Vasario 10 d. žuvę partizanai

1951 m. vasario 10 d. Varnių r. Čepaičių k. (dabar – Telšių r. sav.), dalyvaujant MGB vidaus kariuomenės 32-ojo šaulių pulko kareiviams, buvo vykdoma karinė čekistų operacija. Jos metu aptiktas partizanų bunkeris. Per susišaudymą nukauti Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų srities vadas Vaclovas Ivanauskas-Henrikas, srities štabo Organizacinio skyriaus viršininkas Stasys Gedvilas-Bedalis ir srities vado adjutantas Šarkauskas. Taip pat žuvo kaimo gyventojas Petras Mušinskas, kuris buvo nusiųstas į klojimą siūlyti partizanams pasiduoti ir nušautas bėgantis kartu su jais.

Vakarų Lietuvos partizanų sritis,

Atlasas: Kęstučio, Prisikėlimo ir Žemaičių apygardos,

Vilnius: LGGRTC, 2010, l. 216.

„Saugumiečiai aktyviai ieškojo Jūros srities štabo. Kaip paprastai, veikė per agentus, smogikų grupę. MGB informatoriams buvo lengva apibūdinti Vaclovą Ivanauską ir srities štabo viršininką Antaną Liesį-Tonį: abu aukšti, akiniuoti.

1950–1951 m. žiemą pranešimai darėsi vis konkretesni… 1951 m. vasario mėn. iš informatorių ir agentės „Birutės“ saugumiečiai sužinojo, kad štabo pareigūnai gali slėptis Varnių rajono Čepaičių kaimo gyventojo Gedmino sodyboje arba kolūkio daržinėje netoli Čepaičių kaimo mokyklos. 1951 m. vasario 10 d. 14 val. buvo surengta vadinamoji karinė čekistų operacija ir minėtoje kolūkio daržinėje aptikta partizanų slėptuvė. Į saugumiečių pasiūlymą pasiduoti partizanai atsakė šūviais. Vėliau, padegę daržinę, prisidengdami dūmų priedanga bandė pasitraukti, tačiau nesėkmingai. Per operaciją žuvo Jūros srities partizanų štabo nariai, o srities vadas V. Ivanauskas buvo sunkiai sužeistas. Jis buvo išvežtas į Laukuvą, kur po 10 valandų, nedavęs jokių parodymų, mirė“.

Vlado Ivanausko sesuo Eugenija Ennukson

(Kęstučio apygardos Aukuro rinktinės ryšininkė Rūta, politinė kalinė, laisvės kovų dalyvė)

Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų srities partizanai. Pirmame plane – srities vadas V. Ivanauskas-Henrikas. Kiti partizanai neatpažinti. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

STASYS GEDVILAS- ARAS, BEDALIS

1928 (1930)–1951 02 10

Stasys Gedvilas, Rapolo, gimė 1928 (1930) m. Raseinių aps. Viduklės vls. Viduklės geležinkelio stoties gyvenvietėje. Nuo 1946 m. mokėsi Kražių gimnazijoje. Partizanų ryšininkas.

1948 m., sužinojęs, kad gresia suėmimas, tapo Kęstučio apygardos Birutės rinktinės Aitvaro būrio partizanu. Nuo 1948 m. birželio mėn. – Žemaičių apygardos štabo narys. Nuo 1949 m. rudens kartu ėjo ir Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų srities Organizacinio skyriaus viršininko pareigas.

 
 
 

Tipinis atminimo ženklas 1951 m. vasario 10 d. Varnių r. Čepaičių k. įrengtame bunkeryje kautynėse su MGB vidaus kariuomenės 32-ojo šaulių pulko kareiviais žuvusiems Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų srities vadui V. Ivanauskui-Henrikui ir štabo Organizacijos skyriaus viršininkui S. Gedvilui-Bedaliui atminti. Tipinio atminimo ženklo ir jo plokštumų su įrašais vaizdai. Telšių r. Varnių sen. Čepaičių k. Aut. dizaineris Romas Navickas. Atidengtas 2001 m. birželio 30 d. V. Molienės nuotr., 2001 m.

Parengė Rūta Trimonienė