KO VERTOS SOVIETŲ RUSIJOS VALDOVŲ PASIRAŠYTOS DRAUGINGUMO, TAIKOS IR NEPUOLIMO SUTARTYS

Molotovas, Stalinas ir Ribentropas dalinasi Baltijos valstybes.

P. B.

Po Pasaulinių karų Sovietų Rusijos komunistiniai valdovai pasirašė su daugeliu savo kaimyninių valstybių draugingumo, taikos ir nepuolimo sutarčių, kurias vėliau jie po kelis kartus pratęsė.

Kai Sovietų Rusija sustiprėjo kariškai ir ekonomiškai, savo vidaus priešus uždarė į kalėjimus, koncentracijos stovyklas, arba žiauriausiu būdu išžudė, tada jie jieškojo kelių, kaip tas savo kaimynines valstybes klasta ir raudonosios armijos jėga pasigrobti ir prie savo nedalomos matuškos — Sovietų Rusijos komunistinės imperijos, prisijungti.

1939 m. Sovietų Rusijos diplomatai ilgai derėjosi su anglais ir prancūzais, norėdami gauti laisvas rankas, kad su Pabaltijo valstybėmis ir kitais kraštais susidoroti galėtų.

Tačiau, nei anglai, nei prancūzai su tokiomis Sovietų Rusijos užmačiomis nesutiko. Tada, Sovietų Rusijos diplomatai, su Molotovu priešakyje, derybas pradėjo su hitlerine Vokietija.

Pradžioje ir vokiečiams tokie Sovietų Rusijos reikalavimai buvo nepriimtini. Tik kai Hitleris galutinai nusprendė pulti Lenkiją, tada vokiečiai rusams pasakė: “Tarp Baltijos ir Juodųjų jūrų vokiečiams ir rusams erdvės yra pakankamai: (Nazi - Soviet Relations 1939 - 1941, psi. 33).

Tada, Sovietų Rusijos komunistiniai valdovai tuojau pasikvietė į Maskvą Vokietijos Užsienių Reikalų ministrą J. Ribentropą, kuris su J. Stalinu galutinai susitaręs, Europą pasidalino. O 1939 m. rugpiūčio 23 d. pasirašė nepuolimo paktą. Tų pačių metų rugsėjo 28 jie sudarė ir papildomą — slaptą sutartį.

Tos abi sutartys įgalino Hitlerį užpulti Lenkiją, o Sovietų Rusijai paliko laisvas rankas Lietuvą, Latviją ir Estiją užgrobti, iš Rumunijos Bessarabiją ir pietų Bukoviną atplėšti. Kadangi Suomija Sovietų Rusijos reikalavimams pasipriešino, tai raudonoji armija ją užpuolė ir iš jos pasigrobė Kareliją.

Hitlerinės Vokietijos armijai Lenkiją karu perbloškus, Sovietų raudonoji armija iš rytų pusės užpuolė Lenkiją ir trečdalį Lenkijos turėtos teritorijos pasigrobė.

Kiek Stalinas su Hitleriu laisvų ir nepriklausomų valstybių dar pasigrobę būtų, sunku pasakyti, bet yra žinomas faktas, kad Sovietų Rusijos kruvinos rankos siekė nuo Baltijos jūros iki Indijo vandenyno, o Hitlerio — nuo Atlanto vandenyno iki Uralo kalnų. (Secret Nazi Plan for East Europe 1961 m.).

Abu kruvini imperialistai, nebegalėdami grobiu pasidalinti, 1941 m. birželio mėn. užkūrė Antrąjį Pasaulinį karą, kuris pareikalavo per 20 milijonų žmonių gyvybių, sugriovė Europą ir visame pasaulyje įžiebė tą pragarišką nesantaikos ugnį, kuri ir šiandieną nebeužgesinama yra.

1941 m. Vokietijos armijos staigus puolimas raudonuosius “išvaduo tojus” nubloškė nuo Lietuvos iki Stalingrafo. J. Stalinas, pamatęs, kad jo “nenugalimoji” armija nebeatlaiko vokiečių didelio spaudimo, o rusiškajam komunizmui gręsia visiškas žlugimas, užgiedojo taikos, laisvės ir nesikišimo į kitų kraštų vidaus reikalus skambią dainelę. Jis tada taip kalbėjo:

“Pas mus nėra ir negali būti tokių tikslų, kaip svetimų teritorijų užgrobimas ar tai kalbama apie žmones ir teritorijas Europoj, ar tautas ir teritorijas Azijoje, taipgi ir Irane. Mūsų pirmiausias tikslas išlaisvinti savo teritorijas ir savo žmones iš vokiečių fašistų vergijos. Pas mus nėra ir negali būti tokių karo tikslų, kaip primetimas savo valios ir savo priespaudos slavų, ar kitų tautų pavergtiems Europos žmonėms, laukiantiems iš mūsų pagalbos. Mūsų tikslas pagelbėti tiems žmonėms, jų išsivadavimo kovoje iš hitlerinės tironijos, o vėliau suteikti jiems visiškų laisvę, susitvarkyti savo žemėje taip, kaip jie nori. Jokio trukdymo ir kišimosi į kitų tautų reikalus!” (Pravda 1941 m. lapkričio mėn. 7d.).

Kokiame pasaulyje mes dabar gyvename ? Kokių laisvę dabar turi Lietuva, Latvija, Estija, Rytų Vokietija, Čekoslovakija, Vengrija, Rumunija, Bulgarija, Albanija ir kitos, buvusios laisvos ir nepriklausomos valstybės, o vėliau patekusios į Sovietų Rusijos komunistinio imperializmo nagus?

Kuo tie žmonės prasikalto ? Kas Sovietų Rusijai davė teisę tuos kraštus užgrobti ir iki šios dienos juos laikyti už rusiškos geležinės sienos?

Dabar Sovietų Rusijos komunistiniai valdovai vėl kartoja Stalino -Hitlerio laikų sutarčių pavyzdžius. Jie sudarinėja draugingumo, nepuolimo, jėgos nevartojimo, ginklų apribojimo ir daugybę kitų, be jokios vertės, sutarčių.

Pasaulis neaklas, jis puikiai mito, kas ginkluoja šiaurės Korėją, šiaurės Vietnamą, kas kiršina arabus su Izraeliu, kas stato raketų bazes arabams, kieno laivynas manevruoja Viduržemio jūroje, kas stato atominių povandeninių laivų bazes Kuboje ir kam Sovietų Rusijai jos ten reikalingos.

Pirmiausia, Sovietų Rusijos valdovai teįvykdo anksčiau jų pasirašytas, o vėliau sulaužytas sutartis ir karo metų Stalino duotus pažadus nesikišti į kitų valstybių vidaus reikalus, bet duoti jiems laisvai ir nepriklausomai nuo rusų tvarkytis savuose kraštuose.

Ko vertos Sovietų Rusijos valdovų anksčiau pasirašytos sutartys, aiškiai parodo žemiau duodami pavyzdžiai.

Sovietų Rusijos valdovų pasirašytos sutartys, kurias jie sulaužė:

1. 1932 metaisSovietų Rusijos valdovai pasirašė nepuolimo sutartį su Suomija, o 1939 m. jie užpuolė Suomijų ir pagrobė ir jos Karelijų.

1932 metaisSovietų Rusija pasirašė nepuolimo sutartį su Estija, o 1940 m. klasta ir raudonosios armijos jėga okupavo Estijų ir prisijungė jų prie savo komunistinės imperijos.

3. 1932 metaisSovietų Rusija pasirašė nepuolimo sutartį su Latvija, o 1940 m. klasta ir raudonosios armijos jėga Latvijų prisijungė prie savo komunistinės imperijos.

4.   1920 metais liepos mėn. 12 dieną Sovietu Rusija Maskvoje pasirašė su Lietuva taikos sutartį. Tada Sovietų Rusija pripažino be jokių rezervų Lietuvos valstybės suverenitetų ir nepriklausomybę ir visiems laikams atsisakė rusų Rusijos suvereninių teisių į lietuvių tautų ir Lietuvos žemę. 1926 m. IX.28 Maskvoje, pasirašė Lietuvos ir Sov. Rusijos nepuolimo sutartį, bet 1940 m., klasta ir raudonosios armijos jėga, įsibrovė į Lietuvą ir ją prisijungė prie savo komunistinės imperijos.

5.    1932 metaisSovietų Rusija sudarė nepuolimo sutartį su Lenkija, bet 1939 m., susitarusi su Hitleriu, užpuolė Lenkiją ir pasigrobė trečdalį jos turėtos teritorijos, o po I Pasaulinio karo, likusią Lenkiją pavertė savo neatskiriamu satelitu.

6.    1927 metaisSovietų Rusija pasirašė neutraliteto paktų su Iranu, bet II pas. karo metu į Iranu įvedusi savo raudonąją armiją, po karo, nebenorėjo jos išvesti. Tik santarvininkų spaudžiama, iš Irano turėjo išsinešdinti.

7.    1926 metaisSovietų Rusija pasirašė nepuolimo paktų su Afganistanu, o 1940 m. užpuolė Afganistaną.

8.    1925 metaisSovietų Rusija pasirašė nepuolimo paktų su Turkija, bet 1945 m. tų sutartį vienašališkai nutraukė.

9.    1928 metaisSovietų Rusija pasirašė Kellogo - Briano paktą, bet 1929 m. sovietai užpuolė Mandžūriją —Kinijos Rytų geležinkelio pretekstu.

10.    1935 metaisSovietų Rusija -Prancūzija - Čekoslovakija pasirašė draugingumo sutartį, bet 1939 m. kai Hitleris užpuolė Čekoslovakiją, Sovietų Rusija Čekoslovakijos negynė, o dabar visiškai jų užgrobė.

11.    1936 metaisSovietų Rusija pasirašė draugystės paktų su Išorine Mongolija, bet tą draugystę vykdydami, Sovietai infiltravo savo agentų, o 1945 m., dėl Sovietų Rusijos didelio spaudimo, Išorinė Mongolija neteko savo turėtos autonomijos.

12.    1933 metaisSovietų Rusija buvo nariu to komiteto, kuris nutarė nesikišti į Ispaniją, jos Pilietinio karo metu, tačiau, ji slapta siuntė ginklus ir amunicijų ispanų komunistams.

13.    1937 metaisSovietų Rusija sudarė nepuolimo paktų su Kinija, o tuo pačiu metu, 1945 m. jie išgrobė iš Mandžūrijos industrijos įrengimus ir kitokias gėrybes.

14.    1939 metaisSovietų Rusija atnaujino su Lietuva savo pasirašyta paktą, o 1940 m. Lietuvą užgrobusi, uždarė geležine uždanga, už kurios jų ir šiandienų tebelaiko.

15.    1941 metaisSovietų Rusija pasirašė nepuolimo paktų su Jugoslavija, bet už vieno mėnesio sovietai nutraukė tą susitarimų ir atšaukė savo diplomatus.

16.    1940 metaisSovietų Rusija pasirašė draugingumo sutartį su Lenkijos egziline vyriausybe Londone, o 1943 m. sudarė Lenkijai teatrinių lėlių — komunistinę vyriausybę ir teisėtų Lenkijos vyriausybę sugriovė.

17.    1942 metaisbuvo sudaryta Anglų - Irano ir Sovietų Rusijos draugystės sutartis, bet po II Pas. karo, Sovietų Rusija nebenorėjo iš Irano savo kariuomenės išvežti. Tada Amerika su Anglija turėjo priversti Sovietų Rusijos raudonąją armiją iš ten išsinešdinti.

18.    1943 metaisužsimezgė Sovietų Rusijos - Čekoslovakijoj draugingumo paktas, o 1948 m. Sovietų Rusijos spaudiniu, buvo nuversta teisėta Čekoslovakijos vyriausybė ir primesta jai komunistinė — teatrinių Maskvos lėlių valdžia.

19.    1945 metais     Sovietų    Rusija su Tautinės Kinijos vyriausybe sudarė draugystės paktų ir tuo pačiu metu ginklavo Kinijos komunistus, kol komunistai pasigrobė valdžių iš teisėtos kiniečių vyriausybės į savo rankas.

20. 1945 metais   Sovietų    Rusija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Jugoslavija, bet jau 1949 m. jų sulaužė. (What is Communism, 1955, 106-107 psl.).

21. 1945 metais   liepos 17    dieną, trys    didieji    Potsdamo konferencijoje sutarė Karaliaučiaus miestų ir jo apylinkes, iki taikos konferencijos, pavesti administruoti Sovietų Rusijai. Sovietų Rusija tuojau, savavališkai, išgyvendino Karaliaučiaus ir to krašto gyventojus. Karaliaučiaus miestų pavadinus Kaliningradu ir visus kitus vietovardžius surusino. Visų Karaliaučiaus kraštų rusai komunistai apgyvendino rusais ir mongolais komunistais. Taip jie tų kraštų “tebeadministruoja” iki šios dienos. (The Genesis of the Oder -Nisse Line, vol. 2, 258 psl. — rusiškasis tekstas).