JUNGTINĖS KĘSTUČIO APYGARDOS POVILO LUKŠIO RINKTINĖ

STRAIPSNIAI, REFERATAI

Antanas Gintautas Bružas

Kėdainių aps. nuo 1944 m. veikė LLA Vanagų junginys - Kovo apylinkė. Jos vadas j.ltn. Jonas Jasinevičius-Margis, vykdydamas LLA štabo 1945 m. įsakymą Nr.4, pertvarkė apylinkę pagal karinį-struktūrinį pavyzdį: rinktinė-rajonas-būrys. 1946 m. kovo mėnesį Svilių miške įvykusiame partizanų pasitarime, kuriame dalyvavo 35 žmonės, buvo nutarta apylinkę pavadinti "LLA Povilo Lukšio rinktine", vadu išrinkti Margį, pavaduotoju Vacį Gudaitį-Arūną, Rasą, būrių vadais - Margį, Petrą Kliučinską-Petrą ir Lazdelę1.

Iš pradžių Povilo Lukšio rinktinė nebuvo veikli, partizanai daugiausia laikėsi miškuose, vengdami susidūrimų su kariuomene. Dėl neveiklumo kai kurie vadai buvo nepatenkinti, todėl Margis atsisakė rinktinės vado pareigių 1946 m. rugpjūčio 28 d. Svilių miške įvykusiame partizanų būrių vadų pasitarime, kuriame dalyvavo 22 žmonės, rinktinės vadu buvo išrinktas ltn.Antanas Ragauskas-Ragelis2.

Rinktinės vado įsakymais Nr.3 ir Nr.4 buvo paskirti rinktinės ir jos rajonų pareigūnai: rinktinės vado pirmasis pavaduotojas - Jonas Jasinevičius-Margis*, rinktinės vado antrasis pavaduotojas ir štabo viršininkas -Vacys Gudaitis-Arūnas, Rasas**; rinktinės rajonų viršininkai: 1-ojo -Jonas Jasinevičius-Margis, 2-ojo - Vacys Gudaitis-Arūnas, Rasas, 3-ojo Jurgis Burnys-Smilga***, 4-ojo - Aloyzas Dalbokas-Šarūnas, Imperatorius****, 5-ojo - Pranas Raišys-Žilvitis*****, 6-ojo - Sakalas.

-------
*Jonas Jasinevičius, g.1918 m. Surviliškio vls. Zavišino palivarke. Baigė Karo mokyklą. 1938-1940 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1941-1944 m. mokytojavo Kėdainių aps. mokyklose. 1944 m. tarnavo Vietinėje rinktinėje.
**Vacys Gudaitis, g.1918 m. Grinkiškio vls. Meiliškių kaime. 1941 m. baigė Karo mokyklą.
***Jurgis Burnys, g.1921 m. Baisogalos vls. Skėmių kaime. 1942-1944 m. mokytojavo Baisogalos vls. mokyklose.
****Aloyzas Dalbokas, g.1923 m. Krakėse. 1944 m. įstojo į Lietuvos Vietinę rinktinę. Mokėsi vokiečių diversinėje žvalgybos mokykloje ir su lietuvių grupe buvo parašiutu nuleistas sovietų okupuotoje Lietuvoje.
****Pranas Raišys, g.1906 m., Lietuvos kariuomenės viršila. Vokiečių okupacijos metais kalintas už dalyvavimą LAF ir ginklo laikymą.

Rinktinės vadas 1946 m. gruodžio 11d. raštu3 Jungtinės Kęstučio apygardos vadui pranešė, kad priima pasiūlymą įsijungti į apygardą, ir nurodė rinktinės veikimo ribas. Jos iš pietų siekė Tauro apygardą, iš rytų priėjo prie Žaliojo Velnio junginių ir Vyties apygardos, šiaurėje susisiekė su Žaliąja rinktine ir vakaruose - su Jungtinės Kęstučio apygardos Šerno rinktine

Rinktinės veikimo teritorija buvo padalinta į 6 rajonus, apimančius po kelis valsčius4: 1-as - Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių; 2-as -Grinkiškio, Krakių, Betygalos, Šiluvos; 3-as - Baisogalos, Gudžiūnų, Šeduvos; 4-as - Pernaravos, Josvainių, Čekiškės, Babtų; 5-as - Žeimių, Vandžiogalos, Jonavos, Lapių; 6-as - Čekiškės, Babtų, Vilkijos, Raudondvario.

1946 m. pabaigoje rajonuose veikė partizanų būriai: 1-ame Alekso Meškausko-Lokio, Vinetū (8žm.), Jono Mažeikos-Gėlos (4žm.)5,2-ame -Broniaus Bankausko-Paleckio (10 žm.), Juozo Mingilo-Vilko (20 žm.), Kukučio (10žm.), 3-iame-VitoMotiekaičio-Paparčio (10žm.)6,4-ame -Andriejaus Kaltenio-Andriejaus (4žm.), Edvardo Žiužnio-Ūsorio (5 žm.), Jono Žilinsko-Tėvo (5 žm.)7, 5-ame - Prano Raišio-Žilvičio (15 žm.)8, 6-ame - Sakalo (16 žm).3.

Be to, kai kurie partizanai gyveno savo namuose kaip slapukai ir kada kviesdavo - dalyvaudavo veiksmuose. Iš viso rinktinėje buvo apie 150 žmonių9. Rinktinė išleido vieną laikraštėlį "Laisvėje" ir leido satyrinį laikraštėlį "Katiuša". Rinktinė turėjo ryšį su Tauro apygarda, iš kurios atsiveždavo literatūros, ir su Kęstučio apygardos Šerno rinktine, su kuria dalyvaudavo kovose. Aktyviausiai veikia 1946 m. spalio-gruodžio mėn.: buvo puolami apylinkių pirmininkai, stribai ir kiti sovietiniai pareigūnai, bendradarbiavimu su MVD-MGB įtariami asmenys ir kitokie šnipai. Puolimo objektus parinkdavo rajonų viršininkai ir būrių vadai. Žygiui vadovaudavo tie partizanai, kurie gerai pažinojo vietovę ir puolimo objektą.

□ Antanas Ragauskas-Ragelis

□ Jonas Jasinevičius-Margis

□ Vacys Gudaitis-Arūnas, Rasas

□ Jurgis Burnys-Smilga

 

28 rinktinės narių bylos kaltinimo išvadoje10 nurodyta, kad Povilo Lukšio rinktinės nariai 1946 m. sausio-gruodžio mėn. jvykdė nemažai puolimų, per kuriuos buvo nukauta apie 100 "sovietinių piliečių".

Žiemai artėjant, rinktinės vadai pradėjo rūpintis narių dokumentais, kad partizanai žiemą gyventų miestuose, įsidarbintų, palaikytų ryšį su vadovybe, o atšilus orui vėl eitų į mišką. 1946 m. gruodžio 19 d. Vilniuje įvykusiame pasitarime buvo nuspręsta iš Kėdainių krašto žmonių sudaryti Povilo Lukšio rinktinės Vilniaus organizaciją11. Tačiau šio sumanymo įgyvendinti nepavyko.

Dar 1946 m. gruodžio mėn. rinktinės štabo viršininkas V.Gudaitis-Arūnas iš atminties buvo surašęs LLA Kovo apylinkės ir Povilo Lukšio rinktinės žuvusius partizanus. Sąraše15 nurodyti šie slapyvardžiai: Adziukas, Bačiuliūnas, Bakutis, Benadas, Brazdeika, Burinskas, Burtilius, Dolitlis, Dzendobrukas, Dzidorius, Eglė, Futi-Muti, Gaižauskas, Genys, Germanas, Goštautas, Jaugelas, Jaunuolis, Jaunutis, Jokeris, Karvelis, Karpa, Katinas, Kelmas, Kirka, Kotas, Kulikauskas, Kurpavičius, Kvaksas, Labutis, Lazdelė, Liepa, Liolka, Lipinskis, Lordas, Makabas, Mariakas, Medžiotojas, Musiejus, Ožiukas, Paniškus, Paukštelis, Pelėda, Pempė, Petka, Petras, Povilas, Pupa, Puriena, Putinas, Ramutis, Stalinas, Šnabas, Švilpa, Švogeris, Tarzanas, Tigras, Tūzas, Ukrainietis, Uosis, Varna, Vincas, Vitas, Zuikis, Žemčiūgas - iš viso 67 partizanai.

Nesėkmė Labūnavoje rinktinei sudavė lemiamą smūgį. Grupę partizanų, susirinkusių mūriniame Labūnavos dvaro bokšte pas rėmėjus atšvęsti Kalėdų, 1946 m. gruodžio 25 d. rytą apsupo MVD kariuomenės dalinys. Po ilgai trukusio mūšio pritrūkę šovinių, bokšto gynėjai nusišovė arba pasidavė. Į išeinančius buvo šaudoma. Žuvo 4 partizanai ir 7 kiti žmonės. 5 partizanai buvo paimti gyvi, tarp jų - 4-ojo rajono viršininkas A.Dalbokas-Šarūnas ir ryšininkas Antanas Muralis-Vingis12. Dar tą pačią dieną Dalbokas MVD darbuotojams parodė partizanų bunkerius, miško pašto dėžutes ir susitikimų vietas13, o Muralis smulkiai išpasakojo partizanų, ryšininkų ir kitus adresus, kurių jis daug žinojo. Dėl to buvo suimti rajonų viršininkai Margis, Arūnas, Smilga ir daugelis kitų partizanų, ryšininkų bei rėmėjų. 28 suimtiems rinktinės nariams buvo sudaryta bendra byla14.

Vėliau paaiškėjo, kad Muralis dar 1946 m. kovo mėn. MGB buvo užverbuotas16. Kalėdinį susirinkimą Labūnavoje organizavo Dalbokas. Nuo 1947 m. A.Dalbokas-Šarūnas ir A.Muralis-Aidas jau - MGB mjr.So-kolovo specgrupėje, kur Dalbokas buvo 7 smogikų gnipės vadu17.

Rinktinės vadas Ragelis ir jo naujasis pavaduotojas Juozas Paliūnas-Rytas bandė suburti rinktinės likučius ir tęsti kovą18. 1947 m. rugpjūčio mėn. veikė šie rinktinės būriai: Kosto Sadausko-Vanagėlio (10 žm.), Juozo Mingilo-Vilko (9 žm.), Boleso Bartkaus-Albino (5 žm.)19 ir Prano Raišio-Žilvičio (12 žm.)2G.

Vanagėlio būrys žuvo mūšyje su MVD ka riuomene 1947 m. rugsėjo 14 d. Baisogalos vls. Avižiškių k.21.

Rinktinės vadui A.Ragauskui-Rageliui patekus į priešo rankas 1947 m. rugsėjo mėn., rinktinė pakriko22. Žilvičio būrys įsijungė į Vyties apygardą23. Juozas Paliūnas-Rytas 1947 m. lapkričio mėn. Paliepių miške surinko likusius partizanus, sudarė iš jų vieną dalinį - Smūgį - ir jį įjungė į Jungtinės Kęstučio apygardos Savanorio rinktinę24.

1   LYA. F.B.b. B.39190/3. T.l. L.12: J.Jasinevičiaus apklausos protokolas.

2   Ten pat. B.35621/3. L.52. A.Ragausko apklausos rotokolas.

3   Ten pat. B.41180/3. T.3. L.84.

4   Ten pat. B.35621/3. L.53, 54, 113; B.39190/3. T.l. L.17, 18, 242; T.4 L.103, 108, 109: A.Ragausko, J.Jasinevičiaus, V.Gudaičio, J.Burnio, A.Dalboko apklausos protokolai.

5   Ten pat. B.39190/3. T.l. L.17: JJasinevičiaus apklausos protokolas.

6   Ten pat. B.35621/3. L.114: V.Gudaičio apklausos protokolas.

7   Ten pat. B.39190/3. T.4. L.103: A.Dalboko apklausos protokolas.

8   Ten pat. B.35621/3. L.54: A.Ragausko apklausos protokolas.

9   Ten pat. L.113: V.Gudaičio apklausos protokolas.

10   Ten pat. B.39190/3.T.7. L.171.

11   Ten pat. T.l. L.243: J.Burnio apklausos protokolas.

12   Ten pat. B.35621/3. L.91: A.Muralio apklausos protokolas.

13   Ten pat. F.3. B.24/6. L.219-221: NKVD Kėdainių aps. skyriaus 1946 m. gruodžio mėn. pranešimas.

14   Ten pat. F.B.b. B.39190/3.

15   Ten pat. T.4. L.251.

16   Ten pat. T.7. L.295: LSSR MGB tyrimo skyriaus pažyma-apžvalga.

17   Laisvės kovų archyvas. 1994. Nr.12. L.246.

18   Rytas. Partizano keliu. K.1990. L.28.

19   L.YA. F.3. B.20/138. T.2. L.98: MGB Kėdainių aps. skyriaus 1947 m. rugpjūčio mėn. pranešimas.

2:   Ten pat. B.36/23. T.6. L.277: MGB Kauno aps. skyriaus pažyma.

21   Ten pat. F.3 B.27/5. L.210: MGB 2-N v-bos Kėdainių aps. skyriaus 1947 m. rugsėjo mėn. pranešimas.

22   Rytas.Partizano keliu. L.31.

23   Tremtinys. 1992. Nr.22.

24   Rytas.Partizano keliu. L.36.

PRIEDAS

Povilo Lukšio rinktinės štabo dokumentai 1946-1947 m.

Skelbiami dokumentai-įsakymai Povilo Lukšio rinktinei Nr.l, 2, 3, 4, 5 yra paimti iš buvusiame KGB archyve išlikusių šios rinktinės partizanų baudžiamųjų bylų (LYA. F.Bb. B.39190/3. T.4. L.227, 230, 233, 237; B.35621)3. L.169 (vokas). Įsakymas Nr.6yra iš atrasto Maironio rinktinės archyvo. Dokumentuose pasitaikančios santrumpos: m.- miestelis, prtz. -partizanas, vng. - vanagas, vanagai.

Antanas Gintautas Bružas

1.Povilo Lukšio rinktinės vado J.Jasinevičiaus-Margio 1946 m. kovo 12 d. įsakymas Nr.l apie LLA Kovo apylinkės reorganizaciją į rinktinę

Povilo Lukšio rinktinei
Įsakymas Nr. 1

Būstinė, 1946 m. kovo mėn. 12 d.

Rikiuotės sritis
§ 1.

Mūsų partizaniškojo veikimo sąjūdis kasdien įgauna naujas formas, kasdien gyvenimo eiga diktuoja naujus uždavinius ir verčia ieškoti naujų kelių mūsų užsibrėžto tikslo siekiant. Mūsų rajone tas sąjūdis tiek išsiplėtė, kad iki šiol buvusioji LLA Vanagų "Kovo" apylinkė negali pilnai

apimti visų "Kovo” rajone esančių organizuotų partizanų-vanagų kovos vienetų. Tas ypač išryškėjo šiuo metu, antraisiais mūsų apylinkės gyvavimo metais.

Todėl daugumos partizanų, veikiančių "Kovo" apylinkės ribose dalinių vadų pasitarime nutarta: iki šiol veikusią LLA Vanagų "Kovo" apylinkę, perorganizuoti į Lietuvos Partizanų-Vanagų Povilo Lukšio Rinktinę.

§2.

Nuo šios dienos aš nustoju eiti LLA Vanagų "Kovo" apylinkės ir pradedu eiti Povilo Lukšio Rinktinės vado pareigas.

§3.

Visi LLA Vanagų "Kovo" apylinkės štabo pareigūnai ir jų žinioje esantieji partizanų-vanagų kovos daliniai ir visas organizacinis sektorius pereina rinktinės sudėtin.

§4.

Visi iki šiol išleisti ir neatšaukti LLA Vanagų "Kovo” apylinkei įsakymai ir toliau nenustoja savo galios.

J.Itn. Margis
Rinktinės Vadas

2.Povilo Lukšio rinktinės vado J.Jasinevičiaus-Margio 1946 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas apie pasitraukimą iš pareigų

Povilo Lukšio Rinktinei
Įsakymas Nr.2

Būstinė, 1946 m. rugpjūčio mėn. 28 d.

Rikiuotės sritis
§ 1.

Nuo š.m. rugpjūčio mėn. 28 d. aš pasitraukiu nuo iki šiol eitųjų Rinktinės vado pareigų.

Ta proga dėkoju visiems partizanams-vanagams, rėmėjams ir visiems mūsų bičiuliams, kurie per visą mano rinktinei vadovavimo laiką nuoširdžiai ir atsidėję mums padėjo ir vienokiu ar kitokiu būdu yra prisidėję prie bendros kovos dėl Nepriklausomos Lietuvos atstatymo. Visa, kas iki šiol buvo nuveikta, nėra mano vieno nuopelnas, bet mūsų visų bendro darbo vaisius.

Perduodamas pareigas naujam rinktinės vadui aš nuoširdžiausiai linkiu geriausios sėkmės naujose pareigose ir kviečiu visus partizanus ir toliau su dar didesniu pasiryžimu ir ištverme tęsti pradėtą likiminę kovą tol, kol mūsų tikslas, dėl kurio mes kovojame, bus atsiektas.

J. Itn. Margis
Rinktinės vadas

3.Povilo Lukšio rinktinės vado A.Ragausko-Ragelio 1946 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr.3 apie junginio reorganizaciją

Povilo Lukšio Rinktinei
Įsakymas Nr.3

Būstinė, 1946 m. rugpjūčio mėn. 28 d.

Rikiuotės sritis

§1.

Nuo šios dienos aš pradedu eiti Povilo Lukšio rinktinės vado pareigas.

§2.

Buvus; rinktinės vadą vng.j.ltn.Margį skiriu pirmuoju rinktinės vado pavaduotoju.

Antruoju savo pavaduotoju skiriu vng.j.psk.Arūną.

Pastaba: 1).Kovui įsak[ymas] 1945 m. Nr.53 § 2.

§3.

Sėkmingam darbui ateityje, numatau reikalingą rinktinės veikimo plotą padalinti rajonais. Dabar rinktinės plotas numatoma padalinti į keturis rajonus. Rajonų viršininkais skiriu:

Pirmojo rajono -    vng.j.ltn.Margį,

Antrojo ''    -    " j.psk.Arūną,

Trečiojo ''    -    partizaną Smilgą,

Ketvirtojo ''    -    vng.Šarūną.

Rajonų ribas nurodysiu kiekvienam atskirai. Partizanų-vanagų daliniai ir pavieniai partizanai, stovintieji rajonų ribose, betarpiškai priklau-' so atitinkamo rajono viršininkui ir už savo veiksmus yra prieš jį atsakingi.

§4.

Savo laiku buvo pageidauta, kad partizanų-vanagų daliniai laike vakarinio patikrinimo bendrai pasimelstų. Pastebėta, kad tas reikalas kai kuriuose daliniuose yra visai pamirštas. Mes vesdami savo likiminę kovą būsime tiek morališkai pajėgūs ir nepalūšime, kol mus globos Aukščiausiojo Kūrėjo ranka. Primenu, visiems dalinių - būrelių vadams, kad vėl stengtuųsi įvesti bendrą maldą.

Ltn.Ragelis
Rinktinės vadas

4.Povilo Lukšio rinktinės vado A.Ragausko-Ragelio 1946 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr.4 dėl junginio reorganizacijos ir veiklos dokumentavimo

Povilo Lukšio rinktinei
Įsakymas Nr.4

Būstinė, 1946 m. rugsėjo mėn. 29 d.

Rikiuotės sritis

§ 1.

Antrąjį savo pavaduotoją vng.j.psk.Arūną, skiriu rinktinės štabo viršininku, kartu pildant ir tiesiogines savo tarnybos pareigas.

.Pastaba: 1).Rinktinei] įsak|ymas] Nr.3 §2. 1946 m.

§2.

Papildant rinktinei įsakymą Nr.3, §3 iš 1946 m. rugpjūčio mėn. 28 d. rinktinės veikimo plotan įjungiami dar du rajonai. Rajonų viršininkais skiriu:

Penktojo rajono - vng.gr.Žilvytį,

Šeštojo "    - vng.psk.Sakalą.

§3.

Savo laiku, įsakyme "Kovui" buvo prašyta būrelių vadus pranešti apie žuvusius kovoje prieš okupantus partizanus. Iki šiol dalinių vadai nei vienas apie tai mus neinformavo. Todėl pakartotinai įsakau visiems partizanų-vanagų dalinių vadams artimiausiu laiku pranešti per savo rajonų viršininkus, arba man betarpiai apie partizanus, žuvusius nuo š.m. kovo mėn. Pranešime turi būti nurodyta: a.slapyvardė, b.pareigos, c.žuvimo aplinkybės, vieta ir data.

§4.

Pasitaiko, kad dalinių vadai ir pavieniai partizanai dar vis nešiojasi su savim bereikalingus dokumentus, direktyvas ir pan., kurios nelaimingais atvejais dažnai pakliūna į priešo rankas. Ateityje tam išvengti įsakau visiems, jokių bereikalingų dokumentų su savim nesinešioti. Direktyvas, įsakymus ir kitokius dokumentus supažindinus su jomis kovotojus padėti atitinkamoje saugioje vietoje.

§5.

Pageidauju, kad visi rajonų viršininkai vestų kautynių dienoraščius. Juose turėtų būti sutraukiama: įvykusios kautynės ir žygiai su nuostoliais. Atsakoma į klausimus: a.data, b.vieta, koks padalinys ir kas jam vadovavo, c.kautynių aprašymas, d. tikslūs nuostoliai žmonėmis ir ginklais, e.žuvusių ir pasižymėjusių aprašymas, f.paimtas grobis ir priešo nuostoliai.

Ltn. Ragelis
Rinktinės vadas.

5.Povilo Lukšio rinktinės vado A.Ragausko-Ragelio 1946 m. lapkričio 1 d. įsakymas apie 5-ąjį rajoną

Povilo Lukšio rinktinei
Įsakymas Nr.5

Būstinė, 1946 m. lapkričio mėn. 1 d.

Rikiuotės sritis

§1.

Mūšiuose už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę didvyrio mirtimi žuvo šie 5-jo rajono partizanai:

Eil. Slapy-

Pareigos

Žuvimo

Žuvimo

Data

Nr.

vardis

 

aplinkybės

vieta

 

1.

Genys

eilinis

atsitiktinis

Lapių vls.,

1946 m

 

 

 

užpuolimas

Arnavos miškas,

gegužės 10 d.

 

 

 

žygyje

palaidotas Lapių m.

 

2.

Zuikis

"

"

"

"

3.

Uosis

"

"

"

"

4.

Panterna

skyriaus

per

Šėtos vls.,

1946 m

 

 

vadas

stovyklos

Lančiūnavos

birželio 20 d.

 

 

 

užpuolimą

miškas,

 

 

 

 

 

palaidotas Šėtos m

 

5.

Eglė

eilinis

pasaloje

Vandžiogalos vls.,

1946 m

 

 

 

ūkininko

Jalingos vien.,

rugpjūčio 24 d.

 

 

 

sodyboje

palaidotas

1946 m

 

 

 

 

Vandžiogalos m

spalio 13 d.

6.

Pelėda

būrio

"

Vandžiogalos vls.,

 

 

 

vadas

 

Takanių k., palaidotas Vandžiogalos m

 

Jų pralietas kraujas suteikia mums daugiau jėgos baigti kovą, dėl kurios jie atidavė savo gyvybę.

§2.

Š.m. rugpjūčio 29 d. Povilo Lukšio rinktinės: įsakymo Nr.4 §2. ištaisomos šios klaidos: penktojo rajono -vanagas j.pusk.Žilvitis.

§3.

Penktojo rajono viršininkas vanagas j.pusk.Žilvitis skiriamas Prano Eimučio būrio vadu.

§4.

Vanagui j.pusk.Žilvičiui už gerą tarnybinių pareigų vykdymą reiškiu padėką. Visas nurodytas žinias pateikti nedelsiant.

Ltn.Ragelis
Rinktinės vadas

Dokumentas išlikęs rusiškame vertime. Į lietuvių kalbą išvertė A.G.Bružas

6.Povilo Lukšio rinktinės vado A.Ragausko-Ragelio 1947 m. sausio 31 d. įsakymas Nr.6 apie pertvarkymus po Labūnavos tragedijos

Nuorašas

Povilo Lukšio rinktinei
Įsakymas Nr.6

Būstinė, 1947 m. sausio mėn. 31 d.

Rikiuotės sritis 
§ 1.

Pagal įsak[ymo] Nr.3 §2, §3 ir įsak[ymo] Nr.4 §1 paskirtą P[ovilo] L[ukšio] rinktinei vadovybę atšaukiu. Virš minėtuose įsakymuose išvardinti pareigūnai nustoja galios ir išbraukiami iš rinktinės sudėties:

1. vng.Šarūnas nuo 1946 m. gruodžio 25 d.

2. " j.ltn.Margis "    "    "    27 d.

3.    " j.psk.Arūnas "

4.    prtz.Smilga

Dalinių vadams įsakau: dėl išdavimų nustatyti naujus ryšius, imtis iniciatyvos išblaškytus pavieniui kovotojus jungti į dalinius ir jiems vadovauti. Prašau duoti pasiūlymų ir pageidavimų naujos vadovybės sudaryme.

Nors ir labai skaudus smūgis, nors ir labai sunkus mėginimas tenka

rinktinei pargyventi - būkime tvirti ir nepajudinami. Tėvynės meilė ir tėvynės likimas turi mums už viską aukščiau stovėti. Kovoje už tėvynę Aukščiausiasis padės.

§2.

Vng.Šarūnui (tikrįoji] pavardė Dalbokas) ir vng.ryšininkui Vingiui (tikrįoji] pavardė Muralis) sudaroma byla. Turinčius kaltinamos ar pateisinamos išdavimu medžiagos prašau perduoti man.

Ltn. Ragelis
Rinktinės vadas 
Nuorašas tikras: