AKISTATA SU LTSR

Lėto Palmaičio apsigynimo  kalba pasakyta 2012 kovo 28d. Kauno apylinkės teisme. Jam duota galimybė spendimą apskųsti Kauno apygardos teismui. Kaltinamas tai žadą ir padaryti.

     Daugelis yra pasimetę nesuprasdami, kas vyksta šiandieninėje Lietuvoje. Juk lyg ir gyvename nepriklausomoje valstybėje, patys renkame Seimą ir Prezidentą. Išrinktas Seimas patvirtina Prezidento siūlomą Ministrą Pirmininką bei skiria Aukščiausiojo bei Konstitucinio teismų pirmininkus bei teisėjus. Ministras Pirmininkas sudaro Vyriausybę, Mes, rinkėjai, esame Aukščiausioji Valdžia, Suverenas.
      Kokios tad klaidos gali įsiterpti, kad teismai imtų nesiskaityti su savo Suverenu, Lietuvos Visuomene, bei vadinti visuomenę "minia" bei "patvoriniais"?
      2008 m. buvęs Seimo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas Algirdas Katkus išleido analitinę studiją ,,Nuo aušros iki sutemų", kurioje atskleidė Rusijos agentūros veiklu aukščiausiose valdžios struktūrose, visų pirma - Valstybės saugumo departamente, parodė, kaip Rusijos interesai realizuojami Lietuvos energetikos ir politikos srityse, išvardijo pagrindines figūras, atskleidė pulkininko Vytauto Pociūno nužudymo Breste potekste, taip pat daugelį kitų susidorojimų su nepageidaujamais, pasipriešinančiais arba perdaug žinojusiais asmenimis.
      Nuo to laiko padėtis Lietuvoje ne gerėjo, bet tik blogėjo, nes pagrindinės informacijos priemonės yra vienaip ar kitaip su Rusijos pinigais susijusių verslininkų rankose. Nepaisant deklaruojamos „žodžio laisvės" ir net peržengiant teisinės logikos ribas, pradėtas svetainės www.slaptai.lt redaktoriaus Gintaro Visockio teisminis persekiojimas. Ši svetainė buvo pasižymėjusi drąsiais straipsniais apie Rusijos agentūrinę veiklą Lietuvoje. Interneto resursai yra mažiau paveikiami nei spauda, o į gyvenimą žengė naujoji karta, išaugusi prie kompiuterių ir interneto. Visockio resursą šiuo metu toli pralenkia ne vietinio, bet nepasiekiamo užsienio serverio aptarnaujama svetainė www.ekspertai.eu. Ši svetainė daugiausia dėmesio skiria naujausiai Lietuvos situacijai, kada prorusiškas tandemas VSD- prokuratūra-teismai faktiškai jau uzurpavo valdžią Lietuvoje, bet nei Seimas, nei Prezidentė, nei Vyriausybė nerodo jokios politinės valios nutraukti šią aiškiai antivalstybinę veiklą. Maža to, Seimas neseniai dar labiau padidino algas prokurorams. Visoje Europos Sąjungoje Lietuvoje yra pasiekta rekordinė socialinė atskirtis, kai aukštesniųjų pareigūnų algos 28 kartus viršija minimalų atlyginimą. Tuo pat metu padidintos baudos už valstybės pareigūnų, nuo par policininkų, įžeidimą, nepaisant žįnomų smurto faktų iš policijos pusės. Galima teigti, kad susidarė  neliečiamoji ponija, drastiškomis priemonėmis įtvirtinanti savo socialinę padėtį ir baimėje bei ekonomine priespauda bandanti apsisaugoti nuo bet kokių pretenzijų iš visuomenės pusės.

Skaityti daugiau: AKISTATA SU LTSR

Mokytis iš Maskvos - šį kartą reiškia mokytis nugalėti

       Šis vokiečių kalba leidžiamo internetinio laikraščio forumo komentaras parašytas nuoširdžiai.

      Prieš daugiau kaip du dešimtmečius frazę „Mokytis iš Sovietų Sąjungos - mokytis nugalėti" tarsi privalomus maldos žodžius dažnai pasakydavo iš buvusios VDR atvykę oficialių delegacijų vadovai. Prisimenu, dviem autobusais su Erfurto apygardos darbo pirmūnais nuvykome į Panevėžį. Į programą buvo įtrauktas ir susitikimas su aktoriumi Donatu Banioniu, kuris VDR išgarsėjo po jo sukurtų Bethoveno ir Gojos vaidmenų DEFA studijos filmuose. Sakydamas sveikinimo žodžius populiariam aktoriui delegacijos vadovas pasakė, jog Donato Banionio asmenybė, menininko sukurti darbai rodo, jog mokytis iš Tarybų Sąjungos yra mokytis nugalėti.

      Minėtame forume pasakyti žodžiai buvo skirti Maskvos merui Jurijui Lužkovui, nedavusiam sutikimo gegužės mėnesį Rusijos sostinėje surengti gėjų paradą. Korespondentų pranešimi} antraštės - „Rusija: Lužkovas vėl uždraudžia homoseksualų paradą", „Policija naudojo jėgą prieš demonstrantus" ir pan.

Skaityti daugiau: Mokytis iš Maskvos - šį kartą reiškia mokytis nugalėti

Dar turi tiek daug padaryti

Balandžio 17-ąją Benediktas XVI šventė savo 83-ijį gimtadienį. Rytoj sukaks penkeri metai, kai jis pradėjo eiti popiežiaus pareigas. Nors šį jubiliejų temdo neslopstantis skandalas dėl dvasininkų vykdyto vaikų seksualinio išnaudojimo, palaimintojo vardų pasirinkęs Katalikų bažnyčios vadovas nesieja kunigų pedofilų su tikėjimu ir iš visos širdies ragina tikinčiuosius plačiai atverti duris Kristui.

      2005 metų balandžio 19 dieną Vatikane iš kamino pasirodę balti dūmai pranešė, kad katalikai turi naują popiežių, ir netrukus pasirodė juo išrinktas vokietis Josephas Ratzingeris. Kreipdamasis į susirinkusią minią Benedikto XVI vardą pasirinkęs Bažnyčios vadovas sakė: „Kardinolai išrinko mane, paprastą ir kuklų Viešpaties vynuogyno darbininką, kuris turės pakeisti didįjį popiežių Joną Paulių II. Mane guodžia laktas, kad Viešpats žino, kaip dirbti su neadekvačiais įrankiais."

      Iš tiesų niekas ir nesitikėjo, kad solidaus amžiaus konservatyviu vadinamas kardinolas J. Ratzingeris taps popiežiumi reformatoriumi. Visi žinojo, kad jis pasisako prieš abortus, kontracepciją, moterų įšventinimą į kunigus ir gėjų santuokas. Tačiau taip jis siekė apginti tai, ką Katalikų Bažnyčia visais amžiais laikė moralinėmis vertybėmis. Net kai kurie naujojo popiežiaus kritikai buvo priversti pripažinti, kad saugodamas šias vertybes popiežius padeda Bažnyčiai išlikti.

Skaityti daugiau: Dar turi tiek daug padaryti

Bažnyčios gynėjo šarvus užsidėjus

      Šiais dvasiniai šurmuliuojančiais laikais Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchai parapijose vis dar nesubūrė nei po tris asmenis į „Bažnyčiai ginti komitetus", todėl Bažnyčios šmeižė jai įvairiuose frontuose turi laisvas rankas. Tokie komitetai savaime skleisti} krikščioniško pilietiškumo idėjas. Jei egzistuotų platus puolimams atremti tinklas, prezidento A. M. Brazausko laidotuvių režisieriai nebūtų drįsę laužtis į Arkikatedrą, o tam nepavykus - apmėtyti Bažnyčią melo dumblu. Dabar Bažnyčia neturi gynybos tvirtovių. Tad tenka gynėjo šarvais apsišarvuoti Bažnyčios gynėjams partizanams. Per netrumpą savo gyvenimą esu stebėjęs net keletą civilizuotų kraštų žymių prezidentų ir monarchų laidotuvių. Mirusieji buvo laidojami su orumu ir pagarba rangui, susilaikant nuo politinių ir religinių provokacijų.

      Didžiai apgailėtina, kad pirmose mano stebėtose Lietuvos Prezidento laidotuvėse gan ryškiai prasikišo keista, provokacinė režisūra. Kalbu apie LR Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko laidotuves. Turiu mintyje ir sukeltą sovietinio tvaiko propagandinį šurmulį jau kelias dienas prieš jo mirtį. Tai tikrai nepagerino nei LR, nei Prezidento įvaizdžio. Atšiauri laidotuves panaudojusių propagandininkų elgsena ko tik nepavertė visa tai į provokuojantį netiesos festivalį. Lyg kas nors būtų sumanęs panaudoti laidotuves kitiems tikslams, negu atsisveikinimui su velioniu. Vien tik šiurkščiame tiesos negerbime buvo galima įžiūrėti „buvusiųjų" braižą.

Skaityti daugiau: Bažnyčios gynėjo šarvus užsidėjus

A.Maceina Zoocentrizmas

 Zoocentristinė Hitlerio ir Stalino praktika žmonijai kainavo 50 mln. gyvybių. Ši "filosofija" atgimusi Rusijoje bei Lietuvos politiniame gyvenime - "liberalų" bei prorusiškose partijose. Pateikiame Antano Maceinos straipsnį iš knygos "Kultūros filosofijos įvadas", Kaunas 1936 m.

 

 

Antra kultūrinio natūralizmo srovė, kuri mūsų dienomis kas kartą darosi vis stipresnė, yra

k u l t ū r i n i s   v i t a l i z m a s.

     Kiek kultūrinis materijalizmas kultūros kūrimo veiksniais laiko medžiaginius ekonominius dalykus, tiek kultūrinis vitalizmas vieninteliu tikru ir pirmaeiliu kultūros kūrėju laiko vitalinį arba gyvybinį žmogaus pradą. Šitas kultūros tipas dar yra gana jaunas. Bet paskutiniais metais jis jau susiformavo rasizmo pavidalu. Rasistinei kultūros filosofijai kultūrinio žmonijos gyvenimo apsprendėjas yra rasė. Kiek kultūrinis ekonomizmas kultūros veiksmų jieško šalia žmogaus, tiek kultūrinis vitalizmas šituos veiksnius perkelia į patį žmogų, į vitalinį jojo pradą. Jeigu rasiniai arba vitaliniai žmogaus elementai yra stiprūs ir gryni, jie kuria aukštą kultūrą. Kultūros krizė atsirandanti dėl nelygios kraujomaišos, kultūros galas ateinąs tada, kai įsigali menkaverčiai bijologiniai pradai. Viso pasaulio istorija esanti ne kas kita, kaip šitų bijologinių elementų maišymasis arba. kaip Gobineau yra pasakęs, rasių chemija. Kultūrinės kūrybos motyvai šitai pažiūrai taip pat yra ne idėjos, bet kraujo balsas. Šiandien šitas nusistatymas apima vis platesnes gyvenimo sritis taip, kad galima visai neperdedant kalbėti apie besiartinantįzoocentrizmo tarpsnį.

     Zoocentrizmo daigų randame jau pačioje renesanso pradžioje. Macchiavelli savo veikale „II principe“ paskelbė jėgos etiką ir tuo pačiu pirmoje eilėje pastatė ne dvasią, bet gyvybę. „Macchiavelli, gražiu S. Behno pasakymu, visados lieka tiraniškojo idealo dainiumi“.2 Jo Principe yra jėgos atstovas, kuris priespauda, gudrumu ir klasta įtvirtina savo pirmenybę ir siekia išsilaikyti ir išsivystyti. Stiprus ir miklus kūnas, galinga kumštis ir nepalaužiama kovos valia jam yra idealas. Macchiavelli į etikos pagrindus padėjo tai, kas ligi tol buvo laikoma žvėries atpalaidavimu žmoguje. Nevisados šitoji etika yra ginama viešai: jos dažnai net išsižadama. Bet tikrumoje ji vyrauja. Macchiavelli išdrįso ją formuluoti ir paslėptą praktiką paversti teoriniu principu.

Skaityti daugiau: A.Maceina Zoocentrizmas

Subkategorijos