1953 m. vasario 25 d. žūtis

1953 m. vasario 25 d. Panevėžio r. Gitėnų miške, netoli Žvikų k. (dabar – Panevėžio r. sav.), MGB vidaus apsaugos 7-ojo būrio kareiviai vykdydami karinę operaciją aptiko ir nukovė 2 Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės partizanus. Žuvo rinktinės vadas Stanislovas Kulys-Briedis, Visvaldas ir rinktinės vado adjutantas, štabo Organizacinio ir ūkio skyriaus viršininkas Juozapas Galiauskas-Martynas.

Žuvusiųjų užkasimo vieta neišaiškinta.

Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas. 1-oji dalis:
Dariaus ir Girėno rinktinė, Didžiosios Kovos ir Vyčio apygardos,

Vilnius: LGGRTC, 2014, p. 202–203

„Versta iš rusų kalbos 

Iš KGB archyvų
Byla Nr. 66
Arch. Nr. 15/7 L. 58
1953 m.

Visiškai slaptai

Šiaulių srities MGB valdybos valstybės saugumo

Viršininkui drg. JAROCKUI

Šiaulių miestas

SPEC. PRANEŠIMAS

Dėl „VYČIO“ apygardos banditų vado pavaduotojo „BRIEDŽIO“ ir „ŽALIOSIOS“ rinktinės štabo nario „MARTINO“ likvidavimo.

1953 m. vasario 25 d. Panevėžio raj. MGB skyrius, remdamasis patikimo asmens ŠABLUCKIO duomenimis, Gitėnų miške 57-ame kvartale, arti Vėžiukų kaimo Panevėžio raj. ribose, surengė čekistinę karinę operaciją, kurios metu likviduoti:

„VYČIO“ apygardos vado pavaduotojas, „ŽALIOSIOS“ rinktinės vadas KULYS STASYS, Jono-„BRIEDIS“, „VISVALDAS“, g. 1914 m. Leningrade, prekybininkų šeimoje, būryje nuo 1944 m. Išsilavinimas – 4 gimnazijos klasės. Vokiečių okupacijos laikotarpiu Pumpėnų miestelyje dirbo policijos vachmistru, banditinis laipsnis – leitenantas.

„ŽALIOSIOS“ rinktinės štabo organizacinio ir ūkio skyriaus viršininkas GALIAUSKAS JUOZAS, gim. 1922 m. Slapyvardžiai – „JUOZAS“, „MARTINAS“ ir „AUDRYS“, gim. Venslaviškių kaime, Panevėžio raj., kilęs iš buožių, 1949 m. pabėgo „iš po sargybos“ ir įstojo į būrį. Banditinis laipsnis – jaunesnysis viršila.

Paimta: du automatiniai šautuvai, du pistoletai, dvi granatos, 187 koviniai šoviniai, maisto produktai ir įvairūs daiktai (tarp jų pareiškėjo puspaltis) [...]“ 1

STANISLOVAS (STASYS) KULYS- BRIEDIS, VISVALDAS,

(1914 08 16–1953 02 25)

Stanislovas (Stasys) Kulys, Vlado, gimė 1914 m. rugpjūčio 16 d. Sankt Peterburge, Rusija. 1918 m. grįžo į Lietuvą. Lankė gimnaziją 2 .

Lietuvos kariuomenės seržantas. Tarnavo Panevėžio aps. Panevėžio vls. Pajuostėje.

Gyveno Panevėžio aps. Panevėžio vls. Karužiškių k. Buvo vedęs Agotą Gumbinaitę, su kuria 1939 m. liepos 2 d. susilaukė sūnaus Juliaus Stanislovo 3 .

1 Aukštaitijos partizanų prisiminimai, II dalis, 2 knyga, sudarė Romas Kaunietis, Vilnius: Vaga, 2000, p. 160.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (LCVA).

3 LCVA.

Padėka ryšininkei Šešupei, pasirašyta Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės vado Visvaldo (Stasio Kulio). 1952 m. rugsėjo 8 d. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

1941 m. kovo–birželio mėn. dirbo Panevėžio siaurojo geležinkelio kuro sandėlyje. Priklausė geležinkeliečių profsąjungai 4 .

1942 m. gegužės 27 d. visuotinio Lietuvos generalinės srities gyventojų surašymo duomenimis, Stasys Kulys gyveno Biržų aps. Pumpėnų vls. Pumpėnų mstl. Pasvalio g. 3 ir dirbo Pumpėnų mstl. policijoje tarnautoju 5 .

Partizanas nuo 1944 m., Vyčio apygardos būrio, nuo 1951 m. – Žaliosios rinktinės vadas, Vyčio apygardos vado Broniaus Karbočiaus-Algimanto pavaduotojas.

1999 m. spalio 4 d. S. Kuliui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

JUOZAPAS GALIAUSKAS-JUOZAS, AUDRIS, MARTYNAS

(1922 12 28–1953 02 25)

Juozapas Galiauskas gimė 1922 m. gruodžio 28 d. Panevėžio aps. Panevėžio-Velžio vls. Venclaviškių (taip dokumente) k. Aleksandro Galiausko ir Marcijonos Nakvosaitės-Galiauskienės šeimoje 6 . Baigė keturis Pajuostės pradžios mokyklos skyrius, 1941 m. – berniukų amatų mokyklą. Dirbo geležinkelio darbuotoju.

Prasidėjus sovietų reokupacijai, buvo mobilizuotas į sovietų armiją.

1945 m. gegužės mėn. dalyvavo Berlyno paėmime. Išsiųstas į baudžiamąjį batalioną Baltarusijoje. Antrą kartą mobilizuotas 1946 m.

1949 m. namuose bandant suimti pabėgo ir tapo Vyčio apygardos Krištaponio rinktinės 2-ojo rajono Antano Juškos-Vilko būrio partizanu.

Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės vado adjutantas, štabo Organizacinio ir ūkio skyriaus viršininkas.

4 LCVA.

5 LCVA.

6 Lietuvos valstybės istorijos archyvas (LVIA).

Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės vado adjutantas, štabo Organizacinio ir ūkio skyriaus viršininkas Juozapas Galiauskas-Martynas. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

1999 m. vasario 17 d. J. Galiauskui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 1999 m. kovo 29 d. įsakymu jam suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis (po mirties).

 

Lietuvos kario kryžius 1953 m. vasario 25 d. šioje vietoje kautynėse žuvusiems Vyčio apygardos Žaliosios rinktinės vadui Stanislovui Kuliui-Briedžiui, Visvaldui ir jo adjutantui, rinktinės štabo Organizacinio ir ūkio skyriaus viršininkui Juozapui Galiauskui-Martynui atminti. Panevėžio r. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio regioninio padalinio Karsakiškio girininkijos Gitėnų miško pamiškė prie Aščiagalių k. Aut. Eligijus Smetona. Pastatytas 1993 m. Nuotr. R. Trimonienės, 2007 m.

Parengė Rūta Trimonienė