TURINYS NR. 20

Sąmoningo tikėjimo metai

Lietuvos Ganytojų laiškas

švenčiant Lietuvos bažnytinės provincijos 60-metį ..................... 873

Šio meto Lietuvos vyskupai ir ganytojai ............................... 876

KRIKŠČIONYBĖS IŠUGDYTI TAUTIEČIAI

[Ada Urbonaitė]. Kunigas Dievo ir žmonių tarnyboje (Mykolas Krupavičius)877

[Ada Urbonaitė]. Gyvosios dvasios reiškėjas (Stasys Šalkauskis) ....... 885

IŠ LIETUVOS BAŽNYČIŲ ISTORIJOS

Kun. Petras Veblaitis. Kražių skerdynės ............................... 890

MINTYS SUSIMĄSTYMUI

Rožančius ............................................................. 900

Kun. Bronius Bulika. Meditacijos ...................................... 907

IŠ LIETUVIŲ DORINĖS KULTŪROS

[Aleksandras Žarskus]. Marijos kelias ir skaista ...................... 908

POEZIJOS PUSLAPIAI

[Virginija Juciūnaitė]. Marijos žemė .................................. 918

Vynmedžio Šakelė. J.E. Vyskupui Julijonui ............................. 918

[Virginija Juciūnaitė]. Testamentas (Prel. Mykolui Krupavičiui) ....... 919

Kunigo Ambraziejaus Jakavonio atminimui

(100-ąsias gimimo metines minint) ..................................... 920

Lacrima. Tu dar sugrįši (Kun. Juozo Zdebskio atminimui) ............... 921

Virginija Juciūnaitė. Subrandink mus aukai ............................ 925

IŠ BAŽNYČIOS GYVENIMO ................................................. 926

RŪPINTOJĖLIS. (Savilaidos „Rūpintojėlio" Nr. 20 viršelis)