1948 m. gruodžio 3 d. Bedančių kautynės

1948 m. vėlų rudenį Raseinių aps. Bedančių miške (dabar - Ra­seinių r. sav.) įrengtoje partizanų stovykloje įsikūrė Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės Alfonso Pakarklio-Kilpos ir Antano Antanaičio-Dai­vos būrių partizanai. Stovykloje iš medžių šakų buvo pastatytos penkios palapinės ir uždengtos žole. Instruktuoti dvidešimt čia įsikūrusių parti­zanų su apsauga buvo atvykęs Gintaro rinktinės štabo viršininkas.

1948 m. gruodžio 3 d. apie 9-10 val. ryto, kai visi partizanai dar buvo palapinėse, stovyklavietę apsupo MGB vidaus kariuomenės

273-iasis, 32-asis ir 298-asis šaulių pulkas (iš viso 350 karių).

Karinės čekistų operacijos metu žuvo:

POVILAS MAČIULIS- GRANITAS

1924 (1918)—1948 12 03

Povilas Mačiulis, Jono, g. 1924 (1918) m. Raseinių aps. Betygalos vls. Milašaičių k.

Gyveno Betygalos vls. Paliepiukų k.

Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės štabo viršininkas.

DOMINYKAS ŠČEPAVIČIUS-DOMEIKA

1919-1948 12 03

Dominykas Ščepavičius, Antano, g. 1919 m. Raseinių aps. Raseinių vls. Kunkojų k.

Tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Turėjo grandinio laipsnį.

Partizanas nuo 1944 m. Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės grupės vado pava­duotojas.

PRANAS ŠIMKUS-ŠAPALAS

1910 (1902)-1948 12 03

Pranas Šimkus, Jono (Prano?), g. 1910 (1902) m. Raseinių aps. Raseinių vls. Alėjų k. Gyveno Raseinių vls. Plauginių k.

Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės grupės vado pavaduotojas. Kartu žuvusio partizano Petro Šimkaus- Vidučio brolis.

ARĖJAS (slapyv.)

?-1948 12 03

ANTANAS ARMOŠKA-STEPONAS

1919-1948 12 03

Antanas Armoška, Juozo, g. 1919 m. Raseinių aps. Šiluvos vls. Kalniškių k. Lietuvos laisvės armijos (LLA) narys. Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės par­tizanas.

BOGUSLOVAS BARANAUSKAS

1926 04 10-1948 12 03

Boguslovas Baranauskas, Jurgio, gimė 1926 m. balandžio 10 d. Raseinių aps. Šiluvos vls. Lyduvėnų mstl. Mokėsi Lyduvėnų mokykloje. Skardininkas (dengė skarda stogus).

Nacių okupacijos metu gyveno Raseiniuose ir dirbo Raseinių valsčiaus raštininku.

Gen. P. Plechavičiaus įkurtos Lietuvos vietinės rinktinės karys. Internuotas nacių ir išvežtas į Prancūziją. Po karo grįžo į Lietuvą. Sovietų suimtas ir išsiųstas į Karpatų druskų kasyklas. Grįžo į Lietuvą. Raseiniuose dirbo paruošų kontoroje. Ne kartą buvo suimtas ir tardytas.

1948 m. rudenį pradėjo slapstytis. 1948 m. spalio 16 d. tapo Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės partizanu.

2001 m. rugsėjo 26 d. B. Baranauskui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

VLADAS DUBINSKAS-KLEVAS

1913-1948 12 03

Vladas Dubinskas, Stasio, g. 1913 m. Raseinių aps. Veliuonos vls. Numgalių k.

Gyveno Veliuonos vls. Sujainių k.

Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės Alfonso Pakarklio-Kilpos būrio partizanas.

DUDUKAS (slapyv.)

?-1948 12 03

Vokietis.

JONAS KARPIUS (KARPIS)-TŪBELIS

1918 10 27-1948 12 03

Jonas Karpius (Karpis), Prano, gimė 1918 m. spalio 27 d. Raseinių aps. Nemakščių vls. Pagojo k.

Partizanas nuo 1945 m. Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės Alfonso Pakarklio- Kilpos būrio partizanas.

2005 m. birželio 23 d. J. Karpiui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

PETRAS KUZAS-BRIEDIS

1920 (1915)-1948 12 03

Petras Kuzas, g. 1920 (1915) m. Raseinių aps. Raseinių m.

Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės Alfonso Pakarklio-Kilpos būrio partizanas.

MARIJONA SAROČKIENĖ-LELIJA, JONĖ, PONIA

1923 01 21-1948 12 03

Marijona Saročkienė (Dilijonaitė), Antano, gimė 1923 m. sausio 21 d. Raseinių aps. Nemakščių vls. Taubučių k. Gyveno Raseinių aps. Viduklės vls. Plačiuvos k. Nuo 1944 m. Žaibo būrio (vadas vyras Leonas Saročka-Rikis) partizanų ryšininkė.

1946 m. lapkričio 18 d. žuvus vyrui tapo Jungtinės Kęstučio apygardos Ąžuolo būrio partizane. Vėliau buvo Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės Alfonso Pakarklio-Kilpos būrio partizanė.

1999 m. birželio 9 d. M. Saročkienei pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

NAPOLEONAS STULGYS-JAZMINAS

1921-1948 12 03

Napoleonas Stulgys, g. 1921 m. Gyveno Raseinių aps. Raseinių vls. Gervinės k. Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės Alfonso Pakarklio-Kilpos būrio partizanas.

PETRAS ŠIMKUS- VIDUTIS

1923-  1948 12 03

Petras Šimkus, Jono (Prano?), g. 1923 m. Raseinių aps. Raseinių vls. Alėjų k. Gyveno Raseinių vls. Plauginių k.

Nuo 1948 m. gegužės mėn. Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės Antano Antanaičio-Dai­vos būrio partizanas. Rinktinės grupės vado pavaduotojo Prano Šimkaus-Šapalo brolis.

PETRAS ŠKADAUSKAS-PUŠYNAS

1903-1948 12 03

Petras Škadauskas, g. 1903 m. Raseinių aps. Raseinių vls. Plauginių k. Gyveno Raseinių vls. Pagedočio k.

Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės Antano Antanaičio-Daivos būrio partizanas.

JONAS TAMOŠAITIS (TOMAŠAITIS)- VALTERIS

1922 11 15-1948 12 03

Jonas Tamošaitis (Tomašaitis), Vincento, gimė 1922 m. lapkričio 15 d. Raseinių aps. Viduklės vls. Tukių k.

Partizanas nuo 1946 m. Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės Antano Antanaičio-Daivos būrio partizanas.

2003 m. rugsėjo 9 d. J. Tamošaičiui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

STASYS ZDANAVIČIUS-NERIMAS

1925-1948 12 03

Stasys Zdanavičius, Povilo, g. 1925 m. Raseinių m. Mokytojavo Raseinių aps. Šiluvos vls. Papušynio mokykloje.

Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės Alfonso Pakarklio-Kilpos būrio partizanas.

ŽEMAITIS (slapyv.)

?-1948 12 03

JONAS ŽIVATKAUSKAS- SKYLIUS

1924-  1948 12 03

Jonas Živatkauskas, Prano, g. 1924 m. Raseinių aps. Nemakščių vls. Smulkių k. Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės Alfonso Pakarklio-Kilpos būrio partizanas.

Kautynėse buvo suimti sužeisti ir Raseinių m. kalėjimo ligoninėje mirė:

EUGENIJA, ANTONINA (GENĖ) STULGAITYTĖ-SVĖRĖ, BRIGITA, MILDA

1928 11 12-1948 12 05

Eugenija, Antonina (Genė) Stulgaitytė, Antano, gimė 1928 m. lapkričio 12 d. Raseinių aps. Raseinių m. Gyveno Raseinių vls. Kėbaičių k. Mokėsi Žemės ūkio mokykloje.

Nuo 1947 m. liepos mėn. Jungtinės Kęstučio apygardos partizanų ryšininkė: partizanų pavedimu pirko elementus radijo aparatui, vaistus. Kartu su partizanais dalyvavo operacijose paimant ginklus. 1947 m. gruodžio 22 d. iš Raseinių aps. Kelmės vls. Žilių k. vykusių kautynių išnešė sužeistą apygardos Knygnešio rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininką Alfonsą Pakarklį-Kilpą.

Po kautynių išvažiavo į Kauną. Ten suimta 1948 m. vasario 4 d. Paleista kartu su agentais smogikais: „Aidu“ (Antanas Muralis), „Tauru“ (Mykolas Navikas) ir „Šernu“ (Juozas Stonys).

Sugebėjo pasiekti partizanus, kurie agentus suėmė.

Nuo 1948 m. vasario pradžios Kęstučio apygardos Gintaro rinktinės Alfonso Pakarklio-Kilpos būrio partizanė.

2011 m. kovo 8 d. E. A. Stulgaitytei pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

PRANAS LINKUS-ŽVANGUTIS, ATLANTAS

1921 11 12-1948 12 10

Pranas Linkus, Prano, gimė 1921 m. lapkričio 12 d. Gyveno Raseinių aps. Raseinių m.

Partizanas nuo 1944 m. gruodžio 23 d. Jungtinės Kęstučio apygardos Žebenkšties rinktinės Žaibo (vadas Leonas Saročka-Rikis) būrio partizanas. Vėliau įstojo į Kęstučio apygardos Gin­taro rinktinės Antano Antanaičio-Daivos būrio partizanų gretas.

1999 m. gruodžio 24 d. P. Linkui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

Pasak liudininkų, šiose kautynėse žuvusiųjų partizanų palaikai buvo niekinti Raseiniuose prie Raseinių aps. stribų būstinės pastato, stovėjusio dabartinėje Ateities ir Šaltinio g. sankryžoje.

Vėliau užkasti Gruzdiškės k. lomoje.

Kryžių kompozicija šioje vietoje užkastiems 1944-1953 m. žuvusiems Jungtinės Kęstučio (nuo 1948 m. balandžio mėn. - Kęstučio) apygardos partizanams at­minti. Bendras kompozicijos ir memorialinės lentos vaizdas. Raseinių r. Raseinių sen. Gruzdiškės k. Aut. architektai Stasys Zelionka ir Sandra Zelionkaitė-Damke­vičė. Atidengtas 2009 m. rugsėjo 8 d. G. Pečkaitienės nuotr., 2010 m.

Parengė Rūta Trimonienė