Karys 1965m. 1-2 Turinys, metrika

 

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų — metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

Nr. 1 (1408) SAUSIS – JANUARY 1965 

Vilnius — Vyskupų rūmai, buv. Kordegardija ... Viršelis

Nr. 2 (1409)    VASARIS - FEBRUARY    1965 

K. Šimonis— Lietuvos Himnas ...Viršelis

  T U R I N Y S

O. B. Audronė — Su vėliava

J. Zalatorius — Tėvynės sargyboje

K. Ališauskas — Salako paėmimas

P. Būtėnas    — Nevertinę jūros

J. Miškinis — Lietuviškumas

V. Braziulis — Nepriklausomos Lietuvos karių teatras

P. Genys — Nepriklausomybės kare

Tenbuvęs — Visaip žūdavo mūsų broliai

A. Budreckis — 1345 m. Kryžiaus karas prieš Lietuvą

J. Juodis — Kęstutis ir Birutė (paveikslas)

P. Žilys — Suomių - Sovietų 1939-1940 m. karas

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Kronika

Redaktorius — Zigmas Raulinaitis
Redaktoriaus pavaduotojas — Jonas Rūtenis
Kalbinę dalį redaguoja — Kazys Kepalas
Dail. literatūros dalį redaguoja — Vincas Jonikas

Administratorius — Leonas Bileris
Leidžia — L. V. S. Ramovė New Yorko Skyrius

Atskirus skyrius redaguoja:

P. Petrušaitis — Tremties Trimitas
Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje
Kunigunda Kodatienė — Šaulė Tremtyje

ATSTOVAI:

Baltimore ............. M. ŠIMKUS
Los Angeles....... O. ŽADVYDAS
Toronto, Canada VL. RUŠAS
Chicago ..... A. RĖKLAITIS    
Philadelphia A. IMPULEVIČIUS
Australija .....V. ŠALKŪNAS
Cleveland ........ L. LEKNICKAS    
Rochester ....... P. SALADŽIUS

— PLATINTOJAI -

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

Boston, Mass. — "Baltic Florists”
Brockton, Mass. — A. Kantautas
Brooklyn, N. Y. — J. Pašukoms
Chicago, Ill. — J. Karvelis, “Marginiai”, H. Naujoks, “Parama”, K. Rožanskas, G. Šilingaitė, J. Virpša
Detroit, Mich. — V. Perminas — S. Malinauskas
Grand Rapids, Mich. — J. Belinis
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas
Newark, N. J. — Kazys Trečiokas
Waterbury, Conn. — V. Vaitkus

KANADOJE:

Hamilton, Ont.— J. Pleinys, Z. Orvidas
Toronto, Ont. — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
Montreal, Que. — “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” — 74 Priory Road, Kew Surrey

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas —    9 Cowper Street.St. Hilda, Vic.
A. Kubilius — 131 Crozier Avenue, Edwardstown, So. Australia
P. Mažylis — 1Taroonga Court, Norlane, Vic.
A. Klimaitis — 71 Tate St. W. Leederville, Perth, W. Australia

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB — Escuelas Prof. Salesianas Avda. Miranda, Boleita, Caracas

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y. 11221, U. S. A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.