Lietuviai Kariai Plačiajame Pasaulyje

—    Ltn. F. R. Bastís, kilęs iš Lakeside vasarvietės, Pewaukee, Wisc., tarnauja JAV karinėse jėgose ir yra paskirtas tarpkontinentinių raketų šaudymo bazėn, Vanderberg, Kalif. Ltn. Bastís mokslus ėjo Čikagoje ir Arizonoje.

—    Kęstutis Petrauskas, atitarnavęs tris metus JAV kariuomenėje, laimingai grįžo pas savo tėvelius Čikagoje. Jo pasitikti susirinko daugybė artimųjų ir svečių.

—    Arvydas Kiela, gyv. Čikagoje, kurio mamytė nesenai atvyko iš Lietuvos, įstojo į JAV kariuomenę ir po apmokymo išvyko į V. Vokietiją, į Bremenhaveną, kur tarnaus transporto dalinyje.

—    Rimas Bakaitis iš Čikagos išvyko tarnauti į JAV armiją.

—    Rimvydas Dėdinas šiuo metu yra Pietų Vietname, linkėjimai jam iš jo tėvelių Worcesteryje. Jo brolis Saulius taip pat tarnauja J.A.V. kariuomenėje.

—    Sav. kūrėjas Juozas Pumpolas, dviejų Vyčio Kryžių kavalierius, buvęs Garliavoj šaulių būrio vadas, ypatingai daug jėgų skyrė BALFo aukų rinkime.

—    Remigijus Bičiūnas, kilęs iš Čikagos, baigė apmokymą marinuose ir gavo 20 dienų atostogų, kurias praleido pas artimuosius ir Kanadoje.

—    Stasys Žukas, buvęs veiklus skautas, yra P. Vietname sužeistas ir guli Saigone ligoninėje. Jo motina ir sesuo gyvena Čikagoje. Jis prašo, kad draugai ir skautai jam rašytų šiuo adresu: Sp-4. Stasys Žukas. US 55 836 670. 3rd Field Hospital. APO San Francisco, Calif. 96307.

   Tomas Pieza, JAV marinas, kuris metas kovoja Pietų Vietname. Jis buvo atsižymėjęs fronte ir už ypatingą narsumą gavo pasižymėjimo ženklą. Jis su kitais buvo komunistų apsuptas, bet tik dėka geros gynybos, pavyko jiems helikopteriu išsigelbėti.

   Algis Sviklas dabar yra Pietų Vietname. Jo tėveliai gyvena Worcesteryje. Algis tarnauja marinuose.

   Osvaldas Račkauskas yra pašauktas atlikti karinę prievolę Argentinos kariuomenėje. Jis dabar tarnauja Palerme, Buenos Aires, 10 pulke.

   Gerardas Jurgonis taip pat atlieka karinę tarnybą Argentinos laivyne, Rio Santiago bazėje.

   Dr. A. Alekna dabar yra Cam Rahn Bay bazėje, apie 200 mylių į šiaurės rytus nuo Saigono. Jo uždavinys — aptarnauti kovos lakūnus. Bazėj yra ligoninė, kurioj dirba dar 15 gydytojų ir 22 seserys. Amerikos kariai, atitrūkę nuo savo artimųjų, kovoja gerai, bet kartais būna sukrečiami moraliniai. Mes, lietuviai, atjauskime savus brolius ten kovojančius ir karts nuo karto rašykime, juos pastiprindami viltimi. Suteikite “Kariui” jų adresus, bus pasistengta jiems pasiųsti spaudos, tegul jie ir jų artimieji atsiunčia jų įspūdžius.

VIEŠAI PAGERBTAS IR APDOVANOTAS LIETUVIS KARYS AUSTRALIJOJE

LVS Ramovės Pietų Australijos sk. valdybos pirmininko inž. mjr. P. V. Petkūno ir sekretoriaus karo valdininko Marmukonio iniciatyva, į A-delaidę atvyko pasižymėjęs Vietnamo fronte lietuvis karys Povilas Vikuckis.

Lapkričio mėn. 16 d. geležinkelio stotyje jį pasitiko mjr. P. V. Petkūnas. Ta proga “The News” ir “The Advertiser” dienraščiai patalpino abiejų fotografijas, pažymėdami, kad Povilui Vikuckiui bus įteikta Adelaidės lietuvių dovana.

Dovanos įteikimo iškilmės įvyko lapkričio mėn. 19 d. Keswick’o kareivinėse. Lygiai 10 val. didelis lietuvių būrys jau buvo susirinkęs kareivinių salėje. “Ramovės” sk. pirmininkas savo kalboje į susirinkusiuosius pažymėjo, kad lietuviai, Pov. Vikuckio asmenyje, nori pagerbti visus karius lietuvius ir nelietuvius, kurie kovoja prieš komunistinę agresiją ir komunistinę vergiją. Po to, ryšių karininkas kpt. Read, pasvei-

Iš k.: kpt. Read, Povilas Vikuckis ir mjr. P. V. Petkunas. A. Budrio nuotr.

kinęs ta proga Vikuckį, įteikė jam lietuvių vardu dovaną — knygas ir auksinį laikrodį. Kpt. Read, prisisistatydamas susirinkusiai lietuvių publikai, pažymėjo, kad jis yra didelis antikomunistas ir komunistinė spauda ne kartą jį buvo užpuolusi už jo antikomunistinę veiklą. Kpt. Read iniciatyva karys Vikuckis buvo atgabentas į Adelaidę kariuomenės lėšomis.

Iškilmės buvo filmuojamos ir jau tą pat vakarą pertransliuotos per visas televizijos stotis. Iš australų, kurie matė transliacijas televizijoje, buvo nugirsta, kad jie labai patenkinti ir įvertina lietuvių parodytą pagarbą tautiečiui kariui, o taip pat ir visiems kariams, kovojantiems Vietnamo fronte. “Ramovės” sk. valdybos iniciatyva, tą vakarą, Povilo Vikuckio pagerbimui buvo moterų sekcijos paruošta vakarienė Lietuvių namuose. Vakarienėje lietuvių dalyvavo apie du šimtai, kurių tarpe nemaža jaunimo. Dalyvavo taip pat ir australų kariuomenės karininkai su žmonomis, ir kiti augšti pareigūnai.

Australų karininkai labai vertino lietuvius. Senatorė Mrs. Cooper pareiškė savo kalboje, kad ji norėtų dažniau susitikti lietuvius ir su jais pasikalbėti. Kpt. Read kalbėjo daug kartų ir pažymėjo, kad jis jau senai pažįsta lietuvius ir lietuvių tarpe jaučiasi kaip ir savų australų

Kalbėjo ir Pietų Australijos bendruomenės pirmininkas P. Z. Vabolis, iškeldamas lietuvių garbę ir padėkojo svečiams, o ypatingai kpt. Read, kuris yra artimas lietuviams.

Povilas Vikuckis yra paprastas jaunuolis, kareivis - eilinis, bet turintis nevienam būdingą praeitį. Po II Pas. karo, prasidėjus pasitraukusiųjų į Vakarus emigracijai iš stovyklų Vokietijoje, pajudėjo tolimon Australijon ir Vikuckių šeima, veždamas! mažą Poviliuką. Pasiekė Australiją, apsigyveno tropikiniame Queenslande. Mažasis Poviliukas, sulaukęs vos 17 metų amžiaus, apsivilko Australijos reguliarios armijos uniforma.

Komunistinei diktatūrai artėjant prie Australijos — karo veiksmams plečiantis Vietname, kur komunistai be pasigailėjimo naikina ir žudo laisvę mylinčius vietnamiečius, Australija įsijungė į nepaskelbtą karą. Paskyrė vykti į Vietnamą tą batalioną, kuriame tarnavo Povilas Vikuckis. Kautynėse Povilas buvo sunkiai sužeistas. Australų spauda rašė, jog lietuvis Vikuckis, nors ir būdamas sunkiai sužeistas, bet savo kulkosvaidžio neišleido iš rankų iki priešas nebuvo galutinai sutriuškintas. Povilo Vikuckio veide žaiza jau užgijusi, bet randas aiškiai matyti ir pasiliks visam gyvenimui.

Povilas Vikuckis dėkodamas už jam parodytą nuoširdumą, lietuvių dovanas ir už Australijos kariuomenės vadovybės sudarytas sąlygas atvykti į Adelaidę ir pabuvoti su lietuviais, pareiškė, kad nors daug teko išgyventi visokių jaudinančių ir sukrečiančių įvykių, kautynių siaubo ir sužeidimo skausmų, tačiau visa tai jau praeitis, bet šis įvykis — taip nuoširdus Adelaidės lietuvių priėmimas ir dovanos — įvykis jo gyvenime, kurio jis niekuomet neužmirš.

ŽIAURUSIS VIETNAMO KARAS

Jau kelinti metai, kai mūsų lietuviai jaunuoliai, tarnaujantieji J.A.V. kariuomenėje, kaujasi Vietname su komunistais. Iš jų yra jau keletas ir žuvusių, štai ką rašo ten besi-kaują mūsų vyrai savo namiškiams.

“Pavojų užgrūdinti ir jau pratę matyti kraują ir kančias, mano būrio vyrai prie Ia Drang upės nesutramdomai verkė savo žuvusių draugų. Paupyje buvo rasti jų 28 lavonai, visi žiauriai peiliais supjaustyti į vientisą kruviną masę. Daugelio rankos ir kojos ar bent pirštai buvo nukapoti. Pamačiau komunizmą visoje jo brutalioje ir barbariškoje didybėje”, rašo Visvaldas Balskus, kilęs iš Čikagos, “žiūrint į tuos draugų lavonus, daug minčių praūžė mano galvoje. Jei Dievo bus leista man grįžti namo, aš niekados nepamiršiu, kas yra komunizmas. Man tenka patruliuoti Kambodijos pasieny. Karių tarpe įvyksta įvairių susirgimų, kaip pav. malarijos, gyvačių įkandimų. Man į ranką įkando skorpionas. Ranka ištino ir degė kaip ugnyje. Pagaliau buvau sužeistas, įkišau koją į paruoštus komunistų spąstus. Pora mėnesių buvau ligoninėje ir atostogose, o dabar ir vėl kautynėse”, rašo Visvaldas Balskus. Tame laiške jis dėkoja artimiesiems ir tautiečiams už jų vargų atjautimą. Tačiau jis džiaugiasi, kad tuo pačiu jis junta ir gyvenimą. Kautynės, kraujas, ašaros ir mirtis parodo tikrąsias asmens vertybes ir suformuo-jai bei išugdo žmogaus charakterį. Laisvė ir demokratija, rašo Balskus, jam įgavo naują supratimą.

Tarnaujantis J. A. V. kariuomenėje Laoso fronte ltn. Dieteris Dengleris rašo: “Pernai vasario mėn. su keliais kitais amerikiečiais kariais patekau Laose į komunistų rankas. Ten visą jų judėjimą diriguoja iš šiaurės Vietnamo”. Jis toliau pasakoja, jog nakčiai komunistai surakindavo juos grandinėmis. Dienomis, gi, pririšdavo juos prie medžių kamienų galva žemyn, kad skruzdės galėtų ėsti jų veidus. Kartais komunistai naudodavo juos taikiniais, šaudymo pratimams. Kulkos pataikydavo šalia, nuskusdamos medžių žievę, tačiau jiems nekliudydavo, taip buvo daroma tyčia. Per ištisus tris mėnesius gaudavo jie ryžių saują kelioms dienosm. Tekdavo valgyti ir kokių šliužų ar gyvačių, jei tik jie pasimaišydavo jų palapinėje. Valgė ir žiurkes, net pirštus apsilaižydami, tik nedaug jų tesugaudavo.

Galų gale, ltn. Dengleris pabėgo iš nelaisvės, pavogdamas kartu ir keturis šautuvus. Juos išdalinęs draugams ir nugalėję sargybinius, jie paspruko į džiungles. Ten išbadėję ir sirgdami geltlige, iš parašiuto pasigamino SOS ženklą, kurį J. A. V. lėktuvai pastebėjo patiestą ant uolos ir taip juos išgelbėjo. Ltn. Dengleris dar ir dabar tarnauja J.A.V. kariuomenėje.

Aleksas Bernotas, apmokytas partizaninio karo, jau kuris metas tarnauja Vietname. Jis rašo: “Mano keli kuopos draugai pastebėjo tris ginkluotus Vietkongo partizanus. Atidarius ugnį, vienas jų krito, bet pasiekus tą vietą jo nerasta. Tik kraujo klanas likęs. Tokių dalykų pasitaiko dažnai, nes priešas stengiasi kritusių nepalikti. Jie su savimi nešiojasi virves, kuriomis besitraukdami velkasi ir žuvusius. Vieną dieną vienas jų vistik paliko kur kritęs. Jis buvo užsimaskavęs amerikonišku tinklu, vilkėjo žaliais marškiniais ir juodom kelnėm. Sandalai buvo padaryti iš senų padangų. Amunicijos turėjo apsčiai. Košiant apylinkę, susišaudymų pasitaiko apsčiai. Pirma mus dar permesdavo helikopteriais, dabar gi visą laiką einame nuo ryto iki vakaro ir rodos tam ėjimui galo nėra. Džiunglės tankios, auga dramblinė žolė lyg siena, laukinės spygliuotos vynuogės, ryžių laukai, raistai ir pelkės. Kojos visą laiką šlapios, net iki juosmens. Kūną kartais apipuola siurbėlės, kurias tenka degtukais nudeginti. Naktys baisiai tamsios, kad nepasimestume, suirišame virvėmis”. Rašykime saviems vyrams Vietname laiškus ir siųskime siuntinėlius.

Bal. Brazdžionis


—    Pastaruoju metu iš Čikagos išvyko į JAV kariuomenę šie lietuviai: Edvardas Žukauskas, Arvydas Jurkynas ir Šarūnas Gasiūnas. Visiems linkime sėkmės atlikti garbingai karinę tarnybą.

— Jonas Daniliauskas, kilęs iš Čikagos, buvo atvykęs atostogų, taip pat ir Česlovas Kybartas. Jie aplankė tėvelius ir pažįstamus.

—    Lietuvoje jaunimas yra imamas į Sovietų armiją. Jaunimas turi paklusti Maskvos įsakymo. Kaune ir Vilniuje dažnai būna surengiamos naujokų išleistuvės, kur daugiausia kalba rusai, kompartijos išrinkti. Lietuvių karių Sovietijoj yra daugiausia žemyno armijoje, labai mažai aviacijoje ir ryšių tarnyboje. Sovietai lietuviais nepasitiki. Lietuviai tėvai liūdi išleisdami savo vaikus į tolimas Rusijos vietoves karinės tarnybos atlikti.

—    Lietuvoje 12.22.66 mirė artilerijos plk. ltn. Edvardas Tallat-Kelpša, pastaruoju metu gyvenęs Kaune.

—    PFC Vytautas Račkauskas, dabar tarnauja JAV armijoje Italijoj, kur Vincenza mieste aplankė našlaičių namus ir jiems įteikė daug dovanų. Jo tėveliai gyvena 4450 So. Hermitage, Chicago.

—    L. Cpl. Paul Kubikas Pietų Vietnamo fronte dėkoja S. W. Herald laikraščio leidėjui už siuntinėlius, kurie karius labai paguodžia ir jie žygiuose prisimena savuosius ir jiems yra dėkingi.

^ Marinų kpt. Raymond Drop’as, kilęs iš Čikagos, 7033 So. Maplewood Ave., tarnauja Pietų Vietname, Chu Lai apskrityje, marinų aviacijos bazėje. Jis yra galingo kovos lėktuvo VMFA-542 valdytojas daugiau kaip 6 mėnesiai ir jau užsitarnavo tris medalius už gerą tarnybą, parodytą drąsą ir kovas virš Vietnamo. Jis yra baigęs Loyola universitetą.

—    Inž. ltn. Romas Čejauskas išvyko į Pietų Vietnamą, ten vykdo Vyriausios Karo būstinės pastatų statybas.

— VI. Ramojus paruošė dokumentinę knygą “Kritusieji už Laisvę’’, kuri netrukus pasirodys. Joje aprašomi partizanų žygiai ir paminimi kritusieji Lietuvoje po II Pasaulinio karo.

—    Don Varno Posto narių Gordono Gudo ir Frank Jurgaičio tėvai paliko šį pasaulį. Giliausia jiems užuojauta! Pranas Gudas buvo gabus žurnalistas, poetas ir dažnai padėdavo Margučio radio programoj, o kartais gelbėjo “Kariui” ir Čikagos Ramovės skyriui.

-— Karys Visvaldas Balskus šiuo metu atostogauja Hong Konge. Jis yra apdovanotas Silver Star atžymėjimu už kovas Pietų Vietnamo fronte. Kai per Kalėdas ten lankėsi Bob Hope, tai Balskus turėjo progos pasikalbėti su juo televizijoje. Po atostogų jis vėl sugrįžta į Pietų Vietnamą.

—    Vladas Žilėnas, gyv. Cicero mieste, staiga mirė sausio 26 d. sulaukęs 65 m. amžiaus, buvęs Lietuvos kar. karininkas. Šeima likus Lietuvoje.

—    Kazys Kašuba, Wilkes Barre, Pasaulinio karo veteranas, atsiskyrė su šiuo pasauliu. Jis visą laiką veikė karių organizacijoje.

— Detroite sausio 19 d. staiga mirė Pranas Misiūnas, buvęs Lietuvos kar. jaun. leitenantas, sportininkas ir teisininkas, tesulaukęs vos 48 m. amžiaus.

—    Leit. Edmundas Paulauskas, čikagietis, baigęs helikopterių mokyklą Alabamoje, jau kuris laikas kovoja Pietų Vietname. Jis ant savo kovoje vartojamo helikopterio yra uždėjęs Lietuvos Vytį. Skraidydamas fronte jis tikisi, kad Vytis jį išgelbės iš visų pavojų. Ji suteikia jam drąsos bei pasiryžimo kare prieš bolševikus.

PFC James Petronis iš Pietų Vietnamo rašo, kad jis dieną ir naktį dalyvauja kovose prieš Vietkongo įsitvirtinimus Mekongo žiotyse. Ten jie randa labai daug bunkerių po žeme. Jo draugai dirba sanitarinėje pagelboje, todėl dažnai tenka helikopteriu padėti fronte ir gabenti sužeistus, Žygiai dažnai būna siaubingi ir Pietų Vietnamo gyventojai labai vargingai juos išgyvena. Jis ten bus iki Vasario 8 d., po to vyks toliau iš šios apylinkės.

-— Antanas Viluckis, buvęs sovietinės armijos karys ir dalyvavęs žygyje netoli Vengrijos, Karpatų slėnyje, būdamas rusų karių tarpe, rašo savo įspūdžius Anglijoj išeinančiame “Šaltinyje”.

— Iš saulėtos Floridos KARIUI linkėjimus atsiuntė plk. R. Llormonas su ponia, kurie sausio 24 d. nuvyko į Miami. žada ten išbūti iki vasario pabaigos.

—    štai, ką tik atėjo žinia, kad P. Vietnamo kovose žuvo William Kuprevičius, kilęs iš Filadelfijos. Tas buvo pranešta 12.28.66. Tą pačią dieną mus pasiekė žinia, kad automobilio nelaimėje netoli Los Angeles žuvo Antanas Žitkus, jo žmona sunkiai sužeista. O gruodžio mėn. 12 Čikagoje mirė ltn. Alfonsas Semėnas, elektronikos inžinierius. Tai vis naujos aukos namų ir karo frontuose.

—    Karys Jonas Sutkus, kovojantis P. Vietname, dėkoja Southwest News - Herald, kad jo dėka labai džiaugiasi sulaukus įvairių laiškų ir dovanėlių. Netaip sunku ir dirbti bei kovoti — jis rašo — kai jauti, kad nesi pamirštas savo tautiečių. Jis yra kilęs iš Čikagos.

—    Vytautas Ramanauskas, kilęs iš Cicero, kaip skelbia Cicero Life laikraštis, P. Vietname dirba prie žemėlapių III JAV brigadai. Jis Čikagoje anksčiau mokėsi meno akademijoj.

—    Karys Šarūnas Prapuolenis, ką tik atvykęs į Čikagą Kalėdų atostogų, sukūrė šeimos židinį su Aldona Benotaite.

— Maršalas Zolpis tarnauja marinų korpe ir buvo atvykęs į Čikagą pas savo senelius atostogų. Jis jau išbuvo Pietų Vietname vienus metus ir dabar apsistojo Kalifornijoje.

—- Teisutis Luneckas, ištarnavęs P. Vietname 15 mėnesių helikopterių batalione, sveikas grįžo į Čikagą. Jis yra mūsų sav.-kūrėjo M. Lunecko sūnus.

-— Viktoras Kamantauskas, kaip Washington Post rašo, yra labai gabus armijos kariūnas, vienintelis apdovanotas Legion of Valor Bronzos kryžium. Jis tapo išrinktas iš 7,700 valstybės apsaugos karių šiam atžymėjimui. šiuo metu jis dirba medicinos techniku Veteranų administracijos ligoninėje.

 

Iš k.: Edvardas Šulaitis, Aloyzas Benas, moderatorius Raimundas V. Mišauskas ir kpt. Robertas Aleksiūnas Jaunimo Kongrese, Karių sekcijos posėdyje.    G. Peniko nuotr.


Pavergtoje Lietuvoje Augščiausias Teismas, vedamas teis. Burneikio, Panevėžyje teisė buvusius partizanus net po 20 metų. Tie nelaimingi patriotai lietuviai man gerai pažįstami. Povilas M. Tamulionis, iš Vabalninko apylinkėse, o dabar ilgai dirbęs Pasvalio rajone viename kochoze. Kitas — buvęs partizanas, St. Šarknas veikęs Panevėžio apylinkėj. Jie abu gavo po 10 metų darbo katorgos.

JAV 5 armijos štabas iš Čikagos išsikelia į Fort Sheridan, čia dirbo nemažas skaičius ir lietuvių karių.

—    Alen Petrulis, kilęs iš Bridgeporto, dabar tarnauja JAV kariuomenėje ir yra V. Vokietijoje.

—    Ltn Šimaitis, Čikagietis sėkmingai tarnauja JAV armijoje. Jis, kartu su namiškiais, susilaukė iš Lietuvos savo sesutė Agnelės. Jaunai lietuvaitei linkime čia laimingai gyventi!

—    Povilas Kaxnas, gyvenęs Roselande, sulaukęs 66 m. atsiskyrė iš gyvujų tarpo, jis yra buvęs Lietuvos savanoris kūrėjas. Jis sirgo ir buvo pusiau paralyžuotas.

—    Kpt. J. Beržinskis buvo atvyiš Japonijos JAV karinės bazės į savo tėvelio laidotuves Čikagoje.

   Pietų Vietname vis žūva Amerikos kariai. Vasario mėnesį vien tik iš Čikagos ir apylinkių žuvo 23 kariai. Kovojančiųjų tarpe, Vietname yra ir daug lietuvių: Petronis, Balskus, Petkus ir kt. Visi artimieji laukia jų sugrįžtant sveikų.

—    Antanas Grincevičius, gyvenęs Town of Lake, paliko šį pasaulį. Jis priklausė Dariaus ir Girėno klubui, buvo II Pas. karo veteranas.

   V. Zalakevičius Paryžiuje atsivežęs propagandinę filmą, ją rodė filmologijos muzėjuje plačiai visuomenei. Toje filmoje vaizduojama, kaip Lietuvos krašte buvo sunaikintas partizanų — miško brolių sąjūdis ir jų kova su raudonuoju okupantu. Mūsų didvyriai partizanai parodyti šlykščiausiais banditais, kenkiantys Lietuvai. Gėda Paryžiaus lietuviams, kurie talkininkavo jam ten tą filmą rodyti!

—    Romas Baika, kilęs iš Bostono, dabar tarnauja Amerikos kariuomenėje. Iš P. Vietnamo jis buvo nuvykęs keliom dienom, į Tokijo. Jis iš ten galėjo paskambinti namiškiam į Bostoną ir pasikalbėti su tėvais. Nors brangoka, bet pasiilgimas savųjų Tolimuoso Rytuose lietuvių karių yra labai didelis, todėl nepamirškime jų ir rašykime laiškus, siųskime spaudos ir ko tik jie pageidauja.

   Walteris Mileckis JAV armijos karys, jaunas lietuvis žuvo P. Vietname. Kilęs iš Brooklyno, kur gyvena jo tėveliai. Jis dirbo prie mašinų, žuvo kai komunistai iš pasalų užpuolė karius, Mėnulio sugrįžimo paliaubų dienoje.

—    Martynas Avelis, Lietuvos kariuomenės puskarininkis, ilgą laiką dirbęs Fort Will miškuose, mirė Toronto ligoninėj.

—    Vincas Kareckas iš Rockfordo, kuris dabar yra Pietų Vietname negalėjo atvykti palaidoti savo tėvelio, kuris mirė Rockforde.

—    Julius Pakalka,Vasario 16 d. proga paskyrė 500 dol. auką, kad ateinančiais metais būtų paskirta premija kantatai sukurti, kuri nusakytų Nepriklausomybės karų karių ir partizanų darbus, žygius bei veiksnus prieš Lietuvos okupantus.

—    Algis Augaitis,dabar tarnauja JAV armijoje prie nelaimingų atsitikimų tyrinėjimo dalinio, kuris stovi Nancy mieste. Jau beliko tik 7 mėnesiai tarnybos, todėl ją baigęs, grįš į Čikagą ir stos mokintis į universitetą.

—    Algis Rimas,iš New Yorko, nesenai atlikęs karo tarnybą leitenanto laipsniu, išėjęs atsargon, išlaikė egzaminui; į Užsienio diplamatinę tarnybę. Jis yra New Yorko skautų akademikų narys.

—    Ltn. S. L. Bujevas,išvyko iš čikagos Pietų Vietnamą, kur eina mokytojo pareigas kariuomenėje.

—    Kęstutis Mikonis,kuris šiuo metu gyvena Alabamoje atlieka karinę tarnybą

—    Vitas J. Paškauskasiš Čikagos, pateko į JAV karo akademiją parinktas iš 11 kandidatų.

—    Visvaldas Balskus,kovojęs Mekong Deltos rajone su komunistais, susirgo malarija. Dabar jis yra ligoninėje ir prašo artimųjų, bei tautiečių jam parašyti laiška. Jo dalinio draugų daug kas patenka į ligoninę, nes sunkios sąlygos ir neįprastas vargas klampinėti po balas, sukelia daug ligų dėl nuovargio. Jis yra čikagietis.

Philadelphijoje vasario 18 d. buvo pagerbtas gen. št. mjr. Antanas Impolėnas, sulaukęs 60 metų amžiaus. Ta proga ALTS-gos Philadelphijos skyrius suruoštame pobūvyje sukaktuvininkui įteikė dovanėlę. Nuotraukoje skyriaus pirmininkas Petras Mitalas sveikina sukaktuvininką Antaną Impolėną. (Iš Dirvos)

 

Kario ir visuomenininko pagerbimas; 94 psl. virš.: kpt. Jurgis Kiaunė su ponia atvyksta į minėjimą—akademiją suruoštą jo 70 metų amžiaus sukakties proga; kairėje—prof. J. Puzinas, ta proga skaitęs paskaitą; apačioje: plk. J. Šlepetys įteikia sukaktuvininkui dovaną, šiame psl.: Irena Veblaitienė taria dailųjį žodį; garbės prezidiume iš k.: J. Sirusas, S. Kiaunienė, J. Kiaunė, A. Jurgėla, dr. A. Budreckis, kons. A. Simutis. Pagerbimas įvyko vasario 11 d. Carnegie Endowment salėje, New Yorke.    Nuotraukos L. Tamošaičio