BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE

     Žygis į Kryžių kalną. Eucharistijos bičiuliai švenčia savo dešimtmetį. Šių metų liepos 22 d. Meškuičiuose buvo surengtas žygis į Kryžių kalną, kur dalyvavo per 600 žmonių. Po Šv. Mišių Meškuičių bažnyčioje maldininkų minia patraukė į Kryžių kalną, esantį už 8 km nuo Meškuičių. Minios priešakyje su kryžiumi ant pečių basas ėjo kunigas Algimantas Mocius, už jo buvo nešamas koplytstulpis, kuriame įrašyta:

     Garbė Eucharistiniam Jėzui, 1979 E. B. 10 m.

     Ant kalno, kur ilsisi Lietuvos sukilėliai, savanoriai, partizanai, to kalno, kuris yra tapęs tarsi mūsų tautos kančių simboliu ir paminklu, tą dieną buvo pastatyta naujų kryžių.

     Rastas Jono Krikštytojo kapas. Kaip pranešė Egipto laikraštis „Al Achram“, rastas karstas, kuriame yra Jono Krikštytojo palaikai. Karstas rastas Vadi Natroune (prie kelio Kairas-Aleksandrija) po bažnyčios mūru.

     Pasak laikraščio pranešimo, Jono Krikštytojo palaikai V a. pabaigoje dėl persekiojimų Palestinos krikščionių buvę pargabenti į Aleksandriją. Valdant kalifui El Hakem Beamr Allah XI a. palaikai pervežti į Vadi Natrouno vienuolyną. Laikraštis „Al Achram“ išspausdino ir tos epochos rankraščio faksimilę, kur rašoma apie Jono Krikštytojo palaikų perkėlimą į Vadi Natrouną gruodžio 12 d. (tos srities vienuolyne iki šios dienos tebešvenčiama gruodžio 12-oji - Šventojo palaikų perkėlimo diena).

*  *  *

     Gegužės mėn. popiežius Jonas Paulius II paskelbė 15 naujų kardinolų. Vienas kardinolas paskirtas in pectore (t. y. širdyje) ir jo vardo niekas, išskyrus popiežių, nežino. Spėjama, kad gali būti lietuvis.

     Vatikano premjeru paskirtas kardinolas Agostinas Kazarolis, valstybės sekretoriaus pirmuoju pavaduotoju - vysk. Audrys Juozas Bačkis, Lietuvos diplomato Stasio Antano Bačkio sūnus, gimęs 1937 m. A. J. Bačkis dirbo svarstant taikos, nusiginklavimo ir tarptautinių organizacijų problemas.

*  *  *

     Spalio 6 d. popiežių Joną Paulių II priėmė Amerikos prezidentas Džeimsas Karteris. Tai pirmas toks įvykis Katalikų Bažnyčios istorijoje. Vašingtonas buvo paskutinis iš šešių miestų JAV šiaurės rytuose, kurį popiežius aplankė savaitę trukusioje savo kelionėje.

*  *  *

     Frankfurto knygų mugė šiemet pirmą kartą neturi rašytojo, kuris pirmautų savo raštų populiarumu. Užtat yra žmogus, į kurį atkreiptas daugelio rašytojų dėmesys. Tai popiežius Jonas Paulius II. Apie jį parašyta beveik 100 knygų. Tai knygos apie popiežiaus keliones, pareiškimus, raštus.

*  *  *

     Patriarchas Pimenas pranešė, kad Tarybų Sąjungoje po daugelio metų pirmą kartą atidarytos naujos stačiatikių cerkvės Vladivostoke, Novokuznecke, Novgorodo eparchijoje. Patriarchas suminėjo ir septynias naujai įregistruotas parapijas, bet kartu nurodė, kad gali tekti sumažinti parapijų dėl sumažėjusio tikinčiųjų skaičiaus.

*  *  *

     Paskutiniu metu baptistams leista atidaryti naujų maldos namų. Valdžia leido įvežti 25 000 egz. Šventojo Rašto ir 5000 egz. jo komentarų.

*  *  *

     Iš 10,5 milijono Vengrijos gyventojų kas antras suaugęs pasisakė esąs tikintis. Ir tai po dešimčių metų ateistinės propagandos ir pastangų perauklėti! Net du trečdaliai jaunavedžių, kurie negavo jokio religinio auklėjimo, krikštija savo vaikus, 40% pasiryžę bažnytiškai tuoktis; apie 30% suaugusiųjų reguliariai lanko bažnyčią sekmadieniais.

     Vienuolė - universiteto rektorė.Etiopijos šiaurėje yra Asmaros universitetas. Šiemet jo rektore buvo išrinkta 42 metų vienuolė Ana Marija Gariolo. Ji studijavo Romoje, o nuo 1965 m. šiame universitete dirbo docente. Šią aukštąją mokyklą 1958 m. įsteigė Kombonio vienuolės, o vėliau (1979 m.) perėmė valstybė.

     Misionieriai gamina filmus.Steilio misionieriai Brazilijoje įkūrė filmų gaminimo draugiją „Verbo Filmes“ ir Santo Amaro mieste atidarė kino studiją. Į programą įeina 16 mm juostos, skirtos katekizacijai, suaugusiųjų švietimui, pašaukimų ugdymui ir visuomeninės Bažnyčios veiklos atspindėjimui Brazilijoje. Tai nauja evangelizacijos forma. Jau pagaminta keletas filmų televizijai.

     Abortas - nusikaltimas.1979 m. įvykęs Rytų Afrikos vyskupų susirinkimas Malavyje paskelbė pareiškimą „Vaikas Rytų Afrikoje“, kuriame deklaruojama: Kas nužudo kūdikį, tas kada nors su juo dar susitiks. Visi, kas atsakingi už jo mirtį, įskaitant ir valstybę, kuri leidžia tokius žudymus, paneigia pagrindinę žmogaus teisę: teisę gyventi. Jie už savo nusikaltimą atsakys prieš Dievą.

[Informaciją pateikė kan. Stanislovas Kiškis]