai, nebūna jos pražūčiai, bet greitesniam jos prisikėlimui ir didesnei jos dvasinei gerovei.

Laimink, Viešpatie, mus, kurie su ginklu stojam prieš pavergėjus.
Duok mums jėgų pakelti didžią partizano dalią. Padaryk, kad mes visi grįžtume į namus, nešdami naują atgimimo ugnį.

Siųsk, Viešpatie, išminties ir stiprybės dvasios tiems, kurie dirba mūsų tautai ir aukojasi jos labui.
Padėk savo tėviška meile ir globa pasilikusiems namuose mūsų broliams ir sesėms.
Stiprink dėl tavo vardo ir tautos laisvės kenčiančius, guosk liūdinčius ir nuskriaustuosius, amžina šviesą suteik, Viešpatie, tiems, kurie jau yra mirę kovos lauke.

Švenčiausioji Mergele Marija, Aušros Vartų gailestingumo Motina, pavesk savo dieviškajam Sūnui, Jėzui Kristui, mūsų Lietuvą, kuri taip nuoširdžiai tave myli ir garbina.

Neleisk, kad tavo sūnaus vardas būtų išrautas iš lietuvio širdies.

Šventasis Kazimierai, mūsų tautos globėjau, vadovauk mūsų kovai dėl laisvės, kaip kitados stebuklingu būdu, kad vadovavai mūsų tėvams.

Per Kristų, mūsų Viešpatį, kurį tiki, išpažįsta ir myli kiekvienas Taurus lietuvis. Amen.

Viršum žemės nurimusio juoko,
Viršum plieno, ugnies ir patrankų.
Pro žvaigždžių ir pro mėnesio šokį
Kažkas tiesia kruviną ranką.

MALDA UŽ MIRUSIUS.

Tu žinai, Viešpatie, kokie jausmai jungia mus su tais, kurių jau nebėra mūsų tarpe.
Jie buvo mūsų šeimos Broliai, Sesės, mūsų vargų nuoširdžiausi dalyviai.
Tiesa, jie buvo žmonės, kaip ir mes, su savo silpnybėmis ir dorybėmis.
Leisk, Viešpatie, prisiminti juos ir prašyti jiems savo gailestingumo.
Užskaityk, Viešpatie, ypač aukas tų, kurie, kaip karžygiai aukojasi už geresnę tautos ateitį.
Suteik jiems ir visiems mūsų mirusiems ramybę tavo ir šviesą per amžius.
Amen.

Į KRISTŲ RŪPINTOJĖLĮ

Nužengi tu, Viešpatie Kristau, kaip rasa į išdžiūvusią žemę, ir mes atgyjame it gėlės laukuose.
Tu apgaubi mus tyla ir rimtim.
Ir mes džiaugiamės kaip vaikai.

Gimęs Kūdikėli, daryk mus Dievo vaikais.
Dievo Sūnau, duok mums Dievo sūnų laisvės.
Atėjusi nauja Šviesa, leisk ir mums, kaip žiburiams, šviesti naujai gimstantiems laikams.
Amen.

Marija, Marija,
Skaisčiausia Lelija,
Tu švieti aukštai danguje.

Palengvink vergiją,
Pagelbėk žmonijai,
Išgelbėk nuo priešo baisaus.

MIŠIŲ MALDOS

Suklaupę meldžiam, Jėzau saldžiausias, Maldas priimki mūsų karščiausias,

Mus išmokyki Dievą pažinti.
Pildyt jo valią ir jį garbinti.

Tavo valia, Viešpatie, keliauju lietuviškos Golgotos vieškeliu.
Vien tavo garbei ir Tėvynės laisvei plakančia širdimi, nulenkiu galvą prieš tavo auka; ji mano kelių vadovas, ji tikroji mano gyvenimo paguoda.

Aukojuos tau, Viešpatie, nuodėmingas, maldauju tave — Šventųjų Šventąjį.
Aš būtybė, neišvengianti dažno melo, kreipiuosi į tave — pačia Tiesą.
AŠ, kurio būtyje taip dažna neapykantos ir abojumo, noriu vienytis su tavimi - pačia Meile.
Išteisink mane, Tėve, ir rauk iš manęs niekingąjį žmogų. Siusk savo šviesą ir tiesą — teveda jos mane į tą didžiąją auką, kurią paruošė mums Jėzus Kristus, tavo Sūnus, mūsų Brolis. Pasigailėk manęs, Dieve, ir, atleidęs mano nuodėmes, nuvesk mane į amžinąjį gyvenimą.

Apvalyk, Viešpatie, ir mano tautą. Atleisk įžeidimus padarytus tau mano tautos.

AUKOJIMUI

Nužeminta dvasia ir sugraudinta širdimi prašau tave, gerasis Tėve, priimk šią duonos ir vyno auką.
Ji ne trukus taps tavo sūnaus Jėzaus Kristaus auka.

Priimk ją prisiminti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančiai, prisikėlimui ir į dangų įžengimui.
Priimk pagarbinti garbingajai Mergelei Marijai, šv. Jonui Krikštytojui, šventiesiems apaštalams Petrui ir Povilui, ir visiems šventiesiems.
Priimk už nesuskaitomas mano nuodėmes ir įžeidimus, apsileidimus ir papiktinimus.
Priimk prašau, ne tik už mane, bet ir už visus mano kovos brolius ir seseris — partizanus, kurie yra gyvųjų eilėse ir mirusiųjų skaičiuje.
Už artimuosius, tėvus, partizanui tėvais, broliais, seserimis likusius lietuvius.
Priimk už tuos. kurie svečiose šalyse kovoja už Lietuvos laisvę, kurie ištrėmimų ar kalėjimų kankiniai yra, kurie kankiniais paliko gyvųjų eiles.
Duok, Viešpatie, kad ši auka būtų mano ir jųjų išganymui.
Amen.

PRIEŠ PAKYLĖJIMĄ

Štai keisis duona į kūną ir vynas į kraują.

Keisis panašiai, kaip tada, kai tavo rankos paėmė duoną ir vyno taurę, o tavo lūpos tarė:
„Tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas".
Šio stebuklo pirmieji liudytojai buvo tavo mokiniai.
Paskui liudytojų skaičius au
go tiek kartu, kiek šis stebuklas kartojosi.
O kartotis jis turėjo, nes argi tu pats nesakei:
„Kiek kartų tai darysite, man atminti darykite".
Nūn, mano Kristau, ir
aš esu didžiojo tavo stebuklo liudytojas.
Nežinau, ar tuo turėčiau daugiau stebėtis, ar didžiuotis.

PO PAKYLĖJIMO

Leisk, Gerasis Stebukladari, šią valandą prašyti tave ir tikėtis iš tavęs vieno dalyko.
Pakeitęs duoną į savo Kūną ir vyną į savo Kraują, ar nepakeisi ir mano širdies — kietos, šaltos, į širdį — pilną meilės tau ir artimui.
Ar nepakeisi mano proto — abejingo ir nerangaus, į protą — jautrų tavo apreikštajai tiesai.

Padaryk, Viešpatie, šį stebuklą mano sieloje, nors ir nebūčiau to vertas.

Pakeisk, prašau, ir mano tautos veidą, kad jam spindėtų Dievo tautos veidas ir mano tautos valia, kad per ją reikštųsi tavo valia. Amen.

DVASINĖ KOMUNIJA

Apvalyk mane. Dieve, nuo visų mano kalčių — buvusių, esamų ir būsimų, kad gryna širdimi galėčiau artintis prie tavo puotos stalo. Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, sunaikink ir manąsias.
Viešpatie Kristau, kuris savo apaštalams tarei:
„Ramybę palieku jums, ramybę duodu jums", — suteik ir man dvasios giedrumą.
Be jo taip sunku būtų mūsų būty.
Ateik į mano širdį, Dieve, pats, ir teįsigali manyje dvasios rimtis.

Per savo Švenčiausią Kūną ir Kraują, Viešpatie Kristau;
išlaisvink mane iš visų mano blogybių ir padaryk klusnų mane tavo visiems Įsakymams.
Tavo kūnas, kurį, kad ir nevertas būdamas ruošiuosi priimti, teneesie mano pasmerkimui ir teismui, bet teeinie mano dvasiai ir kūnui patobulinti. Ateik, Viešpatie, į mano širdį pats ir mano siela bus pagydyta.
Amen.

PABAIGAI

Priimk, Švenčiausioji Trejybe, šią auką, kurią su malonumu tau aukoju ir būk gailestingas man ir visiems tiems, už kuriuos meldžiausi.

Tepalaimina mane Visagalis Dievas Tėvas ir sūnus ir Šventoji dvasia.
Amen.

Išlydėk mane, Viešpatie, iš mūsų nūdienos namų, paženklinęs ta tikrąja šviesa, kuri padaro mus Dievo vaikais. 

Garbė ,tau, Dieve. Amen.

MALDA UŽ TĖVYNĘ

Visagalis amžinasis Dieve, aukštojo Jeruzalės miesto Statytojau ir Sarge, dieną ir naktį saugok mūsų valstybę su jos gyventojais, jos būties saugumą, ramybę.

Ištiesk, Viešpatie, dangiškos pagalbos dešinę ant savo tarnų — Lietuvos laisvės kovotojų — partizanų, kad jie visa širdimi tavęs ieškotų ir ko teisingai maldauja — pasiektų.

Per Kristų mūsų Viešpatį, Amen.

Į KRISTAUS PRISIKĖLIMĄ

Viešpatie Kristau, juk tu perėjai baisų sunaikinimo kelią, bet vėl grįžai į mūsų tarpą sveikas ir atsinaujinęs.
Tu mums kaip pergalėtojas grįžęs iš kovos lauko.

Kovojame ir mes, Viešpatie. Daug kartų patiriame naikinamą nuodėmės galią.

Ir taip sunku mums grįžti iš kovos lauko, grįžti nugalėtojais.
Pergalės Dieve, tu
vesk mus į Prisikėlimą, tu išsaugok mus savo karalystei nepaliestus dėmės.
Amen.

Tu iš Dangaus, Keleivi Visagali,

Šviesa didi tave išduoda ir išduos.

Pabūk mano svečiu kukliam mano urvely Ir apsakyki, kas danguos.

MALDA. UŽ MOTINAS

Viešpatie, heroizmo žyme paženklinai tu mūsų motinas.
Kas, jei ne jos, išlaikė tikėjimą į tave, kai tavo vietoje mums buvo brukami svetimi dievai?
Kas palaikė mūsų meilę savajai tautai, kai jai išplėšti buvo vartojama jėga ir ginklas.

Dieve, tu davei motinai jėgų, pranešančių ginklo ir prievartos galią.
Tu padarei ją galingesnę už galinguosius žemėje.

Motina miršta, bet nemišta jos meilė.
Ir tu, Dieve, padarei ją mūsų motina, šios nemariosios meilės gražiausia reiškėja.
Tik tu, kuris esi meilė, galėjai sukurti mums šitokį skaisčios ir patvarios meilės kūrinį.

Kristau, mūsų Broli, kuo labiau tu galėjai girtis ir didžiuotis šiame pasaulyje, jei ne savo dieviškąja Motina?
Ko tu labiau po savo dangiškojo Tėvo klausei, kieno valią norėjai geriau vykdyti, jei ne savo motinos Marijos?
Ir mirdamas prie kryžiaus ar neprisiminei jos, kai sakei; „Motina, štai tavo sūnus", ir kai pavedei ją mylimiausiam savo mokytiniui.
Pagaliau, kas gražiau už tave pagerbė savo motiną, už tave, kuris paėmei ją pas save ir apvainikavai angelų Karalienės vainiku.

Kristau, jei iš tavęs mes turime daug ko mokytis, tai ypač meilės savosioms motinoms.
Jei per tave mes galime ko prašyti, tai pirmon eilėn — paguodos savo motinoms.
Stiprink jas kenčiančias drauge su savo tauriausiais vaikais, guosk jas verkiančias, išklausyk jų prašančių, vadovauk joms kovojančioms.
Tegul tas vaizdas kurį regėjo tavo mylimiausias mokinys Jonas — vaizdas moters, pamynusios savo kojomis žaltį—piktojo simbolį, virsta tikrove kiekvienoje mūsų motinoje, tegul per mūsų motinas išnyksta pyktis mūsų tautoje ir tegul įsigali gėris, kuriuo esi tu pats, mūsų Dieve.

Leisk pagaliau. Viešpatie, prisiminti tas mūsų motinas, kurios krito kaip kariai, gindamos teisę į savo vaikų širdis.
Amžinąjį atilsį duok joms, Viešpatie, ir amžinoji Šviesa tegul joms šviečia.
Amen.

Kas savo Tėvą ir Motiną, myli, tas kurią dieną ir savo artimą mylės.

Motinos ašaros ir akmenį skelia.

PARTIZANŲ BŪTIES MALDOS

Vesk, Viešpatie, ir mus per skausmus į tavo garbę.

MALDA PRIEŠ ŽYGĮ

Tavo vardo, Viešpatie, pradedame šį savo žygį.
Laimink mus, mūsų veikimą, mūsų sunkų darbą.

Vesk mus pro vargus ir pavojus į laimėjimą.
Laimink, Viešpatie, savo kovotojų būrį.
Norime gyventi tavyje, Viešpatie, norime mirti tavyje, Dieve.
Todėl, gyvename ar mirštame, visuomet esame tavo, Viešpatie.

Pasitikime tavimi, Kristau, nes esi pasakęs: „Be mano valios, nenukris nei plaukas nuo galvos".
Amen.

PRIEŠ KAUTYNES

Gyvybės ir mirties Viešpatie.
Tu suskaitei mano dienas pirm, negu aš ėmiau gyventi.
Tu esi mano gaivintojos ir gynėjas nuo pat, mano jaunų dienų.
Nepridera man šiandien bijoti, kada ne ištiriamoji galia veda mane, ištikimą Tėvynės sūnų, į kruvinas kautynes.
Jeigu norėsi tu mane iš mirties pavojų išgelbėt, mano gyvybę ir sveikatą apsaugot, tai šlovinsiu aš tavo garbę.
Jeigu tu kitaip nusprendei, — teįvyksta tavo šventoji valia.
Tau atsiduodu aš, priimk mane į savo amžinąją ramybę.

Leisk man, Viešpatie, kaip garbės vyrui, kaip geram krikščioniui, kaip teisybės paveldėtojui, narsiai kovoti su kovojančiu, žmoniškai elgtis su nugalėtu.

Laimink mūsų vadų akylumą ir patyrimą.
Apdovanok pasisekimu jųjų sumanymus bei žygius.
Suteik man ir mano broliams drąsos, narsumo ir ištikimybės, o mūsų partizanams—garbingąjį laimėjimą.
Amen.

GAILESČIO SUŽADINIMAS UŽ KALTES

Viešpatie Dieve, visa širdimi aš gailiuosi, kad tau nusidėjau, nes tu — aukščiausioji Gėrybė, verčiausioji Meilė, ir nuodėmė tave Įžeisti.

Atleisk man dėl Jėzaus Kristaus, mano Išganytojo, nuopelnų .

Tvirtai pasižadu, padedamas tavo malonės, niekada daugiau nebenusidėti tavo šventajai valiai ir už viską atsiteisti.
Amen.

Tėve mūsų... Sveika Marija... (tris kart).

UŽ SUŽEISTUOSIUS

Pasigailėk, geriausias Viešpatie, sužeistųjų.
Tu būk jų gydytojas ir ramintojas.
Palengvink jųjų sopulius ir stiprink juos ligos patale, tikėjimu į tavo pagalbą.
Išklausyk, Gailestingiausias, jų maldų!
Leisk jiems pasveikti ir kuo greičiausiai vėl sugrįžti į mūsų eiles.

O tuos, kuriuos tu mirties ranka nori išvaduoti iš kančių, stiprink ir ramink paskutinėje gyvenimo valandoje.
Leisk jiems taikoje su tavimi mirties angelą sekti.
Leisk jiems gyvu tikėjimu į mūsų išganytoją, kryžiaus mirtimi mirties baisumą nugalėjusį, amžinybes keliu, eiti, kad tenai jie gautų danguje gerųjų kovotojų vainiką.

Tavaisiais, Viešpatie, mes norime būti gyvi ir mirę.
Amen.

MALDA UŽ ŽUVUSIUS PARTIZANUS

Gyvųjų ir mirusiųjų Dieve.
Daugelis iš mūsų paaukojo už Tėvynę savo kraują ir gyvybę kautynių lauke.
Savo širdingiausiąja meile bei dėkingumu mes apgailestaujame jų žuvimą, tačiau mes pasitikime, kad tu, geriausias Dieve, atlyginsi jiems už tai, ką jie dėl mūsų ir Tėvynės užsitarnavo.
Būk jiems maloningas ir priimk jų gyvybes kaipo auką, atlyginimą už jų nusikaltimus.

Amžinąjį atilsį duok mirusiems partizanams, Viešpatie... (tris kart) Amen.

Tikiu į ateitį didelę ir šviesią,
Tikiu, ne amžiais žemėj siaus ruduo,
Pakilk, žmogau, iš dulkių ir puvėsių,

Pakilk, žmogau, ir žmogui ranką duok!

Kad ir gražesni už žmones angelai,
bet jų akyse ašaros neblizga.

ŠEIM0S NETEKUSIŲ

Kodėl, Viešpatie, leidi taip sunkiai bepakeliamų bandymų dienas?
Kodėl tai, kas brangiausia šioje žemėje mano buityje, tu atimi?
Atimi ko pats norėjai, ką pats mano globai buvai pa vedęs, su kuo mane neatskiriamai buvai surišęs.

Dieve, ar bandai mane, kaip Abraomą?
Ar baudi už tai, kad per daug mylėdamas saviškius, dažnai nutoldavau nuo tavo meiles?

Jei nori, kad tavo valiai tobulai atsiduočiau, duok man šviesos šitai gerai suprasti ir jėgų pakelti.
Bet, jei mane baudi, duok bent išminties ir valios įvykdyti tai, tau norimu būdu.

Jei baudi mane ar bandai, Viešpatie, dėl manęs, būk maloningas bent maniesiems.
Lydėk juos savo malone ir globa, saugok nuo pikto, nuo sielos ir kūno pavojų, nuo piktos žmonių valios.
Stiprink juos viltimi, kada nors pasimatyti ir gyventi drauge, tobuliau nei iki šiol. Amen. 

Visa, kas didu. įeina pro kentėjimų vartus.
Garbė tau, Viešpatie, šviesi garbė tebūna.
Garbingas Dieve, didis, nemarus.

Garbė už giedrą tyliąją, garbė tau už perkūną,
Už mirtį mirštančią ir už gyvenimą dalinančius karus.

Atleisk, nes jie nešino ką daro.
Argi iš tikro, Viešpatie, žmogus nežino ką daro?

Žmonės, kurie yra išgelbėti iš pavojų, jau nebeturi gavo pačių gyvenimo.
Jų gyvenimas turi priklausyti bendruomenei.
Jų uždavinys — lavintis, ieškoti tiesos ir surasti Dievą.

DALINIŲ maldos

MANO DIEVE Viešpatie, tave garbino, tave mylėdamas iš širdies dėkoju tau, kad mane sutvėrei, atpirkai, Kristaus Bažnyčion pašaukei ir iki šiandien išlaikei.
Aukoju šios dienos darbus.
Atleisk man, Viešpatie, jei ką aš blogo padariau, o teikis priimti viską, ką gero įvykdžiau.

Saugok mano poilsį ir gelbėk pavojuose.
Savo malonėje išlaikyk mane ir mano artimuosius.
Amen .

LŽRn

MALDA Į MARIJĄ

Marija, tu puoši Lietuvos šalį puikiaisiais pavasario žiedais, mes meldžiame tave,— papuošk ją ir laisvės vainikų.
Marija, Stebuklingoji Aušros Vartų mergele, tu amžiais globojai žaliųjų rūtų ir senų pakelėse rymančiu Rūpintojėlių šalį, tad neapleisk ir dabar, kada suklupusi sunkiame Golgotos vieškelyje, meldžia tavo pagalbos, kada jos skruostais rieda sūrios ašaros ir kraujas.
Marija. mes meldžiame tave, laimink Lietuvos sūnus ir dukras, išėjusius Tėvynei atnešti šviesų ir laisvą rytojų.
Šventoji Marija, vesk įuos tiesiu geliu, kad jie galėtų nušluostyti tavo pamiltosios žemės kruvinąjį veidą, kad ją suklupusią pakeltų ir sunkios vergijos pančius pakeistu trispalviais kaspinais.
Marija, mes meldžiame tave, stiprink jų jėgas ir pasiryžimą drąsiuose žygiuose už tėvų šalį.
Marija, mes meldžiame tave, neapleisk mūsų vaikų čia, senų tėvelių, žmonų, brolių ir sesių, kad laisvi galėtų tave garbinti ir šlovinti.

Marija, mes meldžiame tave, suteik amžiną ramybę partizanams, savo priesaką aplaisčiusiems krauju.
Marija, mes meldžiame Tave, grąžink iš tolimųjų Sibiro ir Altajaus kraštų išvežtuosius.

Marija, mes meldžiame tave, suteik kankinio ištvermę ir didvyrio pasiryžimą nekaltiems kaliniams jų tardymo metu.
Marija, duok jiems stiprybės atlikti šventas pareigas Vyčiui.

Marija, mes meldžiam tave, ištiesk ranką klaikioje naktyje paklydusiems lietuviams, kad grįžtų it vėlei dirbtų pavergtai Tėvynei.

Šventoji Marija, stebuklingoji Aušros Vartų Mergele, mes tikime tavimi, Marija, mes meldžiame tave, neapleiski mūsų ir brangios Tėvynės, Amen.

MALDOS į šventuosius

Į AUŠROS VARTŲ MARIJĄ

O skaisčiausioji Margelė Marija, kuri iš Aušros Vartų ištisus amžius švietei mūsų kraštui ir malonius spindulius bėrei, pažvelk į skausmo surakintas tavo vaikelių širdis.

Ne vien dėl priešų nedorybių, bet ir dėl savo kalčių netekome valstybės.
Tačiau žinome, kad per tavo užtarimą galėsime ją atgauti.
Tad bėgame prie tavęs, mūsų Širdžių Valdove, su nužemintu prašymu:
išprašyk iš savo Mieliausio Sūnaus kalčių atleidimą, sužadink mūsų viltį ir skink mums kelią į Nepriklausomybę, sutelk lietuvių tarpe vienybės ir galingo pasiryžimo nugalėti visoms kliūtims, kad vėl galėtume linksmybės ašaromis sveikinti tavo stebuklingąjį paveikslą ir giedoti tavo Sūnui ir Tau meilės ir garbės himnus.

O Marija, dangaus ir žemės Karaliene, sergėk ir globok Tėvynę ir josios vaikelius. Amen. 

Į ŠVENTĄ KAZIMIERĄ

Šventasis Kazimierai, globok mūsų Tėvynę ir jos partizanus.
Pažadink mūsų tautai šventų vadų, kurie, kaip tu kitados, norėtų jai vadovauti išmintimi, tiesumu ir meile.
Išmelsk mūsų Partizanams malonę grįžti į savo namus, visiems tremtiniams grįžti į savo žemę, nuo amžių jiems žadėtą, nes ir tu grįžai iš svetimos į savąją.

Tepasidaro tavo užtarimo dėka mūsų maža Lietuva tarsi žiburys ant kalno ir tespindi kitom tautoms skaidriu tikėjimu, gražia meile ir nepalaužiama viltimi. Amen.

Į ŠVENTĄ JURGĮ

Šv. Jurgi, tavo apsaugai lietuvis ūkininkas pavedė visa, kas jam brangiausia — savo žemę ir savo laisvę.
Tu būk ne tik mūsų ūkininko, bet ir kiekvieno tautiečio gerasis gynėjas nuo pikto.
Tegu per tavo globą nepaliečia mūsų ūkininkų žemės, pasėlių nei audra, nei ledai, nei pikti žmonės: tegul nedorasis geismas bei darbas nepaliečia nei vieno lietuvio širdies.
Tegul kiekvienas lieka ištikimas mūsų Dievui ir Tėvynei, kaip, kad tavo globojami per penkis šimtus metų buvo ištikimi protėviai.

Kilnusis Riteri, šimtmečius simbolizavęs mūsų tautos kovą su piktuoju slibinu, vesk mus ir toliau šitos kovos keliu. Amen.

UŽ LIETUVOS KANKINIUS

Tu leidai, Viešpatie, mūsų tautai pakelti daug aukų, bet Tu pažadinai joje ir kankinių dvasia.
Tu vienas, Viešpatie, žinai, kiek daug mūsų tautiečių mirė dėl Tavo vardo ir tautos laisvės.
Tu vienas žinai, kokiam jų būriui suteikei šventųjų garbės vainikus.
Mes tikime, Viešpatie, kad per šitą šventųjų užtarimą, suteiksi mums ir visai mūsų tautai daug galios ir palaimos.
Leisk, Viešpatie, per juos prašyti Tave ir toliau globoti mūsų Tėvynę. Amen.

Juo tamsesnė naktis - juo šviesesnės žvaigždės.

Kai širdį tau skausmas, kaip peilis, suspaus,

Kai žmonės pabėgs ir tavęs neužjaus,

Pakelk tada širdį nuo žemės ankščiau

Ir - bus tau be žodžių kentėti lengviau.

BROLI, SESE!

Argi ne Golgotos stebuklas kartojasi mūsų žemėje?
Ar tu nekalamas prie Kryžiaus, kad išsižadėtum savo tėvų gyvenimo.
Tave kryžiumi nori padaryti, kad prieš tave ir tavo gyvenimą žemėje taip kovotų žmonija, kaip šiandien grumiasi prieš komunizmą.

Sunkus tavo kelias, Broli, Sese!
Bet žmogaus kantrumu tu pereini erškėčius ir žengi su Lietuva į laisvę, į karžygio garbę.
Bet, argi lengvesnis kelias yra tų, kurie komunizmo vargais pa likę, kurie artimųjų neapykantoje kasdien giliau grimzta.
O kur jie nueis?

Tu turi protą, pažvelk juo į mūsų tėvų gyvenimą.
Jie tikėjo savo Dievą.
Šio tikėjimo nevengė paremti ir gerais darbais.
Už tai Viešpats laimino Lietuvą Vasario 16-ta.

Tu turi kantrumą, juo žvelgi į savo nūdienes ir rytdienos gyvenimą, — neprarask vilties ir sunkiausiomis tau valandėlėmis, tu būsi Lietuvos Prisikėlimo pranašu ir jo vadovu.

Tu turi širdį.
Palenk ją gyvenimui, kad tau visi lietuviai būtų broliai ir seserys.
Kilnus tavo aukojimasis už artimą savo, gyvenimą tavo tikrai savu darys.

Broli, Sese!
Rūpintojėlis tebūnie tau tavo kelyje palydovu ir vadovu, ir nužengsi nuo Golgotos kalno, kad amžiais gyventum Lietuvai ir žmonijai.

Tavo Kelio brolis.

Turinys

                          Psl:

Kryžiaus kelias . . . . . 1
Lietuvos himnas . . . . . 3
Partizano priesaika . . . 4
Iškilmingas pasižadėjimas 5
Slapuko priesaika . . . . 7
Iškilmingas pasižadėjimas 8
Talkininko priesaika . . 10
Iškilmingas pasižadėjimas 11
Bendroji malda. . . . . . 13
Ryto maldos . . . . . . . 16
Į Kristų Rūpintojėlį . .  18
Vakaro malda . . . . . .  20
Malda už Tėvynę . . . . . 22
Malda už mirusius. . . .  25
Į Kristų Rūpintojėlį . .  26
Mišių maldos. . . . . . . 28
Malda už Tėvynę . . . . . 36
Į Kristaus Prisikėlimą .  37
Malda už motinas . . . .  39
Malda prieš žygį . . . .  43
Prieš kautynes. . . . . . 44
Gailesčio sužadinimas
už kaltes . . . . . . . . 46

Už sužeistuosius . . . .  47
Malda už žuvusius prt. .  48
Šeimos netekusių . . . .  50
Mano Dieve .. . . . . . . 52
Malda į Mariją . . . . .  54
Į Aušros Vartų Mariją . . 57
Į Šv. Kazimierą . . . . . 58
Į Šv. Jurgį . . . . . . . 59
Už Lietuvos kankinius . . 61
Broli, Sese! . . . . . .  62
Turinys . . . . . . . . . 65