TESTAMENTAS

 [Virginija Juciūnaitė]

 (Prel. Mykolui Krupavičiui)

Kai aš numirsiu -
     neminėkit mano vardo:
     širdžių giesmėj teskamba
     žodis Lietuva.

Toli nuo jos
     gėlėm nepuoškit
     mano karsto:
     papuoš jį kryžius
     ir trispalvė vėliava.

Užberkit
     Lietuvos žeme akis, krūtinę -
     visam pasauly
     širdžiai ji viena.

Lietuvi,
     Motina tebus tau pirmutinė,
     bet dar pirmesnė tau -
     Tėvynė mylima.

Brangi šalie,
     o motina didvyrių,
     visa būtim
     įaugau į tave.

Kur keliavau -
     visas jėgas paskyriau,
     kad neišblėstų tau
     šviesi aušra.

Kai aš numirsiu,
     neminėkit mano vardo:
     širdžių giesmėj
     teskamba vardas Lietuvos!

Jį neškit per pasaulį
     tarsi deglą -
     tikėjimo ugnis
     jame liepsnos.