BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE

     Kardinolo Vincento Sladkevičiaus vizitacija Kauno Katedroje.1988 m. rugsėjo 25 d. įvyko iškilminga vizitacija Kauno Katedroje. Kardinolas celebravo šv. Mišias ir pasakė pamokslą. Tai pirmas atvejis Kauno Katedros istorijoje, kai ją aplanko kardinolas lietuvis. Po pamaldų Kardinolas aplankė Kauno kunigų seminariją.

      „Rūpintojėlio“ krikštatėvio ir didžiojo globotojo netekus.1988 m. rugsėjo 25 d. (sekmadienį), vos rytui brėkštant, mirė jubiliatas kun. Juozas Šalčius. Velionis buvo gimęs 1900 01 13 d. Prieš 64 metus (1924) čia, Marijampolėje, vysk. Antano Karoso jis buvo įšventintas kunigu. Šiandien (09. 28, trečiadienį) prie to paties altoriaus aukščiausieji hierarchai - kard. V. Sladkevičius ir arkivysk. L. Povilonis su kitais hierarchais bei kunigais celebravo šv. Mišias jo laidotuvėms. Tikinčiųjų prisirinko pilna bažnyčia, bet būtų buvę dar daugiau, jei būtų buvusi reikiamu laiku ir tiksli informacija tiek Kauno Katedroje, tiek per Vatikano radiją. Velionis palaidotas Marijampolės kapinėse šalia kitų kunigų. (Apie velionio asmenį ir kūrybą bus kitame numeryje.)

     Marijampolėje šv. Mišios spalio 25 d. 12 val., minint 30-ą dieną po mirties.

     Garliavoje, gimtojoje velionio parapijoje, šv. Mišios spalio 26 d. 19 val., minint 64-ąsias Kunigystės šventimą metines.

     Šventasis Tėvas užbaigė Marijos metus. Jis įspėjo apie iškilusią žmonijai grėsmę ant trečiojo tūkstantmečio slenksčio ir kad reikia maldauti Marijos globos visam pasauliui. Kaip tik tame laikotarpyje, kai didžiuojamasi „neįsivaizduojama pažanga“, žmonės turėtų savo akis pakelti į Mariją, - sakė Šventasis Tėvas Šv. Petro Bazilikoje rugpjūčio 15 dieną. Pernai tą dieną Marija buvo iškelta kaip Bažnyčios Pirmavaizdis. Reikia ir ateityje Jos garbinimą skleisti visame pasaulyje.

     Kontaktai tarp Romos ir Maskvos. Šventasis Sostas jau nemaža metų rūpinasi užmegzti tiesioginius ryšius su Tarybų Sąjunga. Kard. A. Kazarolio susitikimas su Michailu Gorbačiovu birželio 13 d. visų laikomas istoriniu įvykiu. Šio susitikimo metu, žurnalistų užklaustas dėl Šventojo Tėvo apsilankymo Tarybų Sąjungoje, Gorbačiovas atsakė, kad tam dar reikia daug padirbėti, o užsienio reikalų ministras Ševarnadzė išsitarė: Mūsų planai dideli, tam ateis laikas.

     Kardinolas Chaimė Sinas rugpjūčio mėn. ilgesnį laiką lankėsi Lenkijoje. Jį buvo pakvietęs kard. Glempas, ten jis pašventino naują bažnyčią Sopoto vietovėje. Aplankė Krokuvą, Gniezną, Čenstakavą. Pernai jis lankėsi Tarybų Sąjungoje ir buvo susitikęs su rusų-ortodoksų Bažnyčios vadovais (taip pat apsilankė ir Vilniuje bei Kaune).

     Motina Teresė atidaro namus Kijeve. Tarybų valdžia davė oficialų leidimą Motinai Teresei atidaryti prieglaudą Kijeve. Ten greitu laiku bus paruoštas namas, - pranešė Romoje gyvenąs slovakų vyskupas R Hailica, kuris toms seserims teikia dvasines paslaugas. Tiktai tarybiniai organai nori, kad naujoji įstaiga būtų vadinama „Vienišų vyrų ir moterų namai“, o ne „Socialiai silpnųjų prieglauda“, kaip anksčiau planuota. Netrukus Kijeve apsigyvens seserys. Tuo tarpu leidimas duotas trejiems metams.

     Daugiau nei 3,5 milijono afrikiečių 1986 m. tapo katalikais. Tikėjimui platinti kongregacijos žiniomis šis prieaugis yra 2 mln. didesnis negu katalikų prieaugis Europoje, Amerikoje ir Okeanijoje kartu paėmus. Ten taip pat smarkiai didėja ir kunigų, klierikų bei novicų skaičius. Vien tik Azija katalikų prieaugio dydžiu pralenkė Afriką. Kongregacijos pranešimu, du trečdaliai visų katechetų, t. y. 200 000, darbuojasi Afrikoje.

     Vakarų Berlyno katalikų skaičius padidėjo 1987 m. 3000 ir dabar yra 284 525 katalikai; rai sudaro daugiau kaip 15,37 % miesto gyventojų. Šį prieaugį daugiausia nulemia atvykėliai iš kiti) kraštų.

     Kubos vyriausybėdavė leidimą 20 kunigų įvažiuoti iš užsienio ir darbuotis jų krašte. Tai sužinota iš Havanoje gyvenančių katalikų. Šiuo metu ten yra 110 kunigų, 214 vienuolių ir 82 broliukai. Iš 10 mln. Kubos gyventojų 90% prisipažįsta esą katalikai.

     Siono seserų kongregacija Jeruzalėjebuvo įsteigta 1843 m. tėvo Ratisbonės, atsivertusio žydo. Jis su savo broliu ir pastatė vienuolyną Ecce Homo. Jo įsteigtos vienuolijos gyvenimą laiko trys stulpai - tai tarnavimas Bažnyčiai, atsidavimas žydų tautai ir nešimas pasauliui teisingumo, taikos ir meilės.

     Pirmiausia reikėjo mokyti ir auklėti jaunas žydaites. Vėliau buvo įsteigtos dvi senelių prieglaudos, dvi ligonių stotys ir meno mokykla. Mes privalome savo širdis plačiai atverti, nedaryti jokių skirtumų tarp lotynų ir graikų, tarp musulmonų ir žydų. Visus apglėbti meile, - tokia dvasia daugiau nei 1000 Siono seselių darbuojasi 22-juose kraštuose. Jos labai jautrios visur, kur reiškiasi kokia nors neteisybė. Žydų tautos istorija padeda mums ypatingai rūpintis mažumų teisėmis, vargšų ir gyvenančių mūsų visuomenės pakraštyje globa (iš Konstitucijos).

     Siono seserys daug dirba socialinėje srityje: Brazilijoje jos švelnina vargą, Anglijoje - globoja senelius, Kanadoje - moko vaikus, Australijoje -remia čiabuvius, kurie kovoja dėl savo teisių. Jų tikslas nėra vien mažinti visokį skurdą, bet pirmiausia pamokyti, kaip kenčiantieji gali išlaikyti egzistenciją, ginti savo teises ir kurti ateitį.

     Jeruzalėje netoli Alyvų kalno yra įsteigtas hebrajų universitetas, kurio tikslas - ugdyti arabų ir žydų tarpusavio supratimą. Ten mokosi arabų ir žydų jaunimas, suaugę vyrai ir moterys. Daug dėmesio skiriama Siono seserų novicėms parengti. Jeruzalėje šį darbą atlieka vokietė sesuo Matilda. Novicės atsidėjusios studijuoja Biblijos tekstus.

     Neakivaizdinis teologijos mokymas Budapešte.Katalikų teologijos fakulteto neakivaizdinės teologijos vedėjas Tomas Nyiris pareiškė pasitenkinimą dėl pasiektų šioje srityje laimėjimų. Pasaulyje gyvenantys tikintieji jau 10 metų, kai gali gauti teologinį švietimą. 1987/88 m.m. yra užsirašę 281 studentas, kurių 54% - moterys. Pusė studentų yra 18-30 metų amžiaus. Baigę daugelis dirba katechetais. Studijos trunka trejus metus.

     Vyskupo įšventinimas Bulgarijoje.Ypatingasis popiežiaus nuncijus arkivysk. F. Kalasuonas sekmadienį, liepos 31 d., įšventino vyskupu kun. Jurgį Jovcevą, paskirtą apaštaliniu administratoriumi Sofijos ir Plovdivo vyskupijai. Šventinimo apeigose dalyvavo Nikopolio vyskupas (šiaurės Bulgarija), Rytų apeigų katalikų egzarchas Bulgarijoje vysk. N. Stratievas; konce-lebrantais buvo 14 Bulgarijos kunigų, tarp jų du unitai, Slovakijos ir Italijos kunigai iš Berlyno. Plovdivo katedra, kur vyko šios iškilmės, buvo perpildyta tikinčiųjų. Tarp svečių buvo Bulgarijos ortodoksų Plovdivo metropolitas Arsenas, valdžios delegatai.

     Pietų Bulgarijos katalikai gavo vyskupą. J. Jovcevas, 38 m. amžiaus, gimęs 1950 m., kunigu įšventintas 1976 m., teologiją studijavo Romoje ir teisę Rytų institute. Bulgarijoje yra dvi vyskupijos: Nikapolio ir Sofijos-Plovdivo. Kunigų seminarijos nėra - vyskupai ir kunigai parenka kandidatus ir juos parengia.

     Mano gyvenimas- tai Kristus, - toks naujojo vyskupo šūkis. Besibaigiant savaitei po šventimų (rugpjūčio 6 d., šeštadienį), vysk. J. Jovcevas suteikė kunigo šventimus vienam jaunam vyrui. Tai pirmas atvejis po 1976 m., kai jis pats buvo įšventintas. Dabar savo vyskupijoje jis turi 9 kunigus ir 50 000 tikinčiųjų.

     Jėzuitai ir švietimas.Dabar jų universitetus bei kitas aukštąsias mokyklas lanko 1,8 mln. studentų ir moksleivių; tas skaičius vis didėja. Iš viso jėzuitai turi 177 universitetus ir fakultetus, 363 gimnazijas, 54 akademijas, 787 kitas mokyklas. Tose švietimo įstaigose darbuojasi 6225 jėzuitai ir 63 000 pasauliečių (su kitų ordinų vienuoliais) profesoriais ir mokytojais. Be to, jėzuitai vadovauja auklėjimo įstaigoms, kurios yra Bažnyčios, valstybės ar privačių asmenų rankose. Tokių yra 683 dešimtyje Lotynų Amerikos kraštų, jose 12 000 mokytojų auklėja 300 000 jaunimo. Nuo 1982 m. moksleivių ir studentų pagausėjo 20%, o studentų skaičius nuo 198 000 išaugo iki 460 000.

     Belgijos vyskupaipaskelbė Šeimos metus nuo 1988 rugsėjo iki 1989 rugsėjo. Bažnyčia stengsis surengti šalyje naują evangelizaciją. Katalikų sąjūdžiai, draugijos ir mokyklos aktyviai dalyvaus tuose Šeimos metuose.

     Krista Njues,atsivertusi į katalikų tikėjimą mokslininkė ir publicistė, iškėlė viešą kaltinimą moterims motinoms, kad jos yra priežastis tų 3 mln. abortų, kurie Vakarų Vokietijoje buvo padaryti per paskutinius 12 metų. Šis motinystės smukimas yra didžiausias šių laikų pavojus, - pareiškė mokslininkė viename ekumeniniame suvažiavime. Juk be mylinčių motinų žmonės negali mylėti, atleisti ir mokytis būti ištikimi.