Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje

Leit. K. Bukštas, gyvenąs 1240 S. Wesley Ave., Berwyne, yra tarp 82 rezervistų, grįžusių iš tarnybos. Jie buvo pašaukti Berlyno krizio metu. Chicagoje grįžtantiems buvo suorganizuotas iškilmingas priėmimas.

K. Ketvirtis, tarnaująs JAV laivyne, pakeltas į pulkininkus. Jis taip pat yra veiklus lietuvių tarpe — pirmininkauja So. Bostono Lietuvių Piliečių draugijai.

Neseniai prez. Kennedy pakėlė, gimusį ir augusį Brockton, Mass., laivyno kapitoną Fred Bakutįį admirolo laipsnį.

Kitas lietuvių kilmės admirolas J. Monsevičius-Moncy ,irgi iš tos pat vietovės, pasitraukė į pensiją.

Pik. St. Jurgutisir inž. K. Audenis Tėvui J. Bružikui įteikė po 10, 000 kruzeirų, kad tas sumas panaudotų išleisti du numeriu savaitraščio “Mūsų Lietuva”.

J. Verbyla, buv. Liet. kariuomenės karininkas, baigęs Karo mokyklą 1936 m., turėdamas 50 m. amž., geg. 18 d. mirė. Palaidotas Fawkner kapinėse, Melbourne, Australijoje.

A. a. pulk. Vaclovas Andolis-Ancevičius mirė Clevelande. Palaidotas liepos 1 d.

Tragiškai žuvo buvęs karys Bronius Obelavičius: važiuojant posūkyje per tiltą, jo sunkvežimis persivertė į upelį ir čia a.a. Bronius buvo mirtinai sužeistas. Vežant į Sing-letono ligoninę mirė.

Kęstutis Gaidžiūnas ,devynius mėnesius išbuvęs kariuomenėje drauge su pašauktaisiais rezervistais, atlikęs tarnybą, vėl perėjo į civilinį gyvenimą.

Vytautas Kazlauskas, JAV Laivyno Akademijos II kl. kariūnas, kaip labai geras mokinys ir atletas, baigęs Omahos Creighton Prep, vidurinę mokyklą, iš 60,000 į JAV Laivyno Akademiją stojusiųjų kandidatų buvo 1200 laimingų priimtųjų tarpe. Šiuo metų iš jo klasės 200 kariūnų dėl įvairių priežasčių iš minėtosios Akademijos jau yra iškritę. Vytautas Kazlauskas Akademijoje yra vienintelis lietuvis, kuris naudojasi Amerikos valdžios 35,000 dolerių stipendija. Tiek kainuoja vieno Laivyno Akademijos kariūno parengimas ir išlaikymas jo mokymosi metu.

Vytautas Kazlauskas

Birželio pradžioje Romualdas Vizgirda baigė Northern Illinois universitetą ir gavo biznio srityje bakalauro laipsnį.

Tuo pat laiku baigė Auroros Mar-mion Military Academy (katalikišką augšt. mokyklą) ir gavo diplomus šie lietuviai: Arthur Balt (Baltrušaitis), Donald Gervickas, Sigitas Jablonskis, Jeromie Kazak ir J. Kaunas.

Geriausiai iš čia pažymėtų yra baigęs Kaunas — karininko laipsniu, o kiti seržanto.

PRIIMA LIETUVIUS Į DARBO IR SARGYBŲ KUOPAS. — Prie amerikiečių armijos Vokietijoje veikia lietuvių darbo ir sargybų kuopos. Jose yra susibūrę lietuviai vyrai, kur gali išmokti šoferio ir kt. amatus, kartu uždirbdami nemažą atlyginimi. Norint išlaikyti šias kuopas lietuvių žinioje yra būtina, kad kuo daugiau lietuvių į jas įstotų. Dabartiniu metu yra dar pakankamai laisvų vietų. Čia paduodame tų kuopų vadovybių adresus, į kuriuos suinteresuotieji tesikreipia:

1.    Cpt. J. Matulaitis, 6501 Post Heidesheim ueber Mainz, Uhlerborn,

2.    Col. V. Sutkus, 6115 Muenster b. Dieburg, 2040 LSCo.

3.    Cpt. J. Valiūnas, 683 Schwetzingen, Schliessfach 191.

4.    Cpt. J. Venckus, 675 Kaiserlau-tern 2, Schliessfach 848.

Inž. J. Augustaitis, išbuvęs apie 12 metų amerikiečių darbo tarnyboje, Vokietijoje, nuo balandžio 1 d. pasitraukė iš pareigų ir apsigyveno savo šeimoje Miunchene. Jis buvo lietuvių darbo kuopų ryšininkas.

Ats. maj. J. Černius visą gegužė^ mėnesį savanoriškai ir be jokio atlyginimo tvarkė, moksleivių padedamas, Vasario 16 gimnazijos parką: išlygino bei praplėtė takus, sodino gėles, krovė nuošaliai nukirstų medžių liekanas ir t.t. Šiam parko tvarkymo darbui Černius vadovauja eilė metų.

Birželio 28 d. Vienybė išleido savo kolektyvo narį —Juozą N. Tysliavą savanoriu karinei tarnybai JAV armijoje.

Kadangi Juozas N. Tysliava neužilgo būtų buvęs šaukiamas atlikti karinę prievolę, tai jis nutarė į armiją stoti savanoriu, eidamas savo tėvo keliais, buv. Lietuvos kariuomenės savanorio kūrėjo.

Petras Menkeliūnas ištarnavęs 39 mėnesius Dėdės Samo kariuomenėje, parašiutininkų daliniuose, šiomis dienomis grįžo namo, 3564 So. Halsted St. Čikagoje.

Nenortų sūnus Vytenas išlaikė egzaminus kolegijoj ir netrukus išvyks ta į JAV karo laivyno tarnybą kaip jūrų karininkas.

CHICAGOS LIETUVAITĖ JAV KARIUOMENĖS MAJORAS

Mūsų tautiečio Juozo Skuto, gyvenančio Chicagoje, 4125 s. Bennet Avė., dukra Bernadeta Skutas tarnauja JAV kariuomenėje nuo 1943 metų ir turi įsigijus majoro laipsnį. Šiais metais ji gavo Army Com-mendation Medalį iš generolo Charles M. Baer, U.S. Army Signal School, Fort Monmouth, N.J. viršininko ir gavo naują paskyrimą su paaugštinimu į WAC Training Center, Fort McClellan, Ala.

Bernadeta Skutas yra baigusi Chicagos Art institutą Bachelor of Arts laipsniu ir 1944 metais baigė karinę mokyklą ir buvo kurį laiką meno lektore mokykloje Niagara Falls, N.Y. Ji tarnybos reikalais lankėsi Paryžiuje, Berlyne, Vienoje ir kitose Europos sostinėse.

Moteris verta dėmesio, kaip retas karys.

LIETUVIAI NATO ŠTABE

Šiuo laiku V. Vokietijos ginkluotose jėgose yra apie 100 generolų bei admirolų, iš jų keletas užima labai atsakingas vietas. NATO štabe, kuris randasi Fontainebleau, prie pat Paryžiaus.

Įdomu, jog tarp tų vokiškų generolų ir admirolų, NATO štabe yra ir keli lietuvių kilmės:

Brigados generolas Wolf von Zavadski yra vokiečių karinės misijos prie NATO viršininkas, kurio prosenelis yra laikomas 1804 metais lietuvių knygyno Vilniuje steigėju.

 

Brigados generolas Karl Wiršilius, kuris dirba operaciniame NATO skyriuje ir yra kilęs iš rytinės Prūsijos, o be to, turi aiškiai lietuvišką pavardę.    Povilas Dirkis


—    Algis Orintas, gyv. Brocktone, įgijo bakalaureatą. Studijavo biznio administraciją. Dabar atlieka karo tarnybą. Tai jauniausias Onos ir Juozo Orintų sūnus.

—    St. Santvaras paskirtas garbės tarnybon. Massachusetts valstybės gubernatoriui Volpei rekomendavus, JAV Prezidentas J.P. Kennedy rašytoją St. Santvarą paskyrė Naujokų Atrankos Tarnybon (Selective Service System).

—    Kanados kariuomenės ryšių karininkas Pr. V. Paukštaitis, šį pavasarį išlaikęs egzaminus kapitono laipsniui, yra keliamas tarnybos reikalais į Europą.

—    Stud. Pranas Bastis vasaros metu lanko aviacijos kadetų kursus avacijos bazėje South Dakotoje. Jo tėvai yra savininkai Lakeside klubo, Pewaukee, Wis.

—    Aleksas Blaževičius, iš Connecticut valstijos viešėjo pas Dr. Gruzdį. A. Blaževičius, Neo-Lithuania korporantas, į JAV atvyko jau 1935 m., dalyvavo II pas. kare JAV kariuomenėje ir pakeltas į pulkininko ltn. laipsnį.

—    Algis Bajalis, šiomis dienomis grįžo į namus ištarnavęs trejetą metų Dėdės Samo karinėse jėgose, tankų divizijoje.

Jis yra sūnus gerų mūsų tautiečių Jurgio ir Veronikos Bajalių, 3246 S. Halsted St., Čikagoje.

—    Romas Butrimas, po dvejų metų, sugrįžo iš JAV kariuomenės ir pradeda tęsti darbą su savo orkestru.

Matas Zujus sukaktuvininkasVykstant Laisvės kovoms Matas Zujus 1920 m. grįžo į Lietuvą, ir, lenkams puolant kraštą, įstojo savanoriu į kariuomenę. Buvo paskirtas į karo mokyklą, iš kurios buvo perkeltas į karo mokslų skyrių — “Kario” redakcijon. Pasibaigus Laisvės kovoms, 1923 m., grįžo Amerikon.

—    Lietuvių karių veteranų Ramovės S-gos Chicagos skyriaus valdybapasiėmė globoti ir rūpintis Prezidento A. Smetonos pasodinta liepa International Frendships Garden, Be-verly Shores, Ind. Valdybos numatyta artimiausiu laiku atnaujinti paminklinę su įrašu lentą ir pasirūpinti prie liepos esančio sklypo dekoravimu.

—    June Stukonis, Dariaus Girėno posto pagalbinio moterų vieneto spaudos sekretorė, skelbia, kad pa-gelbinis vienetas daug nuveikia invalidų veteranų labui. Sergančių veteranų reikalams pagalbiniame vienete atstovė Stella Kudirka, praneša, kad metų bėgyje daug savanorių moterų patarnavo gulintiems veteranų ir kitose ligoninėse.

....— Bronislava Žukienė, mirusi Clevelande rugpiūčio 14 d., šeštadieni, rugpiūčio 18 d., gausaus būrio artimųjų iš Clevelando ir Chicagos buvo išlydėta į amžino poilsio vietą šalia nesenai mirusio vyro plk. Kozto Žuko, Kalvarijos kapinėse.

—    L.V.S. Ramovė Chicagos sk. valdybos pirmininkas dabar yra Juozas Būbelis (6423 So. Wood str., tel. PR 8-137). Buvęs pirm. Jonas Gaižutis, kaip išrinktas į centro valdybą, iš skyriaus valdybos išėjo.

—    A. a. Aleksandras Muchlia, Lietuvos kariuomenės majoras, neilgai pasirgęs mirė rugsėjo 16 d. Palaidotas rugsėjo 19 d. Forest Lawn Memorial Park kapinėse, Los Angeles. Paliko liūdinčią žmoną, Eleną ir sūnų Vladą su šeima.