LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 20 T. 1997 m. - Turinys, metrika

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 20

     T U R I N Y S

Dokumentai, faktai, komentarai Pietų Lietuva

    Ulevičius B. Jos mylėjo Tėvynę ............................... 5

Vakarų Lietuva

    Žaliosios rinktinės archyvo dokumentai ...................... 13

Atsiminimai, liudijimai, svarstymai Vakarų Lietuva

    Juknevičius B. Žaliosios gimimas ir žūtis ................... 40

    Raseinių krašto partizanai ryšininkų prisiminimuose/F.Tiškus  73

    Jokimaitė-Valantinienė S. Paskutinis kpt.Juozo Čeponio

    prieglobstis ................................................ 73

    Malinauskailė-Bakutienė E. Ramybė baigėsi ................... 87

    OS ryšininkas Bronius Laurinavičius prisimena .............. 102

    Du laiškai/P.Sabonaitis, A.Dabašinskienė ................... 103

    Dirmauskaitė-Latožicnė B. Radau juodą kaspiną .............. 106

    Matuzas P. Kovojo ir spausdintas žodis ..................... 119

    Molavėnų mūšis ............................................. 130

Rytų Lietuva

    Tylaitė-Sakalauskienė B. Ilgas ir sunkus kelias i laisvę ... 131

    Svėdasų partizanai/V.Valunta ............................... 186

1941 m. Birželio sukilimas   

    1941 m. sukilimui pažymėti ................................. 231

    Atstopas F. Apie 1941 metų birželio sukilimą Papilės valsčiaus

    Klaišių apylinkėje ......................................... 234

Studijos, referatai

    Kasparas K. Teorinė pasipriešinimo samprata ir klasifikacija 235

Laiškai, kronika ............................................... 245

Asmenvardžių rodyklė ........................................... 248

PDF:   fotografinė kopija: 

Kaunas, 1997

 

ISSN 1392-0421

UDK 947.45/084/
La-148

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS

ISTORIJOS ŽURNALAS  20

Redakcinė leidybinė kolegija

Balys Gajauskas

Antanas Lukša

Redaktorius

Kęstutis Kasparas

Redakcija

Ona Balčytienė,

Vilija Jakučiūnaitė,

Bonifacas Ulevičius,

Artūras Vaitiekaitis,

Vitalija Vitkutė

 

IŠLEISTAS

KANADOS LIETUVIŲ FONDO LĖŠOMIS

Dėkojame rėmėjams


Viršelyje: Žaliosios rinktinės partizanai Vladas Jurgaitis-Dagilis ir Kauneckas-Kirvis

Nuotraukos iš Tremties ir Rezistencijos muziejaus fotonuotraukų fondo.

Laisvės kovų archyvas. Istorijos žurnalas, tomas 20. □ © Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1997. □ SL 176. □ Leidėjas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Laisvės al. 39, 3000 Kaunas; tel. 223508. □ Redakcija, Vytauto pr. 46, 3000 Kaunas, tel. 22 75 26. □ Spaudė: SPAB "Aušra", Vytauto pr. 23, 3000 Kaunas. □ Užsakymo Nr. 2205    □ Tiražas 2000 egz. 8 sp. 1.

SANTRUMPOS

a.    -    amžius

aps.    -    apskritis

aut.    -    autoriaus

B.    -    byla

Bb    -    Baudžiamos bylos

d.    -    diena

dipl.    -    diplomuotas

dr.    -    daktaras

egz.    -    egzempliorius

F.    -    fondas

g.    -    gimęs, gimimo

gen.    -    generolas

inž.    -    inžinierius

j.    -    jaunesnysis

K.    -    Kaunas

k.    -    kaimas

KGB - Komitet Gosudarstvenoj Bezopasnosti - Valstybės saugumo komitetas 

kpt.    -    kapitonas

L.    -    lapas

l.ec.    -    laikinai einąs [pareigas]

LYA - Lietuvos ypatingasis archyvas

LKA - Laisvės kovų archyvas

LLA - Lietuvos Laisvės Armija

LLKS - Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis

LNP - Lietuvių nacionalistų partija

LSSR - Lietuvos sovietų socialistinė respublika

LŽR - Lietuvos Žalioji rinktinė

ltn. - leitenantas

m. - metai mėn. - mėnuo

MGB - Ministerstvo Gosudarstvenoj Bezopasnosti - Valstybės saugumo ministerija

mjr. - majoras

MVD - Ministerstvo Vnutrenich Del - Vidaus reikalų ministerija

NKGB - Narodnij Komisariat Gosudarstvenoj Bezopasnosti -Valstybės saugumo liaudies komisariatas

NKVD - Narodnij Komisariat Vnutrenich Del - Vidaus reikalų liaudies komisariatas

Nr.    -    numeris

OS - Organizacinis sektorius

P., psl.    -    puslapis

p.    -    ponas, ponia

psk.    -    puskarininkis

r.    -    rajonas

red.    -    redakcijos

sl.    -    slapyvardis

SSRS - Sovietų socialistinių respublikų sąjunga

T.    -    tomas

TRMA - Tremties ir rezistencijos muziejaus archyvas 

V.    -    Vilnius

vls.    -    valsčius

višl.    -    viršila

VS - Veikiantysis sektorius

ŽR    -    Žalioji rinktinė