TURINYS NR. 3

Kun. Antanas Liuima, SJ.Didžiąją dabarties problemą apmąstant.......... 95

[Vysk. Liudvikas Povilonis MIC]. Mintys iš pamokslo................... 100

POEZIJOS HORIZONTAI

Lacrima.Rožančiaus Karalienei ........................................ 102

Bernardas Brazdžionis.Sibiro triptikas ............................... 102

TAUTOS DVASIOS MILŽINAI

M.[kun. Marijonas Petkevičius MIC]. Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio

mirties 15 metų sukaktis ............................................. 103

K.[Felicija Kasputytė]. Oskaro Milašiaus kelias į metafiziką ......... 106

MINTYS SUSIMĄSTYMUI

J. Dz.[kun. Juozas Zdebskis]. Kančia, kuri yra meilės įrodymas ....... 111

Vaidevutis[kun. Karolis Garuckas SJ]. Himnas meilei .................. 113

Jaunuolio malda ...................................................... 114

[Stasė Jasiunskaitė]. Tu ne viena, Danute! ........................... 116

KRIKŠČIONYBĖS IŠUGDYTIEJI

Jaunius[kun. Jonas Lauriūnas SJ]. Juo giliau, juo prie tiesos arčiau . 118

MUMS KALBA MOKSLAS

P r.[kun. Pranciškus Račiūnas MIC].Kosmosas ir antgamtis ............. 123

ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS

1.    Ar religija daro žmogų pasyvų? ..................................126

2.    Ar jėzuitai laikosi principo: tikslas pateisina priemones? ..... 127

AKTUALIJOS

Š. J.[kun. Napoleonas Norkūnas]. Jono Biliūno testamentas ............ 129

[Kan. Stanislovas Kiškis]. Atkarpa iš mano lagerinio gyvenimo ........ 131

Kristaus drobulė ..................................................... 133

Jaunimo ryžtas ....................................................... 135

KNYGŲ RECENZIJOS

Dr. Pranas Gaidamavičius.Milžinas, didvyris, šventasis ............... 135

Kun. Jonas Gutauskas.Dievas šiandien ................................. 136

SIŪLOME PERSKAITYTI .................................................. 138

SOPULINGOJI. (Stanislovas Jonikas)