Antanas Vaičikonis - Šermukšnis

1920 04 24-1951 03 09

1951 m. kovo 9 d. Panevėžio r. Narbutų k. (dabar - Panevėžio r. sav.) Juzės Kaminskienės sodyboje MGB agentas (buvęs partizanas) nužudė partizaną Antaną Vaičikonį-Šermnkšnį (iki 1950 m. rugpjūčio mėn. ėjusį Vyčio apygardos Krištaponio rinktinės vado pareigas).

Šiaurės Rytų Lietuvos partizanų sritis.
Atlasas. 1 dalis: Dariaus ir Girėno rinktinė, 
Didžiosios Kovos ir Vyčio apygardos, 

Vilnius: LGGRTC, 2014, p. 179.

Antanas Vaičikonis, Justino, gimė 1920 m. balandžio 24 d. Panevėžio aps. Raguvos vls. Sodeliškių k. Girelės vnk. Kartu augo trys broliai ir dvi seserys. Tėvai turėjo per 50 ha žemės, gražią sodybą (sudeginta sovietų okupantų). Nacių okupacijos metais dirbo kaimo seniūnu.

Partizanas nuo 1944 m. Nuo 1946 m. Vyčio apygardos būrio, kuriame partizanavo ir du jo broliai Jonas -Dobilas (g. 1925 m.) ir Juozas (g. 1912 m.), vadas.

Nuo 1949 m. balandžio 20 d. A. Vaičikonis ėjo Krištaponio rinktinės 2-ojo rajono būrio, veikusio Raguvos apylinkėse, vado pareigas. 1949 m. liepos 31d. žuvus Jonui Baltušnikui-Vienuoliui perėmė vadovavimą Krištaponio rinktinei. 1950 m. rugpjūčio 17 d. rinktinės vado pareigas perdavė Mykolui Januliui -Tautvydui.

Vyčio apygardos Krištaponio rinktinės vadas A. Vaičikonis -Šermukšnis (antroje eilėje iš kairės penktas) su bendra žygiais. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

1951 m. kovo 9 d. Panevėžio r. Narbutų k. gyventojos Juzės Kaminskienės sodyboje A. Vaičikonį nužudė MGB agentas „Zigmas“ (buvęs partizanas Kazys Riauba-Kazokas). Sodybos šeimininkai nužudytojo palaikus palaidojo miške. Pasitaikius progai perlaidojo į Tumagalio k. (dabar Panevėžio r. Miežiškių sen.) kapines prie neseniai palaidoto mirusio vietos gyventojo.

A. Vaičikonį pažinoję pasakojo, kad jis buvo labai reiklus, greitos orientacijos, mėgo tvarką ir drausmę, gebėjo rasti išeitį iš keblių situacijų.

1946 m. rugsėjo 24 d. Panevėžio aps. Vadoklių vls. Butkūnų k. žuvo jauniausias brolis Jonas Vaičikonis-Dobilas. Brolis Juozas Vaičikonis-Meška žuvo 1947 m. gruodžio 24 d. Panevėžio aps. Raguvos vis. Tumagalio k.

2008 m. lapkričio 25 d. A. Vaičikoniui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. vasario 5 d. įsakymu jam suteiktas majoro laipsnis (po mirties).

Antano Vaičikonio-Šermukšnio atminimui 2007 m. išleista poezijos knygą „Širdgėlos šermukšnis“ (aut. Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinės mokyklos istorijos mokytojas Antanas Vaičikonis).

Paminklas Vyčio apygardos partizanams, jų rėmėjams ir ryšininkams atminti. Bendras paminklo ir jo fragmento vaizdas. Aut. skulptorius, prof. Gediminas Karalius. Panevėžio r. Vadoklių sen. Vadoklių mstl. Kelio Lėnas-Vadokliai kairė. Atidengtas 2006 m. spalio 29 d. G. Karalius nuotr., 2006 m. ir J. Paršeliūno nuotr., 2009 m.

Parengė Rūta Trimonienė

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2021/20210309_vaicikonis_biog.pdf