Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje

J.A.V. Karo aviacijos pilotas ltn. Povilas P. Nakrošis, išbuvęs Pietų Vietname metus laiko ir atlikęs daugiau kaip 1000 val. įvairaus pobūdžio kovos skridimų priešo teritorijon, vadovybės paskirtas specialiam paruošimui Kalifonijon. Šiuo metu P. P. Nakrošis yra Strateginiuose oro daliniuose Plattsburgh, N. Y. Jis yra pakeltas į kapitono laipsnį ir apdovanotas už pasižymėjimus “Distinguished Plying Cross” ordenu. Šias vasaros atostogas drauge su žmona Milda žada praleisti Nova Scotia, Kanadoje. Milda yra Tumų iš Norwood dukra.

Liūdna žinia mus apgaubė, kai Vietnamo fronte žuvo čikagietis kpt. P. Bojevas, vos 31 m. amžiaus sulaukęs ir palikęs šeimą, žuvo ir kpt. E. Shumbris, kilimo iš Bayside, N. Y., nukritus ir sudegus malūnsparniui. Marinų serž. Edvardas Visbara, vos tik 21 m. amžiaus, žuvo spogimo metu, Marinų aviacijos bazėje, Cherry Point, N.C., kilęs iš Worchesterio, Mass. Kovo mėn. 26 d., staiga, mirė laisvės kovotojas Leonas Vitėnas.

—    Korp. Edvardas Juozaitis, iš Nashua, S.H., trejus metus ištarnavęs aviacijos marinu, Vietname, baigė tarnybą. Tačiau, grįžo į P. Vietnamą ir ten dirba Da Nango apylinkėje techniku, Dynaelektron korporacijoj. Jis yra gavęs 6 medalius ir kitus atžymėjimus tarnyboje.

—    Robertas Balzekas, čikagietis, St. John’s karinės akademijos kadetas, apdovanotas Sidabro žvaigžde už gerą mokymąsi.

—    Rapolas Šimonis, čikagietis, buvo parvažiavęs atostogų pas tėvelius ir vėl išvyko baigti tarnybos į Virginią.

—    Ltn. Regis Konauka, 3 metus išbuvo P. Vietname, malūnsparnio pilotu. Jis laimingai grįžo į namus ir toliau rengiasi tęsti mokslą universitete.

—    Stasys Latvis, kilęs iš Nashua, N.H., dabar tarnauja Amerikos pajūrio apsaugos laive, ties Aliaska. Jo laivas Clover, nesenai padėjo patekusiam į nelaimę Intrepid laivui Aliaskos vandenyse.

—    Kūr. sav. J. Juozapavičius yra sunkiai susirgęs ir gydosi Šv. Kryžiaus ligoninėje.

—    Juozas Tomolonis, marinų štabo seržantas, apdovanotas Laivyno medaliu. Jis 1968-69 m., būdamas Vietname pasižymėjo kovose. Kariuomenės pažymėjime rašoma: “Iniciatyva, puikiu žinojimu ir ištikimybe pareigom štabo seržantas užsipelnė visų, kurie su juo tarnavo, pagarbos, išlaikė puikiausias Amerikos marinų tradicijas.” Jis kilęs iš Nashua, N.H.

—    Kapų lankymo ir puošimo proga, kai yra pagerbiami žuvę Amerikos ir Lietuvos kariai, pažvelkime į Čikagos lietuvių kapines, kiek ten lietuvių karių yra užbaigę savo žemės kelionę. Lietuvos karių savanorių, šv. Kazimiero kapinėse, yra 34, o Liet. Tautinėse kapinėse — 3. Abiejose kapinėse pagal buvusius laipsnius: 7 pulkininkai, 2 majorai, 1 kapitonas, 4 leitenantai, 13 puskarininkių, 10 eilinių. Tai tik Lietuvos laisvės kovotojai, savanoriai, o apie kitus nėra tikslių žinių. Ramovės skyrius kiekvienais metais visus mirusius karius gražiai pagerbia. Čia guli daug I ir II Pas. kare, Korėjos ir Vietnamo kare kritę kariai.

— Don Varno postas, Lietuvių Plazoje, Veteranų pagerbimo dieną, šiais metais, buvo įrengęs vėliavų alėją, einančią nuo didžiųjų vartų iki pat koplyčios. Tarp Amerikos ir Lietuvos vėliavų išpuoštas kelias priminė kiekvienam lietuviui, kad mirusieji yra mums buvę brangūs broliai ir sesės.

Gusarų plk. vyr. psk. Tadas Bliūkys, žuvo eismo nelaimėje Adelaidėje, Australijoje, kovo mėn. 15 d.

“Karinių žinių” red. Broniui Balčiūnui (kair.) įteikiamas inžinerijos pažymėjimas už nuopelnus vykdant statybas “Singer” firmos įmonėje Elizabethe, N.J.

Ten jis eina vyr. inžinieriaus pareigas.