Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Kęstutis Gerčys

—    Pietų Vietname, karo žygyje ties Dein Hoa, birželio mėn. 28 d. žuvo seržantas Gerald J. Daujotas. Jis buvo kilęs iš Westmont, Ill., armijoj tarnavo nuo 1970 m., į Vietnamą išvyko 1970 m. spalio mėnesį. Gili užuojauta jo likusiai žmonai, tėvams, broliukams ir sesutėms.

—    Kęstutis Mackevičius, šarvuočių Rinktinės psk., Rytų fronto dalyvis, Savisaugos Dalinių viršila, žuvo eismo nelaimėje, gegužės 23 d. Schwetzingene, Vak. Vokietijoje. Laidojimo apeigas atliko kun. Liubinas, o atsisveikinimo žodį tarė mjr. J. K. Valiūnas, kuopos vadas.

—    Algimantas Šetikas 1964 m. New Yorke baigęs universitetą ir ROTC kursą, buvo pakeltas į jaun. ltn. laipsnį. V. Vokietijoje, tarnaudamas, buvo pakeltas į kapitono laipsnį. 1967 m. jis buvo Pietų Vietname, vėliau grįžo į Georgią, kur baigė augštesniąją karininkų mokyklą. Nuo vasario 16 d. jis vėl yra Pietų Vietname. New Yorko jaunimas, skautai, šeima ir tėveliai linki jam sveikatos ir laimingo grįžimo į namus.

—    Juozas Pranauskas, gyv. Burton -on-Trent, gegužės 19 d. staiga mirė, sulaukęs 70 metų amžiaus. Jis buvo savanoris-kūrėjas.

—    Petras Baltrukonis, savanoris-kūrėjas mirė birželio 16 d. Hartforde, Conn.

—    Kazimieras Stukonis buvo įvestas į Dariaus ir Girėno posto vado pareigas Čikagoje. Kiti nariai įvairiose pareigose: Ad. Paplauskas, J. Kibortas, adv. V. Yasius, dr. St. Biežis, R. Mikalajūnas ir J. Girdvainis.

—    Sp4 Kęstutis Gerčys, kilęs iš Bellevilės, III., jau nuo 1970 m. balandžio 30 d. tarnauja JAV armijoje, ginklų skyriuje. Jis yra baigęs specialų mokslą.

—    Kpt. Stasys Vasiūnas ,gyvenęs Buenos Tires, tragiškai žuvo traukinio katastrofoje liepos 17 d. Liko žmona ir duktė.

   Jonas Šimutisišvyko į JAV kariūnų laivyno bazę. San Francisco jis baigė universitetą. Jo tėvas yra karo aviacijos plk. J. Šimutis, atitarnavęs kariuomenėje 20 metų ir išėjęs į pensiją. Sėkmės ir jaunajam karinėje tarnyboje!

—    Ltn. Marius Grinius, baigęs Royal Military kolegiją Kingstone, paskirtas į 5 artilerijos pulką, Kvebeke. Būdamas mokykloje 4 metus išbuvo laikraščio redaktorium, buvo visų kadetų vadas, pasižymėjo futbole. Kilęs iš Hamiltono.

Inž. Klemensas Petrelis, ats. kar., studijavęs Kaune, Vytauto Didž. u-te, Vokietijoje ir Amerikoje, dirba stambioje statybos b-vėje, Bostone.

—    Vytenis Dirkis pakeltas į kapitono laipsnį ir paskirtas 33 brigados transporto planavimo vedėju. Karinius pratimus sėkmingai atliko Camp McKlay, Wis. Sėkmės jam naujose pareigose.

— Ats. mjr. Andrius Gintautas, mirė gegužės 20 d. St. Augustine, V. Vokietijoje. Nuo 1918 iki 1940 m. tarnavo Lietuvos kar. administracijoj. Tremtyje buvo Diepholzo gimnazijoje kalbų mokytojas ir spaudos bendradarbis.

—    A. Čepulis, kuris veda Socialinį klubą, Čikagoje, praneša, kad lietuviai kariai tarnavę Vokietijos kariuomenėj ir nustoję ne mažiau kaip 25% darbingumo, gali gauti pensijas ir nemokamą gydymą, o jiems mirus, pensiją gauna tėvai, žmonos ir vaikai. Rašyti: 3548 S. Emerald Avė., Chicago, Ill. 60609.

Sgt. Vyt. Stukelis, 21 metų, kovodams P. Vietname gavo du medalius: “Bronze Star” ir “Combat Infantryman badge”. Jis ypatingai pasižymėjo tarnaujant 23 p. divizijoj, kariniuose veiksmuose prie Duc Pho. Jo motinėlė ir kiti šeimos nariai, suruošė jam iškilmingą sutikimą; “S.W. Herald” gražiai aprašė jo pasižymėjimus.

— Pvt. Danielius Yakas, Fort Ord, Calif., baigė pirmąjį jauno kario apmokymą, pagal naują programą, pavadintą “Valor”. Joje kreipiamas dėmesys į individualumą ir sąmoningumą, bei atsakomybę. Jis yra kilęs iš Čikagos.

Gedimnas Dumbrys, iš Clevelando, atliko karinę prievolę užjūrio sunkiosios artilerijos daliniuose, tanko vadu. Baigęs ją, Kent u-te įsigijo “Aero-space” — erdvių inžinieriaus diplomą, B.S. laipsniu.

—    Al. Jarašius dabar yra AFB Altus aviacijos bazėje radistu. Metus tose pareigose išbuvo P. Vietname; jo tėvai gyvena Marquette Park, Čikagoje.

—    Gediminas Gasparas grįžo į namus Čikagon po karinės prievolės atlikimo ir rengiasi fizikos daktaratui.

—    Simo Kudirkos ir Liet. Kariuomenės atkūrimo šventė, bus švenčiama Čikagoje kartu, tą pačią dieną. Rengia ramovėnai ir Altas.


— Kpt. Kęstutis Dailidė atlieka karinę tarnybą. Italijoj. Jį aplankė jo tėveliai iš Brookfield, Illinois.

-— Walteris Booknis, Dariaus ir Girėno posto narys, žuvo eismo nelaimėje, 69 ir Western gatvių sankryžoje, Čikagoje.

— Dr. Oskaras Pūdymaitis, buvęs Lietuvos kariuomenės karys, ilgą laiką dirbęs N. Škotijos provincijos ligoninėje, išėjo į pensiją ir apsigyveno Toronte. Jam, rugsėjo 20 d., sukako 70 metų.

—    Ltn. dr. F. Gedutis gavo “The Outstanding Intern of the Year” atžymėjimą ir buvo paskirtas išvykti dvejiems metams į Marakeech, Maroke, kariškos bazės dantų gydytojo pareigoms.

—    Darius Karalius, iš Hinsdale, Ill lanko JAV laivyno akademiją. Jis dalyvavo ilgoje kelionėje iš San Diego, laivu į N. Zelandiją, Sidnėjų, Honolulu ir grįžo atgal į San Francisco, kur toliau tęsia mokslą.

malūnsparnių mechaniku ir kariavęs Vietnamo džiunglėse, rugsėjo 18 d. Čikagoje sukūrė lietuvišką šeima su J. Praninskaite.

—    Jurgis Kiškūnas, Lietuvos kar. savanoris, ilgus metus dirbęs Rosario mieste, Argentinoje, mirė liepos 16 d.

—    Kpt. Stasys Vasiūnas, nelaimingai pateko po traukiniu ir mirė liepos 17 d. Avellanidoje, Buenos Aires, Argentinoje. Jis ilgus metus tarnavo 4 p.p., Panevėžyje.

—    Juozas Laurinaitis, Lietuvos sav. kūrėjas ir šaulys, aktyvus veikėjas, iš Bridgeporto persikėlė į Brighton Park pas sūnų, Čigakoje.

—    Ltn. B. Petrasevičius, kuris tarnauja Venecuelos kariuomenėje, rūpinosi Čiurlionio ansamblio koncertu Venecueloje.

—    Rugsėjo 2-5 Wiesbadene įvyko šaudymo pirmenybės. VLB pirmininkas Jonas K. Valiūnas sporto pistoletų klasėje trečią kartą iš eilės laimėjo pirmąją vietą.

—    Jonas Stasys, Lietuvos sav. k-ū rėjas, rugpjūčio 14 d. atšventė 70 m. gyvenimo sukaktį kelių artimųjų ir draugų tarpe. Jis gyvena Čikagoje.

—    Ant. Petraitis tarnauja karo laivyne aviacijos taktinės tarnybos dalinyje o pvt. Bern. Pečiulis baigė jauno kareivio apmokymą San Diego, Cal. Abu kilę iš Čikagos.

—    Kastytis Triukas, karo veteranas dalyvavęs Vietnamo kovose, išvyko tęsti studijų į Illinois universitetą, Bloomingtone; Algis Bracius išvyko siekti lakūno laipsnio į Aeronautikos u-tą, Dayton Beach, Fla.

—    Petras Norkeliūnas, I Pasaulinio karo veteranas, mirė sulaukęs 76 m. Ročesteryje, N.Y. Buvo veiklus lietuviškame gyvenime iki mirties.

—    Leonardas Grisius, kilęs iš Čikagos, tarnauja karo laivyne. Jis yra paskirtas į USS Enterprise laivą, kuris keliauja aplink P. Ameriką.

—    Stasys Ripskis, ats. kapitonas, yra pakviestas treniruoti sportininkų komandas Marylando valstybėje; vėliau jis išvyks į V. Vokietiją.

—    Lakūnas A. Linas, iš Čikagos, būdamas Elgin aviacijos bazėje, buvo atžymėtas aviacijos “Outstanding Unit Award” žymeniu.

—    Martynas Vereika, gyv. Corby, Anglijoje, savanoris, Gardų - šaulių būrio vadas, sulaukė 70 metų. Jis buvo veiklus įvairiose organizacijose.

—    D. F. B u low, laivyno karininkas karo laive USS Forestal, buvo išvykęs į Viduržemio jūrą, kur atlikęs pratimus, grįžo į Norfolk, Va.

—    Morkus Rudis, mūsų veikėjų M. A. Rudžių (iš Čikagos) sūnus, baigė vieną iš geriausių Culver karinę akademiją. Toliau studijuos techniką.

—    Virš. Juozas Nakutavičius, beveik 20 metų tarnavęs 2 p.p., liepos 8 d. mirė Richmond Hill, N.Y. Užuojauta likusiai šeimai.

—    Ričardas Kružikas, karo veteranas, dalyvavęs Vietname ir atlikęs karinę prievolę, vėl sugrįžo siekti magistro laipsnio Lojolos universitete.

— Pvt. Mykolas Aulinskis, iš Čikagos, tarnauja C. Pendelton bazėje.

— Juozas Lapinskas, penkeris metus ištarnavęs JAV kariuomenėje,