1949 m. rugpjūčio 27 d. PA KZR žūtis

1949 m. rugpjūčio 27 d. Joniškio aps. Skaistgirio vls. Jurdaičių miške (dabar – Joniškio r. sav.) MGB vidaus kariuomenės 25-ojo šaulių pulko kareiviai aptiko Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės štabo partizanus. Per kautynes žuvo rinktinės štabo viršininkas Konstantinas Adeikis-Lokys, partizanai Jonas Baltrušis ir Jonas Keturakis-Aitvaras. Iš apsupties išneštas sunkiai sužeistas rinktinės vadas Pranas Muningis-Žvelgaitis po kelių dienų nusišovė.

Žuvusiųjų partizanų K. Adeikio, J. Baltrušio ir J. Keturakio palaikai buvo atvežti į MGB Žagarės valsčiaus poskyrio kiemą.

Tiksli užkasimo vieta neišaiškinta, tačiau manoma, kad tai galėjo būti minėto pastato teritorija už tualetų.

Vakarų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas:
Kęstučio, Prisikėlimo ir Žemaičių apygardos,
Vilnius: LGGRTC, 2010, p. 118.

KONSTANTINAS ADEIKIS-LOKYS

1922 11 27–1949 08 27

Konstantinas Adeikis, Mykolo, gimė 1922 m. lapkričio 27 d. Šiaulių aps. Žagarės vls. Aleksandravo k.

Vengdamas mobilizacijos į sovietų armiją, pasitraukė į mišką ir tapo Jungtinės Kęstučio apygardos Voverės rinktinės partizanu. Nuo 1948 m. gegužės 11 d. Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės štabo viršininkas.

2000 m. lapkričio 15 d. K. Adeikiui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 18 d. įsakymu jam su teik tas kapitono laipsnis (po mirties).

Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės štabo viršininkas Konstantinas Adeikis-Lokys, 1948. VI. 5.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

Užrašas kitoje nuotraukos pusėje.
Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

JONAS BALTRUŠIS

1923–1949 08 27

Jonas Baltrušis, Petro, gimė 1923 m. Šiaulių aps. Žagarės mstl.

Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės štabo partizanas.

JONAS KETURAKIS-AITVARAS

1929 11 13–1949 08 27

Jonas Keturakis, Juozo, gimė 1929 m. lapkričio 13 d. Šiaulių aps. Žagarės vls. Stungių k. Mokėsi Žagarės progimnazijoje. 1948 m. gegužės 22 d. tremiant šeimą, pabėgo.

Partizanas nuo 1948 m. birželio mėn. Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės štabo partizanas. 1949 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 129 jam suteiktas grandinio laipsnis.

1999 m. balandžio 13 d. J. Keturakiui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

Būsimasis partizanas Jonas Keturakis-Aitvaras (antras iš dešinės) su trimis draugais. Joniškio aps.

Žagarės vls. Stungių k. 1946 m. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

Tipinis atminimo ženklas šioje vietoje įrengtame bunkeryje 1951 m. sausio 19 d. kautynėse su MGB kariuomenės 25-ojo šaulių pulko kareiviais ir Žagarės r. stribais žuvusiems Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės štabo Ūkio dalies viršininkui Aleksui Buivydui-Ožiui, Sugintui, rinktinės štabo kanceliarijos tvarkytojai Juzei Statkutei-Garsui, rinktinės štabo apsaugos būrio partizanams Genei Jonutytei-Ramanauskienei-Dobilui, Žemaitei, Stanislovui Jonučiui-Šermukšniui, Antanui Petravičiui-Aušriniui ir 1949 m. rugpjūčio 27 d. šiame miške kautynėse su MGB vidaus kariuomenės 25-ojo šaulių pulko kareiviais žuvusiems Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės vadui P. Munigiui-Žvelgaičiui, rinktinės štabo viršininkui K. Adeikiui-Lokiui, štabo partizanams J. Baltrušiui ir J. Keturakiui-Aitvarui atminti. Joniškio r. Joniškio regioninis padalinys. Skaistgirio girininkijos Didmiškio miško 61 kvart. 9 sklypas. Aut. dizaineris Romas Navickas. Pastatytas 2007 m. birželio 28 d.

A. Pališkevičiaus nuotr., 2009 m.

Parengė Rūta Trimonienė