Karys 1969 1-2 Turinys, metrika

 

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų — metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 1 (1448)  SAUSIS – JANUARY  1969 

Vytis Jogailos antkapyje   ... viršelis

Nr. 2 (1449) VASARIS – FEBRUARY 1969 

A. Aleksandravičius -— Už Lietuvos nepriklausomybę ... (viršelis) 

   T U R I N Y S

J. Miškinis — 25 metai nuo A. Smetonos mirties

A. Žiedas — Klaipėdos krašto sukilimo 46 m. sukaktį minint

A. Erdvilas — Pirmosios kautynės

R. Liormonas — Karinės Misijos Lietuvoje 1919-1920 m.

J. Miškinis — Lietuvos savanorių keliai

P. Matekūnas — Nepriklausomybes kovos Zarasų apskr. ribose

A. Budreckis — Lietuviškoji ekspansija

Z. Raulinaitis — Kovos su Danų varingais VII-IX a.

St. Baipšys — Aviacijos pusvalandis virš uošvyno

B. B. — Šveicarijos nepriklausomybės išlaikymas

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Kronika

Redaktorius ZIGMAS RAULINAITIS
Administratorius LEONAS BILERIS
Redaktoriaus pavaduotojas JONAS RŪTENIS


Atskirus skyrius redaguoja:

P. PETRUŠAITIS  “Tremties Trimitas”
E. PETRAUSKAITĖ “Šaulė Tremtyje”
BALYS BRAZDŽIONIS Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
BRONIUS BALČIŪNAS “Karinės žinios”

Leidžia:

L. V. S. RAMOVĖ N. Y. SKYRIUS

ATSTOVAI:

Baltimore ............ M. ŠIMKUS
Los Angeles .... O. ŽADVYDAS
Chicago .,........ J. STANKŪNAS
Philadelphia ....A. IMPOLĖNAS
Cleveland ....... F. EIDIMTAS
Australija ........ V. ŠALKŪNAS

- PLATINTOJAI -

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

Boston, Mass. — S. J. Minkus
Chlcago, III. — “Gifts International”, “Marginiai”’, "Parama”.
Detroit, Mich. — V. Perminas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis
Kenosha, Wis. — B. Juška
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas
Newark, N.J. — Kazys Trečiokas
Omaha, Nebr. — J. Kantanavičius
Woodhaven, N.Y. — J. Pašukonis (“Aidas”) “Romuva”
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont. — Z. Orvidas
Toronto, Ont. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” .— 74 Priory Road, Kew Surrey

AUSTRALIJOJE:

S. Slavickas— 44 Slevin St., Geelong North, 3215, Vic. Australia
L. Vasiliūnas— 3 Wall Street Norwood 5067

VENEZUELOJE:

Kun.A. Perkumas, SDB Centro Lituano, Plaza Principal de La Vega, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians In the wide world. Published monthly except July and August by "KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221, U.8.A. Subscription $7.00 per year. Single copy 70 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N.Y.