Vitalius Gavėnas - Vampyras, Granitas

1922 08 12 - 1950 02 09

Vitalius Gavėnas gimė 1922 m. rugpjūčio 12 d. Marijampolės aps. Šunskų vls. Ožkasvilių k. Jurgio Gavėno ir Katrės Juodzevičiūtės-Gavėnienės šeimoje1.

1941 m. birželio 3 d. buvo suimtas ir kalintas Marijampolės kalėjime už nelegalų sienos perėjimą. Prasidėjus Vokietijos ir SSRS karui, išsilaisvino.

1942 m. gegužės 27 d. Lietuvos generalinės srities gyventojų surašymo dokumentuose nurodoma, kad Marijampolės aps. Marijampolės vls. Ožkasvilių k. gyvena Jurgio ir Kotrinos Gavėnų šeima. Jų sūnus Vitalius Gavėnas - vidurinės mokyklos moksleivis2.

1942 m. birželio 5 d. Lietuvos saugumo policijos direktoriui p. Čenkui nurodoma Kaune atlikti kratas pas dešimtį išvardytų asmenų (vienas jų - studentas Vitalius Gavėnas, gyvenantis Ožkasvilių k. Marijampolės aps.) siekiant surasti nelegalios literatūros arba tos literatūros dauginimo įrankių. Toliau nurodoma, kad visi šie asmenys gyveno Kaune, tačiau dabartiniu metu atostogauja kaimuose ar slapstosi, norėdami išvengti tardymų. Toliau nurodoma visus išvardytus asmenis suimti ir su kratos metu rastais daviniais ar be jų pristatyti į Saugumo būstinę Kaune pas SS Standortenfūhrer Jager3.

1944 m. V. Gavėnas ėmė telkti Vilkaviškio aps. Keturvalakių vls. ir Marijampolės aps. pietinės dalies kaimų vyrus partizaninei kovai. 1945 m. rugpjūčio 3 d. jis vadovavo savo kovotojams kautynėse su NKVD, kurių metu buvo užpultas Vilkaviškio aps. Keturvalakių vls. milicijos punktas. Šiose kautynėse V. Gavėnas pasižymėjo narsumu, sumaniu vadovavimu, gera orientacija, stipria ir taiklia ugnimi. Už tai jam buvo pareikštas tarnybinis pagyrimas.

1 Lietuvos centrinis metrikų archyvas.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

3 Ten pat.

Tauro apygardos Vytauto rinktinės vadas V. Gavėnas-Vampyras. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

1945 m. liepos 19 d. Marijampolės aps. Skardupių klebonijoje kartu su kunigu Antanu Yliumi, kpt. Leonu Tauniu-Kovu, Albinu Ratkeliu-Oželiu ir Jonu Pileckiu-Broku dalyvavo steigiamajame Tauro apygardos štabo posėdyje, rugpjūčio 15 d. - apygardos štabo narių ir partizanų grupių atstovų pasitarime, kuriame buvo įkurta Tauro apygarda. Tą pačią dieną apygardos vado L. Taunio-Kovo įsakymu Nr. 1 V. Gavėnas-Vampyras buvo paskirtas Vytauto rinktinės vadu. Rugsėjo 25 d. jis pasirašė įsakymą Nr. 3, kuriame nurodė būrių vadams užregistruoti ir štabui pranešti nuo 1944 m. rugpjūčio 1 d. iki šios dienos bolševikų nužudytų, išvežtų ir kalinamų lietuvių pavardes ir jų gyvenamąsias vietas, ant kelrodžių, iškabų ir pan. vietoj rusiškų užrašų iškabinti lietuviškus, paskirti būrio sanitarą ar sanitarę (asmuo turėjo būti baigęs sanitarijos mokyklą, kursus ir t.t.).

Tų pačių metų lapkričio-gruodžio mėn. V. Gavėnas kartu su rinktinės Žvalgybos skyriaus viršininku A. Ratkeliu- Oželiu sutvarkė apygardos leidinio „Laisvės žvalgas“ redakcijos vietą, parūpino spaudos priemonių ir aparatūros. Už tai abiem partizanams buvo pareikšta Tauro apygardos vado padėka.

1946 m. liepos 4 d. Vampyras dalyvavo Tauro apygardos štabo posėdyje, kuriame buvo svarstoma apygardos vado skyrimas, Geležinio Vilko rinktinės vado rinkimas, ryšiai su Pietų Lietuvos partizanų srities štabu ir kiti einamieji reikalai.

Tų pačių metų rugpjūčio 15 d. Tauro apygardos vado Antano Baltūsio - Žvejo įsakymu Nr. 26 V. Gavėnas apdovanotas juostele už narsumą ir uolumą, lapkričio 22 d. apygardos vado įsakymu Nr. 34 jam suteiktas viršilos laipsnis, gruodžio 31 d. to paties vado įsakymu Nr. 40 Vampyrui dar kartą pareikšta tarnybinė padėka ir tarnybinis pagyrimas už pavyzdingą vadovavimą rinktinei ir 1946 metais vestą kovą dėl tėvynės laisvės ir nepriklausomybės, o 1947 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 8 jam pareikštas tarnybinis pagyrimas ir tarnybinė padėka už tikslų, išsamų bei punktualų raštų išpildymą ir žinių tiekimą.

Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo nariai. 1946 m. rugsėjo 15 d. Iš kairės: rinktinės Organizacinio skyriaus viršininkas Karijotas (slapyv.), vadas V. Gavėnas -Vampyras ir Žvalgybos skyriaus viršininkas Albinas Ratkelis-Oželis. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

 

Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo pareigūnai žvalgyboje. 1947 m. Iš kairės: rinktinės vadas V. Gavėnas-Vampyras, štabo Ūkio skyriaus aprūpinimo poskyrio viršininkas Juozas Ališauskas-Klaidas (stovi) ir vado adjutantas Stasys Ališauskas-Kalinys. Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanai. Iš kairės: Albinas Švedas-Radastas, rinktinės vadas V. Gavėnas-Vampyras ir partizanas Slapukas (slapyv.). Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo pareigūnai poilsio metu. Marijampolės aps. Šunskų miškas, 1949 m. Rinktinės vadas V. Gavėnas-Granitas (dešinėje) ir jo adjutantas S. Ališauskas -Kalinys (kairėje). Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus rinkinių

1947 m. sausio 15 d. V. Gavėnas dalyvavo Lietuvos kovotojų už laisvę atstovų suvažiavime, kuriame buvo svarstoma Centralizuotos ir vyriausiosios vadovybės sudarymas, Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) ir Vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų štabo (VGPŠ) reorganizacija ir ryšių su užsienių atkūrimas, išaiškinto MGB agento Juozo Markulio „Erelio“ izoliacija.

Tų pačių metų. vasario 18 d. Marijampolėje V. Gavėnas kartu su Vytauto rinktinės štabo pareigūnais Kazimieru Pypliu-Mažyčiu, Antanu Pečiuliu-Baritonu, Albinu Ratkeliu-Oželiu ir Mykolu Žilioniu-Plunksna, kuopų vadais Jonu Šlėferiu-Diemedžiu ir Jonu Valaičiu -Viesulu, partizanų ryšininkėmis Janina Kazelyte-Saulute ir Angele Senkute-Рušele dalyvavo garsiajame „Blynų baliuje“, kuriame buvo sunaikinti Marijampolės apskrities Vykdomojo komiteto, kompartijos ir komjaunimo pareigūnai. Kovo 6 d. Tauro apygardos įsakymu Nr. 9 už gerą, tikslų kautynių paruošimą Vampyrui pareikšta tarnybinė padėka ir pagyrimas.

Deja, 1947 m. balandžio 10 d. Tauro apygardos Žvejo įsakymu Nr. 12 V. Gavėnui buvo pareikštas papeikimas ir įspėjimas „už pravedimą š. m. kovo mėn. 19 d. plataus masto operacijų be mano sutikimo“.

Tų pačių metų rugpjūčio 2 d. apygardos vado Žvejo įsakymu Nr. 21 V. Gavėnas buvo paskirtas prie apygardos štabo įsteigtos Mokomosios kuopos lektoriumi ir pirmosios laidos egzaminų komisijos nariu, o spalio 16 d. įsakymu Nr. 33 jis perkeltas į apygardos štabą specialioms ir ypatingoms pareigoms eiti rinktinės vado teisėmis.

1948 m. rugpjūčio 26 d. V. Gavėnas vadovavo operacijai, kurios metu iš Vilkaviškio aps. Gižų vls. Vykdomojo komiteto buvo paimtas archyvas ir kiti dokumentai. Už tai jam buvo pareikšta tarnybinė padėka ir tarnybinis pagyrimas.

1949 m. vasario 24 d. l. e. Tauro apygardos vado pareigas Viktoro Vitkausko-Saidoko įsakymu Nr. 5 V. Gavėnas nuo sausio 15 d. šalia tiesioginių pareigų buvo paskirtas eiti ir Vytauto rinktinės vado pareigas. Tų pačių metų gegužės 18 d. apygardos vado Aleksandro Grybino -Fausto įsakymu Nr. 12 V. Gavėnas buvo atleistas iš apygardos štabo ir paskirtas Vytauto rinktinės vadu, o nuo balandžio 1 d. jo slapyvardis Vampyras pakeistas slapyvardžiu Granitas.

2000 m. gegužės 8 d. V. Gavėnui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos Prezidento 2000 m. gegužės 14 d. dekretu jis apdovanotas 4-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu (dabar - Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžius), Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2000 m. gegužės 29 d. įsakymu jam suteiktas majoro laipsnis (po mirties).

Parengė Rūta Trimonienė