Stanislovas (Stasys) Jaloveckas-Kiškis, Mindaugas (1923 04 21–1949 02 28)

Stanislovas (Stasys) Jaloveckas, Juozo, gimė 1923 m. balandžio 21 d. Marijampolės aps. Veiverių vls. Tarputiškės k. Gyveno Veiverių vls. Kampinių k. Moksleivis (kurioje mokykloje mokėsi neišaiškinta).

Nuo 1945 m. balandžio mėn. Geležinio Vilko kuopos (vadas Alfonsas Arlauskas) 4-ojo būrio partizanas, vėliau – Tauro apygardos Birutės rinktinės Arlausko kuopos vadas Kiškis.

1949 m. sausio 10 d. l. e. Tauro apygardos vado pareigas Viktoro Vitkausko-Saidoko įsakymu Nr. 2 S. Jaloveckas-Mindaugas nuo 1948 m. gruodžio 15 d. buvo paskirtas laikinai eiti Birutės rinktinės vado pareigas.

S. Jaloveckas žuvo 1949 m. vasario 28 d. Kauno aps. Veiverių vls. (dabar – Kauno r. sav.) Girininkų II k. MGB vidaus kariuomenės 298-ojo šaulių pulko kareivių vykdytos karinės čekistų operacijos metu kaimo gyventojo Vinco Klimausko namuose aptikus Tauro apygardos Birutės rinktinės štabo bunkerį, kuriame slėpėsi penki partizanai. Per susišaudymą kartu su S. Jalovecku žuvo rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Andrius Naudžius-Beržas, Arlausko kuopos vadas ir rinktinės štabo viršininkas Jonas Skučas-Kęstutis, būrio vadas Bronius Naudžius-Žiemys.

Žuvusių partizanų palaikų užkasimo vieta neišaiškinta.

2003 m. gruodžio 23 d. S. Jaloveckui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu jam suteiktas majoro laipsnis (po mirties).

 

Tauro apygardos Birutės rinktinės Arlausko kuopos partizanai. 1948 m. Iš kairės: neatpažinti partizanai, trečias – S. Jaloveckas-Kiškis, ketvirtas – Kazimieras Ruseckas-Doleris, penktas – Vitas (Vytautas) Kazakevičius-Kregždė, šeštas – Jonas Vytautas Stačiokas-Kovas, septintas – neatpažintas partizanas, aštuntas – Jonas Skučas-Kęstutis, devintas – Juozapas Nėnius-Inžinas, dešimtas – Klemensas Mykolas Stačiokas-Klemensas. 
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

Kryžius 1949 m. vasario 28 d. kaimo gyventojo V. Klimausko sodyboje įrengtame Tauro apygardos Birutės rinktinės štabo bunkeryje kautynėse su MGB vidaus kariuomenės 298-ojo šaulių pulko kareiviais žuvusiems rinktinės vadui S. Jaloveckui-Mindaugui, rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkui A. Naudžiui-Beržui, Arlausko kuopos vadui ir rinktinės štabo viršininkui J. Skučui-Kęstučiui, būrio vadui B. Naudžiui-Žiemiui atminti. Kauno r. Alšėnų sen. Girininkų II k. Aut. J. Mitkus ir O. Klimanskytė-Jočionienė.

Atidengtas 1997 (ar 1998) m. D. Žygelio nuotr., 2005 m.

Parengė Rūta Trimonienė