AUŠROS VARTŲ KOPLYČIA ROMOJE

     Popiežiui Pauliui VI leidus, Romoje, Šv. Petro Bazilikoje, prie šv. Petro kapo užsienio lietuvių pastangomis buvo įrengta Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia, skirta pagerbti lietuvių kankiniams. Ji yra gražiai įrengta patyrusių menininkų, tarp kurių - ir lietuvių dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas. Koplyčios centre - mozaikinis Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslas. Kairiojoje sienoje - skulptūros, vaizduojančios karaliaus Mindaugo krikštą ir liudijančios Lietuvos įsijungimą į krikščioniškų tautų šeimą. Lotyniškame užraše Mindaugas minimas kaip Lietuvos karalius. Nišoje - Rūpintojėlio skulptūra. Sienos viduryje - marmurinė lenta su koplyčios šventinimo metrika ir įrašu lotynų kalba. Už marmurinės lentos - bareljefinis Vilniaus ir Kauno miestų vaizdas su jiems būdingomis bažnyčiomis ir įrašu Vilnius-Kaunas. Toliau - Vytauto ir Jogailos skulptūros: Vytautas rankoje laiko Vytį.

     Įėjus į koplyčią, dešinėje sienoje - Sibiro lietuvaičių maldaknygės paveikslas su įrašu lietuvių kalba: Marija, gelbėk mus! Toliau - Kražių skerdynių paveiksle vaizduojama bažnyčia ir prie jos mirštantis kražietis. Už jo - Lietuvos Globėjo šv. Kazimiero ir unito kankinio Juozapo Kuncevičiaus paveikslai.

     Koplyčią pašventino, altorių konsekravo ir pirmąsias šv. Mišias atnašavo Šv. Petro Bazilikos arkiprepozitas kard. R Marela; jam asistavo kun. Abromavičius ir kun. Narbutas. Šiose iškilmėse dalyvavo kardinolai - R Marela, Tralja, A. Samorė, J. Slipyj, arkivyskupai ir vyskupai - V Brizgys, A. Deksnys, F Marcinkus, diplomatai ir svečiai iš Europos, Šiaurės ir Pietų Amerikos, Kanados, Australijos.

     Per šv. Mišias giesmės buvo giedamos lietuviškai. Po pamaldų sugiedotas Tautos himnas. Prie popiežiaus Pijaus XI kapo, kuris kaip tik yra šalia Aušros Vartų koplyčios, padėta gėlių. Šio popiežiaus laikais 1926 m. buvo sudaryta Lietuvos bažnytinė provincija.

     Kitą dieną popiežius Paulius VI savo palankumo lietuviams ženklan pašventino Aušros Vartų Marijos paveikslą, šalia esančioje didesnėje koplyčioje atnašavo šv. Mišias ir tarė lietuviams žodį. Popiežius džiaugėsi galįs pašventinti paveikslą, gėrėjosi lietuvių ryžtu Šv. Petro Bazilikoje įrengti tokios didelės dvasinės prasmės ir meninės vertės koplyčią. Suteikė dalyviams specialų palaiminimą, o koplyčiai padovanojo ir pats uždegė gražią votyvinę lempą-žvakę. Popiežius kalbėjo angliškai, o jo kalbą lietuviškai vertė vysk. Paulius Marcinkus. 22 lietuviai, parinkti iš įvairių kraštų, iš popiežiaus rankų priėmė šv. Komuniją. Per Mišias buvo giedama lietuviškai. Vargonavo L. Stukas.

     Lietuvių vardu vysk. Marcinkus popiežių pasveikino lietuviškai: padėkojo popiežiui ir pareiškė pagarbą. Pauliui VI buvo įteikta dovana - Rūpintojėlis iš Lietuvos gintaro ir dailininko V K. Jonyno paveikslas, taip pat vaizduojantis Lietuvos Rūpintojėlį.

     Trečią dieną bendroje audiencijoje Šv. Petro Bazilikoje buvo priimta ir lietuvių grupė. Jie stovėjo netoli altoriaus. Popiežius tūkstančiams iš viso pasaulio susirinkusių maldininkų savo žodyje paminėjo lietuvių grupę, pasakė, kad jis prieš vieną dieną pašventino Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslą ir atnašavo šv. Mišias, dėkojo lietuviams už ištikimybę Bažnyčiai ir Šventajam Sostui. Dalyvavusiems suteikė specialų apaštališkąjį palaiminimą.

     Įrengimas Aušros Vartų koplyčios Šv. Petro Bazilikoje Romoje, šalia šv. Petro kapo, lietuvių tautai turi didelę reikšmę. Šv. Petro Bazilika yra viso pasaulio katalikų brangenybė ir šventovė, tad leidimas įrengti joje lietuvių koplyčią yra didelis Apaštalų Sosto palankumo ženklas. Kasmet milijonai tikinčiųjų iš viso pasaulio, lankydami Šv. Petro Baziliką, eidami pro lietuvių Aušros Vartų koplyčią, prisimins Lietuvą ir lietuvių patirtas Kančias...

(Parengė Jz. [kun. Juozas Šalčius])