KARINĖS IR KITOKIOS ŽINIOS

NE ŽODŽIAI, BET ASMUO!

Viena iš svarbiųjų JAV ambasadoriaus p. Kennan iš Maskvos pašalinimo priežasčių yra jo nepaprastas autoritetas ir jo žodžių išplitimas visame pasaulyje. Panašius pareiškimus yra padarę ir Prancūzijos ambasadorius per savo atostogas Paryžiuje ir Egipto ambasadorius, lankydamasis Vašingtone. Tačiau... į šiuos jų pareiškimus Kremlius nieko neatsakė.

NAUJO POBŪDŽIO JUNGTINIS ŠTABAS?

Lauktina, kad po prezidento rinkimų būsiąs vykdomas stiprus spaudimas pertvarkyti dabartinę JAV Jungtinio Štabo V-kų padėtį. Šiuo metu, paskendę tarpžinybiniuose ginčuose, jie neturį laiko savo tikrajai paskirčiai — strateginiam ir jungtiniam planuavimui. Manoma, kad geriausia iš jų atimti vadovavimo funkcijas ir paversti juos tik grynai patariamuoju organu.

NE TAIP JAU GREITAI!

Rinkiminis įkarštis daug žada. Ir vienu iš šių pažadų yra JAV dalinių kuo greičiausias atšaukimas iš Korėjos. Amerikiečius turėtų pakeisti pietų korėjiečiai. Tačiau, jei viską gerai apskaičiuojama, nuo dabar per busimuosius 2 metus ROK dalinių pajėgumas prie uoliausio lavinimo negalėsiąs prašokti 700.000 vyrų. Gi šis skaičius yra per mažas atlaikyti komunistų spaudimą.

STENGIASI SUVEDŽIOTI

Kai kurie JT belaisviai Korėjoje yra pakviesti į “pavyzdines” liaudies demokratines respublikas rytų ir centrinėje Europoje. Keliolika sutikusių su tokiais pasiūlymais dabar važinėja raudonosios imperijos plotuose ir lyg papūgos kartoja nuvalkiotos propagandos posakius.

ŠEŠIŲ PĖDŲ ILGUMO

Laivyno tikslams pagamintoji atominė bomba esanti apie 6 pėdų ilgumo, 1 pėdos skersinis pjūvis, sveria truputį daugiau 1 tonos ir uodegoje turi krypties sparnelius. Spėjama, kad be sparnelių su šiomis bombomis bus galima šaudyti iš Armijos atominės artilerijos pabūklų, ši bomba nešama pakabinta AD-5 Skyraider (Dangaus užpuolėjo) arba F2H-2 Banshee lėktuvų.

BRANGI SPRAUSMINĖ AVIACIJA

Apie 1.000.000.000 dolerių Amerikai kainuos išlaikyti savo Karo aviacijos jėgas, kai dabartiniai propeleriniai lėktuvai bus pakeisti vien sprausminių variklių principo mašinomis.

Todėl Karo Aviacija planuojanti atsisakyti nuo savo bandymų ir visą šį darbą norinti pavesti lėktuvus gaminančioms bendrovėms.

BRITAI STENGIASI

Atominės energijos mokslininkai ir laivų statyklos Anglijoje šiuo metu ruošia atomine energija varomo keleivinio laivo projektą. Esą jis be jokio kuro galėsiąs keliauti aplink pasaulį per 2,5 metų.

BORMANAS GYVAS

Vakarų žvalgybos tarnybos esančios įsitikinusios, kad Martinas Bormanas, Hitlerio pavaduotojas, šiuo metu Rusijoje apmoko raudonuosius šnipus.

MAŠINŲ GADYNĖ

žuvininkystės ir Laukinių Gyvulių Apsaugos tarnyba šiuo metu JAV naudojasi greitaisiais sprausminiais lėktuvais su specialiais foto aparatais, kad suskaitytų laukinius gyventojus. Švilpią džetai (jet) taip greitai atsiranda ir nuskrenda, kad net paukščiai neturi laiko pakilti, prieš nufotografuojant.

LAIVYNO IR AVIACIJOS PRATIMAI VIDURŽEMIO JŪROJE

Nuo š. m. lapkričio 2 d. iki 13 d. Viduržemio jūroje vyko šešių Atlante Pakto valstybių laivyno ir aviacijos pratimai. Juose dalyvavo 170 laivų ir nardlaivių bei 500 lėktuvų, priklausančių Anglijai, Prancūzijai, Amerikai, Italijai, Turkijai ir Graikijai. Pratimų tikslas — išbandyti Viduržemio srities gynybos pajėgumą.

MINA — NYKŠTUKAS

JAV Armija baigė ištobulinti naują 2 col.2 ploto 4,5 uncijos svorio (126 gr) plastinę miną, kuri lengvai nutrauksianti kiekvieno ją palietusio koją.

ŠALMAS IŠ PLASTINIŲ MEDŽIAGŲ

Netrukus iš nylono ir kitų plastinių medžiagų pagamintas šalmas pakeisiąs metalinį galvos apdarą.

PRIEŠTANKINĖ PABAISA

Korėjoje naujai bandoma prieštankinė “bazūka” yra dar taiklesnė ir labiau naikinanti, negu 3,5 colio Korėjos karo pradžioje įvestoji taip vadinamoji “superbazūka”.

IR OLANDAI NESNAUDŽIA

Olandijos karo laivynas nesireklamuodamas stato ketvertą revoliucinio pobūdžio nardlaivių. Jų baterijos ir varikliai sudėti cilindruose, kurie patalpinti laivo korpuso žemutinėje palinkimo dalyje.

VAIRUOJAMI PRIEŠLĖKTUVINIAI SVIEDINIAI

ŽINGSNIS PIRMYN GYNYBOJE NUO PRIEŠO LĖKTUVŲ

Vairuojamųjų sviedinių era praėjusį mėnesį žengė stambų žingsnį priekin: Fort Bliss, Texaso valstijoje, ir Wbite Sands poligonuose, N. M., grupė karininkų ir kareivių buvo sujungti į specialius vairuojamų svedinių priešlėktuvinių apmokymo batalijonus. Jų apmokomas ginklas — vairuojamas priešlėktuvinis sviedinys — “Nike”.

Šio ginklo smulkmenos tebėra griežta paslaptis. Tačiau Armija rado reikalinga paskelbti, jog jau dveji metai šios rakietos yra gaminamos apibrėžtame kiekyje. Jos pasirodė tokios efektyvios, kad jau sekančiais metais daugelyje Amerikos vietovių “Nike” pakeis normaliuosius 90 mm zenitinius pabūklus. Armija pripažino, kad elektronikų kontroliuojami “Nike” sviediniai, nukreipti ir iššauti į taikinį, patys save vairuodami yra sunaikinę daug B-17 pasenusių bombonešių. “Nike” galėjo pasiekti lėktuvus 6 mylių aukštyje ir 10 mylių atstume nuo taikinio.

Šie sviediniai taip techniškai puikiai sukonstruoti, kad tiesiog iš fabrikų galėjo būti siunčiami į Armijos šaudymo stovus. Ir tik po kelių sekundžių tikrinimo jie jau galėjo būti šaunami į “priešą”. Šį reikalą studijuoją Jungtinio štabo V-kai tikisi, kad po kelerių metų “Nike” su kitais ištobulintais priešlėktuviniais sviediniais žymiai sumažins priešo puolamųjų bombonešių pavojus.

SULAIKĖ LĖKTUVNEŠIO"FORRESTAL” STATYBĄ

Šio lėktuvnešio konstrukcija buvusi sulaikyta, nes laukiama sprendimo, ar jo dabartinėje formoje būtų galima pritaikinti atominės energijos variklius.

EUROPIEČIAI NEPATENKINTI

NATO štabe esantieji Europos karo laivyno panaudojimo žinovai yra nepatenkinti amerikiečiais, kad šie per maža skiria dėmesio torpėdlaiviui. Jie mano, kad greitieji torpėdlaiviai būtų nepalyginamas ginklas kovoje prieš priešo pakrantės ir upių laivybą.

IR BOLŠEVIKAI STIPRINASI ŠIAURĖJE

Pagal naujausius pranešimus Sovietų dvi bombonešių eskadros perkeltos į Naujosios žemės salas, esančias Šiaurinio Poliaus apskritimo erdvėje.

IR BRITAI DOMISI ARKTIKA

Londone esantieji stebėtojai mano, kad britai netrukus bandysią atominę bombą Arktyje. Šio bandymo parengiamuosius darbus atliko RAF savanorių komandos.

JAV DOMISI BRITŲ GINKLU

Karo laivyno prieš_ nardlaivius kovos žinovai Amerikoje gyvai studijuoja britų laivyno ginklą “Squid”, kuris skiriamas kovai prieš nardlajivius. Jie mano, kad britų ginklas žymiai tobulesnis už amerikinį slaptąjį išradimą “Weapon Able”. “Squid” iššauti sviediniai galį lengvai praplėšti bet kurio nardlaivio sienas.

RUOŠIASI ATOMINIAM KARUI

Britų armijos tiekimo tarnyba apmokoma, kaip padėti išmaitinticivilius gyventojus, atominių puo limų atveju.

ANTIKOMUNISTINIS STENKA RAZINAS?

Sunku patikrinti iš rytų Prūsijos ateinančius gandus, esą dezertyrai iš raudonosios armijos eilių Rytprūsiuose suformavę keliolika pasipriešinimo grupių Augustavo miškų srityje. Į šias partizanų grupes stoja vyrai iš Pabaltės, Azijos ir Gruzijos. Visam pogrindžiui vadovauja buvę MVD karininkai. Ginklai esą gaunami per lenkų pogrindį ir rusų emigrantus iš rytų Vokietijos.

LAUKIAMA SUSITARIMO

Manoma, kad ateinančių metų pavasarį būsią išlyginti nuomonių skirtumai tarp Amerikos ir Anglijos dėl vienodo šautuvo įvedimo šių kraštų armijose.

LYDI NAIKINTOJAI

JAV Karo Aviacija įsakė savo naikintojams lydėti visus neginkluotus lėktuvus, skrendančius netoli Sovietų kontroliuojamų žemių.

SUNKU JUOS SURASTI

Korėjos fronte nauja staigmena: komunistai naudojasi paslankiomis radaro stotimis. Jų pagalba raudonųjų ugnis labai tiksliai pataiko į JT laivus ir lėktuvus. JT didžiausios pastangos beveik neleido šių stočių surasti ir jais sunaikinti.

LATVIAI KLAUSOSI LIETUVIŠKOJO “AMERIKOS BALSO”

Spalio mėn. “Amerikos Balsas” perdavė į Lietuvą kalbą vieno iš neseniai atbėgusių penkių Latvijos žvejų. Kalbėjusis yra kilęs iš Palangos. Jis papasakojo, kaip prieš kelis mėnesius penki Latvijos žvejai pabėgo laivu į Švediją. Šiam žygiui juos paskatinęs didvyriškas trijų Lietuvos žvejų pabėgimas iš Klaipėdos, apie ką jie sužinoję klausydamiesi lietuviškojo “Amerikos Balso”.

 

BRITAI PRANAŠESNI

Ne amerikiečių, bet britų tankai būsią teikiami jungtinėms Europos armijoms. Dalinė priežastis:    perdaug komplikuotas amerikinio vidutinio tanko mechanizmas. Britų “Centurijonas” būsiąs tų armijų pagrindinis šarvuotis, nes jis gerai pasirodė Korėjoje.

LIETUVIŠKAS KAMBARYS PITTSBURGE

Pittsburgo universiteto patalpose yra lietuviškas vadinamas Lithuanistinis Kambarys, įrengtas 1942 metais, š. m. spalio mėn. to kambario papildymo bei išlaikymo ir studentų stipendijų naudai įvyko Čiurlionio Ansamblio koncertas. Universiteto koncertų salė buvo pilna vietos lietuvių ir kitų amerikiečių.

Šį koncertą užrekorduoti į Pittsburgą buvo atskridęs “Amerikos Balso” redaktorius P. Labanauskas.

IŠDAVIKAS SNIEČKUS PRIMINĖ PASAULIUI PAVERGTĄ LIETUVĄ

Kremliuje įvykusiame bolševikiškame kongrese Lietuvos išdavikas Sniečkus puolė kandidatuojantį į JAV prezidentus Eisenhowerį, kuris savo priešrinkiminėje kalboje prisiminė komunizmo pavergtus kraštus, jų tarpe ir Lietuvą. Savo nevykusiu užsipuolimu Sniečkus, siekdamas visai priešingų tikslų, pasauliui dar kartą priminė, kad Lietuva yra rusiškojo bolševizmo okupuota. Sniečkaus viešpačiai padarė klaidą, nes per tai Lietuvos vardas pateko į didžiąją pasaulio spaudą, į pirmuosius jos puslapius. “Amerikos Balsas” į padarytus Sniečkaus iškraipymus atsakė apie penkiasdešimčia kalbų, kuriomis jis yra transliuojamas.

AMERIKOS BALSAS TRANSLIAVO RAŠYTOJO V. KRĖVĖS KALBĄ

Š. m. spalio 19 d. žymusis mūsų rašytojas prof. V. Krėvė šventė savo 70 metų amžiaus sukaktį. Ta proga Amerikos Balsas transliavo į Lietuvą jo kalbą, kurioje V. Krėvė širdingais žodžiais stiprino tėvynėje kenčiančius mūsų brolius ir ragino nenustoti vilties, kad mūsų tėvynei laisvė vėl išauš.

Ta pačia proga Amerikos Balso lietuvių skyriaus vedėjas K. Jurgėla su prof. V. Krėve padarė pasikalbėjimą, kuriame Juibiliatas papasakojo, ką jam pareiškė 1940 metais Sovietų užs. reik. min., kai jis nuvyko į Maskvą kalbėtis Lietuvos reikalais.