MŪSŲ ŽEMĖ, MŪSŲ JŪRA

Petronėlė Orintaitė

Vyturiai
vyturiai giedojimais aušrų padangėj siaudžia . ..
Nemunai

nemunai kovingai laužo ledo lytį skaudžią . . .
Mūsų žemė, mūsų jūra
Baltija žydroji! 
Broliai, sesės Vilniun šaukia, vėliavos plasnoja! 
Paneriais

pamariais pro šalną sodų pumpurai pražysta . . .
Ei, žygiuot

ir vaduot petim gintaro kraštą iš vergystės!
Mūsų žemė, mūsų jūra
Baltija žydroji!
Broliai, sesės Vilniun šaukia, ilgesiu svajoja . . . 
Ten toli

mūs šaly šventovių bokštai laisvės giesmę skardi.
Vai, klestėk
— 
ir žėrėki protėvių takuos lietuvio varde!
Mūsų žemė, mūsų jūra
Baltija žydroji!
Broliai, sesės Vilniun šaukia, tėviškė mieloji... 
Širdimi

ryžtimi laimėjo laisvės taurę savanoriai,
aukomis

amžinai tautoj gyvens garbėj nemirštą broliai!
Mūsų žemė, mūsų jūra
Baltija žydroji!
Sesės sielvartą dainuoja, ilgesiu mus moja . ..
Lūkesty

maldoje tėvynės vardą viltimi nešiosim, niekados
Lietuvos už nieką svetimiem neatiduosim!
Mūsų žemė, mūsų jūra
Baltija žydroji!
Sesės, broliai Vilniun šaukia, vėliavos plasnoja. ..