Karys 1962m. 1-2 - Turinys, metrika

 

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 1 (1378)    SAUSIS - JANUARY    1962 

Stasys Butkus ............. Viršelis

Nr. 2 (1379)    VASARIS - FEBRUARY    1962 

Į Laisvę ir Nepriklausomybę ....................... Viršelis

TURINYS

Z. Raulinaitis — Didvyrio kelias

O. B. Audronė — Stasiui Butkui mirus

P. Alšėnas  —  Prie įsikūnijusio kario kapo

P. Tarvydas —  Karys

Antanas P. — S. Butkų prisimenant tremt. stovyklose

J. Trečiokas — Karys, kuris kovojo

G. — Naujųjų Metų laimė

Dr. V. Sruogienė — Karalius Notimeras

A. Bernotas — Gyvatė — novelė

P. Dirkis — J. Tysliavą palaidojus

Gudų partizanai

P. Alšėnas — Laisvė ir žodis

P. Mačiulis — Pirmaisiais 2 pėst. pulko metais

J. Almis Jūragis — Jūs nesate vieni

S. Dirmantas — Narūnas—ne Vobanas

V. Jonikas — Maironis ir mūsų skola

A.Žygmantas — Pirmoji jūrų galybė—Kreta

Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje

Kronika

Bendradarbiai

K. Ališauskas, P. Alšėnas, J. Apyrubis, B. Auginas, V. Augustinas, B. Balčiūnas, A. Bernotas, P. Bliumas, J. Budrys, P. Būtėnas, E. Čekienė, P. Dirkis, S. Dirmantas, K. Jankūnas, V. K. Jonynas, J. Juodis, J. Almis Jūragis, Dr. K. Jurgėla, J. Kiaunė, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, A. Novickis, T. Papartis, V. Perminas, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, M. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Rūtenis, J. Skardis, A. Sodaitis, Dr. V. Sruogienė, J. Šarūnas, E. Šulaitis, V. Šventoraitis, O. Urbonas, J. Vėgėlis, B. Vrublevičius.


Administratorius —Leonas Bileris

Leidžia —L.V.S. Ramovė New Yorko Skyrius •

Redaktorius —Zigmas Raulinaitis

Kalbinę dalį redaguoja —Kazys Kepalas

Dail. literatūros dalį redaguoja —Vincas Jonikas

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis—Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje

Justinas Liaukus— Karinės žinios

ATSTOVAI: Mike Maksvytis, Chicago, Ill.; Stasys Misiūnas, Omaha, Nebr.; Lionginas Leknickas, Cleveland, Ohio; Vl. Rusas, Toronto, Canada; V. Šalkūnas, Australija; Morkus Šimkus, Baltimore, Md.; K. Trečiokas, Newark, N.J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Boston, Mass.— “Baltic Florists”
Brockton, Mass.— A. Mantautas 
Chicago, Ill.—J. Karvelis, M. Maksvytis, “Marginiai”, J. Memėnas, K. Rožanskas
Cleveland, Ohio— V. Ročiūnas 
Detroit, Mich.—-“Neringa”, V. Perminas 
Grand Rapids, Mich.— J. Belinis 
Los Angeles, Calif.— V. Prižgintas 
Philadelphia, Pa.— A. Impulevičius 
Newark, N. J.— Kazys Trečiokas 
Rochester, N. Y.—P.Saladžius, A. Sabalis
Waterbury, Conn.— V. Vaitkus


KANADOJE:

Hamilton, Ont.—J. Pleinys, Z. Orvidas
Toronto, Ont.—V. Aušrotas, August. Kuolas, V. Rušas, J. Smolskis
Montreal, Que.— “Parish Library”

ANGLIJOJE:

“Dainora” — 49 Thomton Avenue, London W, 4

AUSTRALIJOJE:

N. Butkūnas— 9 Cowper Street, St. Hilda, Vic.
A. Kubilius — 131 Crozier Avenue, Edwardstown, So. Australia
P. Mažylis— 22 Aberdeen St., W. Geelong, Vic.

VENEZUELOJE:

Kun. A. Perkumas, SDB, Seminario Salesiano Altamira, Caracas


THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn 21, N. Y., U. S. A. Subscription $6.00 per year. Single copy 60 cents.

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N. Y.