Vladas Algirdas Mikulėnas-Lubinas, Liepa (1917 06 27–1945 12 01)

Būsimasis Šarūno rinktinės vadas, laikinai ėjęs Vytauto apygardos vado pareigas, Vladas Algirdas Mikulėnas-Lubinas, Liepa.

Ne vėliau kaip 1945 m.

Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Vladas Algirdas Mikulėnas gimė 1917 m. birželio 27 d. Utenos aps. Utenos vls. Mockėnų k. 1938 m. pavasarį baigė Utenos „Saulės“ gimnaziją ir tų pačių metų liepos 8 d. buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1939 m. rugsėjo 18 d. V. A. Mikulėnas baigė Karo mokyklą (XIV aspirantų laida), jam buvo suteiktas pėstininkų atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnis ir jis tapo 4-ojo pėstininkų pulko 6-osios kuopos būrio vadu.

1939 m. lapkričio 21 d. V. A. Mikulėnas buvo paleistas į atsargą ir tais pačiais metais pradėjo studijuoti Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete. Vėliau studijas tęsė Vilniaus universiteto Medicinos fakultete.

Studijuodamas 4-ame kurse ėmėsi gydyti sužeistus ir sergančius partizanus, 1945 m. pradžioje įsiliejo į jų gretas.

1945 m. birželio 15 d. Utenos aps. Utenos vls. Biliakiemio k. vykusiame partizanų vadų pasitarime įkūrus Šarūno rinktinę, V. A. Mikulėnas buvo paskirtas jos vadu. Vadovaudamas rinktinei jis suvienijo išblaškytus Utenos apskrities partizanus, redagavo rinktinės laikraštį „Pogrindžio žinios“.Siekdami koordinuoti partizanų rinktinių veiksmus, nustatyti jų veiklos rajonus, 1945 m. rugpjūčio mėn. pradžioje Švenčionių aps. Saldutiškio vls. Sudalaukio k. susirinkę partizanų vadai nutarė įkurti Vytauto apygardą, kurios vadu buvo išrinktas Jonas Kimštas-Dobilas, jo pavaduotoju – V. A. Mikulėnas. Apygardai priklausė trys rinktinės: Tigro, veikusi Švenčionių apskrityje, Šarūno, veikusi Utenos apskrityje ir Švenčionių apskrities Saldutiškio valsčiuje, ir Lokio, veikusi Zarasų apskrityje ir Baltarusijos Svyrių apskrityje.

  

Atminimo lenta Utenos ,,Saulės“ gimnazijos mokytojams ir mokiniams, 1945–1953 m. žuvusiems už Lietuvos laisvę. Bendras pastato ir atminimo lentos vaizdas.

Utenos m., Ladygos g. 20. Senasis Utenos „Saulės“ gimnazijos pastatas. Įrengta XXI a 1-ajame dešimtmetyje.

R. Trimonienės nuotr., 2010 m.

Netrukus po apygardos įkūrimo J. Kimštas išvyko užmegzti ryšių su Vakarų Lietuvos partizanais. Apygardos vado pareigas laikinai ėjo jo pavaduotojas ir Šarūno rinktinės vadas V. A. Mikulėnas.

1945 m. rudenį V. A. Mikulėno pavedimu apygardos štabo narys Vincas Žaliaduonis pradėjo derybas su Šalčininkų apylinkėse veikusiu Vlodzimiežo Mikucio-Jaremos vadovaujamu 40 partizanų būriu, sudarytu iš Armijos Krajovos likučių. Derybose buvo normalizuoti lietuvių ir lenkų partizanų santykiai, vėliau kartais net bendradarbiaujama.

Tuo pačiu metu Vytauto apygardos Šarūno rinktinės štabo bunkeris buvo įrengtas Utenos aps. Utenos vls. Biliakiemio k. partizanų rėmėjo Juozo Adomaičio sodybos klojime.

1945 m. gruodžio 1 d. apie 10 val. į sodybą atėjo 3 kareiviai ir liepė šeimininkui perkrauti klojime iš vienos vietos į kitą šieną, norėdami surasti štabo bunkerį. Sodybos šeimininkas krovė šieną taip, kad storiau užkrautų po šaline buvusį bunkerį. Jo neradę, kareiviai automato serija peršovė J. Adomaitį ir padegė šiaudinį klojimo stogą. Žmona kraujuojantį vyrą ištempė iš klojimo prie tvarto ir bandė sulaikyti kraują. V. A. Mikulėnas iš klojimo išbėgo pirmas ir, metęs į kareivius granatą, bandė pabėgti, bet buvo nukautas. Būrio vadas Algirdas Katinas žuvo vos išėjęs (beveik visas sudegė). Jurgis Katinas buvo nušautas šalia gyvenamojo namo. Kareiviai iš bunkerio išnešė radijo stotį, rašomąją mašinėlę, dokumentus ir pavakary išvažiavo. Sodybos šeimininką J. Adomaitį žmona nuvežė į Uteną, kur jis po poros dienų, gruodžio 3 d., mirė.

Žuvusių partizanų ir jų ryšininko palaikai slapta buvo palaidoti Puodžių k. kapinėse (dabar Utenos r. Utenos sen.).

1999 m. gegužės 12 d. V. A. Mikulėnui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. gegužės 19 d. dekretu jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius), 1999 m. gegužės 27 d. dekretu jam suteiktas pulkininko laipsnis (po mirties).

  
 

Tipinis atminimo ženklas Biliakiemio kaime 1945 m. gruodžio 1 d. žuvusiems Šarūno rinktinės vadui ir laikinai ėjusiam Vytauto apygardos vado pareigas V. A. Mikulėnui-Lubinui, būrio vadui A. Katinui, apygardos štabo ryšininkui J. Katinui, sodybos šeimininkui, partizanų rėmėjui J. Adomaičiui ir 1947 m. vasario 21 d. žuvusiems keturiems Vytauto apygardos Kovo būrio partizanams atminti. Bendras ženklo ir įrašo jame vaizdas. Utenos r. Utenos sen. Biliakiemio k. Aut. dizaineris Romas Navickas.

Pastatytas 2005 m. liepos 21 d. R. Trimonienės nuotr., 2010 m.

Parengė Rūta Trimonienė